تاريخ دريافت مقاله ۸/۲/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ٤/٢/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۳ , پي در پي ۶۳ ، صفحات ۱۶۷ تا ۱۷۳
مرداد و شهريور ۱۳۸۷

بررسي تأثير عصار ه انيسون ( باديان ) بر گرگرفتگي دوران يائسگي
فاط مه ناهيدي۱ ٭، مري م طاهرپور ۲ ، دکتر فراز مجاب ۳ ، دکتر حميد مجد علوي ۴

چکي ده
سابقه و ه دف: با توجه به شيوع بالاي گرگرفتگي در زنان يائسه و تأثير آن بر زندگي خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي اين زنان و اختلاف نظرهايي که در نحوه درمان اين مشکل وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير عصاره انيسون (باديان) برگرگرفتگي زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني منتخب شهر و روستاهاي قزوين در سال هاي ۸۵‐۱۳۸۴ انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني شاهد دار دوسوکور بر روي ۷۲ زن يائسه با شکايت گرگرفتگي با درجات مختلف که مشخصات واحدهاي مورد پژوهش را داشتند، انجام شد. نمـونه ها از طريق پرونـده هاي موجود در مراکز بهداشتي درماني انتخاب و با شکل تصادفي به دو گروه ۳۶ نفره دارو ( روزانه ۳ کپسول حاوي ۱۰۰ ميلي گرم عصاره انيسون ) و دارونما
( روزانه۳۳۰ ميلي گرم نشاسته) با طول مدت مصرف ۴ هفته تقسيم شدند. دو هفته قبل از مصرف دارو شدت، تعداد گرگرفتگي و نوع مواد غذايي مصرفي از طريق پرسشنامه و فرم اطلاعاتي اندازه گيري و ثبت گرديد. براي سنجش اعتبار و پايايي ابزار از اعتبار محتوي و آزمون مجدد با همبستگي ۹۴ درصد استفاده شد. نتايج در درون گروه ها با آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و بين گروه ها با کمک t- test مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: زنان يائسه داراي ميانگين سني ۶/۵۱ سال بودند که ميانگين تعداد بارداري در آنان ۶/۶ دفعه، طول مدت آمنوره ۴/۲ سال و شاخص توده بدني ۱/۲۷ بود. در بيـن اين زنان ۸/۹۵% متأهل، ۷/۳۷% داراي سواد ابتدايي بودند. در ۶/۸۰% موارد گرگرفتگي هايشان در شب رخ مي داد. تعداد گرگرفتگي روزانه قبل از درمان در گروه انيسون از ۸۴/۱±۲۱/۴ مورد و شدت آن از ۸۹/۱۴±۲۱/۵۶ درصد به ترتيب به ۶۱/۰±۰۶/۱ مورد و ۶۳/۱۰±۴۴/۱۴ درصد در هفته چهارم پس از درمان رسيد. اما در گروه دارونما ميانگين تعداد و شدت گرگرفتگي تغيير معني داري نکرد.
نتيجه گيري: انيسون در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگي زنان يائسه مؤثر است و توصيه مي شود انواع درمان هاي گرگرفتگي به زنان آموزش داده شود تا آن ها در انتخاب نوع درمان بر حسب پذيرش خودشان آزاد باشند. هم چنين لازم است مطالعاتي با طول درمان بيش تر و بررسي زمان عود گرگرفتگي انجام گردد.
واژگان کلي دي: يائسگي ، گرگرفتگي ، عصاره انيسون

مق دمه
گر گرفتگي از شايع ترين علاي م در زنان يائـسه اسـت (۱) که احساس ي ذهني از حرارت در قسمت فوقاني بدن مي باشد و حدود سه دقيقه طول مي کشد (۲). معمولاﹰ مقدم بـر ايـنحالت تپش قلب و يا احساس فشار در داخل سـر وجـود دارد که ممکن است همراه با ضعف، غش و يا سرگيجه رخ بدهـد.
گرگرفتگي معمولاﹰ به تعريق و احساس سرما خت م مي شود.

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : مربي ، دانشکده پرستاري و مامايي ، دانشـگاه علـوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس برای مکاتبه : تهران ، خيابان شريعتی ، بالاتر از حسينيه ارشـاد ، جنب بيمارستان کودکان مفيد ، دانشکده پرستاری و مامايي . پست الکترونيک : nahidifateme @ yahoo.com
۲ . کارشناس ارشد مامايي
. دانشيار ، دانشکده دارو سازی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. دانشيار ، دانشکده پيراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقريباﹰ ۸۰ درصد زنان در عرض سه ماه بعـد از يائـسگي
از اين علامت شکايت د ارند. اين علامت بيش تر شب هنگام روستاهاي حسين آباد، بشر و بکندي قزوين انتخاب و بعـد ازرخ مي دهد و ممکن است به بيدار شدن فـرد منجـر شـود. تماس براي مراجعـه بـه مراکـز بهداشـتي دعـوت شـدند. در
کيفيت بد خواب کـه بـه ايـن ترتيـب بـه وجـود مـي آيـد صورت عدم مراجعه پژوهشگر به آدرس آنان مراجعه کـرده و مي تواند به خستگي مزمنـي منجـر شـود کـه بـا علايمـي اين افراد نيز در صورت تمايل وارد مطالعه شدند.
دچار گرگرفتگي مي شوند و از ميان ايـن زنـان ۸۵% افـراد به مدت بيش از يک سال و ۲۵‐ ۲۰% آن ها به مدت ۵ سال دو سوکور بر روي ۷۲ زن يائسه انجام شد. نمونه ها ابتـدا بـا توجه به هدف اين مطالعه با مراجعه به پرونـده هـاي خـانوارموجود در مراکز بهداشتي درمـاني محمديـه شـهر قـزوين و
ماننـد تحريـک پـذيري، تمرکـز ضـعيف و اخـتلال حافظـه مشخص مي شود (۱).
شــود (۱). بــا توجــه بــه عــوارض متعــدد جــسمي و روا نــي فوت بستگان درجه يک و حساسيت به انيـسون از مطالعـه
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

هر چند گرگرفتگي و تعريق زنـدگي را در معـرض خطـرقرار نمي دهد، اما موجب بروز ناراحتي و مشکلاتي مي شـود که بر انجام کارهاي منزل و اوقات فراغت نيز تأثير مي گذارد (۳). از آن جايي که علت اصـلي ايـن عارضـه قطـع ناگهـانياستروژن در يائسگي است، درمان انتخابي براي آن به صورت جايگزيني استروژن مي باشـد. بـر اسـاس آخـرين تحقيقـاتاستفاده از درمان جايگزيني مـي توانـد موجـب سـکته هـايمغزي (۴)، سرطان آندومتر، سـنگ هـاي صـفراوي، افـزايشفشار خون، سرطان پستان، ترومبوفلبيت و عدم تحمل گلوکز تعداد نمونه ها با احتمـال خطـاي نـوع اول ۵%, تـوانآزمون ۸۰% و ميزان اثر ۶/۰ تعيين شد. سپس اين تعداد ب ه
صورت تص ادفي در دو گروه انيسون (۳۶ نفر ) و دارونما (۳۶ نفر) تقسي م شدند. کليـه افـراد بـراي ورود بـه مطالعـه در محدوده سني ۶۰‐ ۴۵ سال بوده و از گرگرفتگــــي شکايت داشتند. اين افراد حداقل يک سال و حداکثر ۳ سال آمنورهداشتند. ه م چنين خود يا فردي در خانواده آنان باسواد بود.
اين افراد در صورت استفاده از درمـان هورمـوني، داروهـاي
ضــد انعقــاد، ضــد افــسردگي، آرام بخــش و يــا ابــتلا بــه بيماري هاي زمينه اي شناخته شده( ديابت و … )، تجربـهعوامل استرس زا در ۶ ماهه اخيـر مثـل جـدايي از همـسر،
درمان هـاي رايـج امـروزي از جملـه درمـان اسـتروژني (۵)، انتخاب يک روش درماني بـي ضـرر، مطمـئن و مـؤثر ماننـد داروهاي گياهي از مقبوليت بالايي برخوردار است.
منتخب شهر و روستاهاي قزوين در سال هاي ۸۵‐۱۳۸۴ اطلاعاتي شماره ۱ و ۲ براي بررسي مواد غذايي مورد مصرف،
انيسون از جمله گياهاني داراي خواص استروژني مي باشد (۶) و به نظر مي رسـد که استـفاده از اين ترکيبـات گيـاهي حاوي استروژن مي توانـد در درمان گرگرفتگي مؤثر باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تأثيـر عصاره انيسون بر گرگرفتگي زنـان يائسـه مراجعـه کننـده به مـراکز بهـداشتي درمـاني خارج شدند.
جمع آوري اطلاعات در اين مطالعه از طريـق پرسـشنامهشماره يک و پرسشنامه شماره دو مشتمل بر دو بخش الف وب ‐ که توسط پژوهشگر پر شد ‐ و ه م چنين فرم اطلاعـاتيشماره ۱ و ۲ انجام گرفت. ابتدا پرسشنامه شماره يک شـاملمشخصات دموگرافيک، تاريخچه مامايي و سـؤالاتي در مـوردانج ام ورزش، ش دت گرگرفتگ ي و چگ ونگي مقابل ه ب ا آنتکميل شـد. سـپس در طـول دو هفتـه قبـل از درمـان فـرم
انجـام گرفت.
مواد و روش ها
مطالعـه ي حاضـر به روش کارآزمـايي باليـني شـاهـد دار تعداد و شدت گرگرفتگـي توسـط واحـدهاي مـورد پـژوهشتکميل شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مرحلــه بعــد بــراي شــروع درمــان گــروه دارو ۱۰۰ ميـلي گرم عصاره انيـسون و گـروه دارونمـا ۳۳۰ ميلي گرم ه م زمان فرم اطلاعاتي شماره ۱و ۲ براي ثبت مواد غـذاييمورد مصرف جهت بررسي تداخل دارو با مواد غذايي حاويفيتو استروژن , شدت و تعداد گرگرفتگي در اختيار نمونه هاقرار گرفت.
براي تعيين حساسيت دارويي نسبت به انيسون هر کداماز نمونه ها قبل از شروع درمان يـک عـدد کپـسول حـاوي۱۰۰ ميلي گرم عصاره انيسون دريافت نمـوده و در صـورتعدم حساسيت وارد مطالعه شدند. براي اطمينان از مـصرفکپسول ها هفتـه اي يـک بـار تعـداد ۳۰ عـدد کپـسول دراختيار واحدهاي مورد پژوهش قرار داده شد. در پايان هفتهکپسول هاي اضـافي از نمونـه هـا بـا فـرم هـاي اطلاعـاتي شماره ۱ و ۲ دريافت و پرسشنامه شماره ۲ توسط پژوهشگر تکميل گرديد . در اين مطالعـه از تـرازو و متـر فلـزي بـراي اندازه گيري وزن و قد استفاده شد.
اعتبار و پايايي پرسشنامه هـا از طريـق اعتبـار محتـوي و آزمون مجدد با همبستگي ۹۴% ت أييد شد . پايايي ترازو بعد از۱۰ بار استفاده با وزنه شاهد تعيين شـد. بـراي جلـوگيري ازتغيير در اندازه گيري قد از متر فلزي اسـتاندارد و غيـر قابـلتغيير در طی زمان پژوهش استفاده شد.
پودر نـشاسته در کپـسول هـاي مـشابه روزانـه سـه عــدد مـدت آمنـوره ، تعـداد و شـدت گرگرفتگـي همـسان شـدند ( صبح، ظهر و شـب) بـه مـدت ۴ هفتـه دريافـت نمودنـد. خصوصيات فردي ‐ مامايي و نحوه مقابلـه بـا گرگرفتگـي در
بعد از اتمام دوره درمان, اطلاعات ثبت شده در فرم هـاي اطلاعاتي استخراج و از آناليز واريانس بـا انـدازه گيـري هـايمکرر براي مقايـسه درون گروهـي و ازt-test بـرای مقايـسهتفاوت ميـانگين هـا در دو گـروه و از آزمـون کـاي دو بـرایجدول ۱ ارائه گرديده است و نـشان مـي دهـد. دو گـروه بـهلحاظBMI ، ميـزان تحـصيلات نمونـه هـا و همسرانـشان،وضـعيت تأهـل، شـغل همـسر، درآمــد خانــواده، وضـعيت مسـکن و سن منارک، فاصله آخرين قاعدگي، تعداد بارداري، تعـداد فرزن ـدان زن ـده، تع ـداد سق ـط، وج ـود فرزنـدان مـرده و اســتفاده از مايعــات خنــک، انجــام ورزش و پيــاده روي، اختلاف عقيده بـا همـسر، هـ م چنـين فاصـله زمـاني شـروعگرگرفتگي، زمان گرگرفتگي، توانايي انجام کار و اقـدام بـرايرفع گرگرفتگي مشابه بودند و يـا اخـتلاف آن هـا بـه لحـاظآماري معني دار نبود (N.S).
در جدول ۲ ميانگين تعداد گرگرفتگي در گروه انيسونو دارونما به تفکيک قبل و بعد از درمان مشاهده مي شـودآزم ون آم اري tن شان داد مي انگين تع داد گرگرفتگ ي درگروه انيسون و دارونما در ابتداي مطالعه بـا هـ م مـشابهبودند (NS). ميانگين تعـداد گرگرفتگـي روزانـه در گـروهانيسون قبل از درمان از ۲۱/۴ ب ه ۶۰/۳ بار در هفتـه اول و۰۶/۱ بـار در هفتـه چهـارم بعـ د از درمـان رسـيد. آزمـون آماري آناليزواريانس با اندازه گيري هاي مکرر بين تفـاوتميانگين دوره قبل از درمان و هفته هاي اول، دوم، سـوم وچهـارم بعـ د از درمـان اخـتلاف معنـي داري را نـشان داد
(۰۰۱/۰ P< ). به ع بارت ديگر تعـداد و دفعـات گرگرفتگـي روزانـه درطول چهارهفته پـس از درمـان نـسبت بـه قبـل ازدرمـان
ارزي ابی ش دت گرگرفتگ ي اس تفاده ش د. در اي ن مطالع ه کاهش معني دار داشـته اسـت و ايـن در حـالي اسـت کـه
همين آزمون در گروه دارونما بين تفـاوت ميـانگين تعـدادگرگرفتگي قبل ازدرمـان( ۲۴/۴) و هفتـه چهـارم بعـد ازدرمان( ۳۸/۴) اختلاف آم اري معنـي داري را نـشان نـداد(NS). ه م چنين بين تفاوت ميـانگين تعـداد گرگرفتگـي در گروه انيسون و دارونما در مراحل قبل و بعـد از درمـاناختلاف معني داري مشاهـده شد (۰۰۱/۰ P< ). ٠٥/٠P < معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها
اين مطالعه بر روي ۷۲ زن يائسه که شامل۳۶ نفـر گـروهانيسون و ۳۶ نفر گروه دارونما بود انجام شد. براي جلـوگيرياز ت أثير متغي ـرهاي مداخله گر دو گروه از لحاظ سن ‐ طـول
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول ۱ ‐ توزي ع نمونه های مورد مطالعه بر ح س ب خصوصيات فردي، مامايي و نحوه مقابله با گرگرفتگي به تفکيک دو گروه اني سون و دارون ما
گروه انيسون
N=۳۶ گروه دارونما
N=۳۶ گروه هاي درماني مشخصات زنان يائسه
۵۱/۸ ± ۳/۱ ۵۱/۵ ±۲/۸ سن
۲۷/۳ ± ۳/۱ ۲۷ ± ۳ شاخص توده ب دني (BMI)
۱۳ (۳۶/۱)
۱۴ (۳۸/۹)
۶ (۱۶/۷)
۳ (۸/۳) ۱۸ (۵۰)
۱۱ (۳۰/۶)
۴ (۱۱/۱)
۳ (۸/۳) ‐ بي سواد
‐ ابت دايي
‐ راهنمايي
‐ متوسطه ميزان تحصيلات:

۳۵ (۹۷/۲)
۱ (۲/۸) ۳۴ (۹۴/۴)
۲ (۵/۶) ‐ متاه ل
‐ همسر فوت کرده وضعي ت تاه ل :

۱۲(۳۴/۳)
۱۱ (۳۱/۴)
۷ (۲۰)
۵ (۱۴/۳) ۱۱ (۳۲/۴)
۱۵ (۴۴/۱)
۴ (۱۱/۸)
۴ (۱۱/۷) ‐ بي سواد
‐ ابت دايي
‐ راهنمايي
‐ متوسطه و بالاتر ميزان تحصيلات همسر:

۶ (۱۷/۱)
۶ (۱۷/۱)
۱۳ (۳۷/۲)

۱۰ (۲۸/۶) ۱۲ (۳۵/۳) ۳ (۸/۸)
۱۱ (۳۲/۴)
۷ (۲۰/۶)
۱ (۲/۹) ‐ آزاد
‐ کارمن د
‐ کارگر
‐ کشاورز
‐ بيکار يا بازنشسته شغ ل همسر :

۱ (۲/۸)
۱۳ (۳۶/۱)
۲۰ (۵۵/۶)
۲ (۵/۵) ۲ (۵/۶)
۱۲ (۳۳/۳)
۲۰ (۵۵/۶)
۲ (۵/۵) ‐ ک م تر از۱۰۰هزار
‐ ۲۰۰ ‐۱۰۰ هزار
‐ ۳۵۰ ‐۲۰۰هزار
‐ بيش تر از ۳۵۰هزار درآم د خانوار به تومان:

۳۲ (۸۸/۹)
۳ (۸/۳) ۱ (۲/۸) ۳۶ (۱۰۰)

‐ ‐ شخصي
‐ استيجاري
‐ سازماني وضعي ت مسکن :

۱۳/۷ ± ۱/۰ ۱۳/۳ ±۱/۰ سن منارک
۲/۵ ±۰/۸ ۲/۳±۰/۸ فاصله از آخرين قاع دگي به سال
۷/۲± ۴/۸ ۵/۹±۳/ ۳ تع داد بارداري
۵/۵ ± ۳/۲ ۵/۱ ± ۲/۵ تع داد فرزن د زنده
۲۲ (۶۱/۱)
۱۴ (۳۸/۹) ندارد (۸/۶۶) ۲۴ دارد (۳/۳۳) ۱۲ وجود سق ط
۲۲ (۶۲/۹)
۱۳ (۳۷/۱) ندارد (۷۵) ۲۷
دارد (۲۵) ۹ وجود فرزن د مرده
۱۴ (۳۸/۸)
۲ (۵/۶ )
۲۰ (۵۵/۶ ) ۱۲ (۳۳/۳ )
۲ (۵/۶ )
۲۲ (۶۱/۱) استفاده از مايعات خنک: بله خير گاهي
۱۹ (۵۲/۸)
۱۷ (۴۷/۲ ) ۲۰ (۵۵/۵)
۱۶ (۴۴/۵) اختلاف عقيده با همسر: اصلا تا ح دوي
۲۱ (۵۸/۳)
۱۵ (۴۱/۷ ) ۲۱ (۵۸/۳)
۱۵ (۴۱/۷ ) انجام ورزش : بله خير
۷ (۳۳/۳) ۲ (۹/۵)
۹ (۴۲/۹)
۳ (۱۴/۳) ۴ (۱۹)
۲ (۹/۵)
۱۱ (۵۲/۵)
۴ (۱۹) ۱ ‐ ۱۵
۱۶ ‐ ۳۰
۳۱ ‐ ۴۵ ۴۶‐ ۶۰ م دت زمان پياده روي به دقيقه :

۴ (۱۱/۱)
۱۴ (۳۸/۹) ۳ (۸/۳)
۱۵ (۴۱/۷) ۵ (۱۳/۹)
۱۵ (۴۱/۷) ۳ (۸/۳)
۱۳ (۳۶/۱) ۵/۱و ک م تر
۱/۶‐ ۲
۲/۱‐ ۲/۵
۲/۶‐ ۳ گرفتگي به سال:

فاصله از شروع گر

۹ (۲۵)
۲۷ (۷۵) ۷ (۱۹/۴)
۲۹ (۸۰/۶) روز
ش ب زمان گرگرفتگي :

۲۶ (۷۲/۲ )
۱۰ (۲۷/۸ ) ۲۶ (۷۲/۲ )
۱۰ (۲۷/۸ ) دارد
ن دارد توانايي انجام کار :

۱۹ (۵۲/۸)
۱۷ (۴۷/۲) ۱۵ (۴۱/۷ )
۲۱ (۵۸/۳) بله خير اق دام براي رفع ياکاهش گرگرفتگي:

جدول ۲ ‐ ت عداد گر گرفتگي روزانه برحسب زمان پيگيري و به تفکيک دو گروه درماني
نتيجه آزمون چهارم سوم دوم اول قب ل از درمان دوره درماني (هفته) گروه ها
NS ۴/۴±۱/۷ ۴/۳±۱/۶ ۴/۲±۱/۵ ۴/۳±۱/۷ ۴/۳±۱/۹ دارونما ۳۶ = N
P<۰/۰۰۱ ۱/۱±۰/۶ ۱/۶±۰/۸ ۲/۵±۱/۱ ۳/۶±۱/۷ ۴/۲±۱/۸ انيسون ۳۶ = N
‐ P<۰/۰۰۱ P<۰/۰۰۱ P<۰/۰۰۱ P<۰/۰۰۱ NS آنتيجهزمون بين دو گروه
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در نمودار ۱، آزمون t نشان مي دهد بين ميـانگين شـدتگرگرفتگ ي در دو گ روه اني سون و دارونم ا قب ل از درم اناختلاف معني دارآماري وجود ندارد (N.S). ميـانگين درصـدشدت گرگرفتگي درگروه انيسون قبل از درمان ۹/۱۴± ۲/۵۶ درصد، هفته اول ۸/۱۴ ± ۳/۴۹ و هفته چهـارم ۶/۱۰± ۴/۱۴ درصد بود . آزمون آماري آناليز واريانس با اندازه گيـري هـايمکرر بين تفاوت ميانگين شـدت گرگرفتگـي قبـل و پـس ازدرمان اختلاف آماري معني داري را نشان داد (۰۰۱/۰ P< ).
يعني در طول چهار هفته بعد از درمان نسبت بـه قبـل از آندر شدت گرگرفتگي کاهش معنـي داري وجـود داشـت. امـاتفاوت ميانگين شـدت گرگرفتگـي قبـل و بعـد از درمـان درگروه دارونما معني دار نبود (NS). ه م چنين آزمـونt بـينتفاوت شـدت گزگرفتگـي در دو گـروه انيـسون ودارونمـا در هفته هاي مختلـف اخـتلاف آمـاري معنـي داري نـشان داد.
يعني انيسون درمقايسه با دارو نما طي چهار هفتـه بـه طـورمعني دار باعث کاهش شدت گرگرفتگي شده است.
جدول ۳ نشان مـي دهـد نمونـه هـا در گـروه انيـسون ودارونـما به ترتيـب ۲۵ درصد و ۵/۳۰ درصـد قبـل از درمـان گرگرفتگــي شــديد داشــتند در حــالي کــه بعــد از درمــانگرگرفتگي شديد در گروه انيسون اصـلاﹰ وجـود نداشـت و درگروه دارونما ۲۵ درصـد بـود و گرگرفتگـي خفيـف در گـروهانيـسون و دارونمـا قبـل از درمـان بـه ترتيـب ۱/۱۱ و ۹/۱۳ درصد و بعد از درمان ۱/۶۱ و ۶/۵ درصد بود.

0
10
20
30
40
50
60
0
1
4
3
2
دارونما
انيسون

پيگيري

مان
ز

)
هفته
(

روز

در

گرگرفتگي

شدتقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید