پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۲ , پي در پي ۶۲ ، صفحات ۱۵۹ تا ۱۶۵
خرداد و تير ۱۳۸۷

فراواني سپسيس نوزادي بر اساس سيست م امتياز بن دي در پارگي زودرس
0-72201Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

888111662875

پرده هاي جنيني (PROM-SCORING) در بيمارستان مه ديه تهران
دکتر سيد ابوالفض ل افجه اي ٭، دکتر اکر م گ ل نبي ، دکتر صديقه رفي عي طباطبائي ۳
چکي ده
سابقه و ه دف: سابقه پارگي زودرس پرده هاي جنيني (Premature Rupture of Membranes) قبل از شروع خود به خودي انقباضات رحمي موجب افزايش ميزان عفونت در نوزاد مي گردد. استفاده از يک راهنماي باليني مانند PROM – Scoring جهت شروع بررسي هاي آزمايشگاهي و درمان در اين نوزادان بر اساس عوامل خطر عفونت نوزادي به خصوص در کشورهاي
درحال توسعه که امکانات آزمايشگاهي سريع و دقيق وجود ندارد مي تواند باعث کاهش مصرف آنتي بيوتيک، مخارج بيمارستاني و موربيديتي در نوزادان شود. هدف از اين امتيازبندي يافتن نوزادان درمعرض خطر عفونت، درمان آن ها و نيز کاهش استفاده غير ضروري از آنتي بيوتيک است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي و در مدت يک سال در بيمارستان مهديه تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بر روي ۲۷۰ نوزادي که به دنبال پارگي زودرس پرده جنيني در مادر به مدت ١٨ ساعت يا بيش تر متولد شده بودند، انجام گرفت. نوزادان بر اساس يک سيستم امتياز بندي مبتني بر عوامل خطر عفونت نوزادي، امتياز بندي شده وکليه نوزادان علامت دار تحت ارزيابي کامل و درمان سپسيس قرار گرفتند و بقيه نوزادان بي علامت و با امتياز کم تر از ٣ به مدت ٣ روز در بيمارستان تحت نظر قرار گرفتند.
يافته ها: از ۲۷۰ نوزاد مورد بررسي ۷۹ مورد علامت دار و ۱۹۹مورد بي علامت بودند. با استفاده از سيستم امتياز بندي، همه نوزاداني که امتياز ۳ و بالاتر داشتند علامت دار بودند و با توجه به PROM scoringاستفاده از امتياز سه و بيش تر در تشخيص نوزادان علامت دار۱۰۰ درصد اختصاصي بوده است. ۱۹۹ نوزاد بي علامت همگي امتياز کم تر از ۳ داشتند که اين نوزادان به مدت ۷۲ ساعت تحت نظر قرار گرفتند. طي اين مدت ۵ نوزاد و اکثراﹰ طي ۱۲ ساعت از زمان تولد علامت دار شدند که با تشخيص احتمالي سپسيس مورد ارزيابي و درمان قرار گرفتند. بقيه نوزادان بي علامت بعد از ترخيص مراجعه مجدد نداشتند. ۱۴ نوزاد (۲/۵ درصد) فوت کردندکه همه زير۲۵۰۰ گرم وزن داشته و علت مرگ آن ها سندرم زجر جنيني، آسفيکسي و ناهنجاري هاي مادرزادي بوده است.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه پيشنهاد مي شود نوزادان علامت دار و هم چنين نوزادان بي علامت که امتياز ۳ و بيش تر از
۳ دارند، تحت ارزيابي کامل سپسيس و درمان با آنتي بيوتيک قرار گيرند. اما براي نوزادان بدون علامت و با امتياز کم تر از ۳، تحت نظر قرار دادن نوزاد براي ۴۸‐ ۲۴ ساعت کافي است.
واژگان کلي دي: پارگي زودرس پرده هاي جنيني ، امتياز بندي ، سپسيس نوزادي ، عفونت نوزادي

مق دمه
به پارگي زودرس پرده هاي جنيني که قبل از شروع خـود به خـودي انقباضـات رحمـي حـادث مي گـردد

تاريخ دريافت مقاله ۱۳/۴/۸۶ تاريخ تجديد نظر ۲۸/۶/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ١٩/١٠/٨٦
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

پژوهنده
(Premature Rupture of Membranes=PROM)
اطلاق مي گردد. اين پديده در۲ تا ۱۸ درصد حاملگي ها اتفاق مي افتد (۵‐۱). PROMباعث افزايش عوارض حاملگي از جمله کوريوآمنيونيت، عفونت نوزادي و مرگ جنيني در زايمان هاي ترم و پره ترم مي شود (۶و۷). عوامل مادري و جنيني متعددي در بروز عفونت نوزادي دخالت دارند. از بين عوامل مادري PROM، کوريوآمنيونيت و مکونيومي بودن مايع آمنيون (Meconium = MSAFStain Amniotic Fluid )نقش مهم تري در بروز عفونت دارند (۸و۹). شيوع سپسيس در نوزادان در حدود ۱/۰ درصد مي باشد که در صورت وجودPROM به تنهايي و يا همراه کوريوآمنيونيت در مادر، به ترتيب۱۰و۱۰۰ برابر مي شود(۱۰). وزن پايين زمان تولد (ک م تر از۲۵۰۰ گرم)، سن پايين حاملگي(ک م تر از ۳۷ هفته)، آپگار پايين (ک م تر از۶) و جنس مذکر فاکتورهاي مه م جنيني هستند که با افزايش خطر عفونت نوزادي همراه هستند(۱۲‐۹).
سپسيس نوزادي عفونت سيستميک باکتريال طي يک ماه ابتداي تولد است. تشخيص قطعي سپسيس با کشت مثبت خون است. عنوان مي شود که بايد کشت خون، ادرار و مايع مغزي نخاعي در تمام موارد مشکوک به سپسيس انجام گيرد ولي کشت هاي ديگر در صورت وجود يافته هاي کلينيکي انجام مي گيرد (۱۳) اما برخي انجام کشت ادرار و مايع مغزي نخاعي را در همه موارد عفونت هاي زودرس ضروري نمي دانند (۱۶‐۱۴).
علاي م باليني سپسيس نوزادي اغلب غير اختصاصي و شامل خوب شير نخوردن، بي حالي، اسهال، استفراغ، هيپو يا هيپـرترمي، تاکي کـاردي، تـاکي پنـه، آپنـه، سيانوز، زردي، هپاتومگالي، اتساع شکمي و اختلال عملکرد تنفسي‐ قلبي است (۱۴و۱۵).
تشخيص کوريوآمنيونيت بر اساس يافته هاي کلينيکي يا بافت شناسي است .تشخيص باليني کوريو آمنيونيت معمولاﹰ بر اساس علايمي چون تب در مادر (بيش از ۳۸ درجه)، حساسيت درلمس رح م ، مايع آمنيون بدبو، تاکي کاردي در مادر، تاکي کاردي در جنين ( بيش از ۱۶۰ ضربان در دقيقه) و لکوسيتوز مي باشد. تشخيص پاتولوژيک کوريوآمنيونيت بر اسـاس يافتـه هـاي پاتولوژيـک در صفحـه جفـتي (placental plate) است که نياز به بررسي ميکروسکوپي دارد (۱۰و ۱۲و۱۸‐۱۶).
گر چه در صورت وجود PROM مساوي يا بيش از ۱۸ ساعت، جهت جلوگيري از عفونت مادر و نوزاد توصيه هايي مبني بر استفاده از آنتي بيوتيک قبل از زايمان وجود دارد، ولي در برخورد با نوزادان متولد شده به دنبال PROM نظرات متفاوت است و در بيش تر موارد تصميم گيري جهت بررسي و درمان اين نوزادان بر اساس فاکتورهاي خطر مثل نارس بودن، کوريوآمنيونيت مادري و مصرف آنتي بيوتيک
قبل از زايمان در مادر بوده و تقريباﹰ تمام نوزادان با آنتي بيوتيک درمان مي شوند. اين مسأله باعث مصرف بيش از حد آنتي بيوتيک، بستري طولاني مدت در بيمارستان و افزايش مخارج بيمارستاني مي شود (۱۰).
لذا استـفاده از يـک راهنـماي باليـني هماننـد PROM – Scoring جهت انجام بررسي هاي آزمايشگاهي و شروع درمان در اين نوزادان بر اساس عوامل خطر عفونت نوزادي به خصوص در کشورهاي درحال توسعه که امکانات آزمايشگاهي سريع و دقيق وجود ندارد مي تواند باعث کاهش مصرف آنتي بيوتيک، مخارج بيمارستاني و موربيديتي در نوزادان شود. هدف PROM – Scoring يافتن نوزادان درمعرض خطر عفونت، درمان آن ها و نيـز کاهـش استـفاده غير ضروري از آنتي بيوتيک است.
مواد و روش ها
اين مطالعـه به صورت مقطـعي در مدت يـک سال در بيمارستان مهديه وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام گرفت. تمام نوزادان متولد شده از مادراني که ۱۸ ساعت يا بيش تر PROM داشتند در اين مطالعه وارد شدند و حداقل ۷۲ ساعت در بيمارستان تحت نظر قرار گرفتند. پس از اخذ شرح حال پزشکي و انجام معاينات کامل، اطلاعات حاصله در پرسشنامـه ها ثبت گرديد. عـوامل
(۱۱و۱۰)
جدول۱ ‐ سيستم امتياز بندي پارگي زودر س پرده هاي جنيني( PROM – Scoring ) بر اسا س فاکتورهاي خطر عفون ت نوزادي

۲ ۱ صفر نمره عام ل خطر
ک م تر از ۱۵۰۰ گرم يا ک م تر از ۳۴ هفته ۲۵۰۰ – ۱۵۰۰ گرم يا
۳۷ – ۳۴ هفته بيش تر از ۲۵۰۰ گرم يا بيش تر از ۳۷ هفته وزن تولد يا
سن حاملگي
_ آپکار دقيقه ۵ مساوي يا بيش از ۶ ک م تر از ۶

_
جنس مؤنث مذکر

آمنيونيت

آمنيوتيت

نفع

به

شواهد

نبود

بالاي

مادر

تب
۳۸
درجه

يا

قلب

ضربان
از

بيش

جنيني

۱۶۰
دقيقه

در

يا

رحم

لمس

در

حساسيت

پاتولوژيک

تشخيص

آمنيونيت

آمنيوتيت

نفع

بهقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید