پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۲ , پي در پي ۶۲ ، صفحات ۱۱۵ تا ۱۲۰
خرداد و تير ۱۳۸۷

بررسي نقش نوع سينووکتومي(آرتروسکوپيک و باز) با نتايج درمان
0-192116Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

888111180248

دکتر علي اکبر اس ماعيلي جاه ٭، دکتر فرشاد ادي ب
چکي ده
سابقه و ه دف: با توجه به اين که سينووکتومي در درمان بيماري هاي مختلف زانو کاربرد دارد و گزارشات متفاوت از نتايج سينووکتومي با روش آرتروسکوپيک در مقايسه با روش باز و عدم اطلاع از نتايج اين روش ها در outcome، اين تحقيق در بيمارستان اختر طي سال هاي ۸۳‐۱۳۷۶ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي Historical cohort study انجام گرفت، کليه بيماراني که تحت سينووکتومي زانو قرار گرفته بودند و نوع عمل آن ها (باز يا آرتروسکوپيک) مشخص بوده و حداقل ۲ سال پيگيري داشته اند، بررسي شدند. گروه مورد کساني بودند که تحت سينووکتومي آرتروسکوپيک بوده و گروه شاهد آن ها کساني بودند که اولاﹰ سينووکتومي باز داشته اند و ثانياﹰ match شدند.Outcome درمان با شاخص حس بهبود بيمار، دامنه حرکتي و عود بيماري، درد پس از جراحي و مصرف مسکن مخدر و روزهاي بستري نيز مورد بررسي و قضاوت آماري قرار گرفتند. در بررسي انجام شده ۳۷ زانو تحت عمل سينووکتومي قرار گرفت که ۶ نفر از آن ها به روش آرتروسکوپيک درمان شده بودند.
يافته ها: اين تحقيق در ۱۱ بيمار تحت روش سينوکتومي باز و ۶ بيمار تحت سينوکتومي آرتروسکوپيک انجام گرفت. ميزان عدم عود، در گروه باز ۱۰ نفـر و در آرتروسکوپيک ۳ بيـمار بوده است (۰۰۸/۰P <). کاهش دامنه حرکتي مفصل زانو در گروه باز۳/۱۱±°۵۵ و در روش آرتروسکوپيک۴/۱± °۱۰ بوده است (۰۰۱/۰P <). حس بهبود دو گروه مشابه بودند (۰۵/۰P <).
مدت بستري در سينوکتومي باز ۸/۱± ۸/۹ و در آرتروسکوپيک ۱/۱ ± ۶ روز بوده است (۰۰۲/۰P <). مسکن مخدر جهت تسکين درد در گروه باز در ۹ بيمار و در گروه آرتروسکوپيک در ۲ بيمار مصرف شده است (۰۰۷/۰P <).
نتيجه گيري: بيماراني که تحت سينوکتومي باز قرار گرفته اند، محدوديت دامنه حرکتي، مدت بستري و مصرف مسکن مخدر
بيش تري نسبت به گروه آرتروسکوپيک دارند و بر عکس بيماراني که با سينوکتومي آرتروسکوپيک درمان شده اند ميزان عود بيش تري داشته اند و از لحاظ حس بهبود دو گروه تقريباﹰ مشابه خواهند بود. بررسي يک تحقيق کارآزمايي باليني را توصيه مي نماييم.
واژگان کلي دي: سينووکتومي آرتروسکوپيک ، سينووکتومي باز ، مفصل زانو ، دامنه حرکتي

مق دمه
بيش ترين مفصلي که تحت عمل جراحي سينووكتومي بيـماري هاي مختلـفي مثل روماتوئيـد آرتريـت (RA)، قرار مي گيرد مفصل زانو مي باشد (١). يکي از نگراني ها و هموفيـلي و روماتوئيد آرتريت جوانان PVNS دغدغه ها در عمل سينووکتومي نتايج درمان است (۱) (synovitis pigmented villonodular) و پسوريازيس عمـل سينووکتـومي عمـل شايعـي نمي باشد امـا در کاربرد دارد (۶‐۲) سينووکتومي به روش باز از دهه ي ۱۹۲۰

تاريخ دريافت مقاله ۱/۱۲/۸۵ تاريخ پذيرش مقاله ١٠/١٠/٨٦
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در درمان بيماري هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گرفت (۷) و سينووکتومي آرتروسکوپيک از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه فراوان قرار گرفت (۸).
از همان سال ها گزارشات مختلفي درباره نتايج هرکدام از
اين روش هـا ارائه شـده است و بعـضي تحقيـقات برتـري روش آرتروسکوپيک نسبت به روش باز را گزارش کرده اند (۵و۹و۱۰) ولي در گزارشات ديگري ارجحيت هاي روش باز را خاطر نشان کرده اند (۱۱و۱۲).
با توجه به اين تناقض و نظر به اين که تا به حال گزارشي از نتايج اين روش ها درمملکت ما گزارش نشده است يا در دسترس قرار نگرفته است لذا به منظور تعيين رابطه نوع سينـووکتومي (باز يا آرتروسکوپيک) با نتـايج درمـان ايـن تحقيق در بيـماراني که در بيـمارستـان اخـتر طـي سـال هـاي ۱۳۸۳‐ ۱۳۷۶ تحت عمل سينووکتومي قرار گرفته اند انجام گرفت.
مواد و روش ها
تحقيق حاضر با Historical cohort study, design انجام گرفت. گـروه مـورد کسـاني بودنـد که تحت عمل سينووکتومي آرتروسکوپيک قرار گرفته بودند و گروه شاهد، بيماراني بودند که با روش سينووکتومي باز عمل شده بودند.
افراد دو گروه به لحاظ سن، جنس، تشخيص، مدت ابتلا به بيماري و مدت پيگيري match شدند و نتايج بررسي در فرم اطلاعاتي شماره ۱ ثبت گرديد. بيماراني که ک م تر از ۲ سال پيگيري داشتند و يا به فراخوان پاسخ ندادند از مطالعه حذف شدند. اگر امکان match وجود نداشت نمونه ها از مطالعه حذف شدند.
نتايج درمان با subjective feeling و دامنه حرکتي (ROM) و ميزان عود و مصرف مسکن مخدر جهت تسکين درد بعد از جراحي و تعداد روزهاي بستري در بيمارستان بررسي شدند. اين معيارها با الگو گرفتن از مقالات Blahut و Shibata انتخاب شدند. (۱۲و۱۰)
بيماران از لحاظ subjective feeling در سه گروه تقسي م شدند:
گروه A ‐ بيماراني بودند که ديگـر هيـچ گونه شکايتي نداشتند.
گروه B ‐ بيماراني بودند که شکايت هاي گهگاهي داشتند.
گروه C ‐ بيماران هيچ بهبود را ذکر نمي کردند.
در معاينه فيزيکي ، ميزان محدوديت دامنه حرکتي مفصل زانو مورد بررسي قرار گرفت. ROM اوليه بيماران از پرونده آن ها استخراج شد در بررسي عود، بيماراني که هيچ عودي را ذکر نکرده بودند درگروه A قرار گرفته بودند و بيماراني که کم تر از ۳ عود در طي ۲ سال پيگيري داشته اند در گروه B قرار داده شدند (عود گهگاهي). گروه C بيماراني بودند که عودهاي مکرر داشته اند. ميزان درد پس از جراحي بر اساس مصرف مسکن هاي مخدر استفاده شده جهت تسکين بيماران ارزيابي شد.
نتـايج در فـرم اطلاعـاتي شمـاره ۲ ثبت گرديد. فرد بررسي کننده از نوع عمل آن ها اطلاعي نداشته است.
داده هاي فرم اطلاعاتي ۱و۲ طبقه بندي، استخراج و نتايج درمان در ۲ گروه با آزمون آماري t-test و fisher دقيق مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها
در بررسي انجـام شـده تعداد ۳۷ زانو در ۳۶ نفر تحت سينووکتومي قرار گرفتند. تعداد ۱۱ نفر واجد شرايط در گروه سينووکتومي باز و ۶ نفر در گروه سينووکتومي آرتروسکوپيک قرار گرفتند. بيماران ۲ گروه حداقل مدت ۲ سال پيگيري داشتند. توزيع اين بيماران برحسب خصوصيات در جدول ۱ ارائه گرديد و نشان مي دهد که توزيع بيماران دو گروه از نظر جنس، سن، نوع بيماري (PVNS,RA و سينوويت مزمن)، مدت ابتلا به سال، مدت پيگيري به ماه مشابه بوده و اختلاف آن ها به لحاظ آماري معني دار نبوده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Outcome سينووکتومي بر حسب روش در جدول ۲ ارائه گرديده و نشان مي دهد که در بيماراني که به روش سينووکتومي باز عمل شده اند در ۱۰ نفر (۹/۹۰%) بدون عود و کساني که با روش آرتروسکوپيک عمل شدند ۳ نفر بدون
عود بودند. بر حسب داشتن يا نداشتن عود آزمون دقيق فيشر نشان داد که اين اختلاف به لحاظ آماري معني دار است (۰۰۸/۰P<).
بوده است و آزمون t-test نشان داد که اين اختلاف گروه آرتروسكوپيك ۲ نفر از بيماران نياز به مسكن به لحـاظ آمـاري معـني دار اسـت (۰۰۱/۰P<). از نظر پيـدا كردند و آزمون دقيق فيشر نشان داد كه اين اختلاف از subjective feeling در گـروه باز سه نفر (۳/۲۷%) بدون لحاظ آماري معني دار است (۰۰۷/۰P<).
جدول ۱ ‐ توزي ع بي ماران تح ت سينووکتومي مفص ل زانو بر حسب خصوصيات فردي و به تفکيک رو ش سينووکتومي
مدت پيگيري
ماه مدت ابتلا
سال تشخيص اوليه سن
سال جنس شاخص ها
روش سينووکتومي
سينوويت مزمن PVNS RA زن مرد ۳۹/۵ ±۱۰/۳ ۵/۹ ± ۵/۴ ۳ ۵ ۳ ۴۲/۴ ± ۸/۳ ۵ ۶ باز (۱۱ n= )
۳۹/۵ ± ۱۶/۸ ۸/۱ ± ۷/۱ ۱ ۲ ۳ ۴۳/۸ ± ۹/۱ ۳ ۳ آرتروسکوپي (۶ n= )

جدول ٢ ‐ توزي ع افراد تح ت سينووكتومي بر ح س ب نتيجه درمان و به تفكي ك رو ش درمان.
مصرف مسکن مخدر مدت بستري
در بيمارستان به روز subjective feelings ميزان کاهش دامنه حرکتي
( ROM) عود نتيجه درمان روش سينووکتومي
بدون
بهبود شکايت
متناوب بدون
شکايت مکرر

عود

مکرر

عود

عود

عود

عود

بدون

عودقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید