تاريخ دريافت مقاله ۱۶/۱۲/۸۵ تاريخ تجديد نظر ۲۸/۸/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ١٩/١٠/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۱ , پي در پي ۶۱ ، صفحات ۷۷ تا ۷۹
فروردين و ارديبهش ت ۱۳۸۷

بررسي تأثيرسركلاژ بر روي طول سروي كس
دكتر پريچهر كيميايي ، دكتر آزيتا هدف جو ٭

چکي ده
سابقه و ه دف: زايمان زودرس از علل اصلي موربيديتي و مورتاليتي نوزادان است و نارسايي سرويكس يكي از علل مهم آن مي باشد از سركلاژ جهت درمان نارسايي سرويكس استفاده مي شود ولي مكانيسم اثر آن در كاهش زايمان زودرس نامعلوم است.
عده اي افزايش طول سرويكس پس از سركلاژ را به عنوان مكانيسم اثر معرفي كرده اند. اين تحقيق به منظور بررسي اثر سركلاژ بر طول سرويكس در بيمارستان مهديه انجام گرفت (در سال ٨٥‐٨٤).
مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني نيمه تجربي بر روي ١٨ زن حامله با متوسط سن حاملگي ١٤ هفته كه سابقه دفع زود هنـگام حاملگي داشتنـد يا طول سرويكس در بررسي سونوگرافي واژينال كم تر از mm٣٠ داشته و جهت سركلاژ پروفيلاكتيك با تعيين اندكاسيون عمل توسط پزشک مربوطه هر بيمار معرفي شده بودند، انجام شد. طي ۴۸ ساعت قبل سركلاژ و ۷۲ ساعت اول بعد سركلاژ سونوگرافي واژينال جهت اندازه گيري طول سرويكس انجام و نتايج با هم مقايسه شد. از آزمون آماري Paired t-test جهت تغيير نتايج استفاده شد.
يافته ها: ميانگين طول سرويكس قبل از سركلاژ mm ۸/۲ ± ۸/۲۵ و بعد از سركلاژ mm ۴/۲ ± ۷/۲۶ بود . اختلاف معني دار آماري بين طول سرويکس قبل و بعد از سرکلاژ مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين تحقيق مشخص شد كه افزايش طول سرويكس بعد از سركلاژ از لحاظ آماري معني دارنيست و احتمالاﹰ سركلاژ با مكانيسم هاي ديگري باعث كاهش ميزان زايمان زودرس مي شود.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

واژگان کلي دي: نارسايي سرويكس ، سركلاژ ، سونوگرافي ترانس واژينال ، زايمان زودرس

مق دمه
زايمان پيش از موعد يكي از مسايل مهـ م مامايي است كه ۱۲% حاملگي هـا را تهـديد مي كند (۱) و باعث افزايش موربيديتي و مورتاليتي نوزادي مي شود. يكي از علل مه م اين مسأله، نارسايي سرويكس است كه با افزايش سـن حاملگي، پرولاپس بدون درد محصولات حاملگي به داخل واژن صورت گرفته و در حاملگي هاي بعدي در سنين پايين تر حاملگي تكرار مي شود. محققان، انجام سركلاژ را به عنـوان ي ك روش سنـتي درمـان پيشنهاد كرده اند ولي مكانيسم سركلاژ، دقيقاﹰ مشخص نمي باشد. اخيراﹰ چند گزارش (۵‐ ۲)، افزايش طول سرويكس به دنبال سركلاژ را عامل مؤثر بودن آن در كاهش زايمان پيش از موعد دانسته اند. لذا اين مطالعه به منـظور بررسي تأثيـر سـركـلاژ بر روي طـول سرويـكس در زنـان حامـله مراجعه كننده به بيمارستان مهديه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۵ انجام شد.
مواد و روش ها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني نيمه تجربي بر روي زنان حامله مراجعه كننده به درمانگاه مراقبت هاي دوران بارداري صورت گـرفت. مطالعـه پس از كسب موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر روي ۱۸ زن حامله كه با انديكاسيون سركلاژ به يكي از علل دفع زود هنگام حاملگي در تريمستر دوم ( زايمان زودرس ) و يا طول سرويكس ك م تر از ۳۰ ميلي متر گزارش شده در سونوگرافي واژينال در ۱۴ هفته حاملگي مراجعه کرده و طبق نظر پزشک مسؤول هر بيمار انديكاسيون سركلاژ داشتند و به اين علت براي ورود به ليست اتاق عمل معرفي شده بودند پس از كسب رضايت كتبي از بيماران انجام شد. در طي ۴۸ ساعت قبل و۷۲ ساعت پس از سركلاژ اندازه گيري طول سرويكس به عنوان قسمتي از بررسي سونوگرافي ك معمول و روتين اين نوع بيماران در بيمارستان مهديه كه قبل از عمل و قبل از ترخيص به منظور اطمينان از سلامتي جنين و كافي بودن ميزان مايع آمنيوتي ك انجام مي شود اضافه شد.
اندازه گيري طول سرويكس توسط ي ك راديولوژيست و با ي ك دستگاه سونوگرافي مدل [RT 2800/ GE ] با پروپ واژينال 5.5 mHTZ انجام شد و نتايج توسط آزمون آماري
.تفسير شد paired t-test
يافته ها
اين مطالعـه روي ۱۸ خانـ م بـاردار با مـيانگين سـني ۹/۴ ± ۶/۲۷ سال، ميانگين گراويتي ۴۷/۱±۲/۲ بار، ميانگين پاريتي ۴/۰± ۲/۰ بـار، ميانگين سقط ۱/۱± ۹/۰بـار و ميانگين سن حاملگي۲/۱± ۵/۱۴ هفتـه انجـام شد. ميانگين طول سرويکس قبل و بعد از سرکلاژ به ترتيب ۷۸/۲ ± ۷۸/۲۵ و ۳۶/۲ ± ۶۴/۲۶ ميـلي متـر بود. اختلاف معني داري بين طول سرويکس قبل و بعد از سرکلاژ مشاهده نشد.
بح ث
در اين مطالعه نتايج نشان داد كه افزايش طول سرويكس

٧٨ / دو ماهنامه پژوهنده بررسي تأثير سركلاژ بر روي طول سرويكس

بعد از سركلاژ از لحاظ آماري معني دار نيـست ، در حـالي كـهسـاير مطالعـات افـزايش طـول سـرويكس را نـشان داده انـ د.
بهعلت تشخيص مشكل نارسايي سرويكس و نوع ايـ ن مطالعـه (کارآزمايي قبل و بعد) ارزيابي ت أثير قطعي سـركلاژ در كـاهشزايمان پيش از موعد و مكانيسم اثر آن كاري مشكل است. در ي ك مطالعه بزرگ (۶) سـركلاژ تنهـا در يـك مـورد از هـر ۲۵ مورد باعث جلوگيري از زايمان پيش از موعد شد. مجموعـه اي
از تاريخچــه مامــايي، معاينــه واژينــال و ســونوگرافي واژينــال مي تواند در تشخيص نارسايي سرويكس كم ك كننده باشد.
مكانيس م افزايش طول سـرويكس بـه دنبـال سـركلاژ درمطالعات قبلي نامـشخص اسـت. بـسته شـدن ناحيـه قيفـي سرويكس (۲)، قرار گرفتن سـوچور سـركلاژ نزديـ ك سـوراخخارجي سرويكس از علـل پيـشنهادي ايـن مـسأله اسـت. از طرفي هيچ كدام از اين مطالعات نتوانستند ثابـت كننـد كـهمكانيس م مؤثر بودن سركلاژ، افزايش طول سرويكس است.
ساير مكانيس م هـاي پيـشنهادي تأ ثيــر سـركلاژ شـامل بسته شدن كانال به علت سوچورها، جلـوگيري از بـالا رفـتنميكروب هـا بـه بـالا، ايـسكمي ناشـي از سـوچور كـه پاسـخسرويكس را به عوامل هورموني (استروژن) و موضـعي (PG) تغيير مي دهد، م ي شود . در كل به نظر مـي رسـد مطالعـاتبزرگ تري لازم است تا با بررسي سريال طـول سـرويكس بـاسونوي وا ژينال و تعيين موارد كـاهش يابنـده، مكانيـس م اثـرسركلاژ را معلوم كند.
در اين مطالعه پيشنهاد مي شود در زنان با سابقه ي ك بار زايمان پيش از موعد يا سقط ۳ ماهه دوم درمان انتظاري مناسب است و انجام سركلاژ به بيماران با سابقه بيش از ي ك بار زايمان پيش از موعد يا سقط ۳ ماهه دوم يا مواردي كه در سونوگرافي هاي سريال كاهش پيش رونده طول سرويكس دارند محدود گردد.
REFERENCES

شماره ۱، پي در پي ۶۱ , فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۷ دکتر پريچهر کيميايي و همکاران / ٧٩

.1 Cuninghum FG, Leveno KJ, Steven L. William’s Obstetrics. McGraw Hill: New York. 2005; PP: 860-2.
.2 O’comell MP, Lindow SWL. Reversal of asymptomatic cervical length shortening with cervical cerclage : a preliminary study . Hum Reprod 2001; 16(1): 172-3.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.3 Guzman ER, Houlinhan C, Vintzileos A, Ivan J, Benito C, Kappy K. The significance of transvaginal ulthrasonographic evaluation of the cervix in women treated with emergency cerclage Am J Obstet Gynecol 1996; 175(2): 471 -6.
.4 Funai EF, Paidas MJ, Rebarber A, O’Neill L, Rosen TJ, Young BK. Change in cervical length after prophylactic cerclage. Obstet Gynecol 1999; 94(1): 117-9.
.5 Dijkstra K, Funai EF, O’Neill L, Rebarber A, Paidas MJ, Young BK. Change in cervical length after cerclage as a predictor of preterm delinery . Obstet Gyn 2000; 96(3): 346-50.
.6 MRC/RCOG Working Party on Cervical Cerclage; Machnaughton MC, Chalmers IG, Dubowitz V, Dunn PM, Grant AM, McPherson K, et al. Final report of the medical Rosearch council / Royal college of obstetricians & Gynecologist multicentre randomised trial of cervical cerclage . Br J Obstet Gynecol 1993; 100: 515-23.
.7 Anderson FH, Karimi A, Sakala EP. Prediction of cervical cerclage outcome by endovaginal ulthrasonography. Am J obstet Gynecol 1994; 171: 1102-6.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید