تاريخ دريافت مقاله ۱۶/۱۰/۸۵ تاريخ پذيرش مقاله ٢٨/٦/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال دوازده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۰ ، صفحات ۵۲۷ تا ۵۳۴
بهمن و اسفن د ۱۳۸۶

اثر پاراکسان بر عملکرد ترانسپورترهاي گابا در سيناپتوزم هاي مغز موش
دكتر اص غر قاسمي۱ *، دكتر احمد سديدي۲ ، م سل م مح مدي٣ ، دكتر علي خو ش باطن۴، دكتر عليرضا ع سگري٥

چکي ده
سابقه و ه دف: پاراتيون يك تركيب ارگانوفسفره است كه مصرف فراواني به عنوان حشره كش دارد. پاراكسان نيز متابوليت پاراتيون است كه نشان داده شده برداشت گابا در سيناپتوزوم هاي كورتكس رت را مهار مي كند. هدف اين مطالعه بررسي مكانيسم هاي اثر مهاري پاراكسان بر برداشت گابا در سيناپتوزوم هاي كورتكس رت مي باشد.
مواد و روش ها: بعد از تهيه سيناپتوزوم مطالعات كينتيك جهت تعين اثر پاراكسان بر Km و Vmax برداشت گابا انجام شد. از استيل كولين و آنتاگونيست هاي آن (آتروپين و مكاميل آمين) براي ارزيابي وابستگي كولينرژيك برداشت گابا و از بتا آلانين و دابا براي تعيين نوع ترانسپورتر درگير در برداشت گابا استفاده گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، پاراكسان به طور معني داري Vmax برداشت گابا را كاهش مي دهد (٢٣/٤±٢/١٧٥ در برابر ٠٣/٢±٤/٨٠ پيكومول به ازاي هر ميلي گرم پروتئين در دقيقه، ٠٠١/٠P<) در حالي كه اثر معني داري بر Km آن ندارد (٠٢/١±٨٠/٩ در برابر ٩٢/٠±٠٩/٩ ميكرومولار در گروه هاي پاراكسان و كنترل). دابا سبب كاهش معني دار برداشت گابا شد
(٠٠١/٠P<)، در حالي كه بتا آلانين اثري بر برداشت نداشت. استيل كولين اثري بر برداشت اعمال نكرد و آتروپين و مكاميل آمين نيز نتوانستند اثرات مهاري پاراكسان بر برداشت گابا را معكوس نمايند.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت كه پاراكسان يك آنتاگونيست غير رقابتي عمل برداشت گابا مي باشد كه مي تواند در پايانه هاي عصبي كينتيك برداشت گابا را متأثر كند. هم چنين مي توان نتيجه گيري كرد كه مهار برداشت گابا توسط پاراكسان مستقل از اثرات كولينرژيك آن است.
واژگان کليدي: پاراكسان ، سيناپتوزوم ، برداشت گابا ، ترانسپورترها ، گابا ، ارگانوفسفره

مق دمه
پاراتيـون يک ترکيب ارگانوفسفره است که به عنوان حشره کش مصرف زيادي دارد (١). به دليل پايداري پاراتيون در محيط هاي آبي، نسبت به ديگر عوامل ارگانوفسفره مسؤول بيش تـرين مسموميـت هاي تصـادفي مي باشـد (٢).

۱ ٭ . نويسنده مسؤول: پژوهشگر، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. آدرس براي مکاتبه: مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، صندوق پستي ٤٧٦٣‐١٩٣٩٥ ، تلفن: ٢٢٤٠٩٣٠١ ، دورنگار: ٢٢٤١٦٢٦٤ . پست الکترونيک: [email protected]
۲ . عضو هيأت علمي، گروه جراحي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ (عج
٣ . دانشجوي دكتراي فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ (عج)
۴ . استاد، گروه فيزيولوژي و بيوفيزيك، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ (عج)
۵ . استاد، گروه فيزيولوژي و بيوفيزيك، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ (عج)
پاراکسان فرآورده متابوليک پاراتيون است (١) که سبب مهار آنزي م کولين استراز ميشود (٣). اگرچه مکانيسم اصلي اثر عوامل ارگانوفسفره مهار آنزي م کولين استراز است که منجر به تجمـع استيل کوليـن در سيسـت م هاي عصبي مرکزي و
محيطي مي شود (٤)، تحقيقات اخير نشان مي دهد که مهار آنزي م کولين استراز تنها مکانيس م ايجاد سميت توسط اين عـوامـل نمي باشـد (٧‐٤). در مورد پاراکسان پيشنهاد شده است که مکانيس م هاي غيـر کوليـنرژيک نيز در ايجاد سميت عصبي آن نقش دارند (٥).
يکـي از عـوارض مسـموميت با عـوامل ارگانـوفسـفره که نگراني هاي زيادي ايجـاد کرده، تشـنج مي باشد که تـا حدي به درمان هاي رايج مقاوم است (٨ و٩). گفته شـده است کـه
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۵۲۸
سيستـ م هاي نوروترانسميـتري ديـگر عـلاوه بـر سيـستم کولينرژيک در تشنج ناشي از عوامل ارگانوفسفره نقش دارند (١٠) که در بين آن ها سيست م گابانرژيک يکي از کانديداهاي اصلي مي باشد.Shih و همکاران گزارش کرده اند که تقريباﹰ همه داروهايي که اثرات سودمندي در برابر تشنج ناشي از عوامل ارگانوفسفره دارند فعاليت مهاري سيست م گابانرژيک را افزايش مي دهند (١١). ه م چنين نشان داده شده است که تعداد ترانسپورترهاي گابا در بافت هاي اپي لپتيـک کاهش مي يابد (١٢).
ما در مطالعه قبلي نشان دادي م که پاراکسان با دوز ١ ميلي مولار برداشت گابا در سيناپتوزوم هاي تهيه شده از کورتکس مغز موش صحرايي را مهار مي کند (١٣). اما تاکنون اثر پاراکسان بر ترانسپورترهاي گابا بررسي نشده است. از سوي ديگر سيناپتوزوم ها پايانه هاي عصبي هستند که با حفظ خواص بيوشيميايي و مورفولوژيک مدل مناسبي براي بررسي عملکرد پايانههاي عصبي ارائه ميدهند (١٤و١٥).
بنابـراين هـدف اين مطالعه تعيين مکانيسـ م اثر مهـاري پاراکسـان بر برداشت گابا در سيـناپتـوزوم هـاي مغـز موش صحرايي مي باشد.
مواد و روش ها
گاباي نشاندار با تريتيوم (٨٦ کوري به ازاي هر ميليمول) از شرکت آمرشام انگلستان، دي اتيل پاراکسان، اسيد نيپکوتيک، اسيد آمينواکسي استيک، گابا، بتاآلانين، اسيد دي آمينوبوتيريک و استيل تيوکولين از شرکت سيگماي آلمان و اسيد دي تيوبيس بنزوئيک و سرم آلبومين گاوي از شرکت فلوکا (سوئيس) تهيه شد. ديگر مواد نيز از شرکت مرک (آلمان) تهيه گرديد.
در اين مطالعه از موشهاي نر نژاد ويستار با محدوده وزني ٢٥٠‐٢٠٠ گرم استفاده شد که در دماي ٢±٢٢ درجه سانتي گراد و سيکل هاي ١٢ ساعته نور و روشنايي نگهداري و حين مطالعه دسترسي آزاد به آب و غذا داشتند. آزمايش هاي انجام شده روي حيوانات مطابق با پروتکلهايمصوب کميته اخلاق دانشگاه بود.
سيناپتـوزوم ها با روش مصرفي شده توسطRaiteri و همکاران (٢٠٠٣) تهيه شدند (١٦). در اين روش کورتکس مغـزي جـدا و در سوکروز ٣٢/٠ مـولار (تهيـه شـده در بافـر فسـفات ١٠٠ ميـلي مولار، ٤/٧ =pH ) هوموژن گرديد.
به منظور حذف زوائد سلولي سوسپانسيون حاصل به مدت ٥ دقيقه در g ١٠٠٠ سانتريفيوژ گرديد. سپس محلول رويي نيز به مدت ٢٠ دقيقه در g ١٢٠٠٠ سانتريفوژ شد. رسوب حاصل که محتوي سيناپتوزوم ها بود در بافر استاندارد وارد شد که حاوي ترکيبات MgSO4 ،٣ KCl ،١٢٥ NaCl ٢/١، 2NaH2PO4 ٢٢ NaHCO3 ،١/٢ CaCl ي ك ميلي مولار بود و با گاز کربوژن (%٩٥ اکسيژن و %٥ دي اکسيد کربن) در حـد اشـباع گاز دهـي ميشـد و pH آن در حـد ٤/٧ تنظي م ميشد.
غلظت پروتئين به روش برادفورد اندازه گيري شد (١٧) و از سرم آلبومين گاوي به عنوان استاندارد استفاده گرديد.
فعاليت آنزي م لاکتات دهيدروژناز (LDH) براي اثبات تماميت غشاء سيناپتوزومي از احياء پيروات به لاکتات اندازه گيري گرديد (١٨). فعاليت LDH سيناپتوزومي در حضور (فعاليت کل) وعدم حضور (فعاليت LDH آزاد)
تريتـون ١٠٠‐X يک درصد اندازهگيـري و از تفـاضل ايـن دو مقـدار فعاليت LDH موجـود در سيناپتوزوم ها محاسبه شد. فعاليت آنزيم استيل کولين استراز نيز با استفاده از روش المن که توسط Dietz و همکاران توصيف شده اندازهگيري گرديد (١٩).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

سيناپتوزوم ها (٥/٠ ميـلي ليتر حـاوي ٥/٠ ميـلي گرم پروتئين) به مـدت ٢٠ دقيقه با پاراکسان ١ ميلي مولار يا بافر (در نمونه هاي کنترل) پري انكوبه شده و سپس به مدت ١٠ دقيقه در دماي ٣٧ درجه سانتي گراد با گاباي ٤٠٠ نانو مولار (که ٥/١% آن نشان دار بود) انکوبه شدند. در تمام مراحل آزمايـش هـا به منـظور جلوگيـري از تخـريب گابـا از اسيـد g١٠٠٠٠ سانتريفوژ شـده و رسوب حاصـل در سولفات دودسيل سدي م (SDS) ١% حل گرديد. به هر نمونه سنتيلاتور اضافه و راديواکتيويته نمونهها با استفاده از دستگاه بتاکانتر (بتاماتيک، ساخت کمپاني کونترون فرانسه) قرائت گرديد. براي به دست آوردن برداشت اختصاصي گابا، برداشت کل گابا از برداشت انجام شده در حضور اسيد نيپكوتي ك ٥٠ ميلي مولار ‐ که يک مهـارکننده برداشـت گابا است ‐ کسر گرديد. در تعدادي از آزمايش ها به جاي کلريد سدي م، كلريد ليتيوم جايگزين شد تا وابستگي برداشت به ترانسپورترها روشن شود. به منظور تعيين نوع ترانسپورتر گابا نيز كه در برداشت گابا دخيل مي باشد از اسيد دي آمينوبوتيري ك به عنوان ي ك مهاركننده برداشت گابا در نرون ها كه ترجيـحاﹰ ترانسپورتر شماره ١ گابا را مهار مي كند و بتا آلانين به عنوان ي ك مـهاركننـده برداشـت گـابـاي گلـيال كه عمـدتاﹰ ترانسپورترهاي شماره ٢ و ٣ گابا را مهار ميكند، استفاده گرديد. اين داروها ٥ دقيقه قبل از انجام آزمايش ها برداشت گابا به سيناپتوزوم ها اضافه شدند. آزمايش ها در اين مطالعه مربوط به سه سر موش صحرايي مي باشند كه به صورت سه تايي انجام شده اند.
Vmax و Km برداشت گابا در سيناپتوزوم ها با روش معرفي شده توسط Sutch و همكاران (١٩٩٩) تعيين گرديد (٢٠) که به طور مختصر براي انجام اين كار، برداشت گابا در ي ك غلظت ثابت از گاباي نشان دار و در حضور غلظتهاي فزاينده گاباي غير نشاندار (١/٠ تا ١٠٠ ميكرومولار) اندازهگيري گرديد.
٥٢٩
آمينو اكسياستيک (١٠ ميکرومولار) استفاده گرديد. با اضافه آزمون هايt زوج، كروسكال‐ واليس توأم با تست من ويتني کردن ١ ميلي ليتر سالين سرد واكنش پس از ١٠ دقيقه و آناليز واريانس دو طرفه انجام گرديد. مقدار P ك م تر از متوقف گرديد. سيناپتوزومها به مدت ١٠ دقيقه دوبار در ٠٥/٠ نيز معنيدار در نظر گرفته شد.
نتايج به صورت ميانگين± خطاي معيار ارائه شدهاند. آناليز يافته ها
ميزان فعاليت آنزي م لاكتات دهيدروژناز برحسب درصد از فعاليت كل در سيناپتـوزوم ها ١±٨٧% بـود كـه بـه طـور معني داري بيش تر از فعـاليت LDH آزاد (١±١٣%) بود (٠٥/٠P< و ٨ =n ). پاراكسان در روشي وابسته به دوز سبب مهار فعاليت آنزي م استيل كولين استراز گرديد به طوريكه 50IC اين مهار ٥/٨ نانومولار بود. جايگزيني ليتومكلرايد به جاي كلريد سدي م نيز سبب كاهش قابل ملاحظه برداشت گابا تا حد ١٥% گرديد (٠٠١/٠P< ، نمودار ١).

*
0
20
40
60
80
100
120
[
3
H]GABA uptake (percent)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید