آذر و دی ۱۳۸۶

بررسي اثر ليزر اگزايمر ٣٠٨ نانومتر ي ك نوبتي با دوزبالا بر پسوريازيس
دکتر زهره تهرانچي *، دکتر آمنه علائين ، دكتر فريبا قل مکارپور ۳

چکي ده
سابقه و ه دف: پسوريازيس يک بيماري مزمن و ژنتيکي است که در حدود ۳‐۱% جمعيت را مبتلا مي سازد. روش هاي درماني مختلف مورد استفاده براي پسوريازيس شامل اشعه ماوراي بنفش narrow – band UVB، (UV) (311 نانومتر) و ليزر اگزايمر ۳۰۸ نانومتر مي باشد. ليزر اگزايمر اشعه ماوراي بنفش مونوکروماتيک را با انرژي بالا در طيف ۳۰۸ نانومتر به پوست مي رساند که مزاياي آن بر منابع UVB معمولي اين است که فقط ضايعه پوستي را مورد هدف قرار مي دهد، دوز تجمعي کم تري دارد و بهبود سريع تري ايجاد مي کند. اين مطالعه اثرات درماني و عوارض جانبي ليزر اگزايمر يک نوبتي با دوز بالا را بر پلاک پسوريازيس پايدار ارزيابي مي نمايد.
مواد و روش ها: ۱۵ داوطلب(۸ مرد و۷ زن ) با۱۷ پلاک پسوريازيسبا ميانگين سني ۱۳±۷/۳۲ سال وارد اين مطالعـه شـدند.
قبل از شروع درمان، درجه شدت و وسعت گرفتاري منطقه (PASI score ) اندازه گيري شـد کـه متوسـط آن ۹/۱±۹/۱۰ بـود .
هم چنين مقدار حداقل دوز ايجاد کننده اريتم (MED ) در روي پوست غير گرفتار شکم يا پشت نيـز انـدازه گيـري شـد. ازدو پلاک انتخابي، يکي با يک دوز بالا (۸ يا ۱۲ برابر MED ) درمان و ديگري در طرف مقابل به عنوان کنترل در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيماران ۲ هفته بعد و در ۱، ۲ و۴ ماه پس از درمان پي گيري شدند. ۱۰ بيمـار بهبـودي واضـحي را درPASI score
تاريخ دريافت مقاله ۱۷/۹/۸۵ تاريخ پذيرش مقاله ٢/٥/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال دوازده م, شماره ۵, پي در پي ۵۹ ، صفحات ۴۰۱ تا ۴۰۶
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

(بيش از۷۵%) در محل درمان نشان دادند در حالي که در منطقه کنترلهيچ تغييري مشاهده نشد. در اين ميـان۳ بيمـار هـيچبهبودي را نشان ندادند و در۲ نف ر ازبيماران نيز ضايعا ت منتشر پسوريازيس۲و۴ ماه بعد از درمان ايجاد شد. هـم چنـينهـيچارتباطي بينMED و پاسخ بيماران وجود نداشت و پاسخ ها نيز با سن و جنس بيماران مرتبط نبود.
نتيجه گ يري: در اين مطالعه۱۲پلاک در ۱۰ بيمار بهبودي واضحي را نشانداده و درماننيز به خوبي توسط بيماران تحمل شد.
تنها۲ نفر از بيماران از احساس سوزش و پيدايش ضايعات وزيکولر شکايت داشتند که ضايعات بـدون بـه جـاي گذاشـتن اسـکاربهبود يافت . بنابرايناين نتايج ، ليزر اگزايمر يک نوبتي با دوز بالا مي تواند يک روش درماني با ارزش در بيماران با پلاک انتخـابيپسوريازيس باشد.
واژگان کلي دي: ليزر اگزايمر ، پسوريازيس ، اثرات درماني ، عوارض جانبی

مق دمه
پسوريازيس، ي ك بيماري التهـابي و پروليفراتيـو اسـت كـهپوست، ناخن ها و گاهي مفاصل را درگير مي كنـد و ضـايعهكاركتريستي ك آن پلا ك هاي قرمز و پوسته دار بر روي زانـو،آرنج و اسكالپ است که طول مدت، شـدت درگيـري و انـواعباليني متفاوتي دارد. پسوريازيس ب هعنوان ي ك بيماري چنـدعاملي با استعداد ژنتيكـي و مكانيـس م ايمونولوژيـ ك در نظـر
گرفتـه مـي شـود کـه شـيوعي درحـدود ٣‐١% در جمعيـت نرمال دارد (١).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

روش هاي درماني به كار گرفته تا كنون شامل درمان هايموضعي، داروهاي سيستمي ك و اشعه ماوراي بنفش (UVR) بوده است (١). Parrish و همكاران براي اولين بـار در سـال١٩٧٤، فتوكموتراپي بـا پـسورالن را بـه نـامPUVA بـرايدرمان پسوريازيس متوسط تا شديد معرفي كردند که اگر چهروش م ؤثرتري بود ولي به ۳۰ جلسه درماني و حتي بيش تـرجهت بهبود ضايعات نيا ز داشت و پوست سال م نيز در معـرضتـابش اشـعه قـرار مـ يگرفـت. در سـال ١٩٨١، Parrish و Jaenicke نشان دادند كه طول موج مؤثر در بهبود ضايعاتدر طول موجهاي بلندUVB قرار دارد و در طـول ١٠ سـالگذشته لامپ فلورسنتي كه ميتواند UVB با طول موج ٣١١ نانومتر را در نزديكي پي ك درمـاني پـسوريازيس توليـد كنـد به نام narrow-band UVB به كار گرفته شد کـه نتـ ايج درماني قابل مقايسه بـاPUVA داشـت، هـر چنـد در ايـن
بيمـاران گـاهي پـلا ك هـاي مقـاوم بـه هـر دو طيـف اشـعه يافت مي شود (٣‐١).
پيــشرفت بعــدي در زمينــه بــه كــار گيــريUVR در پسوريازيس، ب ه كارگيري ليزر اگزايمر يا گـاز گزنـون‐كلرايـدبود كه طول مـوج تـ ك رنـگ ٣٠٨ نـانومتر را در همـسايگيطول موج narrow-band UVB توليد كـرده و در توليـداشعه با انرژي بالا در طـول مـوج هـاي بـالايUVB بـدوناثرات دمايي منحصر به فرد است و با توجه به hand piece قابل انعطاف، اشعه قابل محدود كردن به پلا ك بـدون تـابشبه پوست سال م اطراف مي باشد (١و٢).
براي تعيين پاسخ وابسته بـه دوز ليـزر اگزايمـر د ر درمـان
پـ سوريازيس، Asawanoda و همكـ ارانش (٤) در سـ ال ٢٠٠٠, ١٣ بيمار را با ٤ پلا ك انتخاب كرده و بـه نوبـت١، ٢،
٣، ٤ و ٢٠ جلسه اشعه را به هر كـدام از پـلا ك هـا بـا حفـظنيمي از پلا ك بهعنوان كنترل تاباندند. آن ها ٨ دوز درمـانيرا بر اساس MED در نقاط مختلف هر پلا ك به صورت ٥/٠ و ١ برابر (دوز پـايين)، ٢، ٣، ٤، ٦ برابـر (دوز متوسـط)، ٨ و١٦ برابر (دوز بالا )، با دوز ثابت اشعه هر نقطه، به کار گرفتند .
۴۰۲اثر
هر دو هفته در طول درمان و ماه ٢ و ٤ بعد از درمان بيمارانپيگيري شدند که نتايج درماني در مورد دوزهاي بالا به طـورقابــل تــوجهي بــالات ر از دوزهــاي پــايين و متوســط بــود، به طوري كه در ماه چهارم پيگيري در مناطق دريافت کننده دوز پايين و متوسط، عود ضايعات مشهود بود و حـال آن كـهدر نقاط درمان شده با دوز بالا بهبودي هم چنان ادامه داشت .
از آن جايي كه در بعضي نقاط حتـي بـا يـ ك جلـسه درمـانبهبودي نسبتاﹰ طولاني مشاهده شد، لذا در سال ٢٠٠٢ توسطTaylor و Trehan(٢) مطالعه اي در جهت استفاده از ي ك نوبت درمان بـا ليـزر اگزايمـر بـا دوز بـالا بـر روي١٦ بيمـار طرح ريزي شد و در هر بيمار ٢ پلا ك بـا حفـظ نيمـي از آن بهعنوان كنترل ، تحت تابش اشعه بـا دوزهـاي ٨ و ١٦ برابـرMED (دوز بالا ) قرار گرفتو نتايج قبل و بعد از درمان طي
١ و ٢ هفته و ١، ٢، ٤ و ٦ ماه بر اساس معيار PASI مـوردمقايسه قرار گرفتند که ١١ بيمار بهبودي قابل توجـه در مـاه ١ پيگيري و ٥ بيمار در ماه ٥ پـي گيـري نـشان دادنـد (٢).
البته مطالعات ديگـري نيـز طـي جلـسات درمـاني متعـدد ودوزهـاي متفـاوت صـورت گرفتـه اسـت (۱و۷‐۵) ولـي ايـن مطالعه با هدف تعيين اثـر ليـزر اگزايمـر ۳۰۸ نـانومتر يـ كنوبتي با دوز بالا بر پسوريازيس انجام گرفت.
مواد و روش ها
۱۵ بيمــار مبــتلا بــه پــسوريازيس (۸ مــرد و ۷ زن ) از درمانگاه هاي تابعه مركز تحقيقات پوست وابسته به دانـشگاهعلوم پزشکي شهيد بهشتي در مركز ليـزر درمـاني ميردامـادتحت درمان با ليزر اگزايمر قرار گرفتند که بـه جـز ۲ بيمـارآخر در هر يـ ك از بيمـاران تنهـا يـ ك پـلا ك تحـت درمـان قرار گرفت. در هر بيمار ي ك پلا ك نيز بـه عنـوان كنتـرل درنظر گرفته شـد. بيمـاران همگـي داراي پـسوريازيس از نـوعپلا ك وstable (بدون تغيير حداقل به مـدت ۲ مـاه ) بودنـد کــه در نــواحي بــه غيــر از صــورت اســكالپ ، كــشاله ران و گلوته آل قرار داشتند و داراي قطري بزرگ تر از ۸ سانتي مترمربع بودند . اين بيماران از درمان هاي موضعي طـي ۲ هفتـه
اخير، درمان با broad-or narrow-band UVB طـي ۴ هفتــه اخيــر و درمــان هــاي سيــستمي ك مثــلPUVA ، متوتركسات ، سيكلوسپورين ورتينوئيـد طـي ۸ هفتـه اخيـر استفاده نكرده بودند.
تاريخچه وجود حساسيت به نـور و يـا مـصرف داروهـايي موجب ايجاد حساسيت به نـور نيـز در هـيچ يـ ك از آن هـاوجــود نداشــت . آنمــي پرنيــسيوز و ســاير بيمــاري هــاي سيستمي ك در هيچ ي ك از بيماران وجود نداشت و تنها يكـياز بيماران HIV مثبت بود.
قبل از درمان، هر بيمار براي تعيينMED يعني حداقلاشعه اي كه بتواند بر روي پوست سال م پشت يا شـك م اريـت مصورتي رنگ قابل مشاهده ايجاد كند تست شد. سـپس ليـزراگزايمر با دوز بالا يعني ۸ برابرMED و تنها در ي ك جلـسهدرماني به پلا ك پسوريازيس تابانـده شـد. البتـه در ۲ بيمـارآخر، علاوه بر درمـان فـوق، پـلا ك جداگانـه اي بـا ۱۲ برابـرMED نيز تحت درمان با ليزر اگزايمر قـرار گرفـت. ضـايعهقرينه پلا ك درمان شده، ب هعنوان كنترل در نظر گرفته شـد.
بيماران ۲ هفته بعد و در مـاه هـاي ۱، ۲و ۴ پـس از درمـانپيگيري شدند کـه PASI score ضـايعات در هـر كـدام ازبيماران، بـر اسـاس مجمـوع مقـادير اريـت م، induration وپوسته قبل از درمان و طي زمانهاي مقرر جهت پـي گيـريتوسط دو متخصص پوسـت تعيـين شـد. ايـن درجـه بنـديبرحسب شدت از ك م (صفر) تا شديد (۴) محاسبهو بهبـودي
(remission) ب ه عنــوان۷۵% كــاهش در PASI score پلا ك درمان شده تعريف شد.
بعد از انتقال داده ها به نرم افزار آماري SPSS ، تجزيه وتحليل آماري با اسـتفاده از آزمـون هـايPaired t-Test و Mantel-hanszel و Mann-Whitney بـــــا ســـــطح معني داري ۰۵/۰< P انجام گرديد.
يافته ها
شماره ۵، پي در پي ۵۹ , آذر و دی۱۳۸۶ دکتر زهره تهرانچی و همکاران / ٤٠٣

جلسه درماني بر روي ۱۵ بيمار مبتلا به پسوريازيس با تيپ پوستي Fitzpatrick ۲ تا ۴، شامل ۷زن و ۸ مرد با ميانگيـن سني ۱۳± ۷/۳۲ در محـدوده سـني ۵۲‐۹ سـال انجام شد و تمامي بيماران مطالعه را به پايان رساندند. پس از گرفتن رضايت، بيماران جهت تعيينMED تست شدند كه مقدار آن در ۵ بيمارJ/cm2 ۱، ۹ بيمار J/cm2 ۲۵/۱ و ي ك بيمار J/cm2۵/۱ بود و هيچ ارتباطي بين MED با زمان بهبودي و عود ضايعات وجود نداشت.
ايـن درمـان توسـط بيـماران به خـوبي تحـمل شد و هيـچ گـونه بي حسي موضعي در محل استفاده نشد. بيماران در حين درمان تنـها از احساس گرمي و سوزش مختصر شكايت داشتند و تنـها در ۲ بيمار طي ۱۲‐ ۶ ساعت بعد از درمان، شكايـت از سوزش شديد و ايجاد وزيكل وجود داشت كه طي ي ك هفته بدون ايجـاد اسكار برطرف شد.
ميانگين PASI score در بيماران، قبل از درمان ۹/۱ ± ۹/۱۰ و در طي پي گيري هفته دوم و ماه هاي ۱، ۲ و
۴ پس از درمان به ترتيب ۱/۲±۱/۷، ۲±۶/۴، ۲/۲±۵/۳،
۳/۲±۴/۳ بـود كـه بـه لحـاظ آمـاري تفـاوت معـني داري وجـود داشت (۰۰۱/۰< P).
پس از ۱۷ جلسه درماني با ليزر اگزايمر (۱۵ مورد با ۸ برابر MED و ۲ مورد يا ۱۲ برابر MED) در ۱۲ پلا ك بهبودي مشاهده شد. از ۱۵ پلاكي كه تحت درمان با ۸ برابر MED، در۱۰ مورد كاهش قابل توجه در PASI score و بهبودي مشاهده شد. پلا ك پسوريازيس اين بيماران در اندام ها (۵ نفر) و پشت پا (۲ نفر)، كف پا، پشت گوش و قدام سينه
(هر كدام ۱ نفر) قرار داشت.
در سه بيماري كه بهبودي حاصل نشد، ضايعات در آرنج، زانو و كف دست و پا قرار داشته و ميانگين PASI score
۳/۱۰ بود. در دو بيـمار نيـز پيـدايش ضايعـات ژنراليـزه پسوريازيس در تمام بدن و از جمله محل درمان شده در ماه هاي ۲ و۴ پس از درمان، منجر به قطع پيگيـري در اين بيماران شد. اين بيـماران داراي ميانگيـن PASI score
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۵/۹ بودند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در دو بيماري كه پلا ك هاي جـداگانه با ۸ و ۱۲برابر MED تحت درمان قرار گرفته بودند، در يک بيمار پاسخ درماني با دوز ۱۲ برابر MED سريع تر از درمـان با ۸ برابر MED بود، هرچند در نهايت پاسخ دهي تفاوت چنداني نداشت.
بيش ترين تغيير در PASI score ضايعات درمان شده مربـوط به مقـاديـر scale و induration بـود و تغييـرات مربوط به اريتـ م ك م تر از دو مورد قبل بود.
بين دو گروه با و بدون بهبـودي از نظـر سني اختلاف معني داري ديـده نشد ( آزمون Mann-Whitney ) و جنسيت نيز به عنوان متغير مداخله گر تأثيري در تغييرات PASI score نداشت ( آزمون mantel-hanszel ). پاسخ درماني به طور متوسط پس از ۱۰ هفته مشاهده شد که در ي ك بيمار پس از ۱ ماه ، ۶ بيمار پـس از ۲ مـاه و سـهبيمار پس از ۴ مـاه بـود . PASI score در بيمـاراني داراي بهبودي در ماه ۲ و ۴، به ترتيب ۴/۱±۵/۱۱و ۶/۰±۷/۱۱ بود.
بح ث
كوچـ ك مابيـن پوستـه هـا بـا هـدف نفـوذ بهـتر اشـعـه در ماه چهارم پيگيري در مناطقي كه دوز پايين و متوسط توصيـه شـده است (۲) كه مـا در ايـن مطالعـه از آن گرفته بودند، عود ضايعات مشهود بود و حال آن كه در نقاط
۴۰۴اثر
پسـوريازيـس يـ ك بيـماري مزمن با تأثيـرات مخـرب بر جنبـه هاي مختلف زندگي بيماران مي باشد. فتوتراپي گرچه درمان مؤثري در ايـن بيـماران است ولي نيازمنـد جلسات متعدد درمان تا۳۰ جلسه و حتي بيش تر بوده و پوست سال م را نيز در معرض تابش اشعه قرار مي گيرد. ليزر اگزايمر از نظر انجام آسان و سريع و محدود به پلا ك پسوريازيس، داراي مزيت مي باشد. استفاده از روغن هاي معدني در سطح پلا ك پسوريازيس جهت از بين بردن حبـاب هاي هـوايي شناخته نشده و عقيده بر اين است كه القاي آپوپتوز در T cell هاي اپيـدرم منجر به بهبود كلينيكي و پاتولوژي ك پلا ك پسوزيازيس مي شود (١). به نظر مي آيد كه ليزر اگزايمر اثرات درماني مشابهي با فتوتراپي استاندارد داشته باشد.
دري ك مطالعه در مقايسه درمان سيستمي ك سيكلوسپورين با UVB همراه ديترانول، ميانه زمان clearance ضايعات به ترتيب ۶ و ۸ هفته بود که در طي پيگيري ۸ ماهه بيماران، ۲۷% در گروه تحت درمان با سيكلوسپورين و۱۶% درگروه درمان موضعي ه م چنان در بهبودي به سر مي بردند
(٨). البتـه مقايسـه نتايـج مطالعـه مـا بـا مـورد فـوق كـه عـود به عنـوان برگشـت ۵۰% بيـماري تعـريف شـده بود امـکان پـذير نمي باشد، چرا کـه معيـارهاي ما بـراي تعييـن بهبـودي و زمان clearance بر اساس ۷۵% تغيير در علاي م تعيين شده است.
در يـک مطالعـه ديگـر، ٧٥% بهبـودي ضـايعات در افـراد درمان شده با ليزر اگزايمر بيش تر و سريع تر از ساير اشـكالفتوتراپي يا درمان سيستمي ك باacitretin يا سيکلوسپورينبا دوز پايين بود که تعداد جلسات درماني نيز، در اين بيم اران
٤٦% ك م تر از ساير فتوتراپي هـا بـوده اسـت. در مقايـسه بـادرمان هاي موضعي، نتايج بهتر از فلوسـينولون و تـازاروتن ويا مشابه كلسي پوتريول بود (٣).
در مطالعـه Asawadona و همـكارانـش (۴) بر روي دوزهاي پايين، متوسط، بالاي ليزر اگزايمر جهت درمان پسوريازيس، نتايج درماني در مورد دوزهاي بالا به طور قابل توجهي بالاتر از دوزهاي پايين و متوسط بود، به طوري كه
استفاده نكردي م و به نظر مي رسد که به هيچ درماني پس از انجام ليزر نيازي نيست مگر در مواردي كه وزيكول موضعي ايجاد مي شود.
البته هنوز مكانيسم دقيق اثرات UV در درمان پسوريازيس درمان شده با دوز بالا بهبودي ه م چنان ادامه داشت.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مطالعهTrehan و همكارانش (۲) كه ليزر اگزايمر را با دوز بالا و در ي ك نوبت بر روي ۱۶ بيمار به كار گرفتند در ۱۱ بيمار بهبـودي ۷۵ % در پايـان ماه ۱ مشاهده شد. آن ها در ۵ بيمار خود شواهد اندكي از بهبودي يافتند که در بيماراني بود كه PASI score بيش تري داشتند. در اين مطالعه ميانگين PASI score بدو ورود به مطالعه ۳۱/۶ و در ماه هاي ۱، ۲و ۴ به ترتيب ۵۶/۳، ۸۷/۳ و ۶۸/۴ بود و ۵ بيمار در پايان ماه چهارم ه م چنان نواحي از بهبودي پايدار در پلا ك ها را نشان مي دادند. در مطالعه ما ۱۵ بيمار با ميانگين PASI score بالاتر (۹/۱۰) وارد مطالعه شدند و ميانگين PASI score پس از گذشت ي ك ماه از درمان، كاهش ك م تري نسبت به مطالعه قبلي داشت و تنها ي ك بيمار در پايان ماه ۱ به بهبودي دست يافت ولي با بهبودي بيماران در ماههاي ۲ و ۴ درمان به ترتيب در ۶ و ۳ نفر، نهايتاﹰ نتيجه نسبتاﹰ مشابهي به دست آمد و اين تفاوت در طولاني شدن زمان clearance را صرفاﹰ باPASI score بيش تر ضايعات در بيماران ما مي توان توجيه نمود. در اين مطالعه نيز در ۵ نفر از بيماران شواهدي از بهبودي مشاهده نشد و در ۲ نفـر آن ها عـود ضـايعـات به صـورت ژنراليزه و از جمله در محل ضايعات درمان شده بود، ولي در اين بيماران PASI score تفاوت چنداني با ساير بيماران نداشت. البته در مطالعه ما تنها ۱۲ بيمار تحت درمان جداگانه با دوزي بالاي ۸ و ۱۲ برابر MED قرار گرفتند كه گرچه در يكي پاسخ با دوز ۱۲ برابر MED سريع تر از ۸ برابر MEDبود ولي در نهايت ميزان پاسخ دهي تفاوت چنداني نداشت.

شماره ۵، پي در پي ۵۹ , آذر و دی۱۳۸۶ دکتر زهره تهرانچی و همکاران / ٤٠٥

با توجه به جديد بودن اين تكنولوژي، هنوز اطلاعات زيادي در مورد كارسينوژن بودن ليزر اگزايمر ۳۰۸ نانومتر وجود ندارد و تنها كارسينوژن بودن فتوكموتراپي PUVA به اثبات رسيده است. البته به نظر مي رسد كه ليزر اگزايمر با توجه به درمان هاي ك م تر و بالطبع دوز تجمعي ك م تر، كارسينوژنيستي ك م تري در طي زمان نسبت به PUVA داشته باشد (١).
البتــه ليــزر اگزايمــر عــلاوه بــر پــلا ك هــاي مقــاوم، در
پ سوريازيس معك وس ني ز ب ا دوز ٢ براب ر MED ب ه ك ار گرفته شده و بهبودي بعـد از ٣ هفتـه و طـي حـداقل٦ مـاهمشاهده شده است (٧).
با اين وجود اثرات درماني ليزر اگزايمر در انواعي از بيماري كه به سختي كنترل مي شود شامل پسوريازيس معكوس، Palmoplantar و پسوريازيس سر ه م چنان ناشناخته است و هنـوز راه زيادي جهـت پي بردن به پروتـكل درماني آن هـا وجود دارد.
نتيجه گيري
به نظرمي رسد ليزر اگزايمر ۳۰۸ نانومتر درمان مؤثري بـراي
پلا ك پسوريازيسstable ، لوكاليزه و مقاوم به درمـان باشـد و با استفاده از آن مي تـوان بـا دوزهـاي بـالاي اشـعه در نـواحي مورد نظر و بـدون تـابش اشـعه بـه سـاير نـواحي بـدن، زمـانremission قابل مقايسه با فتوتراپي استاندارد را به دست آورد.
REFERENCES

.1 Trehan M, Carles R, Tatkir CR. Medium dose 308-nm excimer laser for the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2002; 47(5): 701-8.
.2 Trehan M, Taylor CR. High-dose 308-nm excimer laser for the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2002; 46(5): 732-7.
.3 Rodewald, Housman TS, Mellen BG, Feldman SR. The efficacy of 308 nm laser treatment of psoriasis compared to historical controls. Dermatol online J 2001; 7(2): 4.
۴۰۶اثر
.4 Asawanonda P, Anderson RR, Chang Y, Taylor CR. 308-nm excimer laser for the tretment of psorisis: a dose-response study. Arch Dermatol 2000; 136(5): 619-24.
.5 Feldman SR, Mellen BG, Housman TS, Fitzpatrick RE, Geronemus RG, Friedman PM, et al.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Efficacy of the 308-nm excimer laser for treatment of psoriasis: results of a multicenter study. J Am Acad Dermatol 2002; 46(6): 900-6.
.6 Taneja A, Trehan M, Taylor CR. 308-nm excimer laser for the treatment of psoriasis: indurationbased dosimetry. Arch Dermatol 2003 Jun; 139(6): 759-64.
.7 Mafong EA, Friedman PM, Kauvar AN, Bernstein LJ, Alexiades-Armenakas M, Geronemus RG. Treatment of inverse psoriasis with the 308 nm excimer laser. Dermatol Surg 2002; 28(6): 530-2.
.8 Levell NJ, Shuster S, Munro CS, Friedmann PS. Remission of ordinary psoriasis following a short clearance course of cyclosporine. Acta Derm Venereol 1995; 75: 65-9.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید