تاريخ دريافت مقاله ۱/۵/۸۵ تاريخ تجديد نظر ١٦/١١/٨٥ تاريخ پذيرش مقاله ١/٥/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال دوازده م, شماره ۵, پي در پي ۵۹ ، صفحات ۳۷۷ تا ۳۸۵
آذر و دی ۱۳۸۶

بررسي اثرات مصرف روزانه بادام زميني چربيسطحبر هاي خون افراد هيپرکلسترولميک
دکتر مينا قدي مي نوران ۱ *، دکتر م س عود کي مياگر ۲ ، دکتر مجيد ميرزازاده ۳، دکتر عليرضا ابدي ۴

چکي ده
سابقه و ه دف: هيپرکلسترولمي از عوامل مهم در ايجاد آترواسکلروز و بيماري هاي قلبي عروقي است. با توجه به وجود گزارش هايي مبني بر تأثير مفيد آجيل روي پروفايل چربي در افراد سالم و به منظور تعيين اثر مصرف بادام زميني بر پروفايل چربي در افراد هيپرکلسترولميک همراه با رژيم معمولي، اين تحقيق در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طرح کارآزمايي باليني بر روي۳۷ فرد واجد شرايط هيپرکلسترولمي ک با ميزان کلسترول خـون ۲۰۰ تا۳۰۰ ميلي گرم در دسي ليتربا مقايسه قبل و بعد مصرف انجام شد. بهاين افراد بهمدت۴ هفته به ميزان ۱۵ درصد کل کالري مصرفي روزانه (حدود ۵۰ گرم) بادام زميني داده شد. در اين مطالعه از Paired t-test جهت قضاوت آماري استفاده شد.
يافته ها : در اين تحقيق ۳۷ نفر با سن ۶/۸ ± ۴۳ سال شرکت کردند. ميزان کلسترول از۲۹ ± ۲۳۳ به ۳۴ ± ۲۱۵ ميلي گـرم در
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

دسي ليتر (۰۰۱/۰< P)،کلسترولLDL از۱۸ ± ۱۰۳ به۱۲± ۹۴ ميلي گرم در دسي ليتر(۰۰۱/۰= P) و تـري گليـسريداز ۱۱۶± ۲۱۸ به ۹۲ ± ۱۸۹ ميلي گرم در دسي ليتـر(۰۳/۰ = P) کـاهش يافـت. همچنـين نـسبت هـاي LDL-C/HDL-C از
۱۸/۰± ۰۷/۲ به ۰۹/۰± ۹۴/۱ (۰۰۱/۰ P<) و Total Cholesterol/HDL-Cنيز از ۰۳/۱± ۸/۴ به ۲۵/۰± ۴۳/۴ (۰۴/۰= P) کاهش نشان داد. همچنين فشار خون سيستوليک نيز از ۱۵± ۱۱۵ به ۱۶± ۱۰۹ ميلي متر جيوه کاهش (۰۰۲/۰ (P =يافت، اما در طي اين مطالعه وزن و BMI تغييري نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که مصرف بادام زميني همراه با رژيم معمول و بدون توصيه خاص در افراد هيپرکلسترولميک منجر به بهبود سطح چربي هاي خون بدون افزايش وزن مي شود. بررسي اثرات مصرف طولاني مدت بادام زميني در افراد هيپرکلسترولميک در يک تحقيق تجربي با کنترل توصيه مي شود.
واژگان کلي دي: بادام زميني ، هيپرکلسترولمي ، پروفايل چربي

مق دمه

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : دانشجوي دوره دکترا، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور، دانشکده تغذيه، دانشگاه علـوم پزشکي شهيد بهشتي. آدرس براي مکاتبه: تهـران، خـيابان دکتر علي شريعتي، خيابان ميرزاپور، خيابان فاطمـيه، مـهر چهارم، نبش مهرآور، پلاک ۱، طبقه سوم شمالي. کد پستي: ۱۹۳۳۶۶۴۴۷۸.
تلفن و فاکس: ۲۲۲۱۲۱۰۰ (۲۱)۹۸+ . تلفن همراه: ۳۳۸۷۰۶۷ ۰۹۱۲ .پست الکترونيک: [email protected]
۲ . ، استاد، دانشکده تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
. استاديار، گروه جراحي کليه و مجاري ادراری، دانشگاه علوم پزشكي ايران
. استاديار، گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
هيپرکلــسترولمي از عوامــل مهــ م در ايجــاد آترواســکلروز مـي باشـد و حـدودا ۴۵% افـراد بزرگـسال در آمريکـا دچـار هيپرکلسترولمي خفيف و متوسط (کلسترول خون بـين۲۰۰ تا ۳۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر) مي باشـند کـه در صـورتعدم درمان مي تواند منجر به ايجاد آترواسکلروز و بيماري هاي
قلبي عروقي شود . بيماري هاي قلبي عروقي از شايع ترينعـلل مرگ و مير در جوامع بشري محسوب مي شوند ورژيم غـذايينقش اساسي در پيشگيري و درمان اين بيماري ها دارد (۱).
مطالعات اپيدميولوژيک بيان گر آن است که مـصرف مـنظم آجيل مي تواند در پيـشگيري از بيمـاري هـاي قلبـي عروقـي
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۳۷۸پژوهنده
مفيد باشد و اکثر اين مطالعات رابطه معکوسي را بين مـصرف آجيل و خطر بيماري هاي قلبي عروقي گزارش کرده اند (۲).
تا به امروز مطالعات محدودي راجع به اثرات مصرف بـادامزميني بر سطح چربي هاي خون در انسان انجام شده و اکثراﹰ روي افراد سال م بوده است. در يـک تحقيـق در مـورد اثـراتمفيد مصرف بادام زميني بر سطح چربي هـاي خـون، نتـايج ن شان دهنــده آن بــود کــه ج ايگزين کــردن چربــي هــاي MUFA ب ه جــاي چربــي هــاي اشــباع، موجــب کــاهش کلسترول تـام، کلـسترولLDL و تـري گليـسريد در افـرادسال م مي شود (۳). در مطالعـه ديگـر، مـصرف بـادام زمينـيطي۳۰ هفته در افراد سـال م تحـت شـرايط مختلـف (اضـافهکردن بادام زميني به ميزان ۵۰۰ کيلوکالري به رژي م معموليا بـهصـورت جـايگزيني) موجـب کـاهش تـري گليـسريد،افزايش منيزي م سرم و کاهش خطر بيماري هاي قلبي عروقيشد (۴). هـ م چنـين در يـک تحقيـق، خـان م هـاي منوپـازهيپرکلسترولميک را برروي رژي م کـ م چـرب، اسـيد چـرباشباع پـايين و غنـي از اسـيدچربMUFA (توسـط بـادامزميني) به مدت ۶ ماه قرار دادندکه کاهش در کلسترول تـامو کلسترولLDL را گزارش گرديد (۵). بـا توجـه بـه نبـودمطالعه اي مبني بر تأثير مصرف بادام زميني همراه بـا رژيـ ممعمول در افـراد هيپرکلـسترولميک، ايـن تحقيـق بـا هـدفتعيين ت أثير مصرف روزانه بادام زميني همراه با رژي م معمـولبر سطح چربي در افراد هيپرکلـسترولميک، بـر روي پرسـنلمحترم بيمارستان هاي تابعه دانـشگاه علـوم پزشـکي شـهيدبهشتي در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت.
مواد و روش ها
اين مطالعه نوعي کارآزمايي باليني از نوعbefore – after بر روي ٣٧ فرد مبتلا به هيپرکلسترولمي انجام شد . اين افراددر سنين ٦٥‐٢٠ سال با ميزان کلسترول تام خون بين ٢٠٠ تا٣٠٠ و تريگليسريد ک م تر از ٤٠٠ ميلي گرم در دسي ليتر داشته اند (٦). افراد شرکت کننده غيـر سـيگاري بـوده ( يـا تر ك سيگار براي حداقل ي ك سال )، سابق ه ي بيمـاريهـايمزمن، كليوي، كبدي، ديابت، بيماريهـاي قلبـي و عروقـي،بيماريهاي خونريزي دهنـده، بيمـاريهـاي تيروئيـد، فـشارخون بالا و آس م نداشـته و هـ م چنـين سـابقه اي از مـصرف داروهايي تغيير دهنده متابوليس م چربي (حداقل از چهار مـاهقبل)، هورمونها (حـداقل درطـي ٥ سـال گذشـته)، مكمـلويتامينE و مولتي ويتامين را نيز نداشته اند. علاوه بر ايـن،اين افراد سابقه حساسيت به آجيل نداشته و مـصرف آجيـلآن ها حداكثر به ميزان ٦٠‐٣٠ گـرم در هفتـه بـوده اسـت.
افراد داوطلب برحسب دارا بودن شـرايط ورود و عـدم احـرازشرايط خروج، از طريـق مـصاحبه انتخـابو پـس از توجيـه طرح و کسب موافقت آگاهانه وارد مطالعه شدند. اين طرح با حمايت هاي مـالي انيـستيتو تحقيقـات تغذيـه اي و صـنايعغذايي کشور در طي مدت ۴ ماه انجام شد.
در ابتدا از افراد وارد شده به مطالعه، براي بررسـي ميـزانكلسترول تام ، تريگليـسريد ، کلـسترولLDL و کلـسترولHDL خون، بعد از ١٢ ساعت ناشتايي، ۵ ميلي ليتـر خـون از وريدAntecubital دست چپ در لوله هايveno ject ۱۰ ميلي ليتري درب قرمز گرفتـه شـده و طـي مـدت ۳‐۲ ساعت در ظرف مخصوص به آزمايـشگاه حمـل شـد . سـپسپلاسما از نمونه ها جدا شده، اليکوت گرديده و در دماي۸۰‐
درجه سـانتي گـراد نگهـداري شـد. آزمايـشات کلـسترول و تري گليسريد توسط کيت هـاي پـارس آزمـون و آزمايـشاتکلـسترولLDL و کلـسترول HDL بـا کيـت هـاي SRB (همگــي بــا دســتگاهAuto Analyzer (Vita Lab Selectra2, Finland)) انجـام شـ ده اسـت. هـ م چنـين کلــسترولLDL بــه روش غيرمــستقي م توســط فرمــول
.محاسبه گرديد Modified Fried wall Modified Fried wall formula:
LDL-C = Total Cholesterol – (HDL-C+ Triacylglycerid/6.25)
بــوده و جــزو گــروه کــ م خطــر بــراي ســکته قلبــي قــرار ضريب تغـييرات داخـلي (Intra assay) براي متغيرهاي کلــسترول تــام، کلــسترولLDL ، کلــسترولHDL و بسته بن دي هاي مجزا ي ٤٣، ٥٣ و ٦٣ گرمـي (معـادل ۱۵٪
تري گليـسريد بـه ترتيـب ۷۹/۱٪، ۱۷/۱٪، ۹۹/۱٪ و ۸۷/۲٪ (۱۰ نمونه ) مي باشد . تمام اين آزمايشات خون در آزمايشگاهمركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشـكي شـهيدبهشتي انجام شده است.
قبل از مكمل ياري، از افـراد انتخـاب شـده ٣ يادآمـد ٢٤ ساعته جهت تخمين كالري دريافتي روزانه (٢ روز کاري و ١ روز تعطيل ) گرفته و قد، وزن و فشار خون افراد نيز ثبت شد.
جهت اندازه گيري فشار خون پـس از قـرار گـرفتن شـخص در وضعيت نشسته ب ه مدت ٥ دقيقه، کاف فـشارسنج بـالايچين آرنج دست راست بسته شده و فشار خون توسط گوشي گرفته شد . ضمناﹰ اي ن يافته ها همگي در فرم شـماره ١ ثبـتگرديد.
تمامي بادام زميني ها از يک فروشگاه عرضه کننده محصول يک منطقه از شهرستان آستانه، خريـداري و ميـزان چربـي،پروتئين و تجزيه اسيدهاي چرب آن توسط شرکت کـشت وتوسعه دانه هاي روغني واقع در ميـدان هفـت م تيـر، خيابـانقائ م مقام فراهاني مورد آزمايش قرار گرفت که در ١٠٠ گـرمبادام زمينـي، ٥/٢٦ درصـد پـروتئين و ٦/٥٢ درصـد روغـنوجود داشت . درصد اسيدهاي چرب آن ها بـه شـرح زيـر درجدول ١ ارائه شده است:
جدول ۱ ‐ تجزيه بادام زميني (شرک ت سهامي خاص توسعه ک ش ت دانه هاي روغني)
نوع اسي د چرب درص د
C16: 0 ۱۱/۴۹
C18: 0 ۴/۲۵
C18: 1c ۴۱
C18: 2c ۳۶/۲۸
C20: 0 ۱/۷۶
C22: 0 ۲/۷۵
C24: 0 ۱/۴۱
سپس با توجه به ميزان انرژي دريافتي، بادام زميني ها در کالري مصرفي ) به مـدت ٤ هفتـه بـه افـراد شـرکت کننـده داده شد . در وسط و آخر اين دوره ، فشار خون و وزن بيماراناندازه گيري و در پايان ٤ هفته مجدداﹰ آزمايـشات كلـسترولتـام، كلـسترولLDL ، كلـسترول HDL و تـري گليـسريدانجام شد. يا فته ها نيز در فرم شماره ٢ ثبت گرديـد. از ايـنافراد خواسته شد كه در طول دوره از خوردن آجيـل اضـافيخودداري کرده، رژي م غذايي و فعاليت فيزيکي معمـول خـودرا تغيير ندهند.
ارزيـابي اثـرات مصـرف بـادام زمـيني بـر وزن،BMI ، فشارخون و پروفايل هاي چربي با استفاده نرم افزار SPSS version 10 و با کمک آزمون هاي Paired t-test و
.انجام شد Linear Regression
يافته ها
تحقيق بر روي ٣٧ نفر شامل ١٠ مرد (٢٧٪) و ٢٧ زن(٧٣٪) با ميانگين سني ٦/٨±٤٣ سال در محدوده ٢٦ تا ٦٢ سال صورت گرفت. ميزان متوسط انرژي دريافتي روزانه افراد ٢٥٤±۲۰۳۳ کيلوکالري (در محدوده ۱۶۵۰ تا ۲۵۰۰ کيلوکالري) وBMI آن ها ۶/۳±۱/۲۹کيلوگرم برمترمربع بود.
وزن،BMI ، فشار خون و نيز پروفايل هاي چربي خون قبل و بعد از مصرف بادام زميني در جدول ۲ بيان گر آن است که وزن،BMI ، کلسترول HDL و فشار خون دياستوليک، فاقد اختلاف معني داري بوده ولي کلسترول LDL (به روش غيـر مستقيـ م) ۱/۸% (۰۰۱/٠P<)، تري گليسريد ۴/۱۳٪ (٠٣/٠=P) و فشارخون سيستوليک به ميزان ٣/٥٪ (٠٠٢/٠=P) کاهش معني داري داشت.
هـ م چنيـن تغييـرات نسـبت هاي کلسـترول هـاي است و با بالا رفتن سن ک م تر مي شود. ه م چنين هر چه LDL-C/HDL-C و Total Cholesterol/HDL-C سطح کلسترول HDLاوليـه بالاتر باشد، مـيزان کاهش
به ترتيب بيان گر کاهـش در نسبت کلسترول هاي کلسترول LDL و کلسترول HDL بعـد از مصرف
۳۸۰پژوهنده
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تأثير بادام زميني بر کلسترول تام (نمودار۱) نشان دهنده کاهش کلسترول تام به ميزان ۸٪ (٠٠١/٠(P< است که ميانه کلسترول قبل از مداخله در حدود چارک سوم کلسترول بعد از آن و چارک اول کلسترول قبل از مداخله در حد ميانه کلسترول بعد از آن است که بيان گر کاهش قابل توجهي در ميزان کلسترول است. از سوي ديگر بادام زميني موجب کاهش کلسترول LDL به ميزان ۳/۹٪ (٠٠١/٠(P= و کاهش ضريب تغييرات آن حدود ۷/۲۶٪ گرديد (نمودار ۲). با مصرف بادام زميني به ترتيب ۶/۴۶٪ و ۷/۷۳٪ بوده است.
در ديگر يافته هاي اين مطالعه آن است که در افراد جوان تر، ميزان کاهش کلسترول LDL و کلسترول HDL بيش تر
LDL-C/HDL-C به ميزان ۴/۶٪ (٠٠١/٠(P< و Total Cholesterol/HDL-C به ميزان ۵/۷٪ (٠٤/٠= P) مي باشد (نمودارهاي۳و۴). از نکات مه م در اين نمودارها کاهش قابل توجه در ضريب تغييرات اين نسبت ها است که بادام زميني بيش تر است. ه م چنين اين مطالعه نشان داد که هر چه سطح تري گليسريد قبل از مداخله (اوليه) بالاتر باشد، ميزان کاهش کلسترول تام و تري گليسريد بعد از مداخله بيش تر مي شود (جدول ۳).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول ٢ ‐ ميزان وزن، فشار خون و پروفايلهاي چربي افرادکل سترول ميک قب ل و ب عد از مصرف بادا م زميني
نتيجه آزمون درص د تغييرات مقدار تغييرات بع د از م داخله قب ل از م داخله متغيرها
P=٠/٠٩ ٠/٤٥ ٠/٣٤٧ ٧٦/٨٥±١٢/١٩ ٧٧/١٩±١٢ وزن ب دن(kg)
P=٠/٠٧ ٠/٤٨ ٠/١٤ ٢٨/٩٦±٣/٦٩ ٢٩/١٠±٣/٦٩ (kg/m²) BMI
P<٠/٠٠١ ٨/١ ١١/٩٧ ١٣٦/٠٥±٢٨/٥٨ ١٤٨/٠٢±٢٨/٨٣ کلسترول(mg/dl) LDL به روش غيرمستقي م
P=٠/۳ ٣/٨ ١/٩١ ٤٨/٣٨±٦/٦١ ٥٠/٢٨±١٠/٠٨ (mg/dl) HDLکلسترول
P=٠/٠٣ ١٣/٤ ٢٩/٣ ١٨٩/٢٢±٩٢/٢٨ ٢١٨/٥١±١١٦/٣٠ تري گليسري د (mg/dl)
P=٠/٠٠٢ ٥/٣ ٦/١١ ١٠٩/٠٣±١٦/٣٤ ١١٥/١٤±١٥/٠٩ فشارخون سيستوليک(mmhg)
P=٠/٠٨ ٣/٥ ٢/٦٤ ٧٢/٢٢±٨/٠٦ ٧٤/٨٦±٧/٧٠ فشارخون دياستوليک(mmhg)

ن مودار ۱ ‐ ميزان کل سترول تا م ۳۷ فرد هيپرکل سترول ميک قب ل و ن مودار ۲ ‐ ميزان کل سترول LDL ۳۷ فرد هيپرکلسترولميک ب عد از مصرف بادا م زميني قب ل و ب عد از مصرف بادا م زميني

ن مودار ۳ ‐ ن سـب ت کل سـتـرول هـاي LDL/HDL ۳۷ فـرد ن مودار ۴ ‐ ن سـب ت کل سـتـرول HDL/کل سترول تا م فـرد هيپرکل سترول ميک قبل و ب عد از مصرف بادا م زميني هيپرکل سترول مـيک قبـ ل و ب عد از مصرف بادا م زمـيني

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول ۳ ‐ تاثير عوام ل مرتبط بر سطح چربي هاي خون ب عد از مصرف بادا م زميني
تغيير تري گليسريد ميلي گرم در دسي ليتر تغيير کلسترولHDL ميلي گرم در دسي ليتر تغيير کلسترولLDL ميلي گرم در دسي ليتر تغيير کلسترول ميليگرم در دسي ليتر تاثير بر شاخص ها

عوام ل مرتب ط

NS
↓ ۴۷/۷ , P=٠/٠٤
NS
↓ ۵/۴, P=٠/٠١
NS
P=۰/۰۳
↓۱۶/۵, P< ۰/۰۰۱
NS
P=۰/۰۱
↓ ۲۴/۶, P< ۰/۰۰۱
↓ ۱۲/۹ , P= ۰/۰۲
NS سن
ک م تر يا مساوي۴۳ سال، ۱۸ n= بيش تر از ۴۳ سال، ۱۹ n= نتيجه آزمون ( بين دو گروه سني )

NS
NS
NS
↑۱۰/۹ P= ۰/۰۰۳
↓ ۴/۹ P=۰/۰۰۱
P<۰/۰۰۱
↑ ٩/٩ , P= ۰/۰۲
↓١٤/٢, P< ۰/۰۰۱
P<۰/۰۰۱
NS
↓۱۹/۱ , P< ۰/۰۰۱
NS کلسترول HDL اوليه
ک م تر يا مساوي۴۰، ۷ n= بيش تر از۴۰، ۳۰ n= نتيجه آزمون (بين دو گروه کلسترول HDL)

NS
↓ ۹۴/۵ , P= ۰/۰۳
P=۰/۰۰۱
NS
NS
NS
↓۱۱/۵, P=۰/۰۰۱
NS
NS
↓۱۲/۷, P= ۰/۰۰۴
↓۳۴/۳ , P< ۰/۰۰۱
P=۰/۰۰۸ تري گليسري د اوليه
ک م تر يا مساوي۲۵۰، ۲۷ n= بيش تر از۲۵۰، ۱۰ n=
نتيجه آزمون (بين دو گروه تري گليسري د)

جهـت بررسي اثـر عـوامل و متغير های مختـلف (۰۹/۰ * تري گليسريد اوليه) + ۸/۱‐ = ميزان کاهش کلسترول تام
(۱/۱ *BMI اوليه)+ (۷/۰ * کلسترول LDL اوليه) + ۲/۹۱‐ = ميزان کاهش کلسترول LDL
۱/۰*کلسترول تام اوليه)‐(۹/۰*کلسترول HD اوليه) +۹/۱۲‐= ميزان کاهش کلسترول HDL از جمـله: سـن، جنـس،BMI ، ميـزان کلستـرول تام اوليه، کلسترولLDL اوليـه، کلستـرول HDL و تري گليسـريد اوليـه بر ميـزان کاهـش چـربي هاي خـون بعـد از مصـرف
(۱/۱ * کلسترول تام اوليه)‐ (۴/۰ * تري گليسريد اوليه)+۶/۱۹۸ = ميزان کاهش تري گليسري د
بادام زميـني بر اساس يافته ها، معـادلات رگرسيون زير
به دست آمد: که اين معادلات نشان مي دهد که:
۳۸۲پژوهنده
هر چه سطح تري گليسريد اوليه سرم بالاتر باشد، ميزان کاهش کلسترول تام و تري گليسريد بيش تر مي شود.
هر چه سطح کلسترول LDL اوليه سرم و BMI اوليه بالاتر باشد، ميزان کاهش کلسترول LDL بيش تر مي شود.
هر چه سطح کلسترول HDL اوليه سرم بالاتر باشد، ميزان کاهش کلسترول HDL بيش تر مي شود.
ميزان کاهش کلسترولHDL و تري گليسريد کـ م تر انحراف معيار آن ها بود که خود مـي توانـد عامـل مهمـي در
هر چه سطح کلسترول تام اوليه سرم بالاتر باشد، پروتئين و چربي باعث افزايش سيري، تسهيل کـاهش وزن وبهبود عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي (کـاهش سـطحچربــي هــاي خــون و پرفــشاري خــون ) مــي شــوند (۹).
ه م چنين در اين مطالعه برخلاف ساير مطالعات که تأثير بـرتري گليـسريد خـونرا ذکـر نکـرده انـد، کـاهش ۴/۱۳% در ميزان تري گليسري د وجود داشت که نقش مهمي در کاهشخطر بيماري هاي قلبي عروقي دارد. يکي از يافته هاي خيلي
مهــ م در ايــن مطالعــه، کــاهش قابــل توجــه نــسبت هــاي LDL-C/HDL-Cو Total Cholesterol/HDL-C و
مي شود.
بح ث
بر اساس اين تحقيق که بـر روي افـراد هيپرکلـسترولمي ک گروه ک م خطر براي سکته قلبي (۲% يا کمتـر احتمـال خطـردر۱۰سال آينده در ۸/۸۳ درصد اين افراد و در مابقي بـين ۳ تا ۸ %) انجام گرديـد، مـصرف روزانـه حـدود ۵۳ گـرم بـادامزميني به مدت ۴ هفته بدون تغييـر رژيـ م دارويـي و غـذاييموجب کاهش کلسترول تام و کلسترولLDL مي شود (۶). اين يافته ها با نتايج به دست آمده در مطالعه کريس بر روي افراد سال م، ه م خواني دارد ، هرچند مقدار کاهش در مطالعاتکريس کمي ک م تر بود (۳). که مي تواند بهعلت بالاتر بـودنکلسترول خون قبل از مداخلـه در مطالعـه حاضـر باشـد کـهموجب کاهش بيش تر در ميزان کلسترول شده است.
همان طـور کـه در نمـودار ۲ مـشخص اسـت، کلـسترولLDL به ميزان ۳/۹٪ کاهش يافت که اين ب ه معناي کـاهش
۶/۱۴٪ در بروز بيمـاري هـاي قلبـي عروقـي اسـت (۷). امـاکلسترول HDLدر اين مطالعه تغيير چنداني نداشـت، ولـيدر رژي م هاي ک م چرب، کلسترولHDL نيز کاهش مي يابد (۸). علـت احتمـالي مـي توانـد جـايگزيني بـادام زمينـي بـا کربوهيدرات مصرفي باشد. مطالعات مختلف نشان مي دهنـدکه کاهش مـصرف کربوهيـدرات همـراه بـا افـزايش مـصرفپيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي باشد. مزيت اين روشنسبت به ساير روش ها در اين است که فـرد بـدون نيـاز بـهجايگزيني و با همان رژي م معمول خود، فقط با مصرف روزانهبـادام زمينـي مـي توانـد سـطح چربـي هـاي خـون خـود را بهبود بخشد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

علل احتمالي براي اين پديده مـي توانـد يکـي بـه علـتالگوي اسيده اي چـرب موجـود در بـادام زمينـي، پـروتئينبالاي آن، ايجاد سيري زودرس و ديگري ب هصـورت کـاهشناخواسته مصرف ساير مواد غذايي، بخصوص تنقلات حـاويکربوهيدرات تصفيه شده و چربي بالا، باشد . نتايج مطالعـاتمختلف حاکي از آن است که افـرادي کـه در هفتـه ۴ تـا ۵ سه م (هر سه م معادل ۴/۲۸ گرم ) آجيل مصرف مـي کننـد،خطر نسبي بيماري هاي قلبـي عروقـي آن هـا حـدود ۵۰٪ نسبت بـه کـساني کـه آجيـل مـصرف نمـي کننـد کـ م تـر مي شود (۲). بادام زميني به عنـوان يـک آجيـل پرمـصرف ، منبع خوبي از چربي هايMUFA ، پروتئين گياهي، آرژنين، توکوفرول، فولات، منيزي م، اسکوالن و فيتواسترول است، کههمگي نقش محافظتي در مقابل بيماري هاي قلبي عروقيدارند. پروتئين آن نسبت به ساير آجيل ها بيش تر (حدود۲ برابر) و مملو از آرژنين است که اثرات مفيـدي بـر سيـست م
قلبــي‐ عروقــي دارد. بــر پايــه مطالعــات موجــود، مــصرف بادام زميني موجب بهبود کيفيت رژيـ م غـذايي ( بالا رفـتـن چربي هاي اشباع بادام زميني از نوع بلن د زنجير با قابليت
مطالعـه نيـز بـا مـصرف بـادام زمينـي موجـب بـالا رفـتن مواد غ ذايي را ذکر مي کردن د.
پــروتئين و چربــي مــصرفي مخــصوصاMUFA شــ دي م. توصيه مي شود که اين مطالعه بهصـورت Cross-over
بيش تر مي شود و با بـالا رفـتنBMI و کلـسترولLDL اوليه، ميزان کاهش کلسترول LDL نيز بيش تر مي شـود .
اين بدان معناست که مصرف بادام زميني در افراد چاق و بـاچربي خون بالا مي تواند موجب تعديل پروفايل هاي چربـيو کاهش خطر بيماري هاي قلبي عروقي شود. دريافـت ويتـامينA ، ويتـامين E، فـولات، منيـزي م، مـس،روي، آهن و فيبرهاي غذايي وکاهش دريافت اسيدهاي چـرباشـباع، کلـسترول و نـسبت Lysine/Arginine ) بـا عـ دم افزايش وزن و BMI مي شود (۱۲‐۱۰).
در بررسي بادام زميني در شرکت سهامي خاص توسعه
کــشت دانــه هــاي روغنــي در ايــران، حــ دود نيمــي از متأسفانه يادآم د هاي ۲۴ ساعته ما جهـت آنـاليز تغييـر
ج ذب ک م بوده و بادام زميني از ميزان بالايي چربـي هـايغير اشباع (مونو و پلي) و پروتئين برخورداراسـت . در ايـندر درشت مغ ذي ها و ريز مغ ذي هاي دريـافتي روزانـه در
قبل و بع د از مطالعه کامل نبود، ولـي تقريبـاﹰ کليـه افـراد احــساس ســيري زودرس و کــاهش ناخواســته در مــصرف
وزن توصـيه مـي کننـ د (۸). بـر اسـاس گزارشـات ديگـر، بــا رژيــ م غــ ذايي معمــول در افــراد هيپرکلــسترولميک مــصرف روزانــه بــادام (حــ دود۳۲۰ کيلــو کــالري) بــ دون بررسي شـود، تـا بتـوان تطـابق بـدن را تحـت ايـن شـرايط هيچ گونه توصيه غـ ذايي بـه مـ دت ۶ مـاه در افـراد سـال م در دراز مدت ارزيابي کرد.
منجر به بهبود وضعيت تغ ذيه و ع دم افزايش وزن مي شود
(۱۵‐ ۱۳). از سوي ديگر خـوب جويـ ده نـش دن آجيـل هـا تشکر و ق درداني
ه م چنين مصرف بادام زميني تغيير چن داني در وزن بـ دنايجاد نکرد . با توجه به اثرات مفي د MUFA، در مطالعـاتج دي د براي افراد چاق رژي م هاي با چربي متوسـط (حـاويMUFA) را ب ه جاي رژي م هاي ک م چـرب جهـت کـاهشانجام شده و يادآمدهاي ۲۴ ساعته دقيقي جهت آناليز تغيير در درشـت مغـ ذي هـا و ريـز مغـ ذي هـاي دريـافتي روزانـه در قبل ، در حين و بعد از مصرف بادام زمينـي گرفتـه شـود.
ه م چنين لازم است ت أثير مصرف طولاني مدت بادام زمينـي
مي توان د منجر به ع دم ج ذب کامل آن ها، ايجاد سوبـسترابراي باکتري هاي روده و تولي د اسي دهاي چرب کوتاه شود که براي سلامتي ب دن مفي د است (۱۶).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، هر چه فرد جـوان تـر از کليه افراد هيپرکلسترولميک که با لطف و محبـت،فرصت همکاري با ما را داشته ان د و اين تحقيق در واقـعمرهون همکاري صميمانه آن ها بود، ه م چنين از شوراي پژوهشي انستيتو به خاطر تشخيص ضرورت اجراي طـرح
باشد، ميزان کـاهش کلـسترولLDL بـيش تـر اسـت کـه و پرداخت هزينه هـاي آن و حمايـت هـاي مـالي و فنـيمي تواند بهعلت کاهش تـصفيه کلـسترولLDL در سـنتشکر و ق درداني کـرده و نيـز از کليـه همکـاراني کـه دربالا باشد (۱۷). ه م چنين اين مطالعه نشان داد که هـر چـهتهيه و اجراي اين طرح همکاري و همفکري داشته انـ د وســطح کلــسترول HDL اوليــه بــالاتر باشــد، ميــزان ه م چنين از جناب آقايان دکتـر سـعي د حـسيني، دکتـر ک اهش کل سترول LDL ب يش ت ر اس ت ک ه م ي توان دي دا… محرابي، دکتر مه دي ه دايتي ، مهن دس ناصر ولايـي به علت برداشت کلسترول توسـ ط کلـسترولHDL باشـد. و ســرکار خــان م زينــت کمـــالي صــميمانه تــشکر و از طرف ديگر هر چه سطح تري گليـسريد قبـل از مداخلـهق درداني مي کني م.
بالاتر باشد، ميزان کـاهش کلـسترول تـام و تـري گليـسريد
۳۸۴پژوهنده
REFERENCES

.1 Scott MG. Nutrition in the management of disorders of serum lipids and lipoproteins. In: Maurice ES, Moshe S, A Catharine R, Benjamin C and Robert JC, editors. Modern nutrition in health and disease. 10th ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006; P: 1076-81.
.2 Hu FB, Stampfer MJ. Nut consumption and risk of coronary heart disease: a review of epidemiologic evidence. Curr Atheroscler Rep. 1999; 1(3): 204-9.
.3 Kris-Etherton PM, Pearson TA, Wan Y, Hargrove RL, Moriarty K, Fishell V ,et al. Highmonounsaturated fatty acid diets lower both plasma cholesterol and triacylglycerol concentrations. Am J Clin Nutr 1999; 70: 1009-15.
.4 Alper CM, Mattes RD. Peanut consumption improves indices of cardiovascular disease risk in healthy adults. J Am Coll Nutr. 2003; 22(2): 133-41.
.5 O’Byrne DJ, Knauft DA, Shireman RB. Low fat-monounsaturated rich diets containing higholeic peanuts improve serum lipoprotein profiles. Lipids 1997; 32(7): 687-95.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید