تاريخ دريافت مقاله ۳۰/۱۱/۸۴ تاريخ تجديد نظر ٢٢/١٢/٨٥ تاريخ پذيرش مقاله ٧/٣/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال دوازده م, شماره ۴, پي در پي ۵۸ ، صفحات ۳۲۹ تا ۳۳۸
مهر و آبان ۱۳۸۶

مقايسه ی نتايج سنجش سطح خوني هموگلوبين 2A به روش كروماتوگرافي
تعويض كاتيوني دستگاه HbGold با روش مرجع مي كروكروماتوگرافي
دکتر پيمان مح مدی تربتی *، دکتر نازيلا رستگار راد

چکي ده
سابقه و ه دف: بيماري تالاسمي يكي از شايع ترين بيماريهاي ارثي كشور ماست. لذا استفاده از بهترين روش هاي آزمايشگاهي براي غربالگري زوجين از نظر افزايش سطح خوني 2HbA حائز اهميت و ضروري است. هدف از اين مطالعه مقايسه كارآيي روش كروماتوگرافي تعويض كاتيوني دستگاه HbGold با روش مرجع يا استاندارد طلايي ميكروكروماتوگرافي ميباشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش كارآزمايي باليني تشخيصي بر روي ٣٢١ نمونه خون EDTA كه به طور تصادفي بر مبناي نتايج آزمون هاي RDW-CBC به عنوان فرد سالم يا ناقل بتاتالاسمي شناسايي و تفكيك شده بودند، انجام گرفت. مؤلفه هاي عملكردي هر دو متد از جمله عدم دقت، عدم صحت و حداكثر خطاي مجاز آناليتيك روش كروماتوگرافي تعويض كاتيوني HbGold با روش استاندارد طلايي ميكروكروماتوگرافي مورد مقايسه قرار گرفت.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه عدم دقت و عدم صحت روش HbGold از حد مجاز تعريف شده كم تر است. خطاي سيستماتيك و خطاي رندوم اين متد به ترتيب ٤/٢ و ٥/٢% بود. و خطاي مجاز كلي آناليتيك ٩/٤% مي باشد كه هر سه مؤلفه در دامنه قابل قبول است. عملكرد اين متد ٢/٣ سيگما بوده و در محدوده مارژينال است و دامنه مرجع آن ١٨/٣‐٦٢/١% مي باشد.
نتيجه گيري: نقطه عملكرد دستگاه HbGold در مقايسه با روش استاندارد طلايي در سطح پايين تر يعني سطح مارژينال قرار دارد. لذا استفاده از اين متد نيازمند به كار گرفتن ضوابط كنترلي چند قانوني و چندسطحي است تا با حفظ احتمال رد كاذب جواب به ميزان كم تر از ٣% احتمال شناسايي خطاهاي واقعي را در محدوده بيش از ٩٠% تنظيم نمايد. وجود دامنه پنجره
به ميزان ٣٢/٠ در روش HbGold امكان تفكيك بهتر افراد سالم و ناقلين بتاتالاسمي را در مقايسه با روش مرجع فراهم مي آورد.
واژگان کلي دي: هموگلوبين 2A ، كروماتوگرافي تعويض كاتيوني، ميكروكروماتوگرافي، HbGold

مق دمه
يكي از شايع ترين بيماري هاي ارثي سيست م خونساز در برخوردار است (١).
خاورميانه و از جمله كشور ما بيماري تالاسمي ميباشد. مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور نياز به ترانسفوريون هاي با توجه به فراواني ازدواج هاي فاميلي و وجود تعداد مكرر دارند كه خـود منـجر به عـوارض متعدد و تحميل
هزينه هاي گزاف بر نظام بهداشتي‐ درماني كشور ميگردد، لذا ضروري مي نمايد كه به هنگام انجام آزمايشات پيش از ازدواج، بهترين روش هاي آزمايشگاهي براي غربالگري زوجين قابل توجهي از افراد ناقل بتاتالاسمي، انجام آزمايشات CBC و الكتروفورز هموگلوبين براي شناسايي زودرس ناقلين و پيشگيري از تولد احتمالي نوزادان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور
از ديـدگاه بهـداشتي، اجتـماعي و اقتصادي از اهميت ويژهاي از نظر افزايش سطح خوني 2HbA به كار گرفته شود (۲و۳).
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۳۳۰ International committee for طبـق توصيـه بهتر است standardization in hematology(ICSH)
در اين موارد 2HbA به روش الكتروفورز استات سلولز و يا كروماتوگرافي تعويض يوني اندازهگيري شود. با اين حال ساير روشها مثل دانستيومتري، ايمونوديفيوژن شعاعي (SRID)، HPLC ياكروماتوگرافي مايع با فشار زياد در سال هاي اخير براي اندازه گيري سطح 2HbA و جداسازي هموگلوبين هاي غيرطبيعي مورد استفاده قرار گرفتهاند (۴و۵).
در حال حاضر در بيش تر آزمايشگاه هاي تشخيص طبي كشور، روش الكتروفورز استات سلولز به علت قدمت بيش تر، دسترسي ساده تر و ارزان تر به مواد مصرفي و آشنايي تكنيكي پرسنل، انتخاب و به كار گرفتـه شـده است. با اين حال، اين روش قادر به شناسايي برخي از حاملين بتاتالاسمي يا مبتلايان به آنمي بتاتالاسمي نميباشد. از همين رو در سال هاي اخير تكني ك هاي دقيق تر همچون HPLC و كروماتوگرافي تعويض يوني در كشورما جايگزين متد استات سلولز شده است (۶). در سال ٢٠٠١ ميلادي، در كتابچه راهنمايH9-A از مستندات National committee for (clinical laboratory science (NCCLS روش
ميكروكروماتوگرافي به عنوان استاندارد طلايي براي اندازه گيري 2HbA معرفي گرديد. درهمان سال دستگاه HbGold با روش كروماتوگرافي تعويض كاتيوني وارد كشور شد و به علت نياز به حج م ك م تر نمونه، اتوماتي ك بودن روش، سرعت جواب دهي بيش تر، سهولت كاربردي، كاهش نيروي انساني مورد نياز، مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي و دارا بودن توانايي هاي جانبي مشتمل بر شناسايي انواع غيرطبيعي هموگلوبين و HbA1C مورد توجه و اقبال قرار گرفت (۴).
هدف كلي اين تحقيق مقايسـه مؤلفه هاي عمـلكردي متد HbGold (همچون عدم دقت، عدم صحت و ميزان خطاي كلي مجاز آناليتي ك بر اساس استان داردهاي تعيين ش ده) توسط 88Clinical laboratory improvement amendment يا به اختصار CLIA 88 با روش مرجع ميكروكروماتوگرافي و بررسي كارآيي متد بر اساس ضوابط سيگمامتري ك و نهايتاﹰ ارزيابي دامنه مرجع اين متد ميباشد.
مواد و روش ها
تحقيق حاضر به روش تشخيـصي انجام گرفت. روش ميكروكروماتوگرافي به عنوان روش مرجع و كروماتوگرافي تعويض كاتيوني با استفاده از آنالايزر HbGold به عنوان روش “مورد مقايسه”، انتخاب گرديدند و مقدار 2HbA در افراد سال م و ناقلين بتاتالاسمي مورد سنجش قرار گرفت. در اين مطالعه ٣٢١ نمونه خون EDTA به طور تصادفي از بين نمونه هاي خون مربوط به مراجعين به بيمارستان هاي لبافي نژاد و پارس تهران كه در غربالگري اوليه بر مبناي نتايج آزمـون هايRDW ،CBC به عنوان فـرد سالـ م يا ناقل بتاتالاسمي شناسايي شده بودند، مورد آناليز قرار گرفتند.
نمونه هاي خون فقـط بايد با ضـد انعقاد EDTA تهيـه مي شدند. ليپمي ك، ايكتري ك يا ليز بودن تأثيري بر نتيجه آزمايش به روش HbGold يا ميـكروكروماتوگرافي نداشته و لـذا در ورود به مطالعـه در نظر گرفته نشدند. نمونه هايي كه RDW بيش از ٥/١٢% و ۵/۱% < 2HbA داشتند از مطالعه حذف شدند.
ساندك Mentzer (نسبت MCV/RBC) ك م تر از ١٣ ارزش اخباري مثبت به نفع تالاسمي و بيش تر از آن پيشگويي كننده سلامت فرد از نظر توليد هموگلوبين در نظر گرفته شد. همچنين اگر اندكس MCV كم تر از حد پايين دامنه ی مرجع وتوده RBC بيش تر از حد بالاي دامنه مرجع مربوطه بود دلالت بر وضعيت ناقل تالاسمي تلقي شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

سنجش 2HbA با سيست م آناليتي ك HbGold در كليه مراحل طبق دستورالعمل كارخانه سازنده طي شد. خون EDTA با ي ك ميلي ليتر آب ديونيزه رقيق شده، به داخل ويال هاي نمونه منتقل گرديد. سپس توسط مخلوط كن دوار، مخلـوطو به يكـي از خـانه هاي اتو سمپلر انتـقال داده شـد. هر نمونه با اعمال فشار مكش پمپ سرنگ به داخل حلقه چرخشي دريچه منتقل شده و پس از مخلوط شدن با راژنت به داخل ستون كروماتوگرافي رانده مي شد. با تغيير شدت جريان و فشار، اجزاي مختلف هموگلوبين تام بر اساس قدرت يوني خود به تدريج از ستون خارج و توسط اسپكتروفتومتر داخلي، ميزان جذب نوري در طول موج ٤١٥ نانومتر اندازه گيري گرديد.
براي سنجش 2HbA به روش ميكروكروماتوگرافي ٥٠ ميكروليتر از نمونه هاي خون EDTA پس از مخلوط شدن با ٢٥٠ ميكروليتر هموليزيت به صورت كامل ليز شد. پس از آماده سازي ستون ميكروكروماتوگرافي حاوي ژل DE52، دقيقاﹰ ١٠٠ ميكروليتر از همولزيت تهيه شده را به آهستگي به سطح ژل اضافه كردي م. به طور ه م زمان ١٠٠ ميكروليتر ديگر از همين همولزيت در لوله آزمايش ديگري با آب مقطر خالص به حج م ١٥ ميلي ليتر رسانده شد. با اضافه كردن ٥/٢ ميلي ليتر بافر به ژل به تدريج 2HbA از داخل ستون خارج گرديد. در خاتمه جـذب نوري لوله همـوگلوبين تام و لوله مربوط به استخراج 2HbA را در طول موج ٤١٥ نانومتر در مقابل آب مقطر اندازهگيري و با استفاده از رابطه ي زير درصد هموگلوبين 2A را محاسبه نمودي م؛
۱۰۰/۲۰ * OD) هموگلوبين تام/OD هموگلوبين2 (A نتايج حاصـل از مطالعـه با استـفاده از نرم افـزارهاي Minitab 14،linear checker ،EZrule 3 WQC 2، Statgraph 5 مـورد تجـزيه و تحـليل قـرار گرفتنـد و مؤلفه هاي آماري مورد نظر توسط آزمون هاي آناليز رگرسيون خـطي،t-student ، passing–Boblock ، Deming ،
همکاران
١‐ الف‐ آزمون تكرارپذيري within-run يا Intra-assay
: (CV-WR)
با استفاده از مواد كنترل و نمونههاي خون EDTA افراد سال م و ناقل بتا بررسي شد. هر ي ك از نمونهها براي ٤٠ نوبت
متوالي درطي ي ك دوره كاري آناليتي ك مورد سنجش قرار گرفتند. بدين ترتيب تكرارپذيري within-run براي 2HbA بين ١/٣‐٨/١% به دست آمد. حداكثر CV مجاز بر اساس ضوابط CLIA ٤/٣% مي باشد.
CV Interassay يا between-run ب‐ تكرارپذيري ‐١
: (CV-BR)
٤ نمونه مشتمل بر ٢ ماده كنترل و ٢ نمونه خون EDTA فرد سال م و ناقل بتاتالاسمي انتخاب وتهيه شد.
سپس هر نمونه براي ٤ نوبت وطي ١٠ روز كاري متوالي مورد سنجش قرار گرفت، بدين ترتيب ضريب تغييرپذيري
.بين ٦‐٤/٣% حاصل شد HbA2 براي Interassay
١‐ ج‐ آزمون تعميم پذيري:
اين مطالعـه با split ٢٠ نمـونه خون EDTA افـراد ناقل تالاسمي و ٢٠ نمونه خون افراد سال م و تقسي م آن بين ٤ سيستـ م آناليتيـ ك در ٤ واحـد آزمايشـگاهي مستـقل انجام پذيرفت. بدين ترتيب CV نتايج آزمون تعمي م پذيري 2HbA با استفاده از سيستم HbGold بين ٨/٨‐٨/٦% به دست آمد. حداكثر CV مجاز بر اساس ضوابط CLIA
۶/۹% مي باشد.
٢ـ ارزيابـي عـدم صحـت يا خـطاي سيستـماتيـك سيستم آناليتيك HbGold در مقايسه با روش مرجع ميكروكروماتوگرافي:
هر ٣٢١ نمونه خون EDTA مشتمل بر ٢٣٤ نمونه فرد
قرار گرفتند.
مورد آناليز قرار گرفتند.
نمودار Difference plot نشان داد كه ميانگين اختلاف بين نتايج دو متد ١١٨/٠‐ (۰١٤/٠‐ تا ۵۶۹/۰‐ با دامنه اطمينان ٩٥%) و ضريب همبستگي نتايج ٩٧٤/٠=r مي باشد. يافته ها
١ـ ارزيابي عدم دقت يا خطاي راندوم سيستم آناليتيك HbGold(آزمون هاي تكرارپذيري و تعميم پذيري):
Peerson correlation استـخراج شده و مـورد پردازش سال م و ٨٧ نمونه افراد ناقل بتاتالاسمي توسط هر دو متد
۳۳۲

0 C o m p a r i s o n m e th o d ;H b A 2 H b G o l d v sComparison method: HbA2 reference method 1Comparison method: HbA2 reference method U n w e i g h t e d l i n e a r re g r e s si o n N 2. H b A 2 R e fe r e n c e m e th o d= 3 2 13 4
Slope=0.974 Slope= 0.974, Intercept:-0.06 I n t e rc e p t : -0 . 0 6 [ – S l o p e : 0 . 9 7 4 [ 0 . 9 3 3, Intercept:-0.060 . 1 6 t o 1 . 0 1 5 ] t o 0 . 0 4 ]

ن مودار ١ ‐ ن مودار آناليز رگرسيون خطي نتايج 2HbA بين دو متد HbGold و ميكروكروماتوگرافي
آناليز رگرسيون خطي در نقاط حائز اهميت باليني ٥/١ ، ٥/٢ ،٣، ٥/٣ درصد (Xc) انجام گرفت. نتايج حاصل از رگرسيون در ٥/٢=Xc در نمودار١ نشان داده شده است.:
Yc3=٠/٩٧٤(٢/٥) ‐٠/٠٦=٢/٣٧٥ Yc3-Xc3 = ‐٠/١٢٥
از آنجا كه ٠٦/٠ ‐ =Y-intercept مي باشد، درصد تورش به عنوان شاخص خطاي سيستماتي ك (SE) چنين محاسبه مي گردد:
٤/٢%=١٠٠× ( ۵/۲ ÷ ۰۶/۰) =(%Bias( و از آنجا كه slope خط رگرسيون برابر ٩٧٤/۰ مي باشد لذا مي توان خطاي سيتماتي ك نسبي (PE) و ثابت (CE) را به شرح زير محاسبه نمود:
PE=(١-slope)×١٠٠=(١ ‐٠/٩٧٤)×١٠٠=%۲/۶ = ۰/۰۲۶
SE=PE+CE
٠٩٩/۰ = ۰۲۶/۰‐ ١٢٥/٠ CE=SE-PE=بنابراين شاخـص هاي خطاي سيستـماتيـ ك متـد HbGold حاصل از مطالعـه مقايسـه اي برحـب درصـد بـرابـر
٩٥/١%= PE = %۰/۴۵ ، CE و ۴/۲% = SE خواهد بود.
٣‐ ارزيابي عملكرد متد بر اساس ضوابط سيگمامتريك:
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

براساس ضوابط CLIA 88 حداكثر خطاي مجاز آناليتي ك 2HbA معادل ٤/١٠% مي باشد. از آنجا كه مقدار تورش متد ٤/٢% و ميزان عدم دقت ٥/٢% مي باشد ،با استفاده از ابزار MEDx عملكرد متد معادل ٢/٣ و در حد مارژينال محاسبه گرديد،كه در مقايسه با سيگمامتري ك ٥/٥ روش مرجع در حد پايينتري قرار دارد.
٤ـ تعيين دامنه مرجع 2HbA به روش HbGold :
توزيـع تجمـع فراواني نتـايج 2HbA استـخراج شـده، با استـفاده از نمـودار (P-P) Probability و حـذف مقـادير خـارج از صـد ك ٥/٩٧ و ٥/٢، دامنـه مرجـع 2HbA افراد سـال م با متـد HbGold معـادل ١٨/٣‐ ٦٢/١ به دست آمد

OPSpecs Chart TEa 10.4% with 90% AQA(SE)

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ن مودار ۲ ‐ ارزيابي ن مودار Normalized OPS pecs با %٩٠ = AQA و ٤=N براي متد كروماتوگرافي ت عويض كاتيوني HbGold

OPSpecs Chart TEa 10.4% with 50% AQA(SE)

ن مودار ۳ ‐ ارزيابي نمودار Normalized OPS pecs با %٥٠ = AQA و ٤=N براي متد كروماتوگرافي ت عويض كاتيوني HbGold
۳۳۴ Critical Error Graph TEa 10.4% (SE)

ن مودار ۴ ‐ نمودار تاب ع تواني متد HbGold با ضابطه 3s/22s/R4s/41s1
بح ث
با توجــه به اين كــه انــدازه CV-WR به دست آمده كوچ ك تر از حداكثر عدم دقت مجاز (%٤/٣=CVa) و ك م تر از يک چهارم ميزان خطاي كلي مجاز آناليتي ك (TEa) مي باشد، لذا آزمون تجربي تكرارپذيري دلالت بر قابل قبول بودن اندازه عدم دقت درون آزموني متد دارد (۴). در مطالعه Ou و همكاران (۶) ميزان عدم دقت درون آزموني روش كروماتوگرافي تعويض كاتيوني۶/۳% اندازه گيري شده است که همچنان در محدوده مجاز است. نكته جالب اين كه با افزايش درصد 2HbA، ميزان CV به ويژه در محدوده مرزي ٥/٣% كه نقطه عطف شناسايي ناقلين بتاتالاسمي است به
٣/٢% تقليل مي يابد. بدين ترتيب ارزش اخباري مثبت متد HbGold در شناسايي ناقلين بتاتالاسمي افزايش مي يابد.
در مطالعهKeevil (۷)، افزايش CV بين آزموني در مقايسه با CV درون آزموني ۵/۱ تا ۳ درصد برآورد شده است، اين اختلاف با مقادير (۹/۲‐۶/۱ درصد) در مطالعه حاضر نيز مورد تأييد قرار گرفته است که به نظر مي رسد ناشي از تغيير نقطه عملكرد اپراتور، نقطه عملكرد تجهيز و نوسانات فازپره آناليز بوده باشد. بنابر ضوابط IFCC)) International Federtion of clinical chemistry ، CV بين آزموني ميتواند حداكثر تا ٣ برابر CV درون آزموني افزايش يابد و عملكرد متد همچنان قابل قبول باشد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

لذا افزايش دو برابر CV بين آزموني در اين مطالعه دلالت بر عملكرد مطلوب روش كروماتوگرافي تعويض كاتيوني دارد (۱).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

درمطالعه Sangkiptron و همكاران (۸) اعتباردهي روش HbGold بر روي ١٩٦ فرد طبيعي و ١٢٧ ناقل بتاتالاسمي انجام گرفت. ميزان تكرارپذيري درون آزمون ٥/٣‐٤/٢%، تكرارپذيري بين آزمون ٩/٦‐٨/٣% و تعمي م پذيري ٢/٩‐٥/٧% به دست آمد كه نسبت به مطالعه فعلي كليه ملفهؤ هاي عملكردي، تغييرپذيري بيش تري را نشان ميدهند كه با توجه به شرايط اقليمي منطقه مطالعه احتمالاﹰ ناشي از عدم كنتـرل دمـاي محيـط بوده است و توصيـه مي شود تا دماي peak tracking و تغيير در retention time و ناپايداري راژنت ها همگي عواملي هستند كه باعث افزايش CV تام به ميزان ٨/٨ ‐ ٨/٦% گرديـده اند. در مطالعـه Ainley (۹)، CV تام معادل ۳/۱۱ درصد تعيين شده است که ۷/۱ درصد بيش از CV مطالعه کنـوني است لذا توصيـه ما بر اين است که، علاوه بر رعايت شرايط آمادهسازي، ذخيـره و نگهداري نمونه هاي EDTA (ك م تر از ٤٨ ساعت دردماي ْ٨‐٢ سانتيگراد)، تعـداد و گردش اپراتـورها حداقل باشد، كنترل كيفي آب ديونيزه در فواصل تعيين شده، انجام، ثبت و پيگيري گردد، دماي محيط بين ْ٣٠‐١٥ تثبيت شود و قبل از شروع هر دوره كاري آناليتي ك براي كنترل موقعيت پي ك 2A از Calibrator mixture استفاده شود. مقـدار CV تام متد HbGold به مراتب از روش رايج الكتروفورز استات سلولز ك م تر بوده (١٢‐١٠) و درحد HPLC است (۱۳) لذا چنان چه آزمايشگاه قادر به تهيه سيستمهاي پيچيده و گران HbGold نمي باشد توصيـه ميشـود تا به جـاي روش الكتروفورز از متد مرجع ميكروكروماتوگرافي استفاده نمايد.
معرف آن است كه متد كروماتوگرافي تعويض يوني انجام گيرد (۳و۴).

محيط كار از ْ٢٢ تجاوز نكند. عملكرد متد را در مقايسه با حداكثر خطاي مجاز آناليتي ك تفاوت در آماده سازي نمونه، عملكرد اپراتورها، مشخصات مورد بررسي قرار داد.
فيزيكي و شيمـيايي آب ديونيـزه مصـرفي، تفـاوت در ٩/٤% = ٥/٢% + ٤/٢% TE cal =bias+3CV=SE+RE=
مقايسه زوج هاي متناظر دادهها بين روش HbGold و روش مرجع ميكروكروماتوگرافي معرف همبستگي قابل قبول داده هاست (٠٠١/٠P< و ٩٧٤/٠=r). نتايج رگرسيون خطي ٤/١٠% =TE cal = %٤/٩ < Tea
لذا عملكرد متد بر مبناي حداكثر خطاي مجاز آناليتي ك CLIA قابل قبول است (۱و۴و۱۴).
پس از صحـه گذاري اعتـبار متـد لازم است تا كارآيي فرآيند نيـز مـورد ارزيابي قرار گيرد. Esser(۱۵) با استفاده از آناليز شش سيگما کارآيي فرآيند را معادل ۴/۴ و در محدوده مطلوب گزارش نموده است. Miavacca(۱۶) با استفاده از Normalized OPSpec، اندکس عملکرد فرآيند را ۸/۳ به دست آورده است. در مطالعه حاضر نقطه عملكرد متد HbGold در منطقه ٢/٣ سيگمامتري ك يا منطقه مارژينال قرار دارد. اما چه عواملي مي تواند اين اختلاف نقطه عملکردي را توجيه کند. سيست م آناليتي ك، هنگامي ازكارآيي مطلوب برخوردار خواهد بود كه ساير ضوابط كنترل كيفي مشتمل بر مؤلفه هاي آماري و غيرآماري كاملاﹰ تحت كنترل باشند. پرسنل بايد آموزش ديده و تحت نظارت مداوم و مستمر باشند، راژنتها و مواد مصرفي در shelf life مناسب مصرف شوند، تعداد مشاهدات كنترل از ٤=N كمتر نباشد و حتماﹰ از ضوابط چند قانوني چندسطحي همچون 3s/22s/R4s/41s1 استفاده گردد. در عين حال كاليبراسيون و تصديق تجهيز در فواصل زماني تعريف شده
در مقايسه با متـد مبنا درجـاتي از خطاي سيستماتي ك نسبي (PE) و همچنين خطاي سيستماتي ك ثابت (CE) را نشان ميدهد. اندازه خطاي سيستماتي ك در سطوح حائز اهميت باليني بين ١١٢/٠‐ تا ١٩٩/۰‐ تغيير ميكند، لذا نتايج روش HbGold به طور متوسط ١٢/٠ تا ٢/٠ پا يينتر از نتايج متد مرجع خواهد بود. تورش ٤/٢% از حـداكثر تورش مجاز كه ٢/٣% مي باشد ك م تر است. اين ك با در اختيار داشتن اندازه خطاهاي رندوم و سيستماتي ك ميتوان وضعيت باتوجه به نمودار Normalized OPSpec ضابطه كنترلي پيشنـهادي براي متـد كرومـاتوگـرافي تعويـض كاتيوني 3s/22s/R4s/41s1 با ٤=N مي باشد (۱۷). حتي در صورت استفاده از اين ضابطه چند قانوني اگر بنابر شناسايي خطاهاي واقعي با احتمال٩٠% باشد، احتـمال رد كاذب جواب يا ٠٣/٠=Pfr بوده و همان گونه که در نمودار ٢ نيز نشـان داده شـده است نقطـه عمـلكرد در ناحيـه ضعـيف قرار ميگيرد (۱۸).
سطح ۳۳۶
جمعيت افراد سال م و همچنين ناقلين بتاتالاسمي خالي است و پيدايش پنجره يا window بين منحني توزيـع نرمال 2HbA از ي ك سو و حد پايين منحني توزيع با ولگيچ راست افراد ناقل، به تفكي ك و شناسايي ناقلين بتاتالاسمي با قاطعيت بيش تر نسبت به ساير متدها كم ك ميكند (۲۱).
سرانجام با اين كه متد كروماتوگرافي ريز ستوني به عنوان متد مرجع تعيين 2HbA معرفي شده است، نتايج حاصل از اين روش به شدت تابع كيفيت طراحي و انطباق ستون، بافر، گراديان pH و اسمولايته محيط مي باشد (۶و۱۲). يافته هاي جانبي مطالعه نشان داد كه ميزان تغييرپذيري نتايج آزمون به هنگام استفاده از كيت هاي توليد داخل كه فاقد مراحل نظارت بر ساخت و توليد مي باشد به ميزان قابل توجهي فزوني مي يابد. به نحوي كه علاوه بر افزايش بيش از حد مجاز CV، ميزان خطاي سيتماتي ك ثابت و نسبي نيز به حدي تغيير مي كند كه خطاي كلي آناليتي ك از محدوده مجاز CLIA خارج مي شود (۳و۴). لذا پيشنهاد مي گردد همان گونه که پيش تر در نمودار ٣ نمايش داده شده است اگر AQA=%٥٠) Analytical Quality Assurance)
باشد با حفظ احتمال رد كاذب جواب نقطه عملكرد متد در محدوده مارژينال قرار گرفته و با ضابطه فوق تحت كنترل در مي آيد.
چنان چه در نمودار تابع تواني شماره۴ نشان داده شده اندازه خطاي سيستماتي ك بحراني SE)∆) معادل ٥٥/١ مي باشد. بنابراين در صورت شيفت ميانگين به ميزان ٥٥/١، احتـمال شناسايي خطاي واقعي از ٤٨% ،ك م تر و احتمال رد كاذب جواب از ٤%، بيش تر خواهـد شد و متد از حالت پايدار خارج ميگردد.
آن چـه در اين مطالعـه در مقايسه با مطالعـات Deacon-Smith (١٣) و Brueger(۱۹) به عنوان نقطه قوت مطـرح مي گردد، ادامه رونـد ارزيابي عملكـرد متـد HbGold توسط سيست م سنجش شش سيگما، نمـودارهاي مختصات عملكردي، تعيين نقطـه عمـلكرد و نهـ ايتاﹰ مشخص
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

كردن ضوابط كنترلي براي مقادير معين از Ped ،Pfr كيت هاي ميكروكروماتوگرافي 2A جزو اقلامي طبقه بندي
گردد كه ارائه گواهينامه تأييد صلاحيت بينالمللي يا تأييد صلاحيت آزمايشگاه رفرانس ايران براي آن ها الزامي باشد.
تشکر و ق درداني
در پايان نويسندگان مقاله از جناب آقاي دکترعلي جاراللهي و سركار خانم وحدت پناه، همكاران محترم آزمايشگاه بيمارستان پارس، به خاطر همكاري صميمانه ايشان تشكر و قدرداني مينمايند. به منظور حفظ بهترين نقطـه عملكـردي متـد مي باشد
(۹و۱۷و۱۸).
نكته ی جالب توجـهي كه به هنـگام تعـيين دامنه مرجع 2HbA در سيست م آناليتي ك HbGold به دست آمد، آن است كه برخـلاف انتظار هميشگي دال بر ثابت بودن توليد 2HbA پس از ي ك سالگي و تثبيت دامنه مرجع بين ٥/٣‐٥/١% ، اين دامنه در متد HbGold بين ١٨/٣‐٦٢/١ مي باشد (۳و۱۳و۲۰). لذا فاصله بين ١٨/٣% تا ٥/٣% از

REFERENCES

.1 International committee for standardization in Haematology. Recommendations for selected methods for quantitative estimation of HbA2 and for HbA2 reference preparation. Br J Haematol 1978; 38: 573-8.
.2 Henry JB. Clinical diagnosis and management by Laboratory methods.21st ed .New York: W.B. Saunders. 2001; P: 568-9.

.3 British Committee for standardization in Hematology, Guideline. The laboratory diagnosis of hemoglobinopathies. Br J Haematol 1998; 101: 783-92.
.4 National committee for clinical laboratory standards. HgA Chromatographic (microcolumn) determination of hemoglobin A2; approved standard. NCCLS publication H9A .Villanova, PA: NCCLS, 2001.
.5 Tatu T, Gategasem P, Hathirat P. Hemoglobin typing by high performance liquid chromatography. South East Asian J Trop Med Public Health 1997; 28: 417-23.
.6 Ou CN, Rognerud CL. Rapid analysis of Hemoglobin variant by cation- exchange HPLC. Clin Chem 1993; 39: 820-4.
.7 Keevil BG, Maylor PW, Rowlands D. A rapid anion exchange high performance liquid chromatography method for the measurment of HbA2 in whole blood. Ann Clin Biochem (England) 1996; 33: 253-6.
.8 Sangkiptorn S, Pung- amritt P. The validation of an automated liquid chromatography system for the diagnosis of thalassemias and hemoglobinopathies. South East Asian J Trop Med Public Health 2002; 33(4); 826-69.
.9 Ainley MJ, Mathiesson B. Comparison of microcolumn chromatography and laser densitometry of isoeletric focusing strip for the quantitation of HbA2 and Hbs. Clin Lab Hematol 1988; 10(4):461-5.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید