پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال دوازده م, شماره ۳, پي در پي ۵۷ ، صفحات ۲۳۵ تا ۲۴۳ تاريخ دريافت مقاله ۲۵/۱۱/۸۵
تاريخ پذيرش مقاله ٦/٣/٨٦ مرداد و شهريور ۱۳۸۶

بررسي رابطه بين کيفي ت زن دگي مرتب ط با سلام ت و
وقوع آسي ب هاي غير عم دي در کودکان
دکتر حميد سوري *، دکتر کامبيز عباچي زاده

چکي ده
سابقه و ه دف: آسيبهاي غيرعمدي از عوامل مهم ناتواني و مرگ و مير در کودکان که تاکنون ارتباط آن با کيفيت زندگي مرتبط با سلامت مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت و وقوع آسيب هاي غير عمدي درکودکان مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۳۳۷۵ کودک ۶ تا ۱۰ساله به طور تصادفي از بين مدرس ابتدايي شهر اهواز انتخاب شدند. کيفيت زندگي توسط پرسش نامه هاي TNO AZL child quality of lifeسنجيده شد. کيفيت زندگي، توسط ۵۶ جزء که متعلق به ۷ زمينه (domain ) اصلي بودند، تعيين شد. پرسش از والدين در مورد وقوع، علت و توصيف مختصر از آسيب در دوازده ماه قبل از زمان انجام جمع آوري اطلاعات به عمل آمد. براي تحليل رابطه کيفيت زندگي با آسيب هاي غيرعمدي از رگرسيون لجيستيک استفاده شد.
يافته ها : ميزان پاسخگويي۸۹% بود. ميزان بروز آسيب هاي غير عمدي برابر۳/۶% بود. سير افزايش يابنده بـراي آسـيب هـايغير عمدي با کاهش سطح کيفيت زندگي ديده شد (۰۰۱/۰ P <). ميزان بروز آسيب ها براي گروه با کيفيت زندگي بسيار کـم،
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

کم، متوسط ، بالا و بسيار بالا بترتيب برابر۳/۸، ۹/۷، ۳/۶، ۰/۵ و ۷/۳ درصد بود. نسبت شانس تعديل شده جهت وقوع آسيب ها در گروه با کيفيت زندگي بسيار پائين(۳/۲OR=)، پائين (۱/۲OR=)، متوسط (۷/۱OR=) نسبت به گروه مرجع ( بـا کيفيـتزندگي بسيار بالا ) به طور معني داري بالاتر بود. ميانه کيفيـ ت زنـدگي(۰۰۱/۰P <) و تمـامي زمينـه هـاي آن(۰۱۷/۰P <)، به جز زمينه مربوط به انجام مستقل کارها، در گروه آسيب ديده در مقايسه با گروه بدون آسيب کمتر بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه رابطه معني دار بين کيفيت زندگي مرتبط با سلامت و وقوع آسيب هاي غير عمدي ديده شد.
ضمناﹰ اين تحقيق ايده استفاده از کيفيت زندگي به عنوان يک پيشگويي کننده را گسترش مي دهد.
واژگان کلي دي: : آسيب غيرعمدي ، کيفيت زندگي مرتبط با سلامت ، کودک ، پيشگيري ، کنترل

مق دمه
آسيب هاي غيرعمدي ازعوامل اصلي تهديد کننده سلامت کودکان مي باشند (۳‐۱). تخمين زده مي شود که در هر سال از هر چهارکودک، يک کودک نيازمند خدمات پزشکي بعد از وقوع آسيب مي باشد (۴). نسبت بالاي آسيب هاي کودکان و نوجوانان و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن در کشور هاي کمتر توسعه يافته، توجه بيش تر به بحث
کنترل وپيشگيري از آسيب ها را مي طلبد (۵). شناسايي و توسعه راهبردهاي پيشگيري از آسيب هاي غير عمدي در گرو شناخت عوامل خطر مي باشد (۶).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

آسيب ( Injury ) ناشي از در معرض قرار گرفتن نسبت به يک انرژي کنترل نشده مانند ضربه فيزيکي، حرارت و غيره مي باشد. قبل از سال۱۹۴۰ معمولاﹰ تصور کلي بر اين آسيب هاي غير عمدي شناسايي شده است (۱۳و۱۴). رفتارهاي خطرزا با عواملي مانند وضعيت خلقي فرد، رفتارهاي خشن، مهارت هاي ذهني، نگرش در مورد احتمال آسيب و تخمين نادرست از توانايي هاي خود، مرتبط است (۱۵). اين عوامل خطر مي تواند به عنوان معرف و نماينده براي زمينه هاي مختلف کيفيت زندگي به کارگرفته شوند.
۲۳۶
بود که آسيب هاي غير عمدي نتيجه عدم احتياط يا سهل انساني مي تواند به عنوان مکانيس م هاي احتمالي مطرحانگاري مي باشد، ولي بعدها مطالعات نشان داد که باشند.
هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط بين سطح کيفيت زندگي مرتبط با سلامت با وقوع آسيب هاي غير عمدي در کودکان ۶ تا۱۰ ساله مي باشد. ارتباط کيفيت زندگي به عنوان يک عامل انساني، با وقوع آسيب هاي غيرعمدي مي تواند در اتخاذ تصميمات جهت پيشگيري و کنترل اين آسيب ها مورد استفاده قرار گيرد.
مواد و روش ها
اين مطالعه به صورت مقطعي (Cross- sectional) و در سال ۱۳۸۲ انجام گرفت. از بين۴۰۰ مدرسه ابتدايي در شهر اهواز با ۱۲۸۴۹۹ دانش آموز، ۷۶ مدرسه به طور
تصادفي و بر طبق مناطق آموزشي پنج گانه و تعداد دانش آموزانشان انتخاب شدند. مدرسه ها بر حسب تعداد دانش آموز در هر مدرسه، دخترانه و پسرانه بودن و برحسب دولتي يا غير دولتي بودن طبقه بندي شدند. از هر مدرسه ۵ كلاس اول تا پنج م و ۵۰ دانش آموز به طور تصادفي انتخاب آسيب هاي غيرعمدي نتيجه قابل پيش بيني تعامل بين فرد،
محيط و عامل آسيب مي باشد (۶). تحقيقات قبلي نشان داده است که مشخصات رفتاري کودکان مي تواند به عنوان يک عامل خطرزا مطرح باشد (۹‐۷). همچنين، کودکان براساس مشخصات شخصيتي خود (مانند عدم وجود کنترل بر رفتار)، درگير رفتارهاي پرخطر مي شوند (۱۰). کيفيت زندگي داراي مفهوم چند بعدي است که مفاهيمي مانند عملکرد مناسب جسماني، روحي، اجتماعي و درضمن بيماري را در بر مي گيرد (۱۱). کيفيت زندگي مرتبط با سلامت از مه م ترين پيامدها و به نظر برخي متخصصين مهم ترين پيامدي است که بايد در نظام خدمات سلامت در نظر گرفته شود (۱۱و۱۲). بر اساس جستجوي انجام گرفته در متون فارسي و انگليسي تا به حال رابطه کيفيت زندگي مرتبط با
سلامت، به عنوان يک عامل انساني و وقوع آسيب هاي غير عمدي در هيچ مطالعه اي بررسي نشده است. با وجود اين در تعدادي از مطالعات، رابطه برخي عوامل خطرزاي
مرتبط با زمينه هاي مختلف کيفيت زندگي و وقوع شدند. (۱۰ دانش آموز از هر کلاس اول تا پنج م ابتدايي به
آسيب هاي غير عمدي مورد بررسي قرار گرفته است. براي صورت تصادفي منظ م از روي ليست دفتر حضور و مثال رابطه بين وضعيت نامطلوب سلامت، عدم توانايي در غياب دانش آموزان). در صورتي كه در هـر مقـطع بيـش از تمرکز و عوامل مرتبط با وضعيت هاي احساسي با ي ك كلاس درس وجود داشت به صورت تصادفي ساده ي ك
در مورد مکانيس م هاي احتمالي کيفيت زندگي بر افزايش وقوع آسيب هاي غير عمدي ابهام وجود دارد. رابطه کاهش کيفيت زندگي با افزايش رفتارهاي خطرزا و يا بروز خطاهاي كلاس براي نمونه برداري برگزيده مي شد.
مادران اين دانش آموزان توسط نامه اي به طور جداگانه دعوت شدند. آن ها رضايت نامه اي حاوي اطلاعات مربوط به نحوه انجام تحقيق و رضايت جهت گرفتن اطلاعات از آن ها و کودکانشان توسط مصاحبه کننده گان را امضا کردند. براي هر مدرسه دو مصاحبه کننده آموزش ديده در نظر گرفته شده بود. اين افراد طي سه جلسه دو ساعته با اهداف تحقيق آشنا شدند، پرسشنامههاي مربوطه براي آنان توضيح و نحوه جمع آوري اطلاعات نيز به آن ها آموزش داده شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

(TNO AZL child quality of life parent form) .استفاده شد (۱۶). پرسشنامه انگليسي به فارسي ترجمه شد
پرسشنامه TACQOL فرم وال دين: كود ك شما از ك دامي ك از موارد زير شكايت داشته يا دارد ؟
مهارتهاي اجتماعي مهارتهاي شناخ ت روحيات منفي احساسات مثب ت عملکرد انجام
مستق ل کارها عملکرد حركتي عملکرد جسماني
بازي با بچههاي ديگر كند تمركز در كارها غمگين باشد رفتار لذت بخش خودش بمدرسه رفت وآمد كند دويدن گوش درد يا گلو درد
مطرح كردن خودش ميان بچه هاي ديگر مشكل در ك تكاليف مدرسه خشن و
پرخاشگر باشد آسودگي خاطر خودش را بشوئيد يا حمام كند راه رفتن دل درد يا معده درد
بچه هاي ديگر از او
بخواهند با آنها بازي كند مشكل در ك آنچه ديگران مي گويند زود عصباني بشود با روحيه رفتار كند خودش لباسهايش را بپوشد ايستادن سردرد
با بچه هاي ديگر
راحت برخورد كند مشكل حل مسائل رياضي درس خودش بي حوصله و
زود قهر باشد راضي يا قانع باشد غذايش را خودش بخورد بالارفتن از پله ها حالت منگي يا گيجي
نتواند با پدر و مادر
خود راحت حرف بزند مشكل خواندن كتابهاي سن خودش نگران چيزي باشد بشاش و خوش رو باشد خودش بازي يا
ورزش كند بازي كردن حالت تهوع يا استفراغ
با والدين خود راحت و آرام نباشد مشكل نوشتن مطالب در حد خودش حسودي كند با اشتياق كار كند خودش را سرگرم كند پياده روي
طولاني حالت خستگي
آرام و قرار نداشته باشد مشكل يادگيري
مطالب جديد افسرده و عبوس باشد شاد و خندان باشد دوچرخه سواري بداند تعادل در حركت خواب آلودگي
با اعضاي خانواده لجبازي كند مشكل فهماندن منظورش به ديگران دلشوره داشته باشد داراي اعتماد
بنفس باشد خودش دستشويي برود سريع كاركردن بيحالي ‐ سنگيني
کيفيت زندگي مرتبط با سلامت حاوي ۷ زمينه اصلي مي باشد که هرکدام حاوي ۸ جزء مي باشند. اين ۷ زمينه عبارتند از عملکرد جسماني، حرکتي، شناختي و اجتماعي، عملکرد مربوط به انجام مستقل کارها توسط کودک، احساسات منفي و مثبت. نمره پنج تا يک، به ترتيب براي

37370154382

به منظور اندازه گيري کيفيت زندگي مرتبط پنج انتخاب هميشه، برای چهار اغلب، برای سه فقط در چند با سلامت (HRQOL) از فرم هاي TACQOL هفته اخير، برای دو گاهي و برای يک هرگز در نظر گرفته
شد. البته براي زمينه احساسات منفي اين نمره دهي بر عکس شد (پنج براي هرگز و يک براي هميشه). در کل نمره به دست آمده براي هر زمينه بيـن ۴۰‐ ۸ و براي کيفيت زندگي بيـن۲۸۰‐۵۶ بود. بالاتر بودن اين عدد نشانگر بالاتر بودن سطح کيفيت زندگي است. پرسشنامه سنجش کيفيت زندگي مرتبط با سلامت کودکان (فرم مربوط به والدين) در ادامه آمده است.
۲۳۸
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

عواملي كه بر قابليت اعتبار اين پرسشنامه تأثير دارندعبارتند از خصوصيات جمعيت مورد مطالعه، اختلافاترفتاري و توانايي فرد مورد مطالعه در درك سؤالات و پاسخصحيح به آن ها كه جهت كنترل آن ها از روش هاي Cronbach’s Alpha و Split-half method استفاده شده است. ميزان ضريب آلفاي کرونباخ در پرسشنامه فارسي براي کل کيفيت زندگي و زمينه هاي عملکرد جسماني، حرکتي، شناختي و اجتماعي، عملکرد مربوط به انجام مستقل کارها توسط کودک، احساسات منفي و مثبت به ترتيب برابر ۷۴/۰ ، ۷۵/۰ ، ۷۳/۰ ، ۸۱/۰ ، ۸۹/۰ ، ۷۳/۰ ، ۹۰/۰ و ۷۷/۰ بود. جزئيات بيش تر جهت اندازه گيري کيفيت زندگي در مقاله اي ديگر در دسترس مي باشد (۱۷).
اطلاعات گرفته شده از والدين با اطلاعات موجود افزايش يابنده آسيب هاي غيرعمدي به دنبال کاهش کيفيتدر اورژانس ها و مراکز تروما در اهواز چک شد. زندگي استفاده شد. براي بررسي رابطه بين کيفيت زندگي وبراي تعريف آسيب هاي غير عمدي از تعاريف وقوع آسيب هاي غير عمدي از رگرسيون لجيستيک استفاده
اطلاعات در مورد وقوع آسيب هاي غير عمدي در دوازده ماه قبل از جمع آوري اطلاعات، از والدين کودکان گرفته شد. سؤال در مورد وقوع آسيب، علت و توصيف مختصر از آسيب به عمل آمد. آسيب غير عمدي بر حسب مراجعه فرد به کلينيک يا بيمارستان و گرفتن خدمات پزشکي تعريف شد. سطوح مختلف کيفيت زندگي بود. در ضمن در بررسي هايمتون انجام شده طبقه بندي استانداردي براي سطوح کيفيت زندگي به دست نيامد.
به طور خلاصه کودکان مورد مطالعه بر حسب کيفيت زندگي در چهار گروه ک م، متوسط، بالا، بسيار بالا و بر اساس وقوع تصادف در دو گروه افراد حادثه ديده و حادثه نديده قرارگرفتند. در ادامه رابطه بين سطوح مختلف کيفيت زندگي با وقوع آسيب هاي غيرعمدي بررسي شد.
جنـسيت و سـن کـودک، ترتيـب تولـد (Birth order)، تعداد کودکان در خانواده و وضعيت تحصيلي مادر بـه عنـوانمتغيرهاي مخدوش کننده احتمالي در نظـر گرفتـه شـدند ورابطه وقوع آسيب و اين متغيرها با آناليز يک متغيـره آزمـونشد. تنها متغيرهاي داراي رابطه معني دار بهعنوان مخدوشکننده کنترل شدند. يافتـه هـا بـهصـورت جـداول تـوافقي،
نــسبت شــانس تعــديل شــده و نــشده بــا ۹۵ درصــد فاصله اطمينان گـزارش شـد. تـستChi-square trend (linear by linear association) جهـت بررسـي سـير
ICD-(International classification of diseases) .(۱۸) استفاده شد 10
نرم افزار آماري SPSS نسخه يازده و ني م جهت کل آناليزها استفاده شد. تستMann-Whitney براي مقايسه کيفيت زندگي و هفت زمينه آن بين دو گروه آسيب ديده و بدون آسيب هاي غير عمدي استفاده شد. کودکان بر اساس ميزان کيفيت زندگي به پنج دسته (quintile) تقسي م شدند که شامل ۲۲۵‐۵۶ (کيفيت زندگي بسيار ک م)، ۲۴۵‐۲۲۶ (ک م)، ۲۵۹‐۲۴۶ (متوسط)، ۲۶۹‐۲۶۰ (بالا) و۲۸۰‐۲۷۰
(بسيار بالا) بود. علت اين نوع طبقه بندي، امکان محاسبه نسبت شانس (Odds ratio) براي وقوع تصادفات به ازاي شد.
يافته ها
ميزان پاسخگوئي (response rate) برابر۸۹% بود (۳۳۷۵ از ۳۷۹۲ نفر). ميانگين سن مادران و کودکان به ترتيب برابر۴/۶ ± ۹/۳۴ و ۵/۱ ± ۹/۷ بود. ۷/۹۶% کودکان با پدر و مادرشان زندگي مي کردند و ۳/۴۹% پسر بودند.
تعداد کودکان در گروه باکيفيت زندگي بسيار پائين، پائين، متوسط، بالا، بسياربالا به ترتيب ۶۶۱ ، ۶۶۱ ، ۷۱۹ ، ۶۸۰ و ۶۴۹ بود. تعداد کودکان در گروه آسيب ديده و بدون آسيب به ترتيب ۲۱۰ و ۳۱۶۵ بود.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

از بين والدين دعوت شده ۲۱۵ نفروقوع آسيب غير عمدي براي کودکانشان در۱۲ ماه خير را گزارش کردند. ميزان بروز آسيب هاي غير عمدي برابر ۳/۶% ( ۱/۷‐۵/۵% ، با فاصله اطمينان ۹۵ درصد) بود. پنج علت اصلي آسيب ها شامل سقوط (۶/۵۱%)، آسيب ناشي از وسايل نقليه و دوچرخه (۱/۲۵%)، آسيب ناشي از برخورد جس م برنده يا غير برنده
جدول۱ ‐ ميزان بروز همراه با ۹۵ درصد فاصله اط مينان براي وقوع آسي ب هاي غير ع مدي بر حسب جن سي ت کودک،
سطح تحصيلات مادر، ترتي ب تولد و ت عداد فرزندان درخانواده

P- value ۹۵ درص د فاصله
اطمينان تع داد(درص د) بروز آسي ب

غير عم دي ک ل تع داد

< ۰/۰۰۱
۶/۸‐۹/۴
۳/۴‐۵/۴
۱۳۴(۸/۱)
۸۱(۴/۷)
۱۶۶۳
۱۷۱۲ جنسي ت:
پسر دختر

۳/۰‐/۶/۶
۲۶ (۴/۷)
۵۵۶ سطح تحصيلات مادر:
بي سواد
۵/۷‐۸/۹ ۷۱(۷/۳) ۹۷۵ ابتدائي
۰/۴ ۳/۸‐۷/۴ ۳۴(۵/۶) ۶۱۰ راهنمائي
۵/۰‐۷/۸ ۷۸(۶/۴) ۱۲۲۰ دبيرستان و بالاتر

۴/۰‐۶/۸
۵۳(۵/۳)
۹۹۵ رتبه تول د:
يک
۰/۳ ۵/۷‐۸/۵ ۹۰(۷/۰) ۱۲۷۸ دو يا سه
۴/۳‐۷/۱ ۶۴(۵/۷) ۱۱۳۱ بالاي سه

۴/۹‐۷/۹
۶۶(۶/۳)
۱۰۴۲ تع داد فرزن دان در خانواده:
يک يا دو
۰/۴ ۵/۳‐۸/۱ ۸۶(۶/۶) ۱۲۹۶ سه يا چهار
۴/۰‐۶/۸ ۵۵(۵/۳) ۱۰۳۷ بالاي چهار
(۲/۱۱%)، مسموميت ها (۱/۵%) و سوختگي ها (۷/۴%) بود. ميزان بروز آسيب ها براي گروه با کيفيت زندگي بسيار کم،

ک م، متوسط ، بالا و بسيار بالا به ترتيب برابر۳/۸ ، ۹/۷ ، ۳/۶،
۰/۵ و ۷/۳ درصد بود. تست Chi-square trend (Linear by linear association) نشان داد که يک سير افزايش يابنده در بروز آسيب بدنبال کاهش کيفيت زندگي وجود دارد (۰۰۱/۰ P<). سن کودکان، سطح تحصيلات مادر، ترتيب تولد کودک و تعداد کودک در خانواده در گروه آسيب ديده و بدون آسيب تفاوت معني دار نداشت (مراجعه به جدول۱).

نسبت شانس جهت وقوع آسيب براي هر سطح از کيفيت زندگي به صورت تعديل نشده و تعديل شده براي جنسيت کودک به دست آمد. نسبت شانس در گروه با کيفيت زندگي بسيار ک م، ک م و متوسط نسبت به گروه مرجع (با کيفيت زندگي بسيار بالا) به طور معني داري بالاتر بود. بين گروه با کيفيت زندگي بالا و بسيار بالا تفاوت معني داري وجود نداشت (مراجعه به جدول۲).
کيفيت زندگي و هفت زمينه مختلف آن در بيـن دو گـروه آسيب ديده و نديده مقايسه شدند. ميانه کيفيت زندگي درگـروه آسيب ديـده نسبت به گـروه آسيب نديـده به طـور يافته ها نشان مي دهد که سطح زندگي در کودکان آسيب ديده پائين تر از گروه بدون آسيب است. همچنين يک سير افزايش يابنده براي وقوع آسيب هاي غير عمدي با کاهش
۲۴۰
معني داري پائين تر بود (۰۰۱/۰P < ). ميانه همه آسيب ديده پائين تر بود (۰۱۷/۰ P <). جزئيات در جدول ۳زمينه هاي کيفيت زندگي به جز عملکرد انجام کارها ذکر شده است.
P- value نسبت شانس تعديل شده*
(۹۵% حدود اطمينان) P- value نسبت شانس تعديل نشده(۹۵% حدود اطمينان)

۱/۰۰

۱/۰۰ کيفي ت زن دگي:
بسيار بالا
۰/۲۱۵ ۱/۴۰ (۰/۸۲‐۲/۳۶) ۰/۲۴۷ ۱/۳۷ (۰/۰۸‐۲/۳۱) بالا
۰/۰۳۳ ۱/۷۳ (۱/۰۶‐۲/۸۳) ۰/۰۳۳ ۱/۷۳ (۱/۰۶‐۲/۸۳) متوسط
۰/۰۰۲ ۲/۱۸ (۱/۳۴‐۳/۵۶) ۰/۰۰۲ ۲/۲۲ (۱/۳۵‐۳/۶۰) پائين
۰/۰۰۱ ۲/۸۳ (۱/۴۵‐۳/۸۶) ۰/۰۰۱ ۲/۳۴ (۱/۴۳‐۳/۸۲) بسيار پائين
IQ Range* ميانه IQ Range* ميانه زندگي
< ۰/۰۰۱ ۷/۰ ۳۶/۰ ۵/۰ ۳۹/۰ عملکرد جسماني
۰/۰۱۰ ۴/۰ ۳۹/۰ ۳/۰ ۴۰/۰ عملکرد حرکتي
۰/۱۳۱ ۴/۰ ۴۰/۰ ۵/۰ ۳۹/۰ انجام مستقل کارها
۰/۰۱۷ ۹/۲ ۳۴/۰ ۱۰/۰ ۳۶/۰ احساسات مثبت
< ۰/۰۰۱ ۸/۰ ۳۳/۰ ۷/۰ ۳۵/۰ احساسات منفي
۰/۰۰۷ ۸/۰ ۳۶/۰ ۷/۰ ۳۸/۰ عملکرد شناختي
۰/۰۰۵ ۶/۰ ۳۷/۰ ۵/۰ ۳۸/۰ عملکرد اجتماعي
< ۰/۰۰۱ ۳۵/۲ ۲۴۵/۰ ۳۴/۰ ۲۵۴/۰ کل کيفيت زندگي
074625Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:15 +0330 on Wednesday January 10th 2018

8172453516325نديده

آسيب

ديده

آسيب

کيفيت

هاي

زمينه
P- value

نديده

آسيبقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید