پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال دوازده م, شماره ۳, پي در پي ۵۷ ، صفحات ۲۲۱ تا ۲۲۷ تاريخ دريافت مقاله ۱/۹/۸۵
تاريخ پذيرش مقاله ٣١/٢/٨٦ مرداد و شهريور ۱۳۸۶

بررسي تأثيرکاروديلول برفونکسيون سيستوليک قلبي درکودکان مبتلا به کارديوميوپاتي ديلاتيو ونارسائي قلبي
۲* ۱
دکتر فريبا رشيدي قادر ، دکترفريدون مجتهدزاده

چکي ده
سابقه و ه دف: نظر به شيوع نارساي ي قلبـي وکارديوميوپـاتي ديلاتيـو در کودکـان و تحقيقـات نـادر در مـورد تـأثير کـاروديلول بر فونکسيون سيستوليک قلبي درکودکان و نيز گزارشاتمتفـاوت از عـوارض مـصرف آن و بـه منظـور تعيـين تـأثير کـاروديلول بر شاخص هاي فونکسيون سيستوليک قلبي کودکان اين تحقيق روي مراجعين بيمارستان بوعلي سينا درسال۱۳۸۴ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحـي کارآزمـائي بـاليني از نـوع دو سـوکور روي تعـداد ۳۰ کـودک مبـتلا بـه نارسـايي قلبـي يـاکارديوميوپاتي انجام گرفت. بيماران پس از مشابه سازي از نظر سن, وزن و نوع بيماري به طور تـصادفي بـه گـروه هـاي مـورد و شاهد تقسيم شدند. درگروه مورد رژيم سه دارويي ديگوکسين, فوروزمايد, کاپتوپريل به همراه کاروديلول و در گروه شـاهد همـان سه دارو به همراه دارونما داده شد. تـأثير داروهـا بـر تغييـرات شـاخص هـاي اکوکارديوگرافيـک فونکـسيون سيـستوليک شـامل
، LVESV (LV End Systolic Volume) ، LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction)
LVEDV(LV End Diastolic Volume) و EPSS (E Point Septal Separation) ، قبـل و بعـد از ۶مـاه بـا آمـار t-testوMann-Whitney مورد قضاوت آماري قرارگرفت و نيز ميزان هريک از شاخص ها در پيگيري ۶ ماهه گزارش گرديد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: تعداد ۱۴ بيمارگروه شاهد و ۱۶بيمار گروه کاروديلول مشابه بودنـد. تغييـرات درصـد شـاخص شـامل افـزايشLVEF درگروه شـاهد برابـر ۶۳/۱± ۲۱/۱ و در گـروه مـورد ۹۲/۱± ۶۹/۲ بـود (P<0.04). کـاهش درشـاخص EPSS درگـروه شـاهدمعادل۲۰/۱±۴۵/۱ و درگروه مورد ۵۴/۱±۸۹/۲ (P<0.01) و افزايش در شاخصLVESV درگروه شاهد ۶۰/۰±۲۴/۰و درگروه مورد ۰۵/۱±۰۳/۱ (P<0.02). درشاخصLVEDV تغيير معني داري ايجاد نشد. درهيچ يک از بيماران گروه هاي مورد و شاهدعوارض دارويي به وجود نيامد.
نتيجه گيري: کاروديلول يک داروي مؤثر و کم عارضه درکودکان مبتلا به نارسايي قلبي وکارديوميوپاتي مي باشد.
واژگان کلي دي: کارديوميوپاتی ، نارسايي قلبي ، بتابلوکرها ، کاروديلول

مق دمه
نارسايي قلبي يک سندرم باليني ناشي از نقايص ساختماني يا فونکسيون قلبي است که توانايي بطن ها را براي پرشدن يا تخليه خون ک م مي کند. نقايص ساختماني شامل شنت هاي چپ به راست، نارسايي دريچه ها يا در موارد پيشرفته تنگي دريچه ها و غيره و نقايص فونکسيونل شامل کارديوميوپاتي ايديوپاتيک ديلاتيو و restrictive وکارديوميوپاتي ثانويه به بيماري ايسکميک قلبي، کاوازاکي، ميوکارديت و تالاسمي مي باشند (۱). با وجود دريافت داروهاي استـاندارد شامل ديگوکسيـن، ديورتيـک و ACE Inhibitor ، نارسايي قلبي در اطفال همچنان يک بيماري آزار دهنده است که عواقب سوء اقتصادي قابل توجـهي را نيز در پي دارد (۳‐۱). اين حقايق انگيزه اي

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : اسـتاديار، گـروه اطفـال، دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،آدرس برای مکاتبـه: سـاري ، بلوار پاسـداران، بيـمارستان بوعلي سـينا.
تلفن: ۶‐۲۲۳۳۰۱۰‐۰۱۵۱ . دورنگار : ۲۲۳۴۵۰۶‐۰۱۵۱. پست الكترونيك :[email protected]
۲ . استاديار، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
سيستوليک ۲۲۲ماهنامه
مواد و روش ها
ايـــن مطالعـــه يـــک کارآزمـــايي بـــاليني از نـــوع برای يافتن داروهاي مناسب جهت بهبود بيش تر علاي م بيماري مي باشد (۱و۲).
اثر بتا بلوکر در بالغين مبتلا به نارسايي قلبي در جهت
Double blind placebo-controlled بود. تعـداد ۳۰
بهبود عملکرد بطن چپ و افزايش طول عمر مي باشد. بيمار كه بـر اسـاس علايـ م بـاليني و اكوكـارديوگرافي دارايتحقيقات صورت گرفته دراطفال دراين خصوص معدود است، تــشخيص كارديوميوپــاتي ديلاتيــو (اعــ م از تالاســمي ك،
که همان تحقيقات اندک نيز نشانگر اثرات مفيد آن مي باشد. مادرزادي، ويرال ، كاوازاكي و ساير مـوارد) يـا نارسـايي قلبـي
البته توصيه به شروع دارو با دوز ک م و سپس افزايش تدريجي بــ ه صــ ورت افــ زايش بــ ار حجمــ ي بطــ ن چــ پ تا نيل به نتايج مطلوب شده است (۱۱‐۴). داروهايي که (LV volume overload) ناشـي از بيمـاري مـادرزادي بيش تر مورد استفاده قرارگرفته اند شامل متوپرولول (که قلب وارد مطالعه نمودي م .
يک آنتاگونيست انتخابي گيرنده بتا است) وکاروديلول (بلوک بيماران به دو گروه مورد و شاهد كه از نظـر سـن، نـوع
کننده گيرنده هاي آلفا و بتا و از بين برنده راديکال هاي آزاد بيمــاري مــادرزادي قلبــي، نــوع تركيــب داروهــا و وزن است) (۱۲). همانند سازي شده بودند، تقسي م شدند. نوع بيماري قلب ي بـا
کاروديلول يک بتا بلوکر نسل سوم است که حدود ۱۰ انجام اکوکارد يوگرافي مشخص مي گرد يـد .٥٠% LVEF< و برابر قوي تر از پروپرانولول است و به طور کلي در دوزهاي عدم وجود بيماري ساختمان ي در قلب از قبيل شانت چپ بـه
درماني عوارض بسيار کمي دارد. اين دارو سبب کاهش راست يا نارساي ي مادرزادي يا رومات يسمال در يچـه اي مع يـ ار کارکرد قلب، وازوديلاتاسيون محيطي و مقابله با آريتمي، تشخيص کارد يومي وپـاتي ديلات يـو تع يـين گرديدنـد . درمـوردايسکمي و هيـپرتروفـي قلب مي شود (۱۳). کاروديلول براي بيماري هاي مادرزاد ي قلب ي نيز شانت هاي چـپ بـه راسـتدرمان نارسايي قلبي در بزرگسالان تأييد شده است. در قلب ي مثــل مجــراي شــرياني (PDA)، نقــص بــين بطنــي
بچه ها تجارب کافي در مورد اين دارو وجود ندارد. يک مطالعه نشان داد اين دارو سبب بهبود علاي م و عملکرد بطن مي شود (۱۴). برخي از محققان معتقدند مکانيس م دقيق اين دارو ناشناخته است و به رغ م مفيد دانستن آن در درمان نارسايي مزمن قلبي مشکلاتي نظير تعريف دقيق مکانيس م عملکردي يا تعيين دوز درماني ايده آل براي اين دارو مطرح است که نياز به مطالعات بيش تر را ايجاب مي کند (۱۵).
علاوه براين مطالعات انجام شده در مورد اثر بخشي اين دارو در اطفال بسيار ک م مي باشد.
به همين دليل، ما بر آن شدي م که اين مطالعه را براي تعيين اثر کاروديلول بر روي کودکان مبتلا به کارديوميوپاتي ديلاتيو و نارسايي قلبي در بيماران مراجـعه کننده به کلينيک هاي قلب اطفال ساري در سال ۸۴ انجام دهي م. (VSD) و نقص بين دهليزي (ASD) درنظر گرفته شدند.
پس از توضيح طرح ،رضايت نامه از والدين بيمـاران اخـذ
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

شــد. بــه افــراد مبــتلا بــه نارســايي قلبــي درگــروه مــورد رژي م ٣ دارويي شامل ديگوكسين، فوروزمايد و كاپتوپريل بـههمراه كاروديلول و درگروه شـاهد همـان رژيـ م سـه دارويـي به همراه پلاسبو و به بيماران مبتلا به کارديوميوپاتي ديلاتيـودر گروه مورد رژي م ٥ دارويي شامل ديگوكـسين، فوروزمايـد،كاپتوپريل، كارن يتين وASA به همراه كاروديلول و درگـروهشاهد همان رژي م ٥ دارويي به همراه پلاسبو داده شد.
پلاسبو توسط آزمايشگاه فارماكولوژي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران و كاملاﹰ شبيه به كاروديلول ساخته شد. کاروديلول با دوز mg/kg/Day ١/٠ شروع شد و ماهانه تا mg/kg/Day ٣/٠ افـزوده و سپس ثابت ماندـ. سير افزايش
دکتر
ثبت شد . همچنين عوارض جانبي كـاروديلول در هـر ويزيـتمد نظر قرارگرفت کـه درصـورت وجـود، در پرسـشنامه قيـد مي گرديد.
طول مدت مطالعـه ٦ مـاه بـود. در طـي درمـان بيمـارانماهيانه ويزيـت شـده و تحـت اكوكـارديوگرافي قرارگرفتنـد.
نتايج حاصل از اكو وارد نـرم افـزارSPSS شـد و بـا آزمـون آماري Mann – Whitney Test مـورد قـضاوت آمـاري قرار گرفت.
يافته ها دوز در تمام بيماران يكسان بود. اكوكارديوگرافي بـا دسـتگاهVing Med 800 و پروب ٥ انجام شد و نتـايج حاصـل درپرسشنامه هاي مربوطه يادداشت گرديد.
متغيرهای فونکسيون س يستوليک قلب شامل ۴مورد ذيلبودند:
۱‐ Left Ventricular Ejection Fractionي ا ب ه اختصارLVEF (که يـک انـدكس فونكـسيون سيـستولي كقلب است كه توسط اكوكارديوگرافي تعيين گرديده و بيـانگركسري از خون موجود در بطن كه در زمـان سيـستول از آنخارج مـي شـود.) ٢‐ E Point Septal Separation يـا
EPSS (کـــه انـــدكس ديگـــر فونكـــسيون سيـــستولي ك تحقيــق روي تعــداد ۳۰ بيمــار شــامل ۱۶ نفــر در گــروه قلــب اســت كــه ت وســط اكوكــارديوگرافي تعيــين گــشتهکاروديلول و ۱۴ نفر در گروه شاهد انجام گرفت. مشخـصات و تخمينــــ ي از حجــــ م بطــــ ن چــــ پ اســــ ت.فردي و باليني بيماران در جـدول ۱ قيـ ـد گرديـده اسـت و
نشان مي دهد که اف ـراد دو گروه، به لحاظ سن، وزن ، جنس و همچنين نوع بيماري مشابه بوده و اختلاف ناچي ـز آن ها بهلحاظ آماري معني دار نبـود ( ۸/۰ < P). يـا Left Ventricular End Systolic Volume ‐٣
Left Ventricular End Diastolic ‐٤ و LVESV
Volume يـــا LVEDV . متغيرهـــای فـــوق الـــذکر در
اكوكارديوگرافي اين بيماران اندازه گيري و در پرسـشنامه هـا
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جدول ۱ ‐ توزي ع کودکان مورد بررسي برح س ب خصوصيات فردي وبي ماري به تفکيک گروه درماني

سن (ماه) وزن (کيلوگرم) جنس نوع بيماري قلبي
CHD* کارديوميوپاتي پسر دختر Mean ± SD Mean ± SD گروه درماني
۱۰ (۷۱/۴%) ۴ (۲۸/۶%) ۱۰ ۴ ۱۰/۸ ± ۹/ ۶ ۷۳/۱± ۳۷/۸ فاقد کاروديلول (شاهد) (۱۴نفر)
۱۲ (۷۵%) ۴ (۲۵%) ۶ ۱۰ ۸/۹ ± ۶/۷ ۶۲ ± ۳۵ کاروديلول (مورد) (۱۶نفر)
* بيماري مادرزادي قل ب مث ل VSD, ASD, PDA

جدول۲ ‐ ميزان ت غييرات شاخص هاي فونک سيون سي ستوليک قلبي برحسب گروه درماني
ميزان شاخصهای فونکسيون سيستوليک قلبي (Mean ± SD ) LVEDV
(سانيمتر مکعب) LVESV
(سانيمتر مکعب) EPSS
(ميليمتر) LVEF
(%) گروه درماني
۰/۸۶±۱/۰۸ ۰/۲۴±۰/۶ ۱/۴۵±۱/۲۰ ۱/۲۱±۱/۶۳ دريافت کننده پلاسبو (۱۴نفر)
۱/۳۸±۵/۳۴ ۱/۰۳±۱/۰۵ ۲/۸۹±۱/۵۴ ۲/۶۹±۱/۹۲ دريافت کننده کاروديلول (۱۶نفر)
P<۰/۶ P<۰/۰۲ P<۰/۰۰۸ P<۰/۰۴ نتيجه آزمون
سيستوليک ۲۲۴ماهنامه
عوارض نادرتر نظير اخـتلال خـواب و اسـهال مـشاهده نـشد
(۱۶و۱۷). ميانگين شـاخص هـاي فونکـسيون سيـستوليک برحـسب ماه هاي پيگيري و به تفکيک گروه درماني در نمودار ۱ ارائـه
گرديــده و نــشان مــي دهــد کــه ميــزانLVEF در گــروه ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين ارتبـاط متغيرهـايدريافــت کننــده کــاروديلول درتمــام مــاه هــاي پيگيــري مختلف محاسبه گرديدکه براي موارد ذيل معني دار بود؛ بيش تر از گروه کنترل بود. شـاخصEPSS مخـصوصاﹰ در۴ ارتباط جنس بـا دو متغيـرLVEF و EPSS بـا ضـرايب
ماه اول ، درگروه مورد بـيش تـر از گـروه شـاهد بـود. ميـزان همبـــستگي۵۴۶/۰ و ۶۱۱/۰ بـــه ترتيـــب و بـــا P-value شاخصESV در گروه کاروديلول ، درتمام ماه هـا کـ م تـر از هاي ۲۹/۰ و ۰۱۲/۰ به ترتيب مثبت بود که بـه ايـن معنـيگروه شاهد بود و در مـورد شـاخص EDV در هـر دو گـروه ، است که جنس مذکر بهتر به درمان با کاروديلول پاسـخ دادهسير نسبتاﹰ يکساني داشته است. است.
چنانچ ه مــشاهده مــي گــردد ســه انــدکس فونکــسيون ارتبـــاط نـــوع بيمـــاري بـــا ســـه متغيـــرLVEF، سيـستوليک قلبـي شـامل EPSS ،LVEF وLVESV بـاEPSS وLVESV باضـــرايب همبـــستگي ۵۶۲,۰،۸۹۷,۰ اختلاف معني داري با داروي کاروديلول بهبود نسبي يافتند. و۶۲۷,۰ به ترتيب و P value هاي ۰۲۳,۰ ،۰۰۰,۰ و۰۰۹,۰ با توجـه بـه ويزيـت ماهيانـه بيمـاران مـورد و شـاهد ، در به ترتيب درجهت معکوس مثبت بود که به اين معنـي اسـته يچ ي ک از بيم اران گ روه م ورد ع وارض دارو ي ي ش ايع که بيماري کارديوميوپاتي بهتر به درمان باکـاروديلول پاسـخکــاروديلول ش امل ســرگيجه، ســردرد، خــستگي و ســرفه و داده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

263748-175615
ن مودار ۱ ‐ دياگرا م ت غييرات ۴ متغير ک مي ( اندک س هاي اکوکارديوگرافيک فونک سيون سي ستوليک قلبي )
برح س ب ماه هاي پيگيري دردوگروه مورد وشاهد ( مورد=gp1 و شاهد=gp2 )
دکتر
بح ث
اين تحقيق نشان داد که طي ي ك دوره پيگيري ٦ ماهه سه اندکس اکوکارديوگرافيک فونکسيون سيستوليک قلبي شامل EPSS ، LVEFوLVESV در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي و کارديوميوپاتي ديلاتيو با اختلاف معني داري با داروي کاروديلول بهبود نسبي يافتند. با توجه به افزايش تدريجي دوز دارو از ۱/۰ به ۳/۰ ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم وزن، در طول ۶ ماه که در تمام بيماران گروه مورد و شاهد يکسان بود، مي توان گفت كه كاروديلول باعث بهبود سه اندکس فوق پس از حدود ٦ ماه و احتمالاﹰ با دوز بالاتر مي شود، اما اين بهبود در LVEDV معني دار نبود.
نتايج بدست آمده قابل مقايسه با نتايج مطالعات انجام شده توسط محققين ساير كشورها مي باشد. چنانچه در مطالعه اي كه در ايتاليا انجام شد و كاروديلول به درمان استاندارد ٩ كود ك مبتلا به کارديوميوپاتي ديلاتيو (DCMP) افزوده شده پس از ١٢ ماه در اكوکارديوگرافي، ديامتر انتهاي دياستول و سيستول كاسته و ميزان LVEF افزوده گرديد و هيچ عارضه جانبي كه منجر به كاهش دوز يا قطع دارو گردد مشاهده نگرديد (۷١).
همچنين در مطالعه اي در آمريکا در ٤٦ بيمار كه ٨٠ درصد آن ها به کارديوميوپاتي ديلاتيو و ٢٠ درصد به نارسايي قلبي مبتلا بودند، كاروديلول به رژي م درماني استاندارد اضافه شد و در اكوي به عمل آمده پس از ٣ ماه LVEF از ٢/١٦ درصد به ١٩ درصد افزايش يافت. دارو با دوز اوليه mg/kg/Day ٠٨/٠ شروع و طي ٣/١١ هفته به mg/kg/Day ٤٦/٠ افزايش يافت. البته با افزايش دوز، در ٥٤ درصد از بيماران دچار عوارض جانبي دارو شامل سرگيجه، هيپوتانسيون و سردرد شدند كه اين عوارض به خوبي تحمل گرديد (۱۸).
در مطالعه ديگري كه توسط Shaddy و همكارانش در آمريكا انجام شد، به مدت ٨ ماه به كودكان مبتلا به نارسايي قلبي كه علاي م سيستمي ك ناشي از نارسايي سيستولي ك قلبي داشتند، كاروديلول به رژي م استاندارد معمول اضافه شد و بيماران مرتباﹰ تحت پيگيري باليني و اكوكاروديوگرافي قرار گرفتند و با گروه شاهد كه پلاسبو دريافت مي كردند، مقايسه شدند كه در نهايت علاي م سيستمي ك ناشي از نارسايي قلبي در بيماران گروه مورد كاهش يافت و مدت بستري و تعداد دفعات بستري در اين گروه نسبت به گروه شاهد كمتر شد. همچنين تغييراتي در سطح نوروهورمونال در بچه هاي مبتلا به نارسايي قلبي كه تحت درمان با كاروديلول قرار گرفتند ايجاد شد (۹١).
يکي از يافته هاي مه م اين تحقيق، عدم مشاهده عوارض درماني در هر دو گروه مورد و شاهد بود. ما در بررسي مقالات، مطلبي كه بر مضر بودن و يا بي اثر بودن اين دارو در اطفال مبتلا به کارديوميوپاتي ديلاتيو يا نارسايي قلبي باشد، نيافتي م. در ي ك بررسي كه توسط Toyama و همكارانش در ژاپن صورت گرفت تأثير دو داروي بتا بلوكر كاروديلول و متوپرولول بر ١٥ بيمار كارديوميوپاتي ديلاتيو با يكديگر مقايسه گرديد كه نتيجه آن با اندكس هاي اكوكارديوگرافي با ه م مقايسه شد. پس از ي ك سال مشخص شد كه بهبود عملكرد سيستولي ك قلبي و علاي م باليني در هر دو گروه به ميزان مشابه بود (۲۰). اما با توجه به خواص آنتي اكسيداني قـوي كاروديلول و تنظيـ م فاكتـورهاي نوروهورمونال و با توجه به اين كه اين دارو در متابوليس م گلوكز و چربي نيز دخالت مي كند و متابوليس م آن ها را بهبود مي بخشد، به نظرمي رسد مصرف آن نسبت به متوپرولول مفيدتر باشد(١٤). در بيماران مورد مطالعه ما پاسخ به کاروديلول در مبتلايان به کارديوميوپاتي ديلاتيو کمي بهتر از نارسايي قلبي بود که به نظر مي رسد به علت اثرات ياد شده باشد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مطالعـات مختلف، مشاهـده شـده كه در دوز بالاي mg/kg/Day ٤/٠ آن عوارضي نظيـر سـردرد و سرگيـجه و
سيستوليک ۲۲۶ماهنامه
زمينه بيماري هاي مادرزادي و كارديوميوپاتي مناسب است و
در طول دوره چند ماهه سبب بهتر شدن پيش آگهي بيماران مي گردد. بديهي است در مواردي كه درمان قطعي و نهايي بيماري هاي مادرزادي قلبي (CHD) انجام جراحي قلب مي باشد، افزودن اين دارو درمان قاطع نخواهد بود. ولي در مورد اين دسته از بيماران نيز تجويز آن منطقي به نظر مي رسد زيرا با كاهش شدت بيماري از شدت علاي م آن كاسته شده و بيمار وزن گيري بهتري خواهد داشت و زمان جراحي را مي توان به تعويق انداخت. لذا بيمار، سن بالاتر و وزن بهتري در هنگام جراحي خواهد داشت كه اين نكات سبب بهتر شدن نتايج عمل مي گردد.
تشکر و ق درداني
ازحوزه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران به جهت تصويب وتأمين بودجه اين مطالعه و از جناب آقاي مهندس ناصر ولائي و از پرسنل درمانگاه بيمارستان بو علي سينا تشکر مي گردد. هيپوتانسيون ايجاد مي شود (١۲). ولي در مطالعه ما حداكثر دوز مصرفي، mg/kg/Day ٣/٠ بود و عوارض مشابه با مطالعه فوق را مشاهده نكردي م.
همچنين در ي ك Case Report ذكر شد كه ي ك بيمار به دنبال مصرف كاروديلول دچار اختلالات خواب گرديد.
(۲۲) و در Case Report ديگري به دنبال مصرف توأم كاروديلول و فوروزمايد در ي ك بيمار، ديابت مليتوس ايجاد شد. به علاوه در يک Case Report ديگر ذكر شد كه به دنبال مصرف كاروديلول و بيزوپرولول، ي ك مورد فلج چهار اندام ايجاد شد (۳٢).
ما در مطالعه حاضر در هيچ ي ك از بيماران، عوارض نادر مشابه را مشاهده نكردي م .
نتيجه گيري
كاروديلول دارويي مفيد و ك م عارضه است كه جهت افزودن به درمان هاي رايج فعلي در بيماران مبتلا به افزايش بارحجمي بطن چپ ((LV volume over load در

REFERENCES

.1 Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG, et al. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines. Circulation 2005;112(12):154-235.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.2 Allen D, Catgece P, Clark EB, Driscall DJ. Dilated CMP. Moss & Adams Heart Disease in infant , Children and adolescents. 6th ed. Baltimore,MD: Lippincott Williams&Wilkins.2000; P:1187-96.
.3 Bristow MR, Feldman AM, Adams KF, Goldstein S. Selective vs nonselective betablockade for heart failure therapy. J Card Fail 2003 Dec;9(6):444-453
.4 Sauls JL, Rone T. Emerging trends in the management of heart failure: Beta blocker therapy. Nurs Clin North Am. 2005;40(1):135-48.
.5 Reiter MJ. Cardiovascular drug class specificity:beta blockers. Prog Cardiovasc Dis 2004;47(1):11-33.
.6 Mohsin K, Akhtar N. Experience with beta blockers in long term management of peripartum cardiomyopathy. J Ayub Med Coll Abbottabad 2004;16(2):80-1.
دکتر
.7 Bauman JL, Talbert RL. Pharmacodynamics of beta blockers in heart failure: Lessons from the Carvedilol and Metoprolol Europian trial. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2004;9(2):117-28.
.8 Fabri G, Opasich C, Cafiero M, Carbonieri E, Gonzini L, Santoro D, et al. Beta blocker use in real world patients with severe heart failure. Eur J of Hear Fail 2004;3(1 suppl):38.
.9 Di Lenarda A, Cleland J, Hanrath P, Komajda M, Lutiger B, Metra M. Exchange of beta blocking therapy in heart failure patients. Eur J of Heart Fail 2004;3(1):39.
.01 Yokota Y. How and to what extent has beta blocker treatment been established for chronic heart failure? J Cardiol 1996;28(2):99-112.
.11 Communal C, Colluci WS. The control cardiomyocyte apoptosis via the beta adrenergic signaling pathways. Arch Mal Coeur Vaiss 2005;98(3):236-41.
.21 Palazzuoli A, Quatrini I, Vecchiato L, Calabria P, Gennari L, Martini G, et al. LV diastolic function improvement by Carvedilol in advanced heart failure. J Cardiovasc Pharmacol 2005;45(6):563-8.
.31 Allen D , Catgece P, Clark EB , Driscall DJ. Dilated CMP. Moss & Adams Heart Disease in infant , Children and adolescents. 6th ed. Baltimore,MD: Lippincott Williams&Wilkins. 2000; P:1582- 7.
.41 Cheng J, Kamiya K, Kodama I. Carvedilol: Molecular and cellular basis for its multifaceted therapeutic potential. Cardiovasc Drug Rev 2001;19(2):152-71.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.51 Rickli H, Steiner S, Muller K, Hess OM. Beta blockers in heart failure: Carvedilol safety assessment. Eur J Heart Fail 2004;6(6):761-8.
.61 Yokota Y. How and to what extent has beta blocker treatment been established for chronic heart failure. J Cardiol 1996;28(2):99-112.
.71 Giardini A, Formigari K, Bronzelti L, Prandstraller D, Donti A, Bonvikini M, et al . Modulation of neurohormonal activity after treatment of children in heart failure with Carvedilol. Cardiol young 2003;13(4):333-6.
.81 Ross RD. Medical management of chronic heart failure in children. Am J Cardiovasc Drugs 2001;1(1):37-44.
.91 Shaddy RE, Curtin E, Sower B, Tani LY, Burr J, LaSalle B, et al. The pediatric randomized Carvedilol trial in children with chronic heart failure; Rationale and design. Am Heart J 2002;144(3): 383-9.
.02 Toyama T, Hoshizaki H, Seki N, Isobe N, Adachi H, Naito S, et al . Efficacy of Carvedilol treatment on cardiac function and cardiac sympathetic nerve activity in patients with dilated cardiomyopathy: Comparison with Metoprolol Therapy. J Nucl Med 2003;44(10):1604-11.
.12 Bruns LA, Chrisant MK, Lamour JM, Shaddy KE, Pahl E, Blume ED et al. Carvedilol as therapy in pediatric heart failure: on initial multicenter experience. J Pediatr 2001;138(4):505-11.
.22 Maebara C, Ohtani H, Sugahara H, Mine K, Kubo C. Nightmares and panic disorder associated with Carvedilol overdose Ann Pharmacother 2002;36(11):1736-40.
.32 Izzedine H, Launay-Vacher V, Hulot JS , Sternberg D, Deray G. Beta – blocker – induced quadri paresis Ann Intern Med 2004;141(4):W 62.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید