پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال دوازده م, شماره ۳, پي در پي ۵۷ ، صفحات ۱۵۳ تا ۱۶۰ تاريخ دريافت مقاله ٥/٦/٨٥
تاريخ پذيرش مقاله ١/٣/٨٦ مرداد و شهريور ۱۳۸۶

بررسي رابطه آلوپسي آن دروژنيک با بيماري عروق کرونر قل ب در مردان
321485949735

۴۳۲* ۱
دکتر ح ميده مروج فيرشچـ ، دکتر گيتا مشکوه رضوی ، دکتر فريبا قل مکارپور ، دکتر محمد شهيدی دادر س ، دکتر زهره تهرانچی نيا ۵ ، دکتر فريدون نوحي۶

چکي ده
سابقه و ه دف: هرچند م طالعات متعددي در زمينه ارتباط بين آلوپسي آندروژنيک و بيماري کرونر قلب انجام گرفته اسـت، ولـي نتايجآن ها با همهم خواني نداشته است. علت اين تناقضات، استفاده از تعريف هاي مختلف بيمـاري عـروق کرونـر بـوده اسـت. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط طاسي مردانه با بيماري کرونر قلبي و گروه شاهد آن ها در بيمارسـتان قلب شهيـد رجـ ـائي در سال ۸۵‐۱۳۸۴ بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق با طراحي مورد‐ شاهدي با مطالعه روي۲۰۰ نفر از بيماران مـردي کـه از نظـر آنژيـوگرافي عـروق
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

کرونر قلب مثبت بودند(يعني۵۰% انسداد در حداقل يکي از شريان هاي بزرگ اپيکارديال داشتند) به عنوان گـروه مـورد و۲۰۰ نفر ديگرکه از نظر آنژيوگرافي عروق کرونر قلب منفي بودند(يعني انسداد در تمام شرائين کرونر آن هـا کمتـر از۵۰% بـود ) بـهعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده بودند، انجام گرفت. هر دو گروه مشابه هم انتخاب و تحت بررسي از نظر ريزش موي مردانهو طرح آن قرار گرفتند و با آماره کاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفته و Odds Ratio آن ها محاسبه گرديد
يافته ها: تعداد ۴۰۰ نفرمرد که از گروه هاي مورد و شاهد با هم مشابه بودند در نظر گرفته شدند. ۱۳۷ نفر (۵/۶۸%) از گروه مورد و ۸۸ نفر(۴۴%) از گروه شاهد مبتلا به آلوپسي آندروژنيك بودند (P<0/000). مبتلايان به بيماري عروق کرونري قلب
۸/۲ برابر بيش تر از گروه شاهد در مواجهه با آلوپسي آندروژنيک بودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که خطر درگيري عروق کرونر در مردان داراي آلوپسي آندروژنيك نوع ورتكس درجه III يا بالاتر نسبت به افراد بدون آلوپسي آندروژنيك، بيش تر مي باشد .
واژگان کلي دي: آلوپسي آندروژنيک ، آنژيوگرافي کرونر، بيماري عروق کرونر قلبي (CAD )

مق دمه
يکي از نگراني هاي عمده جامعـه، بيمـاري عـروق کرونـر بيماري قلبي ‐ عروقي، هموسيستئين بـالا، فـشار خـون بـالا،قلب در مردان مي باشد. بر اسـاس گزارشـات منتـشر شـده، ديابت و کشيدن سيگار گزارش گرديده است. با توجه به ايـنبيمــاري عــروق کرونــر (CAD) يکــي از شــايع تــرين که ضايعات انسدادي عروق کرونر از کودکي بوجود مي آيند و
بيماري هاي جهان از جمله کشور ايران است (١).

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : دانشيار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي. آدرس براي مکاتبه: تهران، تجريش، بيمارستان شهداي تجريش، مركز تحقيقات پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تلفن: ٤‐ ٢٢٧٤٤٣٩٢، فاكس:٢٢٧٤٤٣٩٥ . پست الکترونيک: [email protected]
۲ پزشک پژوهشگر، مرکز تحقيقات پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. دانشيار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. دانشيار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. استاديار، گروه پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. استاد، مرکز تحقيقات قلب، بيمارستان شهيد رجايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
تا به امروز عوامل هشدار دهنده قلبـي‐ عروقـي متعـددیشامل درد قفسه صدري, پروفايل چربي بالا، سابقه خانوادگي
در زمينه عوامـل خطـر بـه تـدريج طـي سـال هـا پيـشرفت مي کند منطقي است که با شناسايي عوامل خطر، از پيدايشيا پيشرفتCAD جلوگيري کرد (۲و۳).
۱۵۴ماهنامه
يکي از علائ م پيشگويي کننده وجود آلوپسي آندروژنيک در مردان مي باشد و گزارشات متناقضي از وجود يا عدم وجود اين نشانه هشداردهنده وجود دارد (١٢‐٤). به هر حال، در تمامي تحقيقات انجام شده قبلي در اين رابطه، کاستي هايي از نظر متدولوژي و تعريف عملياتي وجود داشته است که در بحث مقاله خواهد آمد. بدين منظور براي تعيين رابطه آلوپسي آندروژني ك با بيماري عروق کرونري قلب، اين تحقيق در مرکز آموزشي درماني شهيد رجائي در طي سال های
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۸۵‐۸۴ انجام گرفت.
ايــــن مطالعــــه بــــا طراحــــي مــــورد‐ شــــاهدي مصرف داروي فيناسترايد خوراکي، مينوکـسيديل موضـعي و
مواد و روش ها
ديابــت، بررســي و ثبــت گرديــد. هــ م زمــانو در همــانبيمارستان افرادي که با علائ م و شکايت هاي درگيري عـروق کرونر مراجعه و در آنژيـوگرافي انـسداد عـروق کرونـر آن هـاکمتر از ۵۰% بود و از لحاظ سن، جـنس، سـابقه خـانوادگيMI ، مـــصرف ســـيگار، ســـطح ســـرمي HDL ، LDL ، تري گليسريدو کلسترول تام، فشار خـون و ديابـت، حـداقلمشابه يک نفر از کانديداهاي نمونـه مـورد بودنـد بـه عنـوانشاهد واجد شرايط انتخاب و بـراي آنـان نيـز فـرم اطلاعـاتيشماره يک تکميل گرديد. اگر بـراي نمونـه کانديـداي مـورد،شاهد واجد شرايط پيدا نمي شـد بـديهي بـود کـه از نمونـهحذف مي شد. به علاوه افراد گروه هاي مورد و شـاهد سـابقه
HDL، تري گليسريد و کلـسترول تـام ، فـشار خـون و نيـز

تصوير ۱ ‐ مقيا س Hamilton-Norwood برای مرحله بندی استاندارد مح ل و شدت طاسي
(Case-Control Study) انجام گرفت. نمونه هـای گـروهمورد، افرادي بودند که بـا علائـ م و شـکايت هـاي قلبـي بـهبيمارســتان قلــب شــهيد رجــائي مراجعــه داشــتند و درآنژيوگرافي عروق کرونر ابتلا به بيماري عروق کرونر تأييد شدکه انسداد به ميزان حـداقل ٥٠% در يـک يـا چنـد شـريانبزرگ اپيکارديال وجود داشت. تعداد افراد در گروه مورد،٢٠٠ نفر بود و براي اين افراد (به عنوان نمونه های کانديداي گروهمورد) فرم اطلاعاتي شماره يک تکميل گرديد که دراين فـرمخصوصيات سن، جنس، سابقه خانوادگي انفارکتوس ميوکارد (MI)، مــصرف ســيگار، ســطح ســرمي کلــسترول LDL ، ساير مواد موضعي که براي درمان آلوپسي آنـدروژنيک مـورداستفاده است را نداشتند. همچنين هـيچ يـک از افـراد مـوردمطالعه دچار بيماري هاي قلبي مادرزادي، تب روماتيـسمي وساير بيماري هاي التهابي عروق کرونر نبودند.
نمونه هاي مورد و شاهد به صورت کور به متخصص پوست ارجاع گرديده و وضعيت آلوپسي آندروژنيک آنان مطابق استاندارد Hamilton-Norwood که در تصوير ۱ نشان داده شده است، در چهار مرحله تقسي م شده و نتايج آن ها در فرم اطلاعاتي شماره دو ‐ که فقط نام و کد بيمار در آن ثبت مي شد ‐ گزارش گرديد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

داده هاي فرم اطلاعاتي ۱ و ۲ ( يک و دو) طبقـه بنـدي،استخراج و ابتدا با آزمونه آماریt-test و مجـذورکاي مـورد قضاوت آماري قرار گرفت، تا مشخص شود کـه آيـا گـروه هـاعلاوه بر خصوصيات اقتصادي و اجتمـاعي مـشابه بودنـد يـاخير. سپس وجود طاسـي مردانـه مرحلـه سـه (stage 3) و بالاتر با آماره مجذورکاي مورد قضاوت آمـاري قـرار گرفـت ونيز Odds ratio مبتلايان به درگيري عروق کرونر نسبت به شاهد تعيين و فاصله اطمينان (Confidence- Interval) با احتمال ۹۵% در جامعه برآورد گرديد.
يافته ها
آن ها برحسب خصوصيات فردي بيماران ارائه گرديده نـسبي از حـداقل ۸/۱ برابـر تـا ۲/۳ برابـر در جامعـه بـرآورد که نشـان مي دهـد افـراد دو گـروه از لحـاظ سـن، جنـس، مي گردد.

جدول ۱ ‐ توزي ع مبتلايان به بي ماري عروق کرونر قل ب و گروه شاهد آنها بر حسب خصوصيات فردي
خصوصيات سن به سال ابتلا به دياب ت مصرف سيگار LDL غير طبيعي HDL غير طبيعي
377908-375560قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید