پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله ٢٦/٢/٨٥ سال دوازده م, شماره ۱, پي در پي ۵۵ , صفحات ۵۱ تا ۵۸
تاريخ پذيرش مقاله ٧/٨/٨٥
فروردين و ارديبهش ت ۱۳۸۶

بررسي ده ساله تومورهاي مغزي کودکان و عوام ل همراه آن
در بيمارستان لقمان حکي م
دکتر مهشيد مهدي زاده١ * , دکتر غلامرضا زماني٢ , دکترمحمد صمديان ٣

چکي ده
سابقه و ه دف: نظر به عدم وجود اطلاعات کافي در مورد وضعيت تومورهاي مغزي کودکان کشورمان اين مطالعه با هدف بررسي الگوي تومورهاي مغزي کودکان ايراني و تعيين خصوصيات اين تومورها و مقايسه آنها با آنچه در كشورهاي غربي توصيف شده است, انجام گرفته است.
مواد و روشها: اطلاعات۵۰ کودک زير ۱۵ سال مبتلا به تومور مغز که در فاصله سالهاي ۱۳۷۳‐۱۳۸۳ در بيمارستان لقمان بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفت. تشخيص کليه بيماران بر اساس پاتولوژي و در مواردي بر اساس يافته هاي تصويربرداري بود. موارد متاستاتيک و تومورهاي عروقي حذف شدند. در اين راستا معيارهاي تشخيص پاتولوژيک سازمان بهداشت جهاني (WHO) مورد استفاده واقع شد. اطلاعات از پرونده هاي بيماران استخراج گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: از کل تومورهاي تحت بررسي, ۵۴% تومورهاي فوق چادرينه اي و ۴۶% تحت چادرينه اي بودند. تومور مغز در پسرها کمي شايعتر بود (۵۴% درمقابل۴۶%). شايعترين تومورها, آستروسيتوما (۹/۴۳%) و سپس به ترتيب مدولوبلاستوما (۸/۲۶%)، مننژيوما (۶/۱۴%)، اپانديموما (۳/۷%)، کرانيوفارنژيوما (۴/۲%)، اپيدرموييد (۴/۲%) و درموييد (۴/۲%) بودند. هرچند در گروه سني ۵‐۱۰ سال مدولوبلاستوما شايعترين بود. بطور کلي سر درد و استفراغ شايعترين علايم بودند ولي در کودکان زير پنج سال استفراغ و افزايش دور سر قابل ملاحظه تر بودند. توزيع سني تومورها به ترتيب عبارت بود از ؛ ١٦% در گروه۰ تا ۴ سال، ٢٨% در گروه ۵‐۹ سال و ٥٦% در گروه۱۰‐۱۵ سال.
آستروسيتوما در دختران و مدولو بلاستوما به طور نسبي در پسران شايعتر بود. شيوع نسبي مننژيوما در گروه مورد مطالعه ما بيش از ساير مطالعات بود.
نتيجه گيري: در مطالعه ما شيوع و توزيع تومورهاي مغز در کودکان تا حدي با مطالعات غربي تفاوت دارد. اين نکته مؤيد آنست که در مورد تشخيص چنين بيماراني ميبايست به مسايل منطقه اي موثر در توزيع بيماري توجه کرد واژگان کليدي: تومور مغز، کودکان، شيوع

مق دمه
تومور مغز شايعترين تومور توپر و دومين عامل مرگ و مير ناشي از سرطان در كودكان زير ۱۵ سال است. ميزان بروز تومورهاي اوليه بدخيم مغز در كودكان ۵/۲ ‐۲ در ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ميباشد و نسبت مذكر به مؤ نث ۲/۱ __ است (۳‐۱). پيش
۱
آگهي در كودكان از بزرگسالان نسبتاﹰ بهتر است. درجه (grade) پاييـن تـر بـافت شنـاسي و محـل مخچه اي تومـور در كـودكان

۱ ٭. نويسنده مسؤول: خون و انکولوژي اطفال , بيمارستان لقمان حکيم, دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. آدرس براي مکاتبه: تهران, خيابان کمـالي, بيمارسـتان
Email : [email protected] .۵۵۴۱۸۹۱۴:لقمان حکيم, بخش اطفال. نمابر
۲ . استاديار اعصاب اطفال, بخش اعصاب مرکز طبي کودکان, دانشگاه علوم پزشکي تهران
۳ . استاديار جراحي مغز و اعصاب, بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان لقمان حکيم, دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
۵۲ماهنامه بررسي
عواملي هستند كه باعث اين پيش آگهي بهتر مي شوند (۱).
همينطور طولاني تر بودن مدت شكايات، فقدان تغييرات شناختي، اندازه كوچ ك تومور قبل از عمل جراحي و برداشتن كامل تومور عواملي هستند كه پيش آگهي را بهتر مي كنند (۴). آستروسيتوما با درجه پايين و مدولوبلاستوما شايعترين انواع پاتولوژي تومور مغز در كودكان هستند اما بروز و توزيع سني پاتولوژي ك تومورهاي مغزي در مناطق جغرافيايي مختلف يكسان نيست (۹‐۵). امروزه مطالعات زيادي افزايش ميزان بروز تومورهاي مغزي را در كشورهاي صنعتي نشان داده است (۱و۱۰و۱۱و۱۸‐۱۴) اما بيشتر به نظر مي رسد اين مسئله بعلت پيشرفت تكنيكهاي تشخيصي خصوصاﹰ استفاده از MRI باشد (۱۳و۱۲). نظر به اينكه اطلاعات كافي در مورد وضعيت تومور مغز در كودكان در كشور ما وجود ندارد به منظور تعيين خصوصيات تومورهاي مغزي در كودكان و مقايسه الگوي آنها با آنچه در كشورهاي غربي توصيف شده است, اين تحقيق با مطالعه بر روي كودكان مبتلا به تومور مغز كه به بيمارستان لقمان حكي م مراجعه كرده اند انجام گرفته است.

مواد و روشها
Routine data base study در اين مطالعه كه به صورت
2305871720839

انجام گرديد پرونده كليه كودكان زير ۱۵ ساله كه با تشخيص تومور مغز از ۱/۱/۷۳ لغايت ۲۹/۱۲/۸۳ در بيمارستان لقمان حكي م بستري شده اند مورد بررسي قرار گرفت. بيماراني كه تشخيص پاتولوژي ك تومور مغز را بر اساس شاخصهاي سازمان بهداشت جهاني داشتند و بيماراني كه بر اساس تصويربرداري تشخيص قطعي تومور بدخي م مغزي در آنان مطرح شده ولي قابل نمونه برداري نبودند (مثل گليوم ساقه مغز) وارد مطالعه شدند. كسانيكه درگيري ثانويه مغزي بدنبال لوكمي، لنفوما و متاستاز ساير تومورها را داشتند از مطالعه حذف گرديدند. متغيرهاي مورد بررسي که شامل سن، جنس، سال تشخيص، بيماري زمينه اي بيماري نوروكوتانئوس، سابقه راديوتراپي، سابقه ضربه مغزي و عفونت مغزي، اولين شكايت بيمار ( در ۸ گروه شامل سردرد ، استفراغ، سردرد همراه استفراغ, تشنج، اختلالات بينايي، آتاكسي، پارزي و بزرگ شدن), فاصله بين اولين شكايت و تشخيص به ماه، شكايت بيمار در زمان بستري (در٧ گروه شامل سردرد، استفراغ, تشنج، اختلالات بينايي، آتاكسي, اختلال اندوكرين و متفرقه) بودند مورد بررسي قرار گرفتند.
همچنين اقدامات تصويربرداري شامل MRI , CT Scan مغز،
محل تومور، مرگ و مير بعد از عمل تا يكماه و تشخيص پاتولوژي ك بر اساس تقسي م بندي WHO و عوارض بعد از عمل مذکور از پرونده ها استخراج گرديد.
چنانچه در پرونده اي داده هاي فوق وجود نداشت نمونه از مطالعه حذف مي گرديد. داده هاي پرونـده ها با نرم افزار SPSS ver12 با آمار توصيفي و تست Chi-Squre تجزيه و تحليل شده و
۰۵/۰ < P معني دار تلقي شد.
يافته ها
از۵۰ كود ك زير ۱۵ سال مورد مطالعه, ۲۳ نفر دختر (۴۶%) و ۲۷ نفر (۵۴%) پسر بودند. نتايج مربوط به گروه هاي سني، توزيع جنسي و يافته هاي پاتولوژي ك آنان در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.
ميانگين سني بيماران ۲۷/۹ سال و جوانتريجوانتري ِنِن بيماران, ۲ كود ك يكساله بودند. ۱۷ تومور (۵۴%) در فوق چادرينه و ۲۳ تومور (۴۶%) در زير چادرينه بودند. در گروه هـاي سنـي صفر تا ۴ سال ، ۹‐۵ سال ، ۱۵‐۱۰ سال نسبت تومورهاي بالاي چادرينه به زير چادرينه بترتيب

1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بود كه در گروه ۹‐۵ سال تومورهاي زير چادرينه كمي شايعتر بودند. پاتولوژي تومورها در دو طرف چادرينه درنمودار ۱ نشان داده شده است. ۲ بيمار مبتلا به نوروفيبروماتوزيس و ي ك مورد سابقه ضربه مغزي داشت. نوع تومور در دو مورد اول آستروسيتوما و در مورد آخر مدولوبلاستوما بود.

نمودار ١- توزيع کودکان مبتلا به تومورهاي مغزي بر اساس
محل تومور

جدول ١ – توزيع کودکان مبتلا به تومورهاي مغزي بر اساس سن
وجنس و پاتولوژي تومورها

اولين علامت تومور مغز كه توسط بيمار و يا خانواده او گزارش شده بود و علايم بيماران در زمان بستري به تفكيك گروه هاي سني به ترتيب در نمودارهاي ۲ و ۳ نشان داده شده است. لازم بذکر است که برخي بيماران بيش از ي ك گروه از علاي م را داشتند.
سردرد علامت اول غالب در تومورهاي فوق چادرينه بود.
سردرد به همراه استفراغ در تومورهاي فوق وتحت چادرينه شايع بود. دركودكان مورد مطالعه تفاوت معني داري بين محل تومور و اين علاي م نبود ولي تشنج به طرز معني داري در تومورهاي فوق چادرينه بيشتر ديده شد (۵/۱۸% موارد فوق چادرينه در مقابل ۸/۴% موارد تحت چادرينه).
دركودكان مورد مطالعه تفاوت معني داري بين محل تومور و اين علاي م نبود ولي تشنج به طرز معني داري در تومورهاي فوق چادرينه بيشتر ديده شد (۵/۱۸% موارد فوق چادرينه در مقابل
۸/۴% موارد تحت چادرينه).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:14 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید