)114-105( 95 ؾاؾاَ ز اظزٞزٚاظزٞٓ/ قٕ اضٜ 23 / تٟاض ٚ تاتؿتاٖ طزی هٌذسی دریــا

اندازه‌گیری‌پیچش‌استاتیکی‌و‌دینامیکی‌محورها- کاربرد‌ویژه‌در‌پایش‌ارتعاشات‌پیچشی ‌

محمد‌سماواتیان1،‌مجید‌رجبی2،‌سید‌مهدی‌دربندی3،‌مهدی‌بهساد4*،‌مهدی‌الوندی

کارشناسی ارشد، سازه کشتی، دانشگاه صنعتی شریف؛ [email protected]
استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ [email protected]
دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ [email protected]
استاد، مهندٟسی مکانیک، دانشگاه صٍنعٜتی شریف؛ [email protected]
زوتطی، ٟٔٙسؾٙسؾی ىأىا٘یه، زاك ا صٙؼتی قطیف؛ [email protected]

تاضید زضیافت مأماِٝ: 18/04/1394 تاضید پصیطـ مأِماِٝ: 31/05/1395

وّٕٕات وّیسی:
ا٘ساظٜ ٌیطی اضتؼاقات پیچكی ٘ؿثت ؾیٍ ا تٝ ٛیع
ا٘تماا٘تماَ ؾیٍ اَؾیٍٙاَ اِىتطاِىتطِٚیع

Introducing a Novel Method for Measurement of Stationary and Dynamic Torsion in Shafts – With Application to Monitoring of Torsional Vibration

Mohammad Samavatian1, Majid Rajabi2, Seied Mehdi Darbandi3, Mehdi Behzad4*, Mehdi Alvandi

1 Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, [email protected]
234 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran,Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, [email protected] of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, [email protected] majid_rajabi_iu[email protected]

ABSTRACT

ABSTRACT

128-416966

اطلاػات
هقالِ
هقال

چكيذُ

:
مِٝاِٝ

تاضیرچٝ

اطلاػات

هقالِ

هقال

چكيذُ

:

مِٝاِٝ

تاضیرچٝقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید