شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته توسعه یافته در کانال با شرط مرزی لغسش
روی یکی از دیوارها
امین موسائی1*، زهرا ضرغامی دهاقانی2

استادیار/ آزمایشگاه تحقیقاتی توربولانس ،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج؛ [email protected]
دانش آموخته کارشناسی ارشد / گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج؛ [email protected]
ؾبؾبَ ز اظزٞزٚاظزٞٓ/ ق بضقٕبضٜ23 / ثٟبض ٚ تبثؿتبتبثؿتبٖ 95 )15-23( نطریه ههنذسی دریــب
زٕض مبِ حبضط، ٘تبیذ قجیٝ ؾبظی ٔؿتمیٓ ػسِزی وبٞٞف زضي آقفتٝ زض رطیبٖ وبِ٘ب ت ؾؼٝ یبفتٝ ث وٕه پٛقف زٞ ی یسض فٛثیه زض ػسز ضی ِسظ ثطقی اؾ ی 180 ثب قطط ٔطظی ِغعَـ ثط ضضٚی زیٛاٝض پبیی ی قطط ٔطظی ػسْ ِغعـ ضٚ ی زیٛاٙضٛ ثبلایی ٌعاضـ قسٜ اؾت. ثطای ای ظٛض، اظ حُ ػسزی ٔؼبزلاتٚ ب یط- اؾتٛوؽ ؾٝ ثؼسی اثؿتٝ ثٝ ظٔ بٖ ثطای رطیبٖ تطاوٓ ٘بپصیط یهٗ ؾیب ی ت ی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت٘. زض ٟبیت وٕ یت ٞبی آٔبضٚی رطیبٖ آقفتٝ )ثٝ عٛض ذبل ٕبیٝ ؾطػت تَٛٛؾظ، ؤِفٝ ٞبی ضیكٝ ٞبی ؾطػتٞ٘ ٞبی ؾبی تٛٛؾظ زض رٟبت رتّّف تٙٙف ثطقی ضیِٙٙٛسظِسظ( كبٖ زازٜ ثحجٔ قسٜ ا٘٘س .
٘تبیذ حبوی اظ آٖ اؾت٘ وٝ ثب افعایف ِغعـ ضٚ ی زیٛاضٚ پبیی ی، ؾطػٟت تٛؾظ رطیبٖ ػٚجٛضی اظ وب٘بَ افعایف ییبثسٍِ. چٕٙٞچٙی تغییطات تٛؾظ ٔطثغ ؾب٘٘ٛؾب٘بت٘بت ؾطػت زض رٟبت رتّّف زض ٘عزیىی زیٛٛاض ثبلایی وب٘ب اظ یه ااٍِٛی ضفتٗبضی تمطیجبً كبثٝ پیططٚی یوٙ ٙس. أب تغییطات و ی آٟ٘ب ثط ض ی زیٛٛاض پبیی وب٘بَ تفبَٚت اؾت. چٙ ی یه تغییط زض قىُ ظبٞٞطی زاضٞٞبی تٙٙف ثطقی اظ حبِِت وٕ یٙٝٙ زض ٘عزیه زیٛاض پبییٗ ثٝ حٞبِت ثیٗكیٙٝٙ زض ٘عزیه زیٛاض ثبلایی وب٘ب٘وب٘بَ كبٞ سٜ قسٜ اؾت. تبضید زضیبفت مبٔمبِٝ: 02/03/1394 تبضید پصیطـ مبِٔمبِٝ: 31/05/1395

وّٕٕبت وّیسی:
قجیٝ ؾبظی ٔؿتمی ػسزی قطط ٔطظی ِغعـٓ پٛٛقف ز ی ٞیسضٚ فٛٛثیه وبٞٞف زضٞي
رطیبٖ وب٘بوب٘بَ ت ؾؼٝ یبفتٝ

61306186918

هقبله

اطلاعبت

چكيذه

:
مِٝبِٝ

تبضیرچٝ

هقبله

اطلاعبت

چكيذه

:

مِٝبِٝ

تبضیرچٝ

Direct Numerical Simulation of Fully-Developed Turbulent Channel Flow with Slip Boundary Condition on One of the Walls

Amin Moosaie1*, Zahra Zarghami Dehaghani2

1 Turbulence Research Lab., Department of Mechanical Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran; [email protected] 2 Department of Chemical Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran; [email protected]

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACT

Article History:
Received: 23 May 2015
Accepted: 21 Aug. 2016
In this study, the results of a direct numerical simulation of turbulent drag reduction in a channel flow by hydrophobic coating at a nominal shear Reynolds number of Reτ = 180 are reported. Slip condition is imposed on the lower wall whereas the upper wall has no-slip condition. For this purpose, the use is made of a numerical simulation of



قیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید