ؾال یاظزّّن/ قواضُ 21/ تْْاض ٍ زاتؿساى 1394)13-27( نشریه ههنذسی دریــا

مدل‌سازی‌عددی‌جریان‌های‌لایه‌بندی‌ضده‌ی‌غیر‌همسان‌با‌استفاده‌از‌مدل‌آضفتگی‌صریح‌جبری‌تنص‌رینولدز

محمدرضا‌امیری1،‌کورش‌حجازی‌2*

1داوش آمً خت ی کارشىاسی ارشد مهىدسی آب ، داوشکد ی مهىدسی عمران داوشگاٌ صىعتی خً اجٍ وصیرالدیه طًًسی؛ [email protected]
2 استادیار گريٌ مهىدسی آب، داوشکدٌ مهىدسی عمران داوشگاٌ صىعتی خً اج وصیرالدیه طًًسی؛ [email protected]

زاضید زضیافر همالهمالِ: 27/11/1392 زاضید خصیطـ همالِ: 25/01/1394 زاضید اًًسكاض همالِ : 31/06/1394

ولواذ ولیسی:
هسل ؾاظی آقفسگی هسل آقفسگی نطیح غثطی زٌف ضی َلسظ غطیاى لایِ تٌسی قسقسُی آب قََض چگال یط ّای ق اٍٍضی زٌف ّای اّوؿاى

Numerical Modelling of Non-isotropic Stratified Flows Using an Explicit Algebraic Reynolds Stress Turbulence Model (EARSM)

Mohammad-Reza Amiri1, Kourosh Hejazi*2

M Sc. Student, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACT

18-413924

هقاله

اطلاعات

چكيذه

ز
:
همِاِلِ

اضیرچ

هقاله

اطلاعات

چكيذه

ز

:

همِاِلِقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید