4874427-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان 1394
5288835-150310

اثر لوبریکاسیون کاف لوله تراشه با ژل لوبریکانت بر گلودرد بعد از عمل
علیرضا ماهوری1، ابراهیم حسنی2*، نازلی کرمی3، مریم نجفی4
استاد گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشیار گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پزشک عمومی
2126979

تاریخ دریافت: 32/6/49 تاریخ بازبینی: 27/7/94تاریخ پذیرش: 8/8/94
چکیده
زمینـه و هـدف: درد گلـو، سـرفه و خشـونت صـدا از شـایعترین عوارض بعـد از عمل در بیمارانی هسـتند کـه بیهوشـی عمومی با لولهگـذاری داخل تراشـه داشـته و ممکـن اسـت بـرای بیمـاران بیشـتر از درد بعـد از عمـل آزار دهنده باشـند. هدف از ایـن مطالعه تعیین تاثیـر لوبریکاسـیون کاف لوله تراشـه بـا ژل لوبریکانـت محلـول در آب بـر روی گلودرد و خشـونت صـدای بعد از عمل میباشـد.
مـواد و روشهـا: در یـک کارآزمایی بالینی دوسـوکور تصادفی ،80 بیمار بـا طبقهبندی انجمن بیهوشـی امریکا 1 و 2 کاندید اعمـال جراحی انتخابی تحـت بیهوشـی عمومـی بـا لولهگـذاری داخل تراشـه، در دو گروه شـاهد و مطالعه مورد بررسـی قرار گرفتند. معیار دیداری درد گلو و شـیوع خشـونت صدا در دو گروه در سـاعات 1، 12 و 24 سـاعت بعد از عمل بررسـی گردید.
یافتهها: میانگین شـدت درد گلو در گروه کنترل بعد از یک سـاعت برابر 1/2±3/3 و در گروه مطالعه برابر 4/1±1/1 بود)100/0=p( میانگین شـدت درد گلـو 12 سـاعت بعـد در گـروه کنترل2±3/2 و در گروه مطالعه برابر 06/1±55/0 بود) 100/0=p( میانگین شـدت درد گلو 24 سـاعت بعد از عمل در گـروه کنتـرل برابـر 4/1±05/1 و در گـروه مطالعـه برابـر 64/0±27/0 بـود) 100/0=p(. در هیچکدام از بیماران دو گروه خشـونت صدا دیده نشـد.
نتیجهگیری: آغشته کردن کاف لوله تراشه با ژل محلول در آب قبل از بیهوشی از شدت گلو درد بعد از عمل میکاهد.
واژههای کلیدی: لولهگذاری داخل تراشه/عوارض جانبی، لوبریکاسیون، فارنژیت/جلوگیری و کنترل، عوارض بعد از عمل
مقدمه
2172421492

نویس نده مس ئول: ابراهی م حس نی، دانش یار گ روه بیهوش ی و مراقبته ای وی ژه دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه، بیمارس تان ام ام خمین ی)ره(، گروه بیهوش ی و مراقبته ای وی ژه پست الکترونیک: [email protected]
درد گلـو یکـی از عـوارض بیهوشـی عمومـی اسـت کـه ممکـن اسـت منشـاء حلقی، حنجـرهای و یا تراشـه داشـته و حتی بدون لولهگـذاری تراشـه نیـز رخ دهـد. فاکتورهایی که ممکن اسـت بر شـیوع گلو درد بعد از عمل تاثیر داشـته باشـد عبارتند از: سـطح تمـاس کاف لولـه تراشـه بـا تراشـه )تراکئیـت(، اسـتفاده از پماد لیدوکائیـن و اندازه لوله تراشـه )لارنژیت( و اسـتفاده از سوکسـی نیـل کولیـن )فارنژیـت(. کافهایـی کـه سـطح تمـاس بیشـتر با تراشـه دارنـد، درد گلـوی بیشـتری ایجـاد میکننـد)1(. نسـبت سـایز لولـه بـه سـایز حنجـره در زنـان بـا شـیوع بـالای درد گلو بیشـتر ارتبـاط دارد. مکانیسـم احتمالـی بـرای درد گلـو بهدنبال اسـتفاده از سوکسـی نیـل کولیـن ممکـن اسـت میالـژی بهعلت فاسیکولوسـیون عضـات دور حلقی باشـد.
درد گلـوی بعـد از عمـل، عارضـه کوچکـی بـوده و معمـولاً در عـرض 72 سـاعت بهبـود پیدا میکنـد ولی ممکن اسـت موجب ناخوشـنودی و عـدم راحتی بیمـار و ایجاد خاطره بد از بیهوشـی عمومـی گـردد. درد گلـو حتـی در صـورت اسـتفاده از ماسـک حنجـرهای هـم ممکـن اسـت دیده شـود)2(.
همانگونـه کـه ذکـر شـد درد گلـوی بعـد از عمـل عارضـه شـایعی بـوده و حتـی در بعضـی از مطالعـات شـیوع آن بـه 90% هـم میرسـد)3( بـرای جلوگیـری از این عارضه شـاید بهتر باشـد غلظـت گاز نیتروس اکسـاید در کاف لوله تراشـه مونیتور شـده و یا کاهش داده شـود4)،5(. خالی کردن کاف لوله تراشـه و پر کردن آن بـا سـالین ممکـن اسـت کمـک کننـده باشـد6)،7(. در بعضـی از مطالعـات نیـز در جهـت کاهـش درد گلـو از پـر کـردن کاف لولـه تراکئوسـتومی بـا 200 میلیگـرم) 5 میلیلیتـر لیدوکایین 4%( اسـتفاده کردهانـد)8(. بـا این حـال دوزهای بـالای لیدوکائین بهعلـت احتمـال پارگـی کاف ممکـن اسـت خطـر آفرین باشـد .
در بعضـی از مطالعـات دیگـر نیـز بـرای کاسـتن از درد گلـوی بعـد از عمـل از لیدوکائیـن اسـتفاده و گـزارش کردهانـد کـه لیدوکائیـن بهصـورت اسـپری و یـا ژل موجـب افزایش مشـخص در شـیوع سـرفه و درد گلـوی بعـد از عمل می شـود)9(، از سـوئی دیگـر گـزارش شدهاسـت کـه اسـتفاده از ژلهای محلـول در آب بـرای لوبریکاسـیون کاف لولـه تراشـه بههمـراه آلکالیـزه کـردن لیدوکائیـن داخـل کاف ممکـن اسـت از درد گلـوی بعـد از عمل بکاهـد)01(. بـا توجـه به مسـائل فوق و ایـن که مطالعه مشـخصی بـا اسـتفاده از ژل لوبریکانـت محلـول در آب انجام نگرفته اسـت ،بـر آن شـدیم تـا در یـک کارآزمایی بالینی دوسـوکور به بررسـی نقـش لوبریکاسـیون کاف لولـه تراشـه بهوسـیله ژل لوبریکانـت محلـول در آب بـر روی درد گلـوی بعـد از عمـل بپردازیـم.

مواد و روشها
پـس از کسـب موافقت کمیته اخاقی دانشـگاه و اخـذ رضایت از بیمـاران ،80 بیمـار از هر دو جنس و سـن 20-50 سـال، کاندید اعمـال جراحـی انتخابـی کوچـک با طـول مدت عمـل کمتر از 2 سـاعت تحت بیهوشـی عمومـی و لولهگـذاری داخل تراشـه، وارد مطالعـه شـدند. بیمـاران کاندیـد عمل جراحـی در حفـره دهان ،وجـود راههوائـی مشـکل، طـول مـدت عمل بیشـتر از 2 سـاعت ،اسـتفاده از لولـه بینی- معـدهای و یا پک گلو و بیمـاران با عفونت راههوائـی فوقانـی از مطالعـه خـارج شـدند. پـس از بررسـیهای ابتدایـی بیمـاران در دو گـروه کـه هـر کـدام شـامل 40 نفـر میباشـند بهصـورت تصادفـی با اسـتفاده از اعـداد کامپیوتر، وارد شـدند. در صـورت خـارج شـدن هـر فـرد از مطالعه فـرد دیگری وارد مطالعـه گردید.
بیمـاران شـب قبـل از عمل ویزیت شـده و در روز عمل در تمامی بیمـاران میـدازولام 1/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم و فنتانیـل1 میکروگـرم بـر کیلوگـرم بهعنـوان پـره مدیکاسـیون تزریـق شـد. القـاء بیهوشـی بـا اسـتفاده از پروپوفـول 2 میلیگـرم بـر کیلوگـرم انجام و سـپس برای تسـهیل لولهگذاری داخل تراشـه ،آتراکوریـوم 5/0 میلیگـرم بـر کیلوگرم اسـتفاده گردیـد. پس از ایـن مرحلـه کاف لولـه تراشـه در گـروه W، با آب مقطر اسـتریل و در گـروه G بـا ژل لوبریکانـت اسـتریل محلـول در آب )پلـی ژل، سـاخت شـرکت پالیز طـب- ایران( آغشـته شـد. لولهگذاری داخل تراشـه با اسـتفاده از لوله با سـایز مناسـب لوله تراشـههای با کاف )حجم بالا- فشـار پایین( و توسـط یک نفر انجام گردید و در صـورت لولهگـذاری مشـکل و نیاز به تاش چند بـاره، بیمار از مطالعه کنار گذاشـته شـد. لوله تراشـه مورد اسـتفاده در خانمها بـا سـایز 7/5-7 میلیمتـر و در آقایـان بـا قطـر داخلـی 8-5/8 میلیمتـر بـود. بـا اسـتفاده از gauge اندازهگیـری، فشـار داخـل کاف لولـه تراشـهها در تمـام بیمـاران بیـن 20-25 میلیمتـر جیـوه نگهـداری شـد. در تمام طول مـدت عمل جراحـی هر نیم سـاعت فشـار کاف اندازهگیـری شـده و در صـورت افزایش فشـار بهعلـت دیفوزیـون نیتـروس اکسـاید، فشـار کاف در همـان حـد ذکـر شـده تعدیـل گردید. در هیچکـدام از بیمـاران در طی عمل راههوایـی داخـل دهانی اسـتفاده نشـد و اعمال جراحـی انتخابی در پوزیشـن سـوپاین انجـام گرفت.
نگهـداری بیهوشـی بـا اسـتفاده از ایزوفلـوران 1 تـا 2/1% و 50% نیتـروس اکسـاید در اکسـیژن بـود و بـرای نگهـداری شـلی ،آتراکوریـوم تزریـق گردیـد. در انتهـای عمـل بیمـاران اکسـیژن 100% گرفتنـد و باقیمانـده بلـوک بـا اسـتفاده از آتروپیـن و نئوسـتیمگین ریـورس شـده و پـس از ساکشـن ترشـحات که به مایمـت و یکسـان در تمـام بیمـاران انجـام میشـد، لوله تراشـه خـارج گردیـد. درصورت وجود اسپاسـم هنگام خـارج کردن لوله تراشـه، بیمـار از مطالعـه خارج شـد.
پـس از ایـن که بیمـاران معیارهای ترخیص از ریکاوری را کسـب کردنـد بـه بخش منتقل شـده و در بخش در سـاعت 1، 12 و 42 سـاعت بعـد از عمل از نظر وجود سـرفه، درد گلـو و گرفتگی صدا مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. شـدت درد گلو بـا اسـتفاده از نمره مقیـاس دیـداری درد، که در آن صفر نشـان دهنـده کمترین درد و ده نشـانگر درد غیرقابـل تصـور میباشـد، بررسـی گردیـد. در ضمـن فـرد بررسـی کننده در بخش نسـبت به اسـتفاده و یا عدم اسـتفاده از ژل لوبریکانت در لوله تراشـه آگاهی نداشـت .
جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه مورد مطالعه
عدد پی گروه کنترل گروه مطالعه متغیر
0/2 38/5±8 40/5±7 سن )سال(
0/8 19/21 20/20 جنس )مرد/زن(
0/3 78±4 75±6 وزن )کیلوگرم(
0/4 95±18 91±10 طول مدت جراحی )دقیقه(
بررسـی خشـونت صـدا و سـرفه بهصورت وجـود و یا عـدم وجود
اثر لوبریکاسیون کاف لوله تراشه با ژل لوبریکانت …
ایـن عـوارض در سـاعات ذکر شـده بعد از عمـل بود.
داده هـا پـس از جمعآوری با اسـتفاده از نرم افزار SPSS نسـخه 18 مـورد آنالیـز آمـاری قـرار گرفتنـد. دادههای کمی با اسـتفاده از آزمـون تـی و دادههـای کیفـی بـا اسـتفاده از آزمـون کای دو آنالیـز شـده و 05/0p> از نظـر آمـاری معنیدار تلقـی گردید.
یافتهها
در ایـن مطالعـه 80 بیمـار کاندیـد اعمال جراحی تحت بیهوشـی عمومـی بـا لولهگـذاری داخـل تراشـه کـه بـه بیمارسـتان امـام خمینـی مراجعـه نمـوده بودنـد، تحـت بررسـی قـرار گرفتنـد .مشـخصات عمومی بیمـاران دو گروه در جدول شـماره 1 خاصه شدهاسـت. همانگونـه کـه در جدول ذکـر شدهاسـت، دو گروه از نظـر جنـس )مجـذور کای و 82/0=P(، سـن، وزن و مـدت زمان جراحی تفاوت آماری با یکدیگر نداشتند .

در کل جمعیـت مـورد مطالعـه فراوانی نسـبی گلـودرد ،50% بود کـه ایـن نسـبت در دو گروه بهصـورت زیر بـود: از 40 بیمار گروه کنتـرل ،25 نفـر)5/62%( گلـودرد داشـتند و در گـروه مطالعه از بیـن 40 نفـر 15 نفـر)5/37%( دارای درد گلـو بودنـد و از نظـر بررشـی شـدت درد گلـو نتایج نشـان داد:
میانگیـن شـدت درد گلـو در گـروه کنتـرل بعـد از یـک سـاعت 2±3/3 و در گـروه مطالعـه 4/1±1/1 بـود) 100/0=p(. همچنین میانگیـن شـدت درد گلـو 12 سـاعت بعـد از عمـل در گـروه کنتـرل ،2±3/2 و در گـروه مطالعـه 1±55/0 بـوده) 100/0=p(. در سـاعت 24 بعـد از عمـل نیز میانگین شـدت درد گلو در گروه کنتـرل برابـر 4/1±05/1 و در گـروه مطالعـه برابـر 64/0±72/0 بـود) .100/0=p(.
همانگونـه کـه پیشـتر ذکـر گردیـد، بررسـی خشـونت صـدا و سـرفه بهصـورت وجـود و یـا عـدم وجود ایـن عوارض در سـاعات ذکـر شـده بعد از عمل بـوده و خوشـبختانه در مطالعه حاضر این عـوارض دیده نشـد .
بحث
ایـن مطالعـه نشـان داد که آغشـته کـردن کاف لوله تراشـه با ژل محلـول در آب بهصـورت معنـیداری گلـو درد بعـد از عمـل را کاهـش میدهـد. شـیوع درد گلـو بعـد از عمل، سـرفه خشـونت صـدا از 6/6% تـا 90% گـزارش شدهاسـت)3(.
فاکتورهـای زیـادی شـامل قطر لوله تراشـه، شـکل و فشـار کاف ،شـرایط لولهگـذاری حرکـت لولـه داخل تراشـه در طـی جراحی ،زور زدن بیمـار و ساکشـن کـردن زیـاد بیمـار در هنـگام خـارج
جدول 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار شدت درد گلو در ساعات 1، 12و 24 بعد از عمل در دو گروه شاهد و 64/0± 72/0
عدد پی گروه کنترل
)انحراف معیار±میانگین( گروه مطالعه
)انحراف معیار±میانگین( متغیر
0/001 3/30±2/11 1/10±1/48 شدت گلو درد 1 ساعت بعد از عمل
0/001 0/55±1/06 2/3±2 شدت گلو درد 12 ساعت بعد از عمل
0/001 0/27 ±0/64 1/05 ±1/41 شدت گلو درد 24 ساعت بعد از عمل
همانگونـه کـه در شـکل 1 نیـز نشـان داده شدهاسـت دو گـروه از نظـر شـدت درد در بازههـای زمانـی 1، 12 و 24 سـاعت اختـاف معنـیداری بـا هـم دارند..

شکل 1: مقایسه شدت درد در دو گروه مورد مطالعه) .05/0p>(
کـردن لولـه تراشـه ممکن اسـت میـزان گلـو درد بعـد از عمل را تحت تاثیـر قرار دهـد)11،21(.
اسـتفاده از ژل لوبریکانـت محلـول در آب ریسـک آسپیراسـیون ریـوی را خصوصـاً زمانـی از کافهـای بـا حجـم بـالا و فشـار کم اسـتفاده میشـود، کاهـش میدهـد)21( در عین حـال تحمل لوله تراشـه نیـز توسـط بیمـار راحتتر اسـت. هنـگام اسـتفاده از ژل لوبریکانـت، لولـه تراشـه، آب موجـود در ژل بهسـرعت جـذب موکـوس شـده ولـی ژل بهتدریـج از بیـن مـیرود.
در بعضـی از مطالعـات از ژل لیدوکائیـن بـرای لوبریکاسـیون ،لارنژیـال ماسـک و لولـه داخـل تراشـه اسـتفاده شـده و نتیجـه مطلوبـی گـزارش نشدهاسـت)31(. ایـن در حالیسـت که اسـتفاده از ژلهـای کـیوای در یـک مطالعـه درد گلـو را نسـبت بـه ژل لیدوکاییـن بهصـورت معنـیداری کاهـش داد)41(. در یک مطالعه نیـز ژل بتامتـازون نسـبت بـه لیدوکائیـن میزان بروز سـرفه، درد گلـو و گرفتگی صـدای کمتری داشـت)51(. گزارش شدهاسـت که اگرچـه شـدت گلـودرد بـا لوبریکاسـیون بـا ژل بتامتازونـو قرقره کتامیـن بـه یـک نسـبت کاهـش مییابـد ولـی ژل بتامتـازون خشـونت صدا و سـرفه را بیشـتر کاهـش میدهد)61(. در راسـتای احتمـال تاثیـر لوبریکاسـیون بـر کاهـش گلـو درد بعـد از عمـل ،تاثیـر لوبریکاسـیون بـا عصـاره بابونه نیز بررسـی شـده و گزارش گردیـد کـه تاثیـر خاصـی بـر روی گلـو درد بعـد از عمـل پس از خـارج کـردن لوله تراشـه نداشـت)71(.
در راسـتای ایـن مطالعـات بـرای کاهـش درد گلـو پـس از عمل جراحـی اسـپری بکلومتـازون نیـز با اسـپری لیدوکاییـن بر روی لولـه تراشـه مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه و گـزارش گردیـد کـه اسـتفاده از اسـپری بکلومتـازون بهصـورت معنـیداری بیشـتر از اسـپری لیدوکاییـن گلـو درد بعـد از عمـل را کاهـش میدهـد اگـر چـه اسـپری لیدوکاییـن نیز در این مـورد موثر تر از پاسـبو بود)81(.
بهنظـر میرسـد لوبریکاسـیون بـا ژل محلـول در آب موجـب نرم
اثر لوبریکاسیون کاف لوله تراشه با ژل لوبریکانت …
شـدن کاف لولـه تراشـه و کاهش تاثیـر سـائیدگی کاف با مخاط تراشـه در هنـگام زور زدن و یـا حـرکات گـردن بیمـار در طـی عمـل جراحی میشـود.
در مطالعـه حاضـر نیـز اگـر چـه از ژل محلـول در آب لوبریکانت کـه حـاوی هیـچ مـاده بیحـس کننـده موضعی نبـود، اسـتفاده شـده ولـی درد گلـوی بیمـاران بهصـورت معنـیداری نسـبت به گـروه کنتـرل کاهش داشـت .
در بعضـی از مطالعـات دیگـر نیـز ایـن نتیجـه بـا اسـپری و ژل لیدوکائیـن گرفتـه نشدهاسـت و اظهـار شـده کـه ژل لیدوکائین تاثیـری بـر گلـو درد بعـد از عمل نسـبت به گـروه کنتـرل ندارد.
بهنظر میرسـد علـت تفـاوت در نتایج مطالعـات مختلف، ماهیت متفـاوت اعمال جراحـی و همچنین اسـتفاده از ترکیبات مختلف داروئی باشد.
بـا عنایـت بـه نتایـج مطالعـه، ژل لوبریکانت موجـب کاهش درد گلـوی بعـد از عمـل شـده و توصیـه میشـود در اعمـال جراحی مختلـف کـه نیـاز بـه لولهگـذاری داخـل تراشـه اسـت مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
cuff pressure and the incidence of tracheal lesions in anesthetized patients. Anesth Analg. 1999 Jul;89(1):187-90.
Karasawa F1, Ohshima T, Takamatsu I, Ehata T, Fukuda I, Uchihashi Y, et al. The effect on intracuff pressure of various nitrous oxide concentrations used forinflatinganendotrachealtubecuff.AnesthAnalg.2000 Sep;91(3):708-13.
Karasawa F, Matsuoka N, Kodama M, Okuda T, Mori T,KawataniY.Repeateddeflationofgas-barriercuff to stabilize cuff pressure during nitrous oxide anesthesia. Anesth Analg. 2002 Jul;95(1):243-8.
References
KoriK,MurataniT,TatsumiS,MinamiT.Influenceof endotracheal tube cuff lubrication on postoperative sore throat and hoarseness. Masui. 2009;58(3):342.5
Henderson J. Airway Management in Adult. In: Miller RD. Millers Anesthesia, 7th ed. Churchill Livingston, 2010, 1573-1610
Higgins PP, Chung F, Mezei G. Postoperative sore throat after ambulatory surgery. Br J Anaesth. 2002 Apr;88(4):582-4.
Tu HN, Saidi N, Lieutaud T, Bensaid S, Menival V, Duvaldestin P. Nitrous oxide increases endotracheal
and ketamine gargle for attenuating postoperative sore throat, cough and hoarseness of voice. Middle East J Anesthesiol 2012;21(4):513-9.
Charuluxananan S, Sumethawattana P,
Kosawiboonpol R, Somboonviboon W,
Werawataganon T. Effectiveness of lubrication of endotracheal tube cuff with chamomile-extract for prevention of postoperative sore throat and hoarseness J Med Assoc Thai 2004;87 Suppl 2:S1859.
Banihashem N, Alijanpour E, Hasannasab B, Zarei A. Prophylactic Effects of Lidocaine or Beclomethasone Spray on Post-Operative Sore Throat and Cough after Orotracheal Intubation. Iran J Otorhinolaryngol 2015 May;27(80):179-84.
Bennett MH, Isert PR, Cumming RG. Postoperative sore throat and hoarseness following tracheal intubationusingairorsalinetoinflatethecuff:arandomized controlled trial. Anaesth Intensive Care. 2000 Aug;28(4):408-13.
Hirota W, Kobayashi W, Igarashi K, Yagihashi Y, Kimura H, Strupish J, et al. Lidocaine added to a tracheostomy tube cuff reduces tube discomfort. Can J Anaesth. 2000 May;47(5):412-4.
Soltani HA, Aghadavoudi O. The effect of different lidocaine application methods on postoperative cough and sore throat. J Clin Anesth. 2002 Feb;14(1):15-8.
Estebe JP, Delahaye S, Corre P Le, Dollo G, Naoures A Le, Chevanne F, et al. Alkalinization of intra-cuff lidocaine and use of gel lubrication protect against tracheal tube-induced emergence phenomena. Br J Anaesth. 2004 Mar;92(3):361-6.
Maruyama K, Sakai H, Miyazawa H, et al. Sore throat and hoarseness after total intravenous anaesthesia. Br J Anaesth. 2004 Apr; 92(4):541-3.
Blunt MC, Young PJ, Patil A, Haddock A. Gel lubrication of the tracheal tube cuff reduces pulmonary aspiration. Anesthesiology. 2001 Aug; 95(2):377-81.
Keller C, Sparr HJ, Brimacombe JR. Laryngeal mask lubrication. A comparative study of saline versus 2% lignocaine gel with cuff pressure control. Anaesthesia 1997; 52(6):592-7
Doukumo D, Faponle A, Adenekan A, Olateju S, Bolaji B. Effects of lidocaine and k-y jellies on sore throat, cough, and hoarseness following endotracheal anaesthesia. J West Afr Coll Surg 2011;1(3):44-61.
Sumathi PA, Shenoy T, Ambareesha M, Krishna HM. Controlled comparison between betamethasone gel and lidocaine jelly applied over tracheal tube to reduce postoperative sore throat, cough, and hoarseness of voice. Br J Anaesth 2008;100(2):215-8
Shaaban AR, Kamal SM. Comparison between betamethasone gel applied over endotracheal tube
Influence of Endotracheal tube cuff Lubrication with Lubricant Gel on
Postoperative Sore Throat
Alireza Mahoori1, Ebrahim Hassani*2, Nazli Karami3, Maryam Najafi4
Professor of Anesthesiology and intensive care, Anesthesiology department, Urmia University of Medical Sciences.
Associate professor of Anesthesiology and intensive care, Anesthesiology department, Urmia University of Medical Sciences.
Anesthesiologist, Anesthesiology and intensive care, Anesthesiology department, Urmia University of Medical Sciences. 4. General physician
AbSTrAcT

Aim and background: Sore throat, cough and hoarseness of voice are common postoperative complications in patients who undergo tracheal intubation for surgical procedures and such complications can be distressing tothepatientsevenmorethanpostoperativepain.Theaimofthisstudywastodeterminetheefficacyof the endotracheal tube cuff lubrication with lubricant jell before intubation on postoperative sore throat and hoarseness.
00Winter
2
2016
, Vol 6, NO
15

Winter

2

2016

, Vol 6, NOقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید