تاریخ دریافت مقاله: 26/05/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمدجواد ارشادی E-mail: [email protected]
مقدمه
سامانه های اطلاعاتی از اجزای اصلی و حیاتی مهمی چون فناوری، داده ها و افراد درگیر در ارائـ ه اطلاعات و خدمات تشکیل شده اند. همچنین خدمات متنوعی کـه بشـر در حـوزه هـای مختلـففرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دریافت می کند، مبتنی بر سامانه هـای اطلاعـاتی اسـت. از سـویدیگر در تمام سامانه های اطلاعـاتی ، پیچیـدگی سـاختار نـرم افـزار و دشـواری یکپارچـه سـاختننرم افزارها با یکدیگر، یکی از مشکلات کلیدی است که ارائه خدمات سامانه های اطلاعـاتی را بـا دشواری روبه رو ساخته است. در فرایند توسعه سامانه های اطلاعات، تضمین کیفیت سـامانه هـایاطلاعاتی باید بـه دقـت و بـهطـور فعالانـه ای اجـرا شـود. هـدف از تضـمین کیفیـت، پیـروی ازدستورالعمل ها، اهداف و مسئولیت های کیفی و انجام تمام فعالیت ها از طریق طرح کیفی، کنترل، تضمین و بهبود است. سامانه های اطلاعاتی تحقیقاتی یکی از اساسیترین بخش های سامانه های اطلاعاتی هستند که به جمع آوری، کنترل و اشاعه تحقیقات علمـی مـی پردازنـد و بـا توجـه بـهاهمیت این موضوع، باید سطح کیفیت مطلوبی داشـته باشـند . اصـلاح و طراحـی هـر نـرم افـزارسامانه های اطلاعاتی با توجه به نیاز کاربران بیرونی و درون سازمانی و ویژگی های نـرمافـزار ، در چارچوب کلی زیر تأثیر می پذیرد:
نیازهای کاربر ← ویژگی ها و الزامات نرم افزار ← طراحی، توسعه و تولید نرم افزار متناسـببا الزامات ← رضایت کاربران
باید این نکته را در نظر داشت کـه شناسـایی و تفکیـک کـاربران بیرونـی و درون سـازمانی ، به دلیل برنامه ریزی و اقدامات مناسب در ارتباط با برآوردسازی نیاز هر دسته، امری ضروری تلقی می شود. گفتنی است شیوه و روش پیاده سازی شده این نظام تضـمین کیفیـت، توانـایی دارد کـه خود را با هر گونه سیستم مدیریت کیفیت سازگار کند (به ویژه الزامات سیسـتم مـدیریت کیفیـتISO 9001). سامانه های گردآوری و ثبت، سـازمان دهـی و اشـاعه اطلاعـات پایـان نامـه هـا / رسـاله هـایدانش آموختگان داخل کشور که از این پس با عنوان سامانه گـنج معرفـی خواهـد شـد، یکـی ازمهم ترین سامانه های اطلاعاتی تحقیقاتی است که رسالت اصلی آن حفظ و اشاعه پایان نامه هـا ورساله های داخل کشور است و روزانه بازدیدکنندگان فراوانـی دارد. از آنجـا کـه پایـان نامـه هـا ورساله های اشاعه داده شده در سامانه گنج، مبنای پژوهش خیل کثیری از پژوهشـگران در مقطـعکارشناسی ارشد و دکتری قرار دارد، ارتقای کیفیت ایـن سـامانه تـأثیر انکارناپـذیری در افـزایشکیفیت پژوهش های صورت گرفته محققان خواهد داشـت و ضـرورت انجـام تحقیـق جـامعی در خصوص دسته بندی مشکلات کیفی این سامانه را دوچندان خواهد کرد. همان طور که در ادامه به
تفصیل توضیح داده خواهد شد، کاربران مختلف این سامانه که اغلب آنها دانشجویان تحصـیلاتتکمیلی هستند، در زمان جست وجو با مشکلات کیفی در یافته های مواجه خواهند شد؛ از ایـن رو شناسایی، دسته بندی و سیاست گذاری در خصوص پیشگیری از بروز مشـکلات کیفـی در پایگـاهداده، ضروری به نظر می رسد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر، با توجه به پیچیدگی، وسعت و حجم مدارک علمی نمایه شـده در سـامانه گـنج ، نیـاز بـه توسـعه مـدلیسیستماتیک در راستای تضمین کیفیت این سامانه به شدت احساس می شود؛ از ایـن رو در مقالـ ه حاضر به طراحی مدلی با هدف تضمین کیفیـت سـامانه گـنج پرداختـه شـده اسـت تـا بـه نحـوسیستماتیک، مشکلات کیفی شناسایی، ریشه یابی و مرتفع شوند و نیز، سازوکارهای پیشگیری از بروز مشکلات کیفی نیز طراحی شده و پیاده سازی شود. در ادامه بـه معرفـی مختصـری از ایـنسامانه پرداخته شده است.
معرفی سامانه گنج
نرم افزار CDS/ISIS به عنوان قدیمی ترین نرمافزار در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، از سال 1369 بستر اصلی تولید پایگاه اطلاعات علمی بوده است. در سال های اخیر بـا توجـه بـهگسترش برنامه های رایانه ای در بستر وب، این پایگاه اطلاعات با نـام سـامانه گـنج و در محـیط MYSQL ارائه شده است. سامانه گـنج، گنجینـه ای بـا ارزش از اطلاعـات علمـی و فـراداده ای استادان، دانشجویان و محققان ایرانی است. این پایگاه علی رغـم کـارایی و اثربخشـی در ثبـت واشاعه اطلاعات علمی به کاربران، با معایب و اشکالاتی مواجه است و به بهینه سازی نیاز دارد تـااهداف راهبردی پژوهشگاه بهتر محقق شود. بخشی از نابسامانی ها در این سامانه، نشئتگرفته از خطاهای انسانی است که به هنگام نما یهسازی و ورود اطلاعات در بخش سـازمانده ی اطلاعـاتصورت گرفته است. بخشی دیگر از ایرادها منشأ رایانهای و سیستمی دارد که به مرور زمـان و بـاتغییر نرم افزارها، سخت افزارها و کاراکترها و هنگام تبدیل های مختلف و ورود ماشینی اطلاعـاتدر پایگاه بهوجـود آمـده اسـت ( علیدوسـتی، 1375). فرا ینـد فـراهمآوری، سـازماندهی و اشـاع ه اطلاعات علمی که به تولید سامانه گنج منجر می شود، فرایندی جاری، پیوسته و در حـال انجـاماست (علیدوستی و عصاره، 1384).
معرفی سامانه شدآمد
سامانه شدآمد از خردادماه 1394 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. هدف این سامانه بهینه کردن فرایند رصد و واکاوی اطلاعات در سامانه های برخط، به ویژه سامانه گنج است.
مطابق گـزارش هـای جمـع آوری شـده از ایـن سـامانه، روزانـه بـه طـور میـانگین 17200 کـاربرمنحصربه فرد از سامانههای پژوهشگاه بازدید میکنند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط این سامانه، میانگین جست وجوی روزانه کاربران 125,524 مورد است، به بیانی در هر دو ثانیه، سه جست وجو انجام می شود. همچنین طبق گزارشهای سامانه شدآمد، 54 درصد کل بازدیدها از سـامانه هـایمختلف، به بازدیدهای سامانه گنج مربوط میشود (شکل 1).

55
%
23
%

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

11
%
7
%
2
%
1
%
1
0
% 0%
%0%
پایگاه اطلاعات
گنج
پایگاه وب
پژوهشگاه
سامانه ثبت
سامانه پیشینه
سامانه مدیریت
آموزش
پژوهشنامه
سامانه غدیر

55

%

23

%

11

%

7


دیدگاهتان را بنویسید