نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، از صفحه 327 تا 340 327

انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعة پایدار تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم

وحید محققی1، سیدمیثم موسوی2*‌ ،‌بهنام وحدانی3

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع

)تاریخ دریافت 30/06/94 ـ تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 19/02/95 ـ تاریخ تصویب 11/05/95( چکیده
انتخاب صحیح پروژه ها اولین گام سازمان های پروژه محور در مدیریت راهبردی و هدفمند سبد پروژه هاست. با توجه به وابستگی رشد اقتصـادیبه مسائش زیست محیطی و اجتماعی، بحث توسعة پایدار قسمتی از راهبردهای اصلی سازمان های پیشرو شـده اسـت. همچنـین، شـرای بـازار،تغییرات سریع جهانی در ابعاد مختلف و سایر مسائش مرتب موجب شده است عدم قطعیت و ناآگاهی در این مسائش بیش از پیش افزایش یابد .درنتیجه، در این پژوهش روشی برای انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعة پایدار ارائه می شود و تحت شرای عدم قطعیت فازی نوع 2 بیان می شود. این روش شامش دو مرحلة اصلی می شود که در مرحلة اول پروژه های مورد نظر بررسی می شوند و پروژه های نامناسب از فرایند حذک می شوند. در مرحلة دوم، سبد مورد نظر با مدل برنامه ریزی ریاضی انتخاب می شود. درنهایت، به منظور نمایش کاربرد، رویکرد پیشنهادی در قالب یک مثال کاربردی به کار گرفته می شود.

واژه‌های‌کلیدی: انتخاب سبد پروژه، برنامه ریزی ریاضی، پروژة احداث، توسعة پایدار، مجموعه های فازی نوع 2.

مقدمه
مدیران سـازمان هـا بایـد سـبدی از پـروژه هـا را بـه منظـورسرمایه گذاری انتخاب کننـد تـا از طریـق آن پـروژه هـا بـهاهداک خود دست یابند. دلیش اصـلی فراینـد انتخـاب سـبدپروژه این است که مجموع منابع مورد نیاز تمام پروژه هـایپیشنهادی بسیار فراتر از مجموع منابع سازمان است. هدک اصلی در این مسئله انتخاب سـبدی اسـت کـه نـه تنهـا درراســتای دســتیابی بــه اهــداک ســازمان باشــد، بلکــهمحدودیت های بودجه ای را نیز درنظر بگیـرد. عـلاوه بـراین،کنترل و مـدیریت ریسـک سـبد انتخـابی و حفـظ اهـداکعملکردی از قبیش جریان نلـدی در محـدودة مـورد نظـر ازسایر اهدافی است که در مسئلة انتخاب سبد پـروژه هـا مـدنظر قرار دارد 1[. پروژه های صـنعت احـداث ویژگـی هـایمنحصربه فردی دارند؛ مانند زمان های طـوانی، فراینـدهای
* نویسندة مسئول: تلفن: 02151212091
پیچیده، محـی نـامطلوب، مشـکلات مـالی و سـاختارهایسازمانی پویا 2-4[. درحلیلت، وجـود ایـن ویژگـی هـا بـهاهمیت پرداختن به مسئلة انتخـاب سـبد پـروژه در بخـشپروژه های احداث به طور جداگانه می افزاید.
مطالعات مربوط به انتخاب سبد پروژه ها بـه سـه دسـتةکلی تلسیم می شود: 1. مطالعات اولیه که تمرکز اصـلی آن بیش تر ب ر معیاره ای اقتص ادی اس ت؛ 2. مطالع اتی ک ه پژوهشگران با اسـتفاده از چـارچوب هـای کلـی، معیارهـایراهبردی اقتصادی را بررسی کرده اند؛ 3. مطالعات این دهـهکه تمرکز آن به طور پراکنده بر سایر معیارها از قبیش توسعة پای دار، ه م راس تایی راهب ردی، ریس ک س رمایه گ ذاری و آمادگی سازمانی بوده است 5[.
بسیاری از سـازمان هـا راهبردهـای خـود را بـا مفـاهیم Email: [email protected]
توسعة پایدار در هم آمیخته انـد 6[. مفهـوم توسـعة پایـداربراس اس درهــم تنیــده ب ودن توس عه در ابع اد اجتم اعی،زیست محیطی و اقتصادی است. درحلیلت، توسعة پایدار به در ارتباط و برهم کنش این سه بعد پایـداری )اقتصـادی،اجتماعی و زیست محیطی( وابسته است. در بعـد اقتصـادی،دستیابی به توسـعة اقتصـادی، در بعـد اجتمـاعی، اهـدافیمانند بهبود کیفیت زندگی، ایجاد برابری و بهبـود ایمنـی وسلامت و در بعد زیست محیطی اهـدافی همچـون اسـتفادةمناسب از منابع، کیفیت اکوسیستم و سلامت انسان دنبـالمی شود 7[.
در هر فرایند انتخـاب پـروژه در دنیـای واقعـی دو بعـدمسئله به پیچیدگی آن می افزاید. یکی محدودیت هایی است که بر مسئله تحمیش می شود و دیگری عدم قطعیت موجود در مسئله اسـت 8[. درواقـع، انتخـاب پـروژه هـای احـداثعلاوه بر دو مورد باا، پیچیدگی های بیشتری دارد که نتیجة وجود تأثیر موارد مختلف بر تصمیم گیری است. ایـن مـواردعبـــارت انـــد از: نیـــاز فـــراوان بـــه ســـرمایه گـــذاری ،غیرقابش بازگشت بودن فرایند تصمیم گیری، دست نیـافتن بـهاطلاعات کافی برای تخمین نرخ بازگشت های آتـی، نـاتوانیدر کمی کردن موارد حاصش شده، ماهیت متفـاوت عملیـات،عدم قطعیت عملکردها، تعابیر اشـتباه از الگوهـای رفتـاریهزینه و محـدودبودن افـراد دارای دانـش مـورد نیـاز بـرایتصمیم گیری در سازمان 9[.
همان طورکه مشخص است، یکی از مهم ترین مشـکلاتدر انتخ اب پ روژه ه ای اح داث نداش تن دان ش ک افی ودردســترس نبــودن اطلاعــات تــاریخی مــورد نیــاز بــرایتصمیم گیری است. این مشکش زمانی تشدید می شود که در پروژه های احداث تصمیم گیـری در مرحلـة ابتـدایی چرخـةعمر مدیریت پروژه اجرا شود و در این مرحله عدم قطعیـتدر بااترین سطح خود قرار دارد. مارتینسو 10[ با بررسـی مدیریت سـبد پـروژه در مطالعـات و اجـرا نشـان داد عـدم قطعیت و پیچیدگی های این مسئله رو بـه افـزایش اسـت و کارایی در این حوزه به به کارگیری روش هـای مناسـب نیـازدارد. علاوه براین، سیلویوس و شـیسر 11[ بـا بررسـی آثـارتوسعة پایدار بر مدیریت پـروژه نشـان دادنـد ایـن رویکـرد،تمرکز مدیریت پروژه را از پـیش بینـی و کنتـرل بـه سـمتانعطاک پذیری، پیچیـدگی و اسـتفاده از فرصـت هـا هـدایتمی کند. به نظریة فازی با توجه به ویژگـی هـای موجـود در تعریف پروژه در مطالعات مربوط به عدم قطعیـت پـروژه هـاتوجه ویژه ای شده است. آلتونتاس و درلی 12[ با اسـتفادهاز روشی بر پایة مدل های تصمیم گیری، پـروژه را انتخـاب وسبد پروژه را اولویت بندی کردند. ابرات و قدسی 13[ یـکسیستم فازی برای ارزیابی پروژه ها ارائه دادند. ابراهیم نژاد و همکــاران 14[ بــا ارائــة روشــی دومرحلــه ای بــر پایــةتصمیم گیری چندمعیارة گروهی به مسـئلة انتخـاب پـروژةاحداث پرداختند. عباسیان جهرمـی و رجـایی 15[ مـدلیریاضی را برای انتخاب سبد پروژه های احداث با اسـتفاده ازنظریة فازی ارائه دادند. وحدانی و همکاران 16[ با استفاده از نظریة فازی و با پیشنهاد مدلی ترکیبـی بـر پایـة هـوشمصنوعی، ارزیابی و انتخـاب پـروژه هـای احـداث را بررسـی کردند.
براساس مطالعات انجام گرفته در این حـوزه، روش هـایمختلفی بر پایة نظریة مجموعه هـای فـازی بـرای بررسـی وانتخاب پروژه های احداث به کار گرفته شده است. علـی رغـمبرتری هایی که نظریة فازی در ایـن مطالعـات ایجـاد کـردهاست، استفاده نکردن از رویکردهای نوین فازی این مطالعات را با مشکلاتی روبه رو کـرده اسـت. یکـی از ایـن مشـکلاتزمانی بروز می کند که تصمیم گیرنده باید عـددی دقیـق دربازة 0 و 1[ بـرای تعیـین درجـة عضـویت اسـتفاده کنـد.
درحلیلت، اعداد فازی نوع 1 توانایی پشتیبانی کامش از عدم قطعیت موجود در تعاریف زبانی ارائه شده از سوی خبرگـانبه صورت عددی را ندارند 17 و 18[. درنتیجه، بیان درجـةعضویت در مجموعـه ای بـا درجـة عضـویت، بـه جـای روشمعمول کاراتر است. درحلیلت، اعداد فازی نوع 2 بـه دنبـالراهی برای اندازه گیری درجة عضویت هستند 19[. منـدلب ا توس عة مجموع ه ه ای ف ازی ن وع 2 درج ة عض ویت را اندازه گیری کرد. این مجموعه ها توابع عضویت فازی دارنـد.
در این مجموعه ها هر عضو، درجة عضویت فازی دارد 20[.
-376931355132

در پژوهش حاضر روشی برای انتخاب پروژه های احداث ب ا اس تفاده از اع داد ف ازی ن وع 2 ارائ ه ش ده اس ت. روش پیشنهادی شامش دو مرحلة اجرایی می شود: در مرحلـة اولبا توسعة شاخص تصمیم گیری پروژه های پیشنهادی بررسی می شود و پروژه های ضعیف تر از فرایند حذک مـی شـوند. درمرحلة دوم، با ارائة مدلی ریاضی، شاخص های توسعة پایـداردارد ک ه آن را از س ایر مطالعـات در ای ن زمین ه متمـایزمی سازد. این ویژگی ها عبارت اند از:
ارائة چارچوب پیشنهادی جدید برای انتخاب سبد پروژههای احداث؛
استفاده از شاخص های توسعة پایـدار در انتخـابسبد پروژه های احداث؛
استفاده از مجموعه های فازی بازه ای نوع 2 بـرایبرخورد با عدم قطعیت؛
توسعة یک شاخص تصمیم گیری برای پروژه هـایاحداث با رویکرد توسعة پایـدار در محـی فـازی بازهای نوع 2؛
توسعة یک مدل ریاضی انتخاب پروژه های احداث در رویکرد توسعة پایدار؛
ارائة روشی انعطاک پذیر بـرای رتبـه بنـدی اعـدادفازی بازه ای نوع 2.
درادامه، دانش ملدماتی مجموعه های فازی بازه ای نـوع2 مطرح می شود. در قسمت روش پیشنهادی تحت شـرای فازی بازه ای نوع 2، روش بعـد از ارائـة چـارچوب مـوردنظرمعرفی می شود. به منظور نمـایش کـاربردی بـودن روش، درقسمت مثـال کـاربردی، روش بـه کـار گرفتـه شـده اسـت.
درنهایت، نتایج تحلیق بیان میشود.
مقدماتی
در این بخش، دانش ابتدایی مجموعه های فازی بازه ای نـوع2 آورده می شود. این مجموعه ها شامش ملادیر عضویت اولیه و ثانویه می شوند و توسـعة مجموعـه هـای فـازی کلاسـیکمحسوب می شوند. یک مجموعة فازی نوع 2 مانند

با تابع عضویت درجة 2 بهشکش رابطة 1 نشان داده می شود 21[:

)1(
12192-28698

,

در یک مجموعة فازی نوع 2

اگـر تمـام

، آنگاه

یک مجموعـة فـازی بـازه ای نـوع 2 اسـت. یـکمجموعة فازی بازه ای نـوع 2 را مـ ی تـوان حالـت خاصـی ازمجموعة فازی نـوع 2 دانسـت کـه بـه صـورت زیـر تعریـفمی شود 21[:

(
1613306654814

یک عدد فازی بازه ای نوع 2 فل در صورتی عـدد فـازیذوزنله ای بازه ای نوع 2 نامیده مـی شـود کـه تـابع عضـویتباایی و پایینی آن نیز هر دو اعداد فازی ذوزنلـه ای باشـند؛ بنابراین، درصورتی که

دارای این ویژگی باشـد بـه صـورت زیر نمایش داده می شود 22[:
-37693-27868

)3(

در رابطة 3،

و

بهترتیب تابع عضویت باا و پـا یین

را نشـ ان مـ ی دهنـ د و

و

ملادیر درجة عضویت اعضای باایی و پایینی عـدد را نشـان می دهند. این عدد در شکش 1 نشان داده می شود.

شکل‌1.‌یک‌عدد‌فازی‌ذوزنقه‌ای‌بازه‌ای‌نوع‌2 ‌

-37693652528

978306830328

اگر اعداد و

اعدادی فازی ذوزنله ای بـازه ای نـوع 2 باشند، چهار عمش اصلی به صورت زیر نشان داده می شود:
عمش جمع 22[:
)4(

عمش تفریق 22[:
-37693-10524

)5(
-37693546277

698906703425

1192174910513

عمش ضرب 22[:
)6(

عمش تلسیم 22[:
12192-3102

)7(

,

:

تلسیم این عدد فازی به یک عدد قطعی 23[:
215392-16761

)8(

فاصلة بین دو عدد فازی ذوزنله ای بازه ای نوع 2 A و B از رابطة زیر محاسبه می شود 24[:

)9(

روش پیشنهادی تحت شرایط فرازی برازه ای نوع 2
در این بخش مـدل پیشـنهادی انتخـاب سـبد پـروژه هـایاحداث ارائه می شود. مدل پیشنهادی شامش دو مرحلة اصلی می شود. در اولین قسمت بعد از تعیین موارد اولیـة مسـئلهمانند شناسـایی نیازهـای سـازمان و شناسـایی پـروژه هـایپیشنهادی، پروژه ها با کمک نظرهـای خبرگـان امتیـازدهیمی شوند و با استفاده از شاخص تصمیم گیـری پـروژه هـا بـاخطوط حداقلی مورد نظر ملایسه می شوند و پروژه هایی که آن حداقش ها را ندارند، حذک می شوند و سایر پـروژه هـا بـهمرحلـة دوم م ی رون د. ای ن ملایس ه ب ا اس تفاده از روشرتبه بندی پیشنهادی انجام می گیرد. در این فاز بـا اسـتفادهاز مدل ریاضی پیشنهادی و با تعیین محدودیت های مدنظر سبد بهینة پروژه ها به دست می آیـد. تصـویری از چـارچوبپیشنهادی انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسـعةپایدار در شکش 2 مشاهده می شود.
روش رتبه بندی پیشنهادی
در ایــن پــژوهش، روش رتبــه بنــدی جدیــد بــر مبنــایاندازه گیری نزدیکی براساس فاصلة دو عدد فازی بازه ای نوع 2 ارائه شده است کـه براسـاس مـدل ابتـدایی دنـگ 25[ است. این روش براساس تصمیم گیری سازشی و اسـتفاده ازایده آل مثبت و منفـی اسـت و در ملایسـة اعـداد عـلاوه بـرموقعیت اصلی و نسبی اعداد، از تمام ملادیری که یک عـدد فازی نوع 2 را مشخص می سازد، استفاده می کند. این روش رتبه بندی مطابق گام های زیر ارائه می شود:
تعیین عدد ایده آل مثبت)

( و ایـده آل منفـی
)

( فازی ذوزنله ای بازه ای نوع 2.
تعیین درجة شباهت (

) هـر عـدد مـورد بررسـی

,

و ع دد ای ده آل مثب ت ب ا اس تفاده از رابطة فاصلة 10:

114706-13459

)10(

تعیین درجة شباهت (

) هـر عـدد مـورد بررسـی

و عدد ایده آل منفی با استفاده از رابطة فاصلة 11:
215392-25904

)11(

محاسبة شـاخص عملکـرد کلـی هـر عـدد مـورد

بررسی با استفاده از رابطه 12:
21539225400

)12(

مرتب کردن اعداد براساس ترتیب نزولی

.
مرحلة اول
انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعة پایدار تحت شرای عدم قطعیت فازی بازه ای نوع دوم 331
37186-30479

1193292685800

)نـرخ بازگشـت
و

)رضـایت کارکنـان،

و

)استفاده از مواد سازگار بـا محـ ی زیسـت ، داشـتن
در ابتدای این فاز تمام اطلاعات مربوط مانند منابع سازمان ،آثار اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی پـروژه هـا و … بایـدجمع آوری شود. با توجه به نوع مسـئله و بررسـی مطالعـاتضایعات قابش بازیافت( در گروه معیارهای زیسـت محیطـ ی و درنهایت معیارهای

و

)ریسک فنی، ریسک مـالی( درگروه معیارهای مربوط به ریسک، معیارهای پیشـنهادی دراین مسئله هستند.
خبرگان باید پروژه ها را با توجه به این معیارها بسنجند و نظرهای خود را بیان کنند. این نظرها با استفاده از اعـدادفازی ذوزنله ای بازه ای نـوع 2 )جـدول 1( بیـان مـ ی شـو ند 22[ و با استفاده از رواب زیـر وزن معیارهـا) W( و امتیـازهر پروژه) R( به دست می آید:

)13(
1333906-437318

1638706-437318

-37693-386518

:

-37693-18031

)14(

در رواب 13 و14،

تعداد خبرگان ،

گروه معیارها و

گروه پروژه هاست.
در این مدل، با توسعة شاخص تصمیم گیری موجـود درادبیات 26[، شاخصی با رویکرد عدم قطعیت فازی بـازه ای نوع 2، مرتب با پروژه های احداث و بر پایة مفهوم میـانگینموزون فازی ارائه می شود. ایـن شـاخص بـر پایـة اطلاعـاتاست و وزن و امتیازدهی فازی بـازه ای نـوع 2 تأثیرگـذار در انتخاب سبد پایدار پروژه هـا را نیـز درنظـر مـ ی گیـ رد. ایـنشاخص در رابطة 15 ارائه می شود.
جدول 1. مقادیر زبانی و اعداد فازی ذوزنقه ای بازه ای نوع 2 متناظر با آن ها ]22[
ملادیر زبانی عدد فازی بازه ای نوع 2
خیلی کم/ خیلی ضعیف ))9/0؛9/0؛5/0، 0، 0، 0()1؛1؛1/0،0،0،0((
کم /ضعیف ))9/0؛9/0؛5/0،0،0،0()1؛1؛1/0،0،0،0((
متوس کم /متوس ضعیف ))9/0؛9/0؛4/0، 3/0، 3/0، 2/0()1؛1؛5/0،3/0، 3/0، 1/0((
متوس / متوس ))9/0؛9/0؛6/0، 5/0، 5/0، 4/0()1؛1؛7/0،5/0، 5/0، 3/0((
متوس زیاد/ متوس خوب ))9/0؛9/0؛8/0، 7/0، 7/0، 6/0()1؛1؛9/0،7/0، 7/0، 5/0((
زیاد/ خوب ))9/0؛9/0؛95/0، 9/0، 9/0، 8/0()1؛1؛1،9/0، 9/0، 7/0((
خیلی زیاد/ خیلی خوب ))9/0؛9/0؛1، 1، 1، 95/0()1؛1؛1،1، 1، 9/0((

شکل 2. چارچوب ارائه شده برای انتخاب سبد پروژه های احداث با رویکرد توسعة پایدار

(
-37693-1131318

ی ســود حاصــش از

,

در رابطــة 15،

شــاخص تصــمیم گیــری ،

گــروه معیارهای اقتصادی ،P گروه معیارهـای اجتمـاعی،S گـروهمعیارهای زیست محیطـ ی و R گـروه معیارهـای مربـوط بـهریسک را نشان می دهد.
بعد از محاسبة شاخص تصمیم گیری، ملادیر حاصـش بـااستفاده از روش ارائه شـدة رتبـه بنـدی، مرتـب مـ ی شـوند و پروژه های دارای ملادیر کمتر از حدود آستانة تعیین شـده از سوی تصمیم گیرنده از فرایند حذک می شوند.
مرحلة دوم
در این مرحله ،پروژه هایی که حـداقش شـرای ازم را دارنـددر مدل ریاضی ارائـه شـده قـرار مـ ی گیرنـد و سـبد بهینـةپروژه ها به دست م یآید. مدل ریاضی ارائه شده برای انتخـابسبد پروژه های احداث با رویکرد توسعة پایـدار مطـابق زیـراست:

)16(

)17(

)18(

)19(
s.t.

)20(
بیشینه سازی دستیابی به اهداک اجتماعی و زیست محیطـ ی هستند و رابطة 19 تابع هدک کمینه سازی ریسک است .

میزان سرمایة مورد نیاز پروژة و

سرمایة کـش در دسـتاست.

میزان نیـروی انسـانی مـورد ن یـاز پـروژة و

منابع انسانی کش در دست است .درنهایت، روابـ 20 و 21 برای تأثیردادن محدودیت های بودجـه و نیـروی انسـانی درتصمی مگیری هستند .
-332732710688

ازآنجا که مدل ارائه شده شامش سه تابع هدک مـی شـود،باید این مسئله به مسئلة تک هدفی تبدیش شـود. درنتیجـه،ابتدا حد باا)

( و حد پایین مورد قبول )

( هرکـدام از توابع هدک) O( مشخص م یشود. سس تفاوت حـد بـاا وحد پایین)

( محاسبه م یشود. درصورت یکه تابع هدک از حد باا فراتر رود، عضویت آن برابر 1 و درصورت ی کـه کمتـراز حد پـایین شـود برابـر 0 درنظـر گرفتـه مـ ی شـود . تـابععضویت عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه ،تابع غیرنزولی مشخص شده و تابع عضویت عملکرد ریسـکغیرصعودی منظور شـده اسـت. ایـن چهـار تـابع هـدک بـااستفاده از متغیر

به یک تابع هدک تبدیش م یشـو ند کـهتمام چهار تابع هـدک را بهینـه مـی سـازد ؛ بنـابراین، مـدلریاضی زیر برای انتخاب سبد پروژه پیشنهاد م یشود
)23(
s.t.

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(
مثال کاربردی
3047492-36012

)29( محدود به 75 واحد پولی برای سـرما یه گـذار ی و 40 نفـر
برای اجرای پروژه است.
)30(
اجرای گام به گام رویکرد پیشنهادی
30147261355131

یک شرکت فعال در پروژه های عمرانی و احداث پیشـنهادانجام دادن تعدادی از پروژه ها را دریافت کرده است. هدک سازمان انتخاب سبدی از پـروژه هـا بـه نحـوی اسـت کـهعلاوه بر دستیابی به اهداک توسعة پایدار، ریسـک موجـوددر سبد را کمینه کند. جدول 2 ویژگـ ی هـا ی پـروژه هـا ی پیشنهادی را نشـان مـ ی دهـد . همچنـ ین، منـابع سـازمانبه منظور توضیح روشن تر روش ارائه شده، رویکرد پیشنهادی در این مسئله به صورت گام به گام بـه کـار گرفتـه مـ ی شـود .
گام های اجرایی عبارت اند از:
ابتدا گروهی سه نفره از خبرگان تشکیش مـی شـ ود و نظرهای آن ها درمورد اهمیت معیارها و وضـعیت پـروژه هـا درمورد آن معیارها دریافت می شود. این نظرها به ترتیـب درجدول های 3 و 4 مشاهده می شود.

منابع انسانی
موردنیاز )نفر( سرمایه گذاری
موردنیاز )واحد پولی( پروژه
18 34 1
40 50 2
30 46 3
37 49 4
30 42 5
20 40 6
جدول 2. پروژه های پیشنهادی

194564193267

خبره

معیار

1

2

3

خبره

معیار

1قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید