نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد نهم، شمارۀ 4 زمستان 4934 1313

پیشنهاد ضریب شتاب افقی معادل زلزله در دیوارهای
حایل خاکی مسلح شده با تسمه های پلیمری

علی کمک پناه، مریم یزدی*؛
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط زیست
تاريخ: دريافت 9/4/39 پذيرش 3/3/39چکیده
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

از آن جاکه استفاده از سازه های خاک مسلح در مناطق لرزه خیز روز به روز در حال افزایش است، بررسی رفتار لرزه ای این سازه ها اهمیت می یابد. در این تحقیق، به بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای حایل خاک مسلح شده با تسمه های پلیمری می پردازیم. برای تحلیل حساسیت، تأثیر فراسنج های طول مسلح کننده ها، نحوۀ اجرای مسلح کننده ها، بیشینۀ شتاب موج ورودی و فرکانس موج ورودی که اثر چشم گیری بر تغییر شکل ها دارند بررسی می شود. مشکل عمدۀ تحلیل های دینامیکی زمان بر بودن آن ها با استفاده از نرم افزارهای عددی است. از این رو ،مناسب ترین و ساده ترین راه حل، تعیین ضرایبی معادل است که به واسطۀ آن بتوان تغییر مکان های دیوار را از دو روش شبه استاتیکی و دینامیکی به یک دیگر هم گرا کرد تا با استفاده از تحلیل های شبه استاتیکی که زمان بسیار کم تری نسبت به تحلیل های دینامیکی می گیرند، به طراحی نسبتاًنسبتا دقیقی دست یافت. به این منظور با در نظر گرفتن تغییر مکان افقی دیوار به عنوان مبنای مقایسه، ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل ارائه می شود.
واژه های کلیدی: دیوار حایل، خاک مسلح، تسمه پلیمری، تحلیل دینامیکی ، ضریب شتاب افقی معادل زلزله
1484249-11982

[email protected] نويسنده مسئول *

زمین شناسی مهندسی نهم، شمارۀ 4 زمستانمقدمه
به دلیل ضعیف بودن خاک در برابر تنشهای کششی، طراحان همیشه به دنبال بهترین راه حل برای جبران این نقیصه خاک هستند. تسلیح خاک از قدیمی ترین روش هایی است که در ساختن سازه هایی که غالبااً از خاک به عنوان اصلیترین مصالح استفاده می شود، به کار می رود.
در روش خاک مسلح، نوارها )تسمه های( فولادی یا نوارهایی از جنس پلاستیک، پلیمر یا صفحات ژئوسینتتیکی به صورت لایه لایه و موازی یک دیگر در میان محیط خاک قرار می گیرند.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

رابطۀ میان تودۀ خاک و مسلح کننده ها از طریق اصطکاک بین دانه های خاک و تسمه ها یا صفحات به وجود می آید. وجود این عناصر، از طرفی باعث زیاد شدن مقاومت کششی محیط خاک شده و از طرف دیگر بر خصوصیات تغییر شکلی محیط تأثیر می گذارد به گونه ای که در نهایت مجموعه ای پایدارتر با ظرفیت باربری بیش تر و قابلیت تغییر شکل امن تر تشکیل شود. در نتیجه با این فن می توان دیوارهای حایل بلند و خاک ریزهای با شیب تند یا ارتفاع زیاد را بنا نهاد.
هر چند تسمهها و شبکههای فلزی در چند دهۀ پیش کاربرد وسیعی در تسلیح خاک داشته است اما پیشرفت علوم مهندسی پلیمر در دهههای اخیر، تسمه های پلیمری را که مزیتهای بهتری نسبت به دیگر مسلحکنندهها دارند، به عنوان گزینه مناسبی مطرح کرده است که به دلیل انعطاف پذیر بودن تسمه ها و مقاومت زیاد آن ها می تواند رفتار خوبی در برابر زلزله داشته باشد زیرا تسمه های پلیمری نسبت به تسمه های فولادی انعطاف پذیرترند و در نتیجه استفاده از آن ها در ساخت دیوار خاک مسلح، تشکیل توده ای تغییرشکل پذیر می دهد. علاوه بر این استفاده روزافزون از این تکنولوژی جدید و جای گزینی این سیستم به جای سیستم های سنتی و رایج قبلی، لزوم شناخت صحیح رفتار این نوع سازه ها را روشن تر می سازد.
اساس تکنولوژی تسمه های پلیمری بر پایۀ تزریق مواد پلیمری دور هسته الیاف بافته شده از جنس پلی استر است. مصالح ترکیبی حاصل، به شکل منسوج مسطح )تسمه( است. پوشش پلیمری این مصالح آن را در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیط اطراف محافظت می کند. نوع مصالح هسته و پوشش آن بر اساس نیازمندی های پروژه قابل انتخاب است. 1311
قابلیت خوردگی نداشتن و زنگزدگی، درگیری بهتر و یک پارچهتر با خاک، انعطافپذیری ،اندرکنش متعادل با مصالح خاک و سنگ و سهولت اجرا از جمله مزیتهای این سیستم است.
نداشتن شناخت کافی از نحوۀ رفتار سازههای خاکی مسلحشده با تسمه های پلیمری، ما را از طراحی مؤثر و صحیح دور نگه می دارد. با توجه به این که ایران در یکی از لرزه خیزترین نواحی جهان قرار گرفته ،از این رو ،درک عمل کرد مناسب دیوارها قبل از وقوع زلزله اهمیت زیادی دارد. از این رو، در این پژوهش رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح بررسی می شود. در این راستا به بررسی تأثیر نحوۀ اجرای تسمه های پلیمری و مقایسۀ استفاده از تسمه های پلیمری و فلزی در تغییر مکان دیوار می پردازیم. در ادامه نیز اثر عواملی مانند طول مسلح کننده ها، بیشینۀ شتاب موج ورودی و فرکانس موج ورودی بررسی می شود.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

در تحقیقات مختلف رفتار دیوارهای خاک مسلح بررسی شده است. بتهرست و حاتمی )4331(، با استفاده از نرم افزار FLAC، تأثیر مشخصات مسلح کننده مانند طول و سختی و هم چنین قید پای دیوار بر پاسخ دینامیکی دیوار خاکی مسلح شده با ژئوسینتتیک ها را بررسی کردند ]4[، ]2[. نتایج آن ها حاوی این نکته بود که ماکزیمم نیرو در مسلحکننده ها برخلاف توصیۀ آیین نامه آشتو ]9[، در ارتفاع تابعی خطی نیست.
وو و همکاران )2001(، گسیختگی دیواره خاک ریزهای ژئوسینتتیکی را بررسی کردند. در این تحقیق با استفاده از آزمایش بزرگ مقیاس برش مستقیم، مقاومت سطح مشترک اندازه گیری شده است. سپس پایداری و تغییر شکل ژئوممبرین با روش های عددی و تحلیلی بررسی شده است ]4[.
زنگ و همکاران در سال 2003، با تحلیل عددی به مدل سازی اثر بارگذاری یک نواخت و سیکلی بر سطح مشترک بین ژئوتکستایل و خاک پرداخته اند. در تحقیقات آن ها از مدل خرابی الاستو پلاستیک برای مدل سازی رفتار سطح مشترک بین ژئوتکستایل و خاک استفاده شده است ]5[.
هونگ و همکاران )2003( با استفاده از روش عددی تفاضل محدود پاسخ دو دیوار خاکی بزرگ مقیاس که یکی با ژئوگرید پلیمری نسبتأ قابل انبساط و دیگری با شبکه مش جوش شده
زمین شناسی مهندسی نهم، شمارۀ 4 زمستان
نسبتأ سخت مدل سازی شده بود، در طول مدت ساخت و تحت سربار بررسی کردند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که مدل سازی عددی با نرم افزار FLAC برای پیش بینی عمل کرد دیوار خاکی مسلح شده، برای مدل سازی خاک مسلح ،سطح مشترک، شرایط مرزی و … مناسب است ]6[.
مشکل عمدۀ تحلیل های دینامیکی زمان بر بودن آن ها با استفاده از نرم افزارهای عددی است. هم چنین انتخاب شتاب نگاشت وارده به مدل بر نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی بسیار تأثیرگذار است. از این رو، مناسب ترین و ساده ترین راه حل، تعیین ضرایبی معادل است که به واسطه آن بتوان تغییر مکان های دیوار را از دو روش شبه استاتیکی و دینامیکی به یک دیگر هم گرا کرد تا با استفاده از تحلیل های شبه استاتیکی که زمان بسیار کم تری نسبت به تحلیل های دینامیکی می گیرند، به طراحی نسبتانسبتاً دقیقی دست یافت.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

با توجه به آن که روش شبه استاتیکی روی کردی مناسب و ساده برای معادلسازی تحلیل های دینامیکی است، هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار لرزهای دیوارهای حایل خاک مسلح شده با تسمه های پلیمری برمبنای روش عددی تفاضل محدود و ارائه روشی برای معادل سازی رفتار دینامیکی با پیشنهاد یک ضریب شبه استاتیکی معادل برای مدل است. این روند با در نظر گرفتن تغییر مکان دیوار نوان مبنای مقایسه، ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل )k’h( را نتیجه می دهد.
مدلسازی عددی
3. مشخصات کلی
در تحقیق حاضر، مدلسازی بر مبنای روش عددی تفاضل محدود دوبعدی با استفاده از نرم افزار FLAC انجام شده است. بر این اساس مدل عددی آزمایش های میزلرزان انجام شده روی تسمه های پلیمری، ساخته شده و با استفاده از نتایج مدل های فیزیکی کالیبره و صحت سنجی شده است. روند مدلسازی شامل ایجاد هندسه مدل، تعیین فراسنج های مصالح ،اعمال شرایط مرزی و اولیه ،تعادل استاتیکی، بارگذاری دینامیکی )اعمال شتاب نگاشت(، بارگذاری شبه استاتیکی )اعمال ضریب شتاب افقی معادل مدل( بوده است.
1311
3. هندسه مدل
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

ابعاد مدل های عددی ساخته شده منطبق با مدل های فیزیکی در آزمایش های میزلرزان انتخاب شده اند. مدل سازی بر دیوارهایی با ارتفاعی مشابه با ارتفاع مدل های فیزیکی برابر با 1/0 متر درنظر گرفته شد که با در نظر گرفتن ضریب مقیاس 5/7N= معادل دیواری با ارتفاع 6 متر است. هم چنین ضخامت فونداسیون برابر 200 میلی متر است. بر اساس توصیۀ آیین نامه FHWA ]7[. عمق گیرداری )عمق خاک ریزی در جلوی دیوار( در دیوار بزرگ مقیاس باید برابر 6/0 متر باشد که با اعمال ضریب مقیاس این مقدار برابر با 10 میلی متر خواهد شد. در شکل 4 نمای کلی مدل های ساخته شده با اجرای زیگزاکی، ابعاد کلی مدل و پی نشان داده شده است. چنان که قبلاقبلاً بیان شد در اجرای موازی مسلح کننده ها، تعداد لایه های مسلح کننده ها در ارتفاع دو برابر اجرای زیگزاکی است.

شکل 3. نمای کلی مدل های ساخته شده در FLAC
1. مصالح
خاک: به دلیل اندرکنش مناسب تر خاک های دانه ای و مسلح کننده ها نسبت به خاک های ریزدانه، معمولاًمعمولا برای ساخت دیوارهای خاک مسلح از خاک های دانه ای استفاده می شود. خاک استفاده شده در ساخت مدل های عددی مشابه مدل های فیزیکی ماسه 464 فیروزکوه است. از
زمین شناسی مهندسی نهم، شمارۀ 4 زمستان
آن جاکه محققان پیشین این خاک را به عنوان خاک استاندارد معرفی کرده اند )بهادری و همکاران، صابر ماهانی، میرلطیفی( و دارای دانه بندی یک نواخت و مشابه ماسه تویورا ژاپن است برای انجام این تحقیق از آن استفاده شده است. این خاک که مشخصات آن در جدول 4 ارائه شده، برای مدل سازی خاک ناحیۀ مسلح شده، خاک پشت دیوار و فونداسیون استفاده شده است. باید به این نکته توجه داشت که بررسی عمل کرد لرزه ای دیوارها در مدل های عددی، در شرایط مشابه با مدل های آزمایشگاهی میزلرزه یعنی ساخت گاه تیپ 2 انجام شده است. برای مدل سازی المان های خاک در پشت دیوار از مدل الاستوپلاستیک کامل مورـ کولمب استفاده می شود.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

جدول 3. مشخصات خاک 333 فیروزکوه
Gs D10
(mm) D30
(mm) D50
(mm) D60
(mm) عبوری از الک
322
(%) ماسه (%) Cu Cc زاويه
اصطکاک
داخلی (°) emax emin نام
2/65 0/16 0/21 0/27 0/3 1 99 1/87 0/88 40 0/874 0/584 SP
مسلح کننده ها: رفتار دیوار خاک مسلح وابسته به نوع مسلح کننده های آن است. در این تحقیق از مسلح کننده تسمۀ پلیمری استفاده شده است. دو روش اجرا برای استفاده مسلح کننده های پلیمری در خاک مسلح وجود دارد. اولین روش، روش اجرای زیگزاکی تسمه های پلیمری است که امروزه به صورت گسترده ای در اجرا استفاده می شود. روش دوم اجرای موازی مسلح کننده است که هر دوروش اجرا در شکل نشان داده شده اند. در روش اجرای زیگزاکی ،مسلح کننده ها در هر لایه به صورت زیگزاکی اجرا می شوند و در مقایسه با تسمه های فلزی طول آن ها در هر لایه تقریباًتقریبا دو برابر است، این در حالی است که تعداد لایه های آن ها در ارتفاع مشابه با تسمه های فلزی است. از سوی دیگر در روش اجرای موازی تسمه های پلیمری ،طول تسمه ها در هر لایه مشابه با تسمه های فلزی است درحالی که تعداد لایه های اجرایی آن ها در ارتفاع نسبت به تسمه های فلزی دو برابر است. با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که مجموع طول مسلح کننده های پلیمری در هر دو روش اجرا تقریباتقریباً با هم برابر است و این مقدار دوبرابر میزان استفاده تسمه های فلزی در خاک مسلح در شرایط مشابه است.
1313
تسمه ها در ترازهای از پیش تعیین شده )مشخص شده روی نما( در خاک قرار داده شده اند.
در این نرم افزار از مدل الاستیک ـ پلاستیک کامل برای مدل سازی المان تسمه که در این جا به عنوان المان مسلح کننده ها انتخاب شده استفاده می شود. لازم به ذکر است که در مدل سازی عددی، مشخصات مسلح کننده ها باید به دقت انتخاب شوند. هم چنین اندرکنش بین خاک و مسلح کننده نیز در نتایج بسیار تأثیرگذار است. در این تحقیق این فراسنج ها با انجام آزمایش های بیرون کشیدگی تسمه ها و کشش بر روی آن ها انتخاب شده اند. این آزمایش های به منظور انتخاب دقیق تسمه استفاده شده در آزمایش های میزلرزان انجام شده اند. فراسنج های دقیق مسلح کننده ها و فراسنج های اندرکنشی آن ها با خاک مورد نظر در جدول 2 آورده شده اند.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

165354-865479

a b
شکل 3. روش های اجرای تسمه های پلیمری a( روش اجرای زيگزاکی b( روش اجرای موازی نما
پنل های نما با استفاده از المان تیر مدل سازی شدهاند. در سازه های واقعی، بین پنل های دیوار با قطعات پلاستیکی پر می شود. به منظور در نظر گرفتن اثر انعطاف بین پن لهای بتنی برای جلوگیری از شکست پنل ها، در مدل سازی عددی ابعاد پنل ها به گونه ای انتخاب شده که فاصلۀ بین آن ها در نظر گرفته شود. مشخصات کامل پنل های نما در جدول 2 آمده است.
3. شرايط مرزی و تکیهگاهی
آن چهکه در مدل سازی های دینامیکی اهمیت دارد انتخاب مرزهای کناری است. در این جا در شرایط استاتیکی ابتدا تکیه گاه های غلتکی که اجازه حرکت در راستای x را به المان نمی دهد و تنها در راستای گرانش حرکت دارند برای برآورد تنش برجای اولیه استفاده شد و سپس در آنالیز دینامیکی مرزهای آزاد جای گزین آن ها می شود. این عمل باعث می شود که ابتدا شرایط استاتیکی ارضا شده و مدل به پایداری برسد و سپس مرزهای آزاد جای گزین شود تا از برگشت امواج انعکاسی جلوگیری شده و محیطی واقعی تر مدل گردد.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

جدول 3. مشخصات مصالح استفاده شده در مدل سازی عددی
فونداسیون خاک
مدل رفتاری الاستو پلاستیک کامل مور-کولمب مدل رفتاری الاستو پلاستیک کامل مور-کولمب
وزن مخصوص خشک
(KN/m3) 16/5 وزن مخصوص خشک
(KN/m3) 47
زاویه اصطکاک داخلی )درجه( 91 زاویه اصطکاک داخلی )درجه( 91
زاویه اتساع )درجه( 1 زاویه اتساع )درجه( 1
چسبندگی )pa( 2000 چسبندگی )pa( 2000
مدول الاستیسیته )MPa( 25 مدول الاستیسیته )MPa( 25
نسبت پواسون 0/3 نسبت پواسون 0/3
فونداسیون بتنی زير ديوار نما
مدل رفتاری الاستیک خطی مدل رفتاری الاستیک خطی
نوع المان تیر وزن مخصوص (3(KN/m 24
وزن مخصوص (3(KN/m 24 مدول الاستیسیته )GPa( 20
مدول الاستیسیته )GPa( 200 نسبت پواسون 0/2
ارتفاع )m( 0/2 ارتفاع )m( 0/02
عرض )m( 0/02 عرض )m( 0/04
مسلح کننده
نام تسمه پلیمری
مدل رفتاری الاستیک خطی
نوع المان تسمه
عرض محاسباتی )m( 0/8
تعداد تسمه ها در عرض محاسباتی 1 )چیدمان موازی(
46 )چیدمان زیگزاکی(
عرض تسمه )mm( 42
ضخامت تسمه )mm( 0/8
مدول الاستیسیته )GPa( 2/23
محدوده نیروی تسلیم کششی )kN( 27/6
محدوده نیروی تسلیم فشاری ناچیز
درصد کرنش تسمه در هنگام گسیختگی کششی %42
مشخصات سطح مشترک خاک / مسلح کننده
مدل رفتاری کولمب
ضریب اصطکاک ظاهری اولیه در سطح مشترک خاک و تسمه “0*f” 1/45
کمینه ضریب اصطکاک ظاهری در سطح مشترک خاک و تسمه “1*f” 0/78
سختی برشی در سطح مشترک خاک و تسمه )MN/m2/m( 8/97✕104
1313
1. بارگذاری دينامیکی
در بارگذاری سیستم دو هدف عمده در نظر گرفته شد. اول آن که بارگذاری باید شبیه واقعیت باشد به طوری که بهتدریج بر دامنۀ آن افزوده و دو باره کاهش یابد تا بتواند مدل مناسبی از شتاب نگاشت هایی که در حین زلزله تولید می شود، باشد. در عین حالی که خصوصیت فوق را دارد ،فراسنج های اساسی زلزله داشته باشد تا ساده و قابل کنترل باشد و بتوان به راحتی آن ها را تغییر داد.
با توجه به اهداف فوق، شتاب نگاشتی که با رابطۀ )4( معرفی می شود به عنوان تابع بارگذاری
انتخاب شد که پیش از این نیز محققان مختلف مانند حاتمی و بتهرست ]1[ استفاده کرده اند.
1450839-32336

u(t)  .et .t.Sin(2.f.t)
)4(
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]

این نوع بارگذاری هر دو خصیصه مذکور را دارد و دو فراسنج مهم دارد. دامنۀ شتاب که با زمان تغییر می کند و در حدود 5/0 ثانیه در مقدار حداکثر خود قرار می گیرد و دوم فرکانس که مقدار ثابتی دارد. در این تحقیق موج هایی با شتاب حداکثری برابر با g ،0/4g6/0 و g1/0 به مدل ها اعمال شده اند. هم چنین با توجه به این نکته که فرکانس غالب بیش تر زلزله ها بین یک تا سه هرتز است و با توجه به ضریب مقیاس انتخابی و آنالیز ابعادی انجام شده ،فرکانس وارده به مدل ها باید بین 5/4 تا 6/49 باشد که فرکانس 5، 7 و 40 هرتز برای اعمال به مدل ها انتخاب شد.
به صورت کلی می توان گفت که تغییر مکان های ایجاد شده در سازۀ خاک مسلح رابطۀ خوبی با فراسنج CAV دارند. فراسنج CAV غالباًغالبا رابطۀ مستقیمی با بزرگا دارد و به منظور برآورد خسارت حاصل از زلزله استفاده می شود که بدین صورت تعریف می شود:

)2(
که در آن a(t) تغییرات شتاب در برابر زمان است.
مشخصات موج های اعمالی به مدل های عددی در جدول 9 آمده است.

1332
جدول 1. مشخصات موج های اعمال شده

3. میرايی
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3151 ]قیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید