نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد نهم، شمارۀ 3 پاییز 4331

بررسي تغييرات آبهاي زيرزميني تحت تأثير تغيير ميدانهاي الکترومغناطيس زمين با رويکرد پيشبيني وقوع زلزله
مريم رضائي، نعمت حسني، احمد خورسندي، احمد رضايي؛ دانشگاه شهيدبهشتي ،پرديس فنيو مهندسي شهيدعباس پور
تاریخ: دریافت 02/6/30 پذیرش 43/0/33چکيده
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

تحقیقات متعدد نشان میدهند، آب زیرزمینی موجود در لایههاي زمین هنگام زمین لرزه و پیش از آن دچار تحولات فیزیکی و شیمیایی می شود که دستگاههاي اندازهگیري آن ها را ثبت می کند و با عنوان پیش نشانگرهاي زمین آب شناختی از آن یاد می شود. هم چنین طبق بررسی هاي انجام شده، امواج میدان الکترومغناطیس زمین هنگام زمین لرزه و حتی در بازۀ زمانی پیش از آن دچار نوساناتی می شود که به آن ناهنجاري هاي مغناطیسی گفته می شود. این دسته از ناهنجاري ها در حوزۀ دانشی زلزله به عنوان پیش نشانگر زمین مغناطیس شناخته می شوند. بنا بر این هدف از انجام این بررسی امکان سنجی ایجاد ارتباط بین دو دسته از پیش نشانگرهاي زلزله )پیش نشانگرهاي زمینآب شناختی و زمین مغناطیس( است. در این تحقیق، مجموعه اي از آزمایش ها به منظور بررسی اثر میدان هاي مغناطیسی در مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب شامل، هدایت الکتریکی4، کل مواد جامد محلول در آب0 و ارتفاع سطح آب3، در راستاي استفاده در پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت زلزله طراحی و اجرا شد. تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش با استفاده از آزمون هاي آماري نشان می دهد که با ضریب اعتماد 39 درصد، ارتباط معنی دار بخشی میان میدان هاي مغناطیسی )پیش نشانگر زمین مغناطیس( و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب )پیش نشانگر آب شناختی( وجود دارد.
واژه های کليدی: زلزله، آبهاي زیرزمینی، میدانهاي مغناطیسی و الکترومغناطیس، ناهنجاري، پیش نشانگرهاي زلزله
1691
مقدمه
زلزله پدیدهاي است که از ابتداي پیدایش زمین با آن همراه بوده است؛ از این رو ،درک آن توسط بشري که تاریخ زندگی عاقلانه در وي به ده هزار سال نمیرسد و دانش لرزهاي که عمري تنها نزدیک به یک قرن دارد، بسیار سخت و مشکل است. انرژي بسیار زیادي که تنها در طی چند ثانیه و نهایتانهایتاً چند دقیقه در زلزله آزاد میشود و آثار تخریبی فراوانی از خود به جاي میگذارد، از آن پدیدهاي بسیار وحشتناک براي انسانها ساخته است. تلاشهایی براي رصد و پیشبینی زلزله از طریق پدیدههاي طبیعی هم زمان با وقوع زلزله انجام شده است که از آنها به عنوان پیشنشانگر تعبیر میشود ]4[.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

فلات ایران بخشی از کمربند کوهزاي آلپ- هیمالیا است که به عنوان آخرین و جوانترین ناحیۀ کوهزاي جهان محسوب می شود. این ناحیه محصور در صفحات زمینساختی منطقه ،تحت تنشهاي فشاري قرار میگیرد و در نتیجه خود به صورت صفحهاي فعال و مستعد براي وقوع زلزله در میآید. بر طبق بررسیهاي انجام گرفته، از 493 زلزله مخرب جهان ،32 زلزله )4.76%( مربوط به ایران است ]0[. بنا بر این وجود سامانه اي که بتواند به عنوان پیش نشانگر زلزله عمل کند و از بروز خسارات شدید و غیرقابل جبران ناشی از این پدیده جلوگیري کند ،امري ضروري به نظر می رسد.
پیش از این روي سامانۀ هشدار که براساس پایش آب هاي زیرزمینی است ،به وسیلۀ نویسنده و همکارانش تحقیق شده است ]3[. اساس کار این سامانه بر پایۀ ثبت مداوم تغییرات در چاههاي آب است. بهطوري که با نصب دکل مخابراتی در نزدیکی دهانۀ چاه، هرگونه تغییر در مشخصات چاه و آب درون چاه به صورت بیسیم به کامپیوتر سرور انتقال داده میشود و به پایگاه میانی که به عنوان سرور پشتیبان عمل میکند منتقل می شود. در صورت بروز ناهنجاري هاي غیرمتعارف، اطلاعات با سیستم بی سیم به فرستنده اي ماهواره اي منتقل و سپس به سرور اعلام اخطار فرستاده می شود و در دو مرحله مسئولان و ارگان ها و مردم را با علائم هشداردهنده آگاه می کند. در شکل4 شماي کلی از این سامانه قابل مشاهده است.

126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.3.2961 ]

Raw
Data
Transfer

information
Data
Transfer

To middle Post

To main earthquake center

Earthquake
center

Raw

Data

Transfer

information

Data

Transfer

To middle Post

To main earthquake centerقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید