نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد نهم، شمارۀ 1 بهار 1314 3562

ارزیابی خطر گسلش و ردهبندی گسلهای فعال اطراف
سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت

مهدی سعیدیان*، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ دانشگاه فردوسی مشهد
رمضان رمضانی اومالی؛ دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ: دريافت 3/2/12 پذيرش 1/2/13 چکيده
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

تعیین میزان فعالیت گسلها از جمله مهم ترین پارامترهای ارزیابی خطر گسلش است. در این مقاله گسلهای فعال محدودۀ سد شهیدرجایی ساری به شعاع 111 کیلومتر بر مبنای ببُعدُعد فرکتالی گسلش و زمین لرزه و هم چنین ارزیابی میزان لغزش ردهبندی شده و میزان فعالیت آن ها بررسی شد. به منظور تعیین ببُعدُعد فرکتالی گسلش و زمینلرزه از روش مربع شمار1 استفاده شد. برای برآورد میزان لغزش ابتدا پارامترهای لرزه خیزی )a,b( محدودۀ بررسی شده تعیین، سپس این پارامترها برای هر گسل نرمالیزه شدند. براساس روابط موجود و با داشتن a و b برای هر گسل ،میزان گشتاور لرزهای گسل محاسبه شد. در نهایت طبق روابط موجود برای محاسبۀ میزان گشتاور لرزه ای ،میزان لغزش هر گسل تعیین و گسلهای محدودۀ بررسی شده بر این اساس رده بندی شدند. با درجه بندی براساس ابعاد فرکتالی ،گسلهای شمال البرز ،دامغان و گرمسار طی 111 سال گذشته از فعالترین گسلهای محدودۀ بررسی شده بودهاند و براساس برآورد میزان فعالیت گسلش و زمینلرزه به روش تحلیل فرکتالی، عموماعموماً در ردۀ BD قرار گرفته و فعال بودن آن ها تأیید شده است. گسل های با میزان لغزش خیلی کم و با دورۀ بازگشت طولانی رویداد زمین لرزهها، سبب وقوع زمین لرزه های بزرگی می شوند که زمینلرزه 232 خورشیدی )628 میلادی( کومس و گسل مسبب آن یعنی گسل دامغان نمونهای از این گسلها است. گسلهای آستانه، رمه و چشمه علی میزان لغزش کم است و در نتیجه میتوانند گشتاور لرزهای بزرگتری ایجاد نمایند. با توجه به رویداد زمینلرزهها در حریم گسل های جدید معرفی شده )خرم آباد، مجید و …(، میزان فعالیت زیاد این گسلها منطقی به نظر میرسد.
2011506204596

واژه های کلیدی: سد شهیدرجایی، ساری، ببُعدُعد فرکتالی، گشتاور لرزهای ،میزان لغزش * نويسندۀ مسئول Box-counting [email protected] .1
3562
مقدمه
توصیف کمی ساختارهای خطی، الگوهای پیچیدهای را در مقیاسهای مختلف نشان می دهد. هندسۀ جدید فرکتالی که مندلبروت1 )1162( ابداع کرده است 1، توصیف کمی الگوی پیچیدۀ گسلها را میسر می سازد. بر مبنای پژوهشهای سوکمونو2 و همکاران )1111( که پهنۀ گسلش سوماترا3 را تحلیل فرکتالی کرد 2، توزیع مکانی و زمانی زمینلرزهها در این پهنۀ گسلش به شدت در ارتباط با توزیع هندسۀ فرکتالی گسلش است. از روشهای متداول در تشخیص هندسۀ فرکتالی پهنه های گسلش، روش مربع شمار است و براساس این روش بعد فرکتالی در هر منطقه محاسبه و تفاوتهای موجود در ابعاد فرکتالی مناطق مختلف مشخص میشود.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

وجود اختلاف ببُعدُعد فرکتالی در بخشهای متفاوت پهنۀ گسلش نشانگر تفاوت هندسۀ سیستم گسلش آن بخشها با یک دیگر است 3. مقدار کم بُعدبُعد فرکتالی نشان گر این است که گسترۀ سطحی سیستم گسل محدود است و دگرشکلی در آن به حد نهایی رسیده است 4. همچنین مقدار زیاد ببُعدُعد فرکتالی نشان گر گسترۀ سطحی زیاد سیستم گسلی و بلوغ کم تر آن است ]3[.
برآورد میزان گشتاور روشی به نسبت نوین، در بررسی میزان فعالیت زمینساختی مناطق مختلف به شمار میرود. روش معمولی تشریح چشمههای لرزهزا، توصیف این چشمهها با استفاده از مدلی تقریبی از نیروهای معادل4 است که این نیروها با کمیت دیگری به نام تنسور گشتاور نمایش داده میشوند. روش گشتاور لرزهای که به تخمینی از بزرگای زمینلرزه منجر میشود، بهترین انطباق را با نظریه و مشاهدات لرزهای دارد. گشتاور لرزهای را میتوان براساس لرزه نگاشت ها و هم چنین با برقراری رابطۀ بین گشتاور لرزهای و اطلاعات زمین شناختی برآورد کرد 2.
-43988739616

اسمیت2 )1118( پیشنهاد کرد تا از تخمین میزان لغزش برای برآورد زمین لرزۀ بیشینه استفاده شود ]8[. او از رابطۀ گشتاور- لغزش گسل برون8 1 و بزرگا-فراوانی گوتنبرگ1 و ریشتر6 )1144( برای توسعۀ رابطۀ خود بهره گرفت. براساس پژوهش های وسنوسکی1 )1168(
1. Mandelbrot 3. Sukmono 2. Sumatra 2. Equivalent forces
6. Smith 8. Brune 1. Gutenberg 6. Richter 9. Wesnousky
3566
گسلهای با لغزش کم، که دورۀ بازگشت رویداد زمین لرزهها در آن ها طولانی است ]6[، می توانند زمینلرزههای بزرگی ایجاد کنند که کم تر رخ می دهند. این پژوهش به منظور شناسایی گسل های فعال گسترۀ سد شهیدرجایی و برآورد میزان فعالیت این گسلها در آینده انجام شده است.
موقعيت سد
سد شهیدرجایی با مختصات ″11′13°23 طول جغرافیائی و ″14′14°38 عرض جغرافیایی حدود 41 کیلومتری جنوب ساری احداث شده است. ارتفاع این سد 136 متر و طول تاج 426 متر و حجم مخزن 182 میلیون مترمکعب است و از اصلیترین سدهای استان مازندران به شمار میرود. محدودۀ بررسی شده، شعاع 111 کیلومتری ساخت گاه سد شهیدرجایی را دربر می گیرد. از جمله راههای دسترسی به ساخت گاه سد شهیدرجایی، جادۀ فرعی آسفالتۀ منشعب شده از روستای تاکام در محور اصلی ساری-کیاسر- دامغان است )شکل 1(.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

تاريخچۀ لرزهخيزی و سايز موتکتونيک منطقه
برای بررسی خصوصیات سایزموتکتونیکی، کاتالوگ لرزهای شامل زمینلرزههای تاریخی
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

)برگرفته از کاتالوگ زمین لرزههای تاریخی آمبرسیس و ملویل2 )1162( و بربریان )1314( و زمینلرزههای دستگاهی )برگرفته از کاتالوگ پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله )بازۀ زمانی 2111-1111( و کاتالوگ مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران )بازۀ زمانی 2111-1118(( استخراج شد. در این پژوهش گسلهای محدودۀ سد شهیدرجایی ساری به شعاع 111 کیلومتر با نقشههای زمینشناسی گستره )به مقیاس 1:111111 و 1:221111(، نگاره های ماهوارهای لندست 1، نقشههای توپوگرافی )به مقیاس 1:221111(، نقشههای ساختاری و لرزه زمینساختی منطقه، دادههای SRTM، انجام بررسی های صحرایی و در نهایت تکمیل فهرست زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی محدودۀ بررسی شده، به منظور انطباق گسلهای شناخته شده و شناسایی شده با زلزلههای ثبت شده، بررسی شدند. در این بررسی تمامی گسلهای با طول بیش از 11 کیلومتر که در نقشههای ساختاری و زمین شناسی تهیه شده از منطقه ترسیم شدهاند ،بررسی شدند. لازم به ذکر است که با بررسیهای انجام شده 3565

شکل1. موقعيت جغرافيايی و راههای دسترسی محدودۀ بررسی شده و ساخت گاه سد شهيدرجايی
)برگرفته از اطلس راههای کشور، مقياس: 1:3611111 9(
روی این گسلها مشخص شد که تعدادی از این گسلها در مناطقی نیاز به اصلاح خط اثر گسل نسبت به توپوگرافی دارند که این اصلاحات نیز انجام شد. براساس روشهای بیان شده برای شناسایی گسلها، گسل های جدیدی در محدودۀ بررسی شده معرفی شدند. بررسی های انجام گرفته در حوزۀ 31 کیلومتری، منجر به شناسایی و معرفی گسل های مرگاو، تلاوک ،شالمک، مجید، ولیکبن، جورجاده، خرمآباد و زیرآب با سازوکار غالب معکوس و گسل سوختهسرا با سازوکار غالب امتدادلغز چپبر شد )شکل 2(. از مهمترین گسلهای بنیادی و فعال منطقه میتوان به گسل های شمال البرز، خزر، مشا، عطاری، دامغان، فیروزکوه و آستانه اشاره کرد. در ادامه به معرفی اجمالی از این گسلها و زمین لرزههای منتسب به آن ها می پردازیم. 3562
گسل شمال البرز
این گسل در دامنۀ شمالی البرز به طول تقریبی 221 کیلومتر، از لاهیجان تا جنوبگنبدکاووس و موازی ساحل خزر کشیده شده و در ناحیۀ البرز مرکزی و حدود طولجغرافیایی 23 درجه خاوری خمیده شده است. گسل شمال البرز نزدیکترین گسل به ساخت گاه سد شهیدرجایی با فاصلۀ حدود 611 متر به صورت پهنۀ گسلی در بخش جنوبی ساخت گاه قرار گرفته و یکی از شاخه های اصلی آن از میان دریاچۀ سد عبور میکند )شکل 2(. طبسی و عباسی )1361(، گسل شمال البرز را به صورت یک پهنۀ گسلی با عرض بیش از 11 کیلومتر معرفی کردهاند ]12[. سازوکار اصلی آن در بخش خاوری بهصورت معکوس همراه با مؤلفۀ کوچک راستالغز راستبر و در بخش مرکزی جنبش راستالغز کوچک آن به چپبر تغییر می کند.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

دادههای زمینلرزهای تاریخی و عهد حاضر، دلالت بر جنبش بخشهای خاوری این گسل دارد و زمینلرزۀ سال 1121 میلادی فریم- چهاردانگه )شمال کیاسر( با بزرگی 6/8=Ms بربریان1 )1161( به این گسل نسبت داده شده است ]13[.

شکل 3. تصوير ماهوارهای لندست3
-122728399365

از پهنۀ گسلی شمال البرز در محدودۀ ساخت گاه سد شهيد رجايی و عبور شاخۀ گسلی اصلی اين پهنه از ميان درياچۀ سد شهيد رجايی
1. Berberian 2. Landsat
3562
گسل خزر
گسل خزر، واقع در مرز ساختاری در حاشیۀ جنوبی خزر با درازای بیش از 811 کیلومتراست. این گسل با راستای خاوری- باختری، شیب به سوی جنوب و سازوکار فشاری با مؤلفۀراستالغز، در شمال کوههای البرز و جنوب دشت کرانه ای مازندران از گرگان تا لاهیجان کشیده شده است. بررسی داده های لرزه خیزی نشان می دهد که جنبش این گسل، رویداد زمین لرزه های متعددی را سبب شده است و گسل خزر، گسلی بسیار لرزه زا محسوب می شود. زمین لرزه های 223 شمسی )614 میلادی( گنبدکاووس با بزرگی 8Ms= و شدتIo=VII+، 1322 گرگان با بزرگی 2/2Ms = و شدت Io=VII ]14[، ]12[، زمین لرزه های 1312 گرگان ،1338 سنگچال ،1386 رودبار و زمینلرزه 1363 بلده با بزرگی 2/8Mw = ]18[، به این گسل نسبت داده می شوند.
گسل مشا
126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

دلن باخ1 )1184( ]11[، نخستین بار گسل مشا را به نام گسل مشا- فشم معرفی کرد و سپس بربریان و همکاران )1384( ]16[، نام آن را به گسل مشا تغییر دادند و آن را با شیب 11-32 درجه رو به شمال و درازای تا 211 کیلومتر معرفی کردند. سلیمانی آزاد و همکاران
)1362( بررسیهای دورسنجی و ریخت زمینساختی بر روی پهنۀ گسلی مشا، این گسل را از شمال خاوری روستای امین آباد فیروزکوه آغاز و پس از گذر از درههای تار، مشا و آیگان در باختر با روند °122-°111N درجه ادامه دادند ]11[. از انتهای دره شهرستانک-پل خواب نیز این گسل با تغییر روند به سوی جنوب باختر )در راستایN12°E( بهصورت چند شکستگی ناپیوسته قابل پیگیری است. براساس تحقیقات آمبرسیس و ملویل )1162( و هم چنین بربریان2 و ییتز3 )1111( ]21[، دستکم سه زمینلرزۀ ویران گر تاریخی و یک زمینلرزۀ سدۀ بیستم روی گسل مشا در بخشهای باختری و خاوری آن روی داده است.
گسل آستانه
-43353490221

گسل پویای آستانه با روند کلی شمال خاوری- جنوب باختری در بخش خاوری البرز مـرکزی قـرار دارد. نخستین بـار بربریان )1383( این گسل را در باختر روستای آستانه )شمال
1. Dellenbach 2. Berberian 3. Yeats
3569
باختری دامغان( و در مجاورت روستای آستانه- فولاد محله به صورت دو گسل موازی در کنارهم شناسایی کرد ]21[. وی این گسل را با ذکر نشانههایی از برش چببر در رسوبات آبرفتیکواترنر و با درازایی بیش از 12 کیلومتر در جنوب باختری آستانه و چشمه علی معرفی، وسازوکار گسل آستانه را بهصورت راندگی با مؤلفۀ راستالغز چپبر اعلام کرد. نظری )2118( بر سازوکار راستالغز چپبر به همراه مؤلفۀ عادی اعتقاد دارد ]22[. طی بررسی های صحرایی ،دو خطوارۀ گسلی به فاصلۀ 12 تا 21 متر در بالای روستای آستانه قابل مشاهده اند که براساس زاویۀ ریک برداشت شده از خشلغزهای سطح گسل، سازوکار راستالغز چپبر قابل تشخیص است. براساس تصاویر ماهوارهای نیز جابه جایی چببر در نهشتههای آبرفتی نمایان است.
گسل دامغان
126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

کرینسلی1 )1111( نخستین بار این گسل را نوعی گسل نرمال با شیب بهسوی جنوب همراه با فرو افتادن بخش جنوبی دانست ]23[. امیدی )1361( با استفاده از پژوهش های پیشین و به استناد بررسی و برداشت روی زمین در پهنۀ گسله، گسل دامغان را بررسی کردهاند ]24[.
ایشان معتقدند که نظام گسلی دامغان یکی از عناصر تکتونیکی مهم در پهنۀ برشی هم گرای چپگرد آستانه- عطاری در نیمۀ جنوبی البرز خاوری است که از شمال به گسل آستانه- طزره و از جنوب به گسل عطاری محدود، و قابل تفکیک به 4 قطعه است.
در ادامه نقشۀ سایزموتکتونیکی محدودۀ سد شهید رجایی به شعاع 111 کیلومتر نشان داده شده است )شکل 3(.
روش پژوهش و معيارهای درجهبندی فعاليت گسلها
-395431294766

روشها و پارامترهای متعددی برای درجهبندی فعالیت گسلها وجود دارد. برخی از این روش ها شامل درجه بندی براساس شواهد ریخت زمینساختی ،میزان وقوع زمینلرزهها و اندازهگیریهای GPS هستند. از جمله نوینترین این روشها، درجهبندی براساس بعد فرکتالی گسلش و زمینلرزه و درجهبندی براساس گشتاور لرزهای و میزان لغزش است. نتایج این روش برای اولویت بندی مناسب چشمههای لرزهزا در روش تحلیل خطر بر مبنای سناریوهای
1. Krinsley
3551

126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

شکل 2. نقشه سايزموتکتونيکی گستره سد شهيد رجايی
)بر مبنای بررسی تصاوير ماهوارهای لندست 2 و نقشههای توپوگرافی و زمين شناسی به مقياس 1:361111 و 1:111111 (
لرزهای قابل استفاده است و به نوعی از مزیت های استفاده از این روش است. در ادامه این روش بحث و بررسی می شود.

درجهبندی فعاليت گسلها براساس ببُعدُعد فرکتالی گسلش و زمينلرزه
در این پژوهش، با تعیین ببُعدُعد فرکتالی گسلش و زمینلرزه و تقسیمبندی گسلها براساس این ابعاد فرکتالی، درجۀ فعالیت گسلهای محدودۀ سد شهید رجایی تعیین شد.
ببُعدُعد فرکتالی گسلهای و زمینلرزههای محدودۀ بررسی شده به روش مربع شمار محاسبه شد. برای تحلیل فرکتالی به روش مربع شمار لازم است ابتدا نقشههای زمینشناسی، نقشههای توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی به همراه بررسیهای صحرایی بررسی شوند و خطوط ساختاری پهنۀ گسلش به دقت برداشت شوند. برای تعیین ببُعدُعد فرکتالی، گسترۀ 111 کیلومتری سد به چهارگوشهای اصلی با طول اضلاع 21 کیلومتر شبکهبندی شد. در ادامه هر 3551
126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

یک از این چهارگوش های مربعی در طی سه مرحله و با طول اضلاع متفاوت )S( 11، 2 و2/2 کیلومتر از نظر فرعی شبکه بندی شدند )شکل 4(.

شکل 2. شبکهبندی محدودۀ 111 کيلومتری سد برای تحليل فرکتالی
در هر یک از مراحل چهارگانه، تعداد چهارگوشهای مربعی که آثار خطی پهنۀ گسلی از آن ها عبور میکند )Ns( شمارش شد و با استفاده از ترسیم نمودار لگاریتمی فراوانی )N( برحسب عکس طول اضلاع )/S1( در هر مرحله، ببُعدُعد فرکتالی هر گسل محاسبه شد. برای تعیین ببُعدُعد فرکتالی زمین لرزه ها نیز بدین صورت عمل گردید که تعداد چهارگوشهایی که مراکز سطحی زمینلرزهها در آن ها قرار گرفته و اثر خطی گسل نیز از آن شبکه میگذرد، شمارش شده، نمودار لگاریتمی برای آن ترسیم و ببُعدُعد فرکتالی زلزله محاسبه گردید.
براساس نمودار لگاریتمی، شیب خط رگرسیون )D( را به عنوان ُبعدُبعد فرکتالی در نظر میگیریم که بدینصورت محاسبه میشود:
Log (Ns)=a+DLog (1/s) )1(
3553
در این رابطه a عرض از مبدأ و D شیب خط و نشاندهندۀ ببُعدُعد فرکتالی آن بخش از پهنۀگسلش است ]22[. برای درک نحوۀ تعیین درجۀ فعالیت هر گسل، محاسبات انجام شده برای قطعات سه گانۀ گسل خزر به عنوان نمونه آورده شده است )جدول 1(.
برای بررسی درجۀ فعالیت گسلهای بزرگ، قطعهبندی این نوع گسلها و تعیین درجۀ فعالیت هر قطعه به صورت مجزا امری الزامی است ،از این رو ،در این بررسی براساس قطعه بندی در نظر گرفته برای گسلهای شمال البرز، خزر، مشا و دامغان، ابعاد فرکتالی گسلش و زمینلرزه برای هر یک از قطعات آن ها جداگانه محاسبه شد.
126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]

جدول 1. ابعاد فرکتالی گسلش و زمينلرزه و تعيين درجۀ فعاليت قطعات سه گانه گسل خزر
درجۀ فعاليت N(F) بعد فرکتالی گسلش N(EQ) بعد فرکتالی زمينلرزه
S 1/s قطعۀ 1 قطعۀ 2 قطعۀ 3 قطعۀ 1 قطعۀ 2 قطعۀ 3
21 1/12 4 3 8 118 12 41
11 1/1 8 1 13 11 34 13
2 1/2 11 13 21 31 16 6
2/2 1/4 22 22 43 11 1 2
لگاریتمی -1/3 1/8121 1/4111 1/1162 2/1223 1/1836 1/8121
-1 1/1161 1/6421 1/1131 1/1623 1/2312 1/1131
-1/8161 1/1414 1/1131 1/3222 1/4111 1/2223 1/1131
-1/3111 1/3424 1/3111 1/8332 1/2166 1/6421 1/811
بعد فرکتالی)D( براساس شیب نمودار 1/622 1/111 1/121 1/648 1/218 1/11
درجۀ فعالیت A B B C D D
قطعه بندی
از جمله روشهای متداول برای قطعهبندی گسل ها استفاده از ناپیوستگیهای هندسی و دادههای لرزهای است. ناپیوستگیهای هندسی گسلها عبارتند از: پرش گسلی، خمش گسلی ،3552
انشعاب گسلی و اختتام گسلی. )پرشهای گسلی مناطقی هستند که یک قطعه گسل در آنپایان و قطعه گسل نردبانی شکل بعدی با همان راستا در آن آغاز می شود(
قطعهبندی گسل شمال البرز
قسمتی از گسل شمال البرز که در محدودۀ بررسی شده قرار میگیرد، قابل تقسیم به سه قطعه است. براساس قطعه بندی گسلها بر پایۀ ناپیوستگیهای هندسی و هم چنین ویژگیهای هندسی- جنبشی، قطعۀ 1 )بخش باختری(، از طول کلی گسل شمال البرز در محدودۀ بررسی شده، تفکیک می شود )شکل 2(. با قطعهبندی گسل ها بر پایۀ دادههای لرزهای و براساس دانسیتۀ مراکز سطحی زمینلرزههای رویداده، دو قطعۀ 2 و 3 نیز از هم تفکیک شدند. تفاوت در تعداد زمینلرزههای به وقوع پیوسته در این دو قطعه مؤید این قطعهبندی است )شکل 2(.
قطعهبندی گسل خزر
126873825500Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2653 ]قیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید