نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد نهم، شمارۀ 1 بهار 1314 9552

بررسي اثرات تسليح با تکنيک تيرآهن راني
بررسي موردي تونل سبزکوه

عباس افتخاری؛ دانشگاه کاشان، گروه مهندسی معدن
مجید طارمی*؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهش گران جوان و نخبگان، تهران
مهدی سعیدی؛ دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن
تاريخ: دريافت 44/1/14 پذيرش 11/14/14چكيده
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2559 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2559 ]

در این مقاله به بررسی ساز و کار ناپایداري، اعتباربخشی و روش تسلیح پذیرفته شده براي عبور از ناحیۀ ریزشی تونل انتقال آب سبزکوه در جنوب غربی ایران، میپردازیم. مشکلات ناپایداري طی حفاري تونل به دلیل تغییر در تنش برجا، تغییر شکل ناشی از اتساع، افزایش در نفوذپذیري لایه هاي ماسه اي و گراولی، مناطق گسله و سطوح لغزش، باعث کاهش در مقاومت برشی خاک و ریزش در تونل شد. تکنیک تیرآهنرانی1 براي اولین بار به منظور تسلیح زمین و عبور از ناحیۀ ریزشی در بخش ابتدایی )T1( تونل سبزکوه استفاده شد. در این پژوهش، از روش اجزا محدود براي تحلیل اثرات تسلیح با توجه به مدول بستر خاک، طول و اندازۀ IPE استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نشست IPE با افزایش طول، روند صعودي و با افزایش مدول بستر خاک و اندازۀ پروفیل، روند نزولی دارد.

2210054210562

واژه های كليدی: تونل زنی، ریزش ،روش اجزا محدود، تجربه ها
[email protected] نويسنده مسئول *
1. IPE Arc Support Technique (IAST)

9552
مقدمه
ساخت تونل فرآیند پیچیده اي شامل ملاحظات زمین شناسی، ژئوتکنیک، برنامه ریزي اجرایی و اقتصاد پروژه است. مطابق ضوابط تونل زنی باید دو واقعیت در ذهن مجریان پروژه هاي تونل زنی وجود داشته باشد. اول این که مخاطرات اجتناب ناپذیر نیستند، دوم این که مخاطرات هزینه هاي زیادي را به پروژه تحمیل می کنند. بنا بر این باید مخاطرات و نواحی ریزشی در تونل ها شناسایی و تشخیص داده شوند و برنامه ریزي، قوانین، نظام نامه ها و دستورالعمل هایی به منظور کاهش آن پیش بینی شود. کاهش در تعداد و شدت این حوادث، باعث کاهش در هزینه، افزایش ایمنی و دیگر تبعات منفی ناشی از این مخاطرات خواهد شد.
126873825500

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2559 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:34 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.1.2559 ]

تونل انتقال آب سبزکوه به طول 11611 متر با شیب معادل یک در هزار )111/1( در ایران در حال ساخت است. روش اجراي این تونل بر مبناي حفاري مکانیزه با ماشین تونل زنی1 )TBM( است. بر اساس اطلاعات حاصل از برداشتهاي صحرایی، انجام بررسی هاي ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در بخش ابتدایی )T1(، مشخص شد که جنس زمین تا حدود 311 متري خروجی تونل، آبرفتی است )شکل 1( ]1[. بنا بر این، از آن جا که نوع ماشین حفاري تونل، از نوع سپري دوبل یونیورسال4 )DSU( است و این نوع دستگاه، قابلیت حفاري در چنین زمین هایی را ندارد، بخش ابتدایی تونل )T1(، به روش جدید اتریشی3 در حال حفاري است.
در بخش ابتدایی تونل )T1(، مهندسان طراح و زمینشناس، بر این باور بودند که با توجه به نتایج حاصل از تحلیلهاي عددي و حساسیت و پارامترهاي ژئومکانیکی خاک، جبههکار حفاري پایدار و با مشکل خاصی روبه رو نخواهد شد. پس از 33 متر حفاري تونل، مواجه با شرایط پیشبینی نشده و پیچیدۀ زمین، برخورد به یک سطح لغزش و عدم رعایت گام حفاري باعث ریزش در تونل شد. ادامه این ریزشها، باعث گسیختگی ترانشه دهانۀ تونل شد ]4[.

شكل
1
.
پروف
ي
زم

ل
ي
ن

شناس
ي

سبزكوه

تونل
[
3
]

شكل

1

.

پروف

ي

زم

ل

ي

ن

شناس

يقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید