شاپا 7386‎‎-2223 جلد 3، شماره 8 پاییز 9818

293827-876199

) !%»)KS%”&ç- ! áÚ~(
فهرست مقالات

امیر سلطان علیزاده، احمد رمضان زاده، سید محمحّمدّمد اسماعیل جلالی بررسی و انتخاب غار طبیعی مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام با استفاده از ترکیب دو روش FAHP و TOPSIS
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

نادر شریعتمداری، محمد مهدی یزدان پناه، سعید سعیدی جم
تاثیر نمک سدیم کلرید بر تورم، تراکم پذیری و نفوذپذیری بنتونیت
فهیمه صالحی متعهد، ناصر حافظیمقدس، محمد غفوری، غلامرضا لشکری پور ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب شهر مشهد با استفاده از نرم افزار Plaxis سید محمود فاطمی عقدا، محمدرضا مهدویفر، وحید باقری
پهنه بندی زمینلغزش های سرعین ناشی از زلزله01 اسفند 0731 با استفاده از روش کیفی
احمدرضا مظاهری، علی نورزاد، محمدرضا امام
بررسی تاثیرات ناشی از درصد نشانه خمیری کم هسته سدهای خاکی مریم هادی، رسول اجل لوئیان، امیر حسین صادقپور ارزیابی تأثیر افزودن بنتونیت بر خصوصیات رفتاری خاک های ریزدانه علیرضا یاراحمدی، سلیمان کاک ممی، جواد غلام نژاد، محمدتقی صادقی، مجید مبینی
تعیین ویژگیهای هندسه ناپیوستگیها با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر دیجیتال

739597-1075385

) !%»)KS%”&ç- ! áÚ~(
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

جلد 3، شماره 8 پاییز 9818
این نشریه در «ایران ژورنال» نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی
علوم و فناوری )RICeST( به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ISC(، در پایگاه )SID( به نشانی www.isc.gov.ir
نمایه می شود
نشریۀ زمین شناسی مهندسی
)علمی – پژوهشی(
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی مدیر مسئول: دکتر سید محمود فاطمی عقدا سردبیر: دکتر علی قنبری مدیر داخلی: دکتر علی نورزاد مدیر اجرایی: فاطمه ترابی هیأت تحریریه:
دکتر علی ارومیه ای )دانشیار- مهندسی عمران، ژئوتکنیک- دانشگاه تربیت مدرس( دکتر محسن پورکرمانی )استاد- زمین شناسی،تکتونیک- دانشگاه شهید بهشتی( دکتر ماشاء اله خامه چیان )دانشیار-زمین شناسی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس( دکتر محمد غفوری )استاد- زمین شناسی مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا )دانشیار- زمین شناسی مهندسی- دانشگاه خوارزمی( دکتر احمد فهیمی فر )استاد- منهدسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

دکتر محمدحسین قبادی )استاد- زمین شناسی مهندسی – دانشگاه بوعلی سینا همدان( دکتر علی قنبری )دانشیار- مهندسی عمران، ژئوتکنیک- دانشگاه خوارزمی( دکتر غلامرضا لشکری پور )استاد- مهندسی زمین شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر بهزاد مهرابی )دانشیار-زمین شناسی ،ژئوشیمی- دانشگاه خوارزمی( دکتر محمد نخعی )دانشیار- آب شناسی- دانشگاه خوارزمی( ویراستاران: دکتر محمد شادروی منش- دکتر محمودرضا عطایی
196545196212

2902280386712

ناشر: مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری )RICeST(، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ISC( نشانی: تهران خیابان شهید مفتح- شماره 37- صندوق پستی7153- 01501 – کد پستی 11911
Email: [email protected] , [email protected]
Web page: http://jeg.khu.ac.ir/
دارای پروانه انتشار9759/121 مورخ 22/5/ 1932 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی پ ژوهشی
به شماره 399293/11/9/39 مورخ 13/11/ 39 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
شاپا 7386‎‎- 2223
جلد 8،
شماره 3 پاییز 9313 تاریخ چاپ پاییز 0717
دستورالعمل نگارش مقالات
4427804173353

مقدمه: نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی نشریه علمی- پژوهشی است و مقالاتی در آن چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مرتبط با زمین شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک )مکانیک خاک و مکانیک سنگ( و ژئوفیزیک مهندسی در آن گنجانده شده باشد.
3414344207264

نحوه ارسال و بررسی مقالات
تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه به وسیلۀ همۀ نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری میشود
مقاله باید علاوه بر ثبت در سایت نشریه )jeg.ir( در سه نسخه چاپ شده و به همراه CD آن به آدرس دفتر مجله ارسال شود.
مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده )یا نویسندگان( است.
همۀ مقالات به وسیلۀ داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی- پژوهشی مقاله به وسیلۀ داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفت.
زبان مجله: مجله به دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ میرسد و باید الزاماالزاماً چکیده فارسی و انگلیسی، هر دو، ضمیمه شود.
3943172-22859

نحوه تدوین مقاله
ترتیب ارائه مقاله به صورت زیر خواهد بود:
مقاله های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجهگیری، قدردانی ،منابع، چکیده و واژه های کلیدی به زبان انگلیسی است.
مقاله باید روی کاغذ A4 و یک رو تایپ گردد.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:35 IRST on Saturday October 28th 2017

حاشیه مقالات ) بالا، پایین، چپ و راست( 7 سانتی متر تنظیم شود.
مقاله باید با استفاده از نرم افزار Word با قلمLotus تایپ شود.
فاصله سطرها در متن مقالهExactly 23pt. باید باشد.
عنوان اصلی مقاله با قلم Bold 18pt و در وسط باشد.
اسم یا اسامی نویسندگان و نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم 14 pt. و در وسط باشد.
تیترهای فرعی مقاله با قلمbold 14pt. و در وسط باشد.
متن چکیده با قلم 10 pt. و نسبت به متن مقاله یک سانتی متر از دوطرف تورفتگی داشته باشد. خلاصه مقاله باید حاوی حداقل011 وحداکثر011 باشد
)چکیده به زبان انگلیسی برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. واژه های کلیدی به زبان انگلیسی برگردان کامل واژه های کلیدی به زبان انگلیسی باشد.(
بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه گیری، تشکر وقدردانی و… با قلم 12 pt تنظیم شود.
زیر نویس شکلها با قلم Bold 11 pt. در وسط تنظیم شود
4028516153052

اشكال و نمودارها : نمودارها و تصاویر و شکلهای ارسالی باید اصل)فتوگرافی( باشند و به صورت فتوکپی نباشند )جهت آن ها نیز مشخص شود(، تمامی تصاویر باید اسکن شده و در جای خود در متن مقاله تنظیم شود و در متن مقاله با عنوان یکسان «شکل» مورد اشاره قرار گیرند و به ترتیبی که در متن به آن ها رجوع میشود شماره گذاری شود.
4180916152906

علائم ریاضی : علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطه؛ مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار گیرد.
جدول : جدول باید تایپ شده و در متن مقاله ظاهر شوند و دارای شماره باشند.
منابع و مراجع: منابع و مراجع باید در انتهای مقاله و به همان ترتیبی که در متن مقاله با استفاده از براکت «] [» و با همان شماره ترتیبی که در فهرست منابع و مراجع آمده، مورد اشاره قرار گیرد.
توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر ،مقاله به نویسنده برگردانده می شوند.
قلم
فارسی قلم انگلیسی
Times New Roman
توضیحات
بخش

ارائه تعهدنامه نویسنده مقاله مبنی بر جدیدبودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال مقاله به سایر نشریات )نویسنده مسئول طی نامه ای گواهی خواهد کرد که مقاله را هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نخواهد کرد. همه نویسندگان باید فرم تعهدنامه را تکمیل و امضاء کنند و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می شود.(
تعهدنامه

1349121108051

ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و به عنوان رابط همۀ امور نشریه در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و همۀ مکاتبات و اطلاع رسانیهای بعدی با وی صورت میگیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامهای مبنی بر تأیید نویسنده رابط به امضای همۀ نویسندگان به نشریه ارسال شود که در آن ترتیب اسامی نویسنگان و ” نویسنده مسئول” نیز مشخص شده باشد.

نویسنده رابط
نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی-به تفکیک و در دو شماره جدا- چاپ می شود. )باید حداقل هفت مقاله از هر زبان، فارسی و یا انگلیسی، برای چاپ آماده باشد تا شماره ای ویژه آن زبان چاپ شود(
در مقالات فارسی: مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی، سلیس، روان و پیراسته از غلط های دستوری و املا باشد، درحد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است، از نگارش کلمـات لاتین پرهیز شود)در هر جای متن که لازم به نظر می رسد، برای بیان اصطلاحات انگلیسی حتی الامکان از معادل فارسی آن ها استفاده شود و اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده و چنان چه واژه بیگانه فاقد معادل دقیق و پذیرفته شده باشد، بعد از آوا نویسی آن به زبان فارسی، اصل کلمات به زبان اصلی زیرنویس آورده شود.(

زبان مقاله
Lotus 14pt 14pt همراه هر مقاله باید یک برگ مشخصات که نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، نام مرکز یا سازمانی که تحقیق در آن انجام شده است، نوع مقاله )زمین شناسی مهندسی یا محیط زیست و…( تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن، و پست الکترونیک، به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده که مسئول مکاتبات و تماس خواهد بود نوشته شود و این مشخصات در صفحات دیگر مقاله درج نشود.
برگ مشخصات
Yagut18 در Bold وسط سطر 16 Bold عنوان مقاله باید کوتاه)کم تراز01 واژه( گویا، دقیق،رسا، جامع و بیان گر محتوای اصلی مقاله باشد.
عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود. عنوان مقاله
Lotus10 چکیده باید بتواند بیش ترین مقدار اطلاعات مربوط به مقاله را در کم ترین حجم ممکن بیان نماید خلاصه مقاله باید حاوی حداقل011 وحداکثر011 کلمه بوده و شامل بخش های مقدمه و هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری باشد. در پایان خلاصه مقاله بین 7 الی 01 واژه کلیدی باید ذکر شود چکیده باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و چکیده انگلیسی باید دقیقا مطابق با چکیده فارسی تهیه شود. چکیده و واژه های کلیدی
Lotus14 Bold 14 Bold عناوین بخش های اصلی با فونت 03 و در وسط و عناوین فرعی با فونت 00 عنوان بندها
Lotus 14Bold 11 Bold زیرنویس شکل ها در وسط و زیر شکل، و برای جدول در بالای آن آورده شود. زیر نویس ها ،
Lotus9 10pt متن و اعداد داخل جدول در مقالات فارسی حتماحتماً فارسی نوشته شود داخل جدول
11pt فرمول ها و علام ریاضی تایپ شود. معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده ازMicrosoft Word Equation یا Equation Editor تهیه و به ترتیب شماره گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس ها، توان ها و حروف یونانی و … به کار رفته توجه
X   x ˆd )0(.خاصی مبذول شود
x 1 0 f
فرمول ها

Lotus 12 12pt مقدمه، مواد و روش ها، یافتهها، بحث و نتیجه گیری و قدردانی و تشکر با فونت 00 تایپ شود و فاصله سطرها حتماًحتما Exactly 23 باشد متن مقاله
همۀ منابع با قلم 11 pt و با توجه به الگو تایپ شود )الگوی زیر برای تهیۀ منابع رعایت شود(.
0. کمیتۀ ملی سدهای بزرگ ایران. «تراوش در پی سد و شیوه های کنترل آن» انتشارات دفتر فنی آب ـ وزارت نیرو، نشریۀ شمارة6 )0731(.
0. حائری، س. م.، یثربی، س. ش.، ارومیه ای، ع.، و اصغری، ا.، ویژگی های زمـین شناسـی مهندسـیآبرفت درشت دانه و سیمانی شده تهران ، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، سال یازدهم، بهـار وتابستان، شماره 33-35، )0750( 0- 01.
.3 Bennet P. T.‎“The‎Effect‎of‎Blanket‎on‎Seepage‎Through‎Pervious‎Foundation”‎Tanse، ASCE، Vol. 111(1946).
.4 Bell F. G.، Stabilization and treatment of clay soils with lime، part 1، Basic principles، Ground Engineering Vol.21 (1988) 10- 15.

منابع

4398848233288قیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید