نشریۀ زمین شناسی مهندسی، جلد هشتم، شمارۀ 2 تابستان 9313

ارزيابي شاخص کيفيت آب زيرزميني (GQI) در آبخوان لنجانات با استفاده سيستم اطلاعات
جغرافيايي

مجید دشتی برمکی*، محسن رضایی، امیر صابری نصر؛ دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکدۀ علوم زمین
تاريخ: دريافت 91/1/19 پذيرش 91/4/12 چکیده
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

در این مقاله شاخص کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان لنجانات را ارزیابی می کنیم. شاخص کیفی آب به عنوان زیرشاخه ای منحصر به فرد برای تشریح شرایط کلی کیفیت آب با استفاده از متغیرهای چندگانه کیفی ارائه شده است. اطلاعات فیزیکی و شیمیایی 66 نمونه آب از این دشت ارزیابی شده است. نتایج از مقایسۀ ویژگی های کیفی استاندارد سازمان بهداشت جهانی )WHO( و استاندارد تحقیقات صنعتی ایران )ISIRI( به دست آمده اند. در محاسبه GQI، 7 پارامتر شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، سولفات، کل مواد جامد محلول و نیترات ،استفاده شده است. شاخص کیفی آب زیرزمینی نشان می دهد که کیفیت آب زیرزمینی در منطقۀ بررسی شده متوسط و نسبتانسبتاً زیاد است. حداقل و حداکثر ارزش محاسبۀ شاخص در دشت به ترتیب 55 و 13 است. بررسی نقشۀ کاربری اراضی منطقه نشان می دهد که در امتداد زاینده رود که شالیزارها را در بر می گیرد کیفیت به کم ترین حد خود می رسد. تکنیک فاکتور شاخص بهینه، اجازۀ انتخاب بهترین ترکیب پارامترها برای تغییرپذیری کیفیت آب زیرزمینی را بیان می کند.

1981454397984

واژه های کلیدی: شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI)، استاندارد سازمان بهداشت جهانی )WHO(، استاندارد تحقیقات صنعتی ایران)ISIRI(، سیستم اطلاعات جغرافیایی
[email protected] نويسنده مسئول *
1211
مقدمه
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

افزایش روزافزون آلاینده های شیمیایی شهری و صنعتی و شیوه های نوین کشاورزیتهدیدی جدی برای محیط زیست به حساب می آیند. کیفیت آب از مهم ترین عواملی است که باید به هنگام ارزیابی توسعۀ مناسب یک منطقه، بررسی شود ]9[. کیفیت آب باید بر اساس متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در ارتباط با استفاده از آب، تعریف شده باشد. اگرچه مفهوم کیفیت آب زیرزمینی واضح به نظر می رسد، اما چگونگی بررسی و ارزیابی آن، نیاز به برخی ترفندها دارد ]2[، ]3[. ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی، مقیاسی از تناسب آن به عنوان منبع آبی برای مصارف انسانی و حیوانی، آبیاری و برای اهداف صنعتی و … را شامل می شود. بنا بر این ،هدف، تعریف کیفیت آب نیست، بلکه استفاده مطلوب از آب در جامعه مورد نظر متخصصان است ]4[. بر اساس استانداردهای مختلف موجود، برای هر متغیر مقادیر قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش تعریف شده است که اگر آب از این استاندارد تجاوز کند، قبل از استفاده باید تصفیه شود ]9[. در این تحقیق از دو استاندارد سازمان بهداشت جهانی ]5[، و سازمان تحقیقات صنعتی ایران ]6[ بهره برده شده است.
محققان بسیاری اندازه گیری شاخص کیفی آب سطحی و زیرزمینی را مطرح کرده اند. براون و همکاران شاخص کیفی آب )WQI) را بیان کردند ]7[. هورتون ]1[ پیشنهاد کرد که داده های مختلف کیفیت آب می توانند برای هم پوشانی شاخص به کار روند. در طی سالیان اخیر ،شاخص های بسیاری برای اهداف مختلف کیفیت آب ]7[، ]1[، ]1[، آلودگی آن و بررسی های محیطی وابسته به آن ]91[، ]99[، ]92[، ]93[ ارائه شده است. باکمن و همکاران ]94[، شاخصی برای ارزیابی و نقشه برداری درجۀ آلودگی آب زیرزمینی و آزمایش کاربرد آن در جنوب غرب فنلاند و مرکز اسلواکی ارائه کردند. سلطان ]95[ از شاخص کیفی آب 1 پارامتری برای نشان دادن کیفیت آب زیرزمینی حاصل از 91 چاه آرتزین نزدیک داخلا اواسیس در غرب مصر استفاده کرد. استامبوک و گیلجانوویچ ]96[، شاخص کیفی آب تلفیقی سطحی و زیرزمینی را در ارزیابی آب دالماتیای کرواسی بیان کردند. استیگر و همکاران ]97[ کاربرد شاخص کیفیت آب زیرزمینی به عنوان ابزار ارزیابی در سیاست های کشاورزی- محیطی را بررسی کردند. ایشان با هدف مدیریت تأثیر توأم کشاورزی روی پارامترهای کلیدی شیمی و قابلیت شرب آب زیرزمینی با روش تحلیل عاملی9 به بررسی کیفیت آب زیرزمینی در پرتغال پرداختند. سعیدی و همکاران ]91[، از شاخص کیفی آب زیرزمینی برای نقشه برداری مناطقی که شاخص های نزدیک به آب معدنی دارند، استفاده کردند. هریس و همکاران ]91[ ارزیابی تأثیر تغییر الگوی کاربری زمین بر روی کیفیت آب زیرزمینی سیستم آبخوان سازند سخت در حوضه ماهشوارام نزدیک حیدرآباد هند را با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با روش شاخص کیفیت آب زیرزمینی2 بررسی کردند.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

شاخص کیفیت آب زیرزمینی، ترکیب داده های آب با کیفیت های مختلف در دسترس را به شکلی قابل درک در می آورد. این شاخص ارائه دهندۀ روشی برای مختصرسازی شرایط کلی کیفیت آب است که می تواند به خوبی ارائه شود و به درک این مسئله که آیا کیفیت کلی آب زیرزمینی خطری بالقوه برای استفاده های مختلف آب است یا خیر، کمک می کند. در نهایت این روش به ارزیابی آسیبپذیری آبخوان و نشان دادن موفقیت در حفظ و بهبود آن کمک می کند. در واقع، شاخص کیفیت آب، پارامترهای مختلف کیفی آب را برای ارائه مقدار شاخص نهایی با هم ترکیب می کند که می تواند برای مقایسه های مکانی استفاده شود ]91[. در اینجا از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای اجرای شاخص پیشنهادی استفاده شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع آوری داده های مکانی متنوع در نشان دادن پدیده های مکانی متغیر با استفاده از یک سری تجزیه و تحلیل هم پوشانی داده ها طراحی شده است ]21[.
معرفي منطقۀ پژوهش
موقعیت زمین شناسي و جغرافیايي
-25780761876

منطقۀ پژوهش در حد طول جغرافیایی ʹ95˚59 تا ʹ31˚59 شرقی و عرض جغرافیایی ʹ99˚32 تا ʹ25˚32 شمالی بخشی از شهرستان لنجان در جنوب غرب استان اصفهان است. این محدوده به مساحت 661 کیلومتر مربع شهرهای زرین شهر، طالخونچه، مبارکـه، سـده لنجان و
1. Factor Analysis 2. GQI
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

ورنامخواست را در بر گرفته و از سمت شمال به فولادشهر، از شمال غرب به باغ بهادران وچرمهین، و از جنوب غرب به مجلسی منتهی می گردد. در حوالی شمال و شمال غرب منطقۀبررسی شده کارخانۀ ذوب آهن اصفهان قرار دارد. منطقه بیش تر از رسوبات کواترنری پوشیده شده است. جنس آبرفت منطقه، بر اساس لوگ چاه ها، شن و ماسه، رس و قلوه سنگ به همراه طبقات کنگلومرایی است. شکل 9 زمین شناسی منطقۀ بررسی شده را نشان داده است. جنس سازندهای محدودۀ پژوهش به شرح جدول 9 است. مهم ترین آبخوان موجود در منطقه آبخوان آبرفتی لنجانات است. این آبخوان به دلیل برگشت چشم گیر پساب های صنعتی و کشاورزی از نظر کیفیت و آلودگی منابع آب زیرزمینی همواره مورد توجه قرار داشته است.

شکل 2. زمین شناسي و موقعیت چاه های نمونه برداری منطقۀ پژوهش جدول 2. سازندهای زمین شناسي رخنمون يافته در محدودۀ پژوهش
زمان – جنس سازند زمان – جنس سازند
کرتاسه – ماسه سنگ با میان لایۀ نازک سفید – خاکستری مارنی K5 کواترنری – تراس های قدیمی Qt1
ژوراسیک – شیل شامل مرجان های آمونیتی، با میان لایۀ کنگلومرا، ماسه سنگ، سنگ آهک رادیولاریتی و آتشفشانی J کرتاسه- سنگ آهک با نمک نازک لایه ،شیل، مارن، ماسه سنگ K1
کرتاسه – ماسه سنگ قرمز و کنگلومرا با شیل ماسه ای قرمز بین لایه ای K2 کواترنری – تراس های جوان و مخروط هایشنی Qt3
کواترنری – دشت های سیلابی و رسوبات رودخانه ای عهد حاضر QAl1 کرتاسه – سنگ آهک شامل اربیتولین و آمونیت K3
کواترنری – خاک کشاورزی و تراس ها QAl2 ژوراسیک – آتشفشانی آندزیتی Jv
کواترنری – رسوبات آبرفتی Qt2
مرور پژوهش های پیشین
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

پورمقدس ]29[ در پژوهشی با عنوان “بررسی کیفیت آب های زیرزمینی منطقۀ لنجاناتاصفهان”، مقادیر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن محلول ،کل مواد جامد محلول، و برخی آنیون ها و کاتیون های اصلی و فلزات سنگین در منطقه را بررسی کرد و نتیجه گرفت که آب های زیرزمینی شهرستان لنجان در گروه آب های بسیار سخت قرار می گیرند و چند مورد آلودگی در منطقه را گزارش داد. میران زاده و مامون پوشان ]22[، شیمی آب های زیرزمینی و سطحی منطقۀ لنجانات را بررسی کردند. آن ها در پژوهش خود از مدل ویت وال9 استفاده کردند. حاجی مرادی و گندم کار ]23[ به بررسی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی دشت لنجانات پرداختند. در بررسی آنان، آب زیرزمینی منطقه به 3 تیپ و رخساره طبقه بندی شد که تیپ غالب در منطقه سولفاته بود. آن ها، نتیجه تحقیق خود را بدین صورت بیان کردند که”میزان هدایت الکتریکی، کلرور، نیترات، و آلودگی های باکتریایی از جنوب و جنوب غرب محل تغذیه آبخوان به سمت مرکز و شمال افزایش می یابد، که دلیل آن می تواند زمین شناسی، وجود صنایع و تخلیه فاضلاب، آب برگشتی کشاورزی و نیز خشکسالی باشد”. کی همایون و همکاران ]24[ متغیرهای کنترل کننده انتقال نیترات در آبخوان لنجانات در محدودۀ تمرکز فعالیت های کشاورزی دشت را بررسی کردند. در بررسی مدل انتقال MT3DMS نیترات مشخص شد که تغذیه نیترات از سطح زمین های زراعی ،میزان تجزیۀ مرتبۀ اول یون نیترات، تخلخل مؤثر رسوب ها و بارش، بیش ترین تأثیر را در ورود و ماندگاری این آنیون در آب زیرزمینی محدودۀ پژوهش دارد.

مواد و روش ها
داده های کیفي آب زيرزمیني
-98805725677

در این پژوهش از داده های کیفی آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان )تابستان 9311( استفاده شده است. داده های مزبور، شامل تعداد 66 نمونه آب چاه مربوط به تابستان 9311 در محدودۀ بررسی شده هستند. در این پژوهش هفت پارامتر شامل: کلسیم، منیزیم
9. Wateval
سدیم، کلر، سولفات، کل مواد جامد محلول و نیترات ،برای تولید شاخص کیفیت آب هایزیرزمینی انتخاب شده است. از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی9 ]5[ و استانداردتحقیقات صنعتی ایران2 ]6[ برای مقایسه استفاده شده است. هنگامی که سلامت انسان در کنار کیفیت مطلوب آب شرب اولویت می یابد، استانداردهای آب آشامیدنی برای اهداف دیگر نیز مناسب هستند. در این جا، شش پارامتر کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، سولفات، و کل مواد جامد محلول در دسته ترکیبات شیمیایی مشتق شده از آلاینده هایی که می توانند، مزه، بو، یا ظاهر آب را تغییر دهند قرار میگیرند. دستورالعمل ثابتی برای این ترکیبات شیمیایی ارائه نشده است و تنها آستانه برای حداکثر غلظت برای هر کدام در نظر گرفته شده است. نیترات که ممکن است در به خطر افتادن سلامتی مؤثر باشد در زیرشاخۀ مواد شیمیایی قرار می گیرد. جدول 2 خلاصۀ آماری غلظت های اندازه گیری شده از هفت پارامتر بررسی شده در منطقۀ پژوهش را نشان می دهد و غلظت های آستانه را بر حسب دو استاندارد سازمان بهداشت جهانی و سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی ایران را بیان می دارد.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

غلظت یون ها بر حسب ppm، کل مواد جامد محلول بر حسب میلیگرم بر لیتر و هدایت الکتریکی بر حسب میکرومهوس بر سانتی متر است.
جدول 1. اطلاعات آماری پارامترهای کیفي آب زيرزمیني و مقايسه با مقادير آستانه استاندارد
استاندارد تحقیقات صنعتی ایران
)ISIRI( استاندارد سازمان بهداشت جهانی
)WHO( میانگین حداکثر حداقل پارامتر
311 311 391/67 9111 7/5 کلسیم
211 311 75/51 371/9 4/16 منیزیم
211 211 421/69 9412/5 29/3 سدیم
411 211 241/21 42/14 9/5 کلر
411 251 715/75 2525 21 سولفات
9511 611 2414/27 1433/6 224 TDS
51 51 4/29 96/9 1/1 نیترات

12. . World Health Organization (WHO)Institute of Standards and Industrial Research of Iran

تحلیل مکاني کیفیت آب زيرزمیني با GIS
به منظور ثبت تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در منطقۀ پژوهش، تجزیه و تحلیلمکانی با استفاده از نرم افزارهایی مانند Arc Map و ILWIS انجام شد. نقشه های زمین مرجع کاربری اراضی و توزیع مکانی داده های شیمیایی مربوط به تابستان 11 تهیه شد.
1268732149348Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

متغیرهایی را که مقادیر گسسته در مکان های مختلف )مانند غلظت ترکیبات شیمیایی در آب های زیرزمینی( دارند، می توان به عنوان فرایندی تصادفی در نظر گرفت که درجۀ خاصی از ارتباط با فضای اطراف را پردازش می کنند. ابتدا برای ارزیابی آرایش داده های شیمیایی و فیزیکی در فضا و این که آیا توزیع تصادفی دارند یا نه، و هم چنین نشان دادن هم بستگی بین نقاط و نمایش تغییرپذیری مکانی پدیده های بررسی شده )کیفیت آب زیرزمینی(، از تحلیل الگوی خود هم بستگی استفاده شده است. پس از آن، تحلیل های هم بستگی آرایش مرتبه ای غیرپارامتری اسپیرمن9 بین پارامترهای اندازه گیری شده برای تعیین الگوهای تطابق انجام شده است که کنترل کننده تغییرپذیری مکانی کلی کیفیت آب زیرزمینی هستند. این روش هم بستگی ،زمانی ترجیح داده می شود که داده های کیفیت آب توزیع مکانی عادی ندارند.

توسعۀ شاخص کیفیت آب های زيرزمیني )GQI(
این فرآیند شامل تغییر مکانی اندازه گیری ها و تبدیل های چندباره داده های کیفیت آب زیرزمینی به صورت یک مقدار رتبه بندی شاخص کیفیت آب زیرزمینی است.
نقشه اولیۀ )I(
در مرحلۀ اول، نقشه های غلظت برای هر پارامتر از داده های نقطه ای با استفاده از روش درون یابی کریجینگ باعنوان نقشه های اولیه )I( تهیه شدند. دلیل استفاده از کریجینگ این بود که برخلاف دیگر روش های درون یابی )مانند نزدیک ترین نقطه یا میانگین متحرک(، کریجینگ مبتنی بر روشی آماری است. این روش، میانگین وزنی روی داده های نقطه ای اجـرا می کند جایی که خروجی برابر مجموع ضرایب مقادیر نقطه ای و وزن ها تقسیم بر مجموع وزن ها برآورد می شود.

1. Nonparametric Spearman Rank-Order correlation
فاکتورهای وزنی در کریجینگ با استفاده از یک مدل نیم تغییرنما9 تعریف شده با کاربر مبتنی برخروجی هم بستگی مکانی و تحلیل الگوی شرح داده شده در مرحلۀ قبل تعیین شده اند. نرمالبودن داده ها بررسی شد و در صورت نرمال نبودن داده ها، از تبدیل های لگاریتمی و باکس- کاکس2 برای نرمال سازی دادهها استفاده شد. در صورت عدم برازش مناسب با این روشها، از روش انفصالی3 استفاده گردید. در مرحلۀ دوم، با آزمودن 99 مدل برازش در کریجینگ، و بررسی ریشۀ مربع میانگین استاندارد شده و میانگین استاندارد شده5 درون یابی اجرا شد.
نقشۀ اولیه )II(
برای بیان کردن داده ها به صورت نرم جهانی6، غلظت اندازه گیری شده در هر سلول ،Xʹ، در نقشۀ اولیه، به مقدار استاندارد مطلوب آن )WHO یا X ، )ISIRI، )جدول 9( با استفاده از شاخص اختلاف نرمالایز شده ارائه می شود ]2[:
1268732149348Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

C = (X-X)/(X+X) )9(
نقشۀ به دست آمده )II( نشان میدهد که برای هر سلول، یک مقدار شاخص آلودگی با محدودۀ بین 9- تا 9 وجود دارد. نقشۀ بیان گر شاخص آلودگی است که به عنوان نسبت بین غلظت اندازه گیری شدۀ آلاینده و حداکثر سطح آلایندۀ قابل پذیرش محاسبه شده است.
نقشۀ رتبه بندی
در این مرحله، شاخص آلودگی )نقشۀ اولیه II(، به یک نقشۀ رتبه بندی با محدودۀ بین 9 تا 91 تبدیل می شود. رتبۀ 9 نشان دهندۀ کم ترین تأثیر آب زیرزمینی و رتبۀ 91 بیشینۀ آن است. در نقشۀ جدید، کم ترین سطح شاخص آلودگی )9-( برابر با 9، سطح حدواسط )1( برابر با 5، و بیش ترین سطح )9( معادل با 91 است. بنا بر این، می توان از تابع چند جمله ای زیر با محدودۀ تغییرات 9 تا 91 استفاده کرد. در این معادله ،C، مقدار شاخص آلاینده برای هر سلول و r مقدار رتبه مربوط به آن است ]2[.
)2( 5+r=0/5×C2+4/5×C شاخص کیفیت آب زيرزمیني )GQI(
– شاخص کیفیت آب زیرزمینی از این معادله به دست می آید ]2[:
GQI  100 (rw1 1 rw2 2N … r wn n ) )3(
در معادلۀ )3(، r میزان نقشۀ رتبه بندی )9 تا 91(؛ w، وزن نسبی پارامترها؛ و N، تعداد کل پارامترهای استفاده شده در تحلیل ها هستند. وزن نسبی هر پارامتر، به مقدار میانگین9 رتبهبندی )r( آن ها ارتباط دارد. در مورد پارامترهایی که اثرات بهداشتی بالقوه دارند ( به عنوان مثال نیترات)، از رابطۀ )2+mean r ( با شرط 1 r ≤ در محیط آرکمپ2 استفاده می شود.
1268732149348Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

قسمت اصلی شاخص کیفیت آب زیرزمینی نشان دهندۀ ترکیب خطی میانگین از فاکتورهاست. وزن مختص هر پارامتر بیان کنندۀ اهمیت نسبی آن پارامتر در آب زیرزمینی مربوط به مقدار رتبه بندی میانگین «نقشۀ رتبه بندی» آن است. پارامترهایی که تأثیر بیش تری بر کیفیت آب های زیرزمینی )میزان میانگین بالا( دارند، در ارزیابی کلی کیفیت آب زیرزمینی مهم تر هستند. در این پژوهش، بر آلاینده هایی که خطر بالقوهای برای سلامتی انسان دارند ،تأکید ویژه ای شده است )مثل نیترات( )2w = mean r +(. در نهایت و با تقسیم حاصل ضرب رتبۀ هر پارمتر در وزن میانگین آن بر تعداد کل پارامترها ،شاخص کیفیت آب زیرزمینی با محدوده مقدار شاخص بین 9 تا 911 ب هدست می آید. به این ترتیب تأثیر پارامترهای به صورت انفرادی، تا حد زیادی کاهش می یابد و محاسبۀ شاخص هرگز به تعداد معینی از پارامترهای شیمیایی محدود نمی گردد. 911 در قسمت اول این معادله، باعث می شود که مقادیر نزدیک به عدد 911 نشان دهندۀ کیفیت مطلوب و مقادیر نزدیک به 9 کیفیت نامطلوب را نشان دهند. طبقه بندی کیفیت آب در این پژوهش با توجه به رنگ بندی ظاهری مشخص می شود. رنگهای سرد، حداکثر کیفیت آب، سایه های سبزرنگ، کیفیت متوسط و رنگ های گرم ،حداقل کیفیت را نشان می دهند.

1. mean 2. Arc Map
1222
پتانسیل شاخص کیفیت آب
توزیع مکانی و ارتباط شاخص های کیفیت آب زیرزمینی دو نگرانی اساسی در این پژوهش محسوب می شود. بسیاری از پارامترهای کیفیت آب از لحاظ مکانی ثابت اند که می توان گفت سهم ناچیزی در توزیع کلی شاخص کیفیت آب در یک منطقه داشته باشند. از آن جا که خصوصیات داده های یاد شده، ممکن است بر درجۀ اطمینان شاخص محاسبه شده تأثیر بگذارند، روشی هدفمند برای انتخاب بهترین ترکیب از پارامترهای کیفی آب در ایجاد شاخص کیفیت آب زیرزمینی پیشنهاد شده است که وضعیت واقعی کیفیت آب زیرزمینی در هر منطقه ای را به بهترین وجه نشان می دهد. از عامل شاخص بهینه9 ]25[ برای انتخاب بهترین ترکیب از سه نقشه رتبه بندی با بیش ترین مقدار اطلاعات )بیش ترین مجموع انحراف معیار( و کم ترین مقدار تکرار )کم ترین هم بستگی میان زوج نقشه ها( استفاده می شود ]25[.
1268732149348Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:36 IRST on Saturday October 28th 2017

)4( OIF=SDi +SD j +SDk/Corri,j +Corrj,k +Corri,kدر معادلۀ )4( j ،i و k سه نقشۀ رتبه بندی؛ SD، انحراف معیار؛ Corr، هم بستگی هستند. عامل شاخص بهینه، در اصل برای انتخاب بهترین ترکیب از سه باند تصویر ماهوارهای برای ایجاد ترکیب رنگی کاذب توسعه یافته است. در بررسی عامل شاخص بهینه، از نرم افزار
ILWIS استفاده شد. در نهایت ،نقشۀ پتانسیل شاخص کیفی آب تهیه شد.

نتايج
خود هم بستگي مکاني و هم بستگي آرايش رتبه ای اسپیرمن
در این پژوهش از خود همبستگی موران92 ]26[ استفاده شده است. این عامل نشان می دهد که الگوی مکانی داده ها، به صورت خوشه ای3، پراکنده4 )یا تصادفی( است. تحلیل خود هم بستگی مکانی نشان می دهد که تنها منیزیم توزیعی پراکنده داردقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید