ؾزًٗؾزِٗ سه٘٘ي ؽٌ بعٖ هْ سعٖهٌْسعٖ، خلس ؽؾن، ؽوبرُ 1 ثْبر ٍ تبثغتبى 1391

پیشبینی آماری پهنه بندی خطر زلسلۀ احتمالی با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

محسه گرامی، عباس سیوودی پور، هادی تقدیسی
داوشکده مهىدسی عمران داوشگاه سمىان

چک ذچکٕذٌ
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ هحل قٍقَعَع سلشلسلشلِ ّبّبٕ آتآتٖ ّوزّوزااُ ثب تؼتؼ٘٘ي٘ي زرفس احتوبل رذساز، ههٖ ت اتَاًسًس زر کبکبّؼّؼ ذطزات بؽًبؽٖ اس سلشلسلشلِ ثغثغ٘بر٘بر ع زهعَزهٌسٌس ثبؽس. تؼتؼ٘٘ي٘ي هحل بّبٕ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ ؽسؽسُ، عجت افشاافشاٗؼٗؼ ت ختَخِ ثثِ طزاحطزاحٖ، ثثِ عبسعبسٕ لزسلزسُاإ ٍ ارس بثارسٗبثٖ قبثلقبثل٘ت٘ت اػتوبزپذ زاػتوبزپذٗزٕ عبسعبسُ ّبّبٕ ه خهَخَزَز زر ااٗيٗي هکبى ّبّب ههٖ ؽؽَزَز. زر پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ سهبى قٍقَعَع سلشلسلشلِ فزضفزضِ٘ ّبّب ٍ ظزًظزِٗ ّبّبٕ گغتززگغتززُ اإ هطزح اعت. ٌَّسَس ؽؽَُ٘ اإ زقزق٘ق٘ق ثزاثزإ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ سهبى رذساز سلشلسلشلِ ّبّبٕ آتآتٖ ههَرزَرز تأأٗ٘س٘س قزار گزفتًگزفتِ اعت. زر ههَرزَرز پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ ثشرگثشرگٖ سلشلسلشلِ، ثزرعثزرعٖ بّبٕ گغتززگغتززُ اإ ااًدبمًدبم ؽسؽسُ اعت، لٍلٖ زر سهسهٌ٘ٔ پپٌِْ ث سثٌسٕ هکبى رذساز سلشلسلشلِ احتوبلاحتوبلٖ ٌَّسَس ّ٘چ٘چ پض ؾپضٍّؾٖ ففَرتَرت گزفتًگزفتِ اعت. زر ااٗيٗي پضپضٍّؼّؼ ثب اعتفبزاعتفبزُ اس ؽجکؽجکِ ّبّبٕ ػقجػقجٖ هق ػهقٌَػٖ ذذَزَز عبسهبى بفتٗبفتِ، زر اعتبى بّبٕ عوعوٌبىٌبى ٍ قن، هکبى بّبٖٗ ککِ احتوبل رذساز سلشلسلشلِ آتآتٖ خٍخَزَز زارز ،پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ ؽسؽسُ اعت.
ؽجکؽجکِ ّبّبٕ ػقجػقجٖ هق ػهقٌَػٖ ااًتربةًتربة ؽسؽسُ زر ااٗيٗي تحقتحق٘ق٘ق، ثب زرزرٗبفتٗبفت الگ بالگَّبٕ ر زٍرٍزٕ قبزر ثثِ اعترزاج هؾرقبت الگ بالگَّبٕ پ چ سپ٘چ٘سُاإ اس زاززازُ ّبّبٕ ر زٍرٍزٕ)کبتبلکبتبلَگَگ سهسه٘ي٘ي لزسلزسُّبّب( اعت. عپظ ثب پضپضٍّؼّؼ بّبٕ آهبرآهبرٕ اًدبماًدبم ؽسؽسُ ،ًقؾًقؾٔ پپٌِْ ث سثٌسٕ هکبى سلشلسلشلِ احتوبلاحتوبلٖ تزعتزع٘ن٘ن ؽسسُ اعت. ثزاثزإ ااًدبمًدبم ااٗيٗي کبر هؾرقبت سلشلسلشلِ ّبّبٕ رخ زاززازُ ثث٘ي٘ي عبل بّبٕ 1903 تب 2012 زر اعتبى بّبٕ ههَرزَرز ًظزًظز اس پب گبپبٗگبُ ّبّبٕ هرتلف لزسلزسُ اإ خوغ آ رآٍرٕ ؽس. ثب تَ ختَخِ ثثِ قؾًقؾِ ّبٕ ث ثِزعت آهسُ ، ث٘ؼ تزٗي احتوبل قٍَقَعَع سلشلسلشلِ زر اعتبى قن، زر هٌطقٔ هزکشٕ اٗٗي اعتبى ثب احتوبل 6/31 زرفس ٍ زر اعتبى عوٌبى زر هحسٍٍزٓ ؽوبلؽوبلٖ اٗٗي اعتبى ثب احتوبل 9/28 زرفس پ٘ؼ ثثٌٖ٘ ؽسُ اعت.
ياشٌ َاْ کل ذْکلٕذْ: پ٘٘ؼ ث٘ثٌٖ٘ سلشلِ، ًقؾٔ پْپٌِْ ث سثٌسٕ، ذطز سلشلسلشلِ، ؽجکٔ ػقجػقجٖ هقٌ ػٖهقٌَػٖ ،ثزرعثزرعٖ بٕ آهبرآهبرٕ
مقذمٍ
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

عِ ؽبذـ افلٖ ٗک سلشلِ ؽبهل سهبى، ثشرگٖ ٍ هحل قَع اس خولِ ػسم قطؼ٘٘ت بّٗبٖٗ غتٌٌس کِ و ارُ زر پض ّؼ بٕ هحققبى هََرز تَ خِ ثَ زثَزُ اعت. زر ثزرعٖ قبثل٘٘ت اػتوبز پذٗ زٕ لزسُ إ عبسُ ػسم قطؼ٘ ٘ت بٕ سلشلِ ًقؼ اعبعٖ زارز. زر پ٘ ٘ؼث٘ثٌٖ٘ هؤلفٔ سهبى رذساز سلشلِ، ٌَّسَس رٍٍؽٖ قبثل اطو٘ ٌبى کِ زارإ زقت هطلََة ثبؽس تأ ٘س ؾسُ اعت. زر عبل بّبٕ اذاذ٘ز٘ز سلشلسلشلِ ؽؽٌبعبىٌبعبى ٍ ههٌْسعٌسعبى سلشلسلشلِ ثزاثزإ کبکبّؼّؼ ذطزات بؽًبؽٖ اس سلشلسلشلِ ،پضپضٍّؼّؼ بّبٕ ذذَزَز را زر سهسهٌ٘ٔ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ سلشلسلشلِ، ثز ررٍٕ ؽبذـ بّبٕ ثشرگثشرگٖ ٍ هحل قٍقَعَع سلشلسلشلِ هتوزکش کززکززُ ااًسًس. ثزآثزآٍرزٍرز زرفس احتوبل قٍقَعَع سلشلسلشلِ ّبّبٕ آتآتٖ زر ههٌبطقٌبطق پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ ؽسؽسُ، ههٖ ت اتَاًسًس زر افشاافشاٗؼٗؼ ت ختَخِ ثثِ طزاحطزاحٖ عبسعبسُ ّبّب زر هکبى بّبٕ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ ؽسؽسُ ٍ ّنّن چچٌ٘ي٘ي ثثِ عبسعبسٕ لزسلزسُ اإ عبسعبسُ ّبّبٕ ه خهَخَزَز زر ااٗي هحل ّبّب ًقؼًقؼ اعبعاعبعٖ زاؽتزاؽتِ ثبؽس ]1[، ]2[، ]3[، ]4[. زر عبل بّبٕ اذاذ٘ز٘ز ثزاثزإ پ پ٘ؼ٘ؼثثٌٖ٘ هؤلفهؤلفِ ّبّبٕ سلشلسلشلِ اس ؽؽَُ٘ ّبّبٕ گ بگگًَبگًَٖ اس خولخولِ تحلتحل٘ل٘ل زاززازُ ّبّبٕ لزسلزسُ اإ [2]، ککٌتزلٌتزل پپ٘ؼ٘ؼ ًؾبىًؾبى گزگزّبّب [3]، ککٌتزلٌتزل هرتقبت خغزاف بخغزاف٘بٖٗ [4]، هسل بّبٕ آهبرآهبرٕ احتوبلاتاحتوبلاتٖ [5]، ؽجکؽجکِ ّبّبٕ ػقجػقجٖ [6] ٍ … اعتفبزاعتفبزُ ؽسؽسُ اعت. بهبؽٗبهبؽٌ٘بٌب زر عبل 2006 ثب اعتفبزاعتفبزُ اس ررٍػٍػ بّبٕ آهبرآهبرٕ، ثثِ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ سلشلسلشلِ ّبّبٕ صاپي پززاذت. تحقتحق٘قبت٘قبت ٍٕ ثز اعبط ااٗيٗي فزضفزضِ٘ ثثَزَز ککِ ٗکٗک خفت سلشلسلشلِ هت الهتَالٖ ثب ثشرگثشرگٖ ٗکٗک عبى هوکي اعت اس ع گع٘گٌبلٌبل ٗکٗک سلشلسلشلِ ثشرگ قزقزٗتٗت ال قالَقَعَع ثبؽثبؽٌسٌس. ٍٕ زر پضپضٍّؼّؼ ذذَزَز ززٍ گزگزٍُ سلشللِ ثب احتوبل قٍقَعَع 10 تب 20 زرفس ٍ 20 تب 30 زرفس را پ پ٘ؼ٘ؼثثٌٖ٘ کزز. زرفس ه فقهَفق٘ت٘ت پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ بّبٕ ٍٕ ثب اعتفبزاعتفبزُ اس آسهآسهَىَى خبثِ خبخبٖٗ سهبى ،20% ثزاثزإ گزگزٍُ ااٍلٍل ٍ 34% ثزاثزإ گزگزٍُ ززٍمٍم ثثَزَز [7]. اؽتزاؽتزٕ خؼفزخؼفزٕ زر عبل 2010 زر تحقتحق٘قبت٘قبت ذذَزَز ثثِ پپ٘ؼ٘ؼ ثثٌٖ٘ سلشلٔ ثشرگ آآٌٗسٌسٓ تتْزاىْزاى ثب حساکثزعبسکثزعبسٕ چگبلچگبلٖ احتوبلاتاحتوبلاتٖ ؽزطؽزطٖ ثب اعتفبزاعتفبزُ اس 6 هسل آهبرآهبرٕ پززاذت [8]. ػبزلػبزلٖ ٍ پپٌبکبتٌبکبت زر عبل 2009 ٗکٗک ؽجکٔ ػقجػقجٖ احتوبلاتاحتوبلاتٖ ثزاثزإ پ٘٘ؼ ث٘ثٌٖ٘ ثشرگثشرگٖ سلشلسلشلِ ّبٕ ث٘٘ي 5/4 تب 6 رٗٗؾتز پ٘ ؾٌ ْبز کززًًس [9]. کََلاط ٍ ّوکبراى زر عبل 2009 ثب اعتفبزُ اس ؽجکِ ّبٕ ػقجٖ هقٌ ػٖ ثب کٌٌتزل گبس رازٍٍى هسلٖ ثزإ پ٘٘ؼ ث٘ثٌٖ٘ سلشلِ ارائِ کززًًس. زر هسل آى ّب اس زازُ ّبٕ 147 سه٘٘ي لزسُ اعتفبزُ ؽس کِ زارإ ه٘ بًگ٘٘ي ذطبٕ 2/3% ثََز [10]. هرتبرهرتبرٕ زر عبل 2010 ثب اعتفبزُ اس پ٘ؼ ؾبًًؾبًِ ّبٕ سلشلِ ٍ کٌٌتزل زازُ ّبٕ لزسُ إ هٌ طقِ ؽوبل اٗٗزاى ثِ پ٘ ٘ؼث٘ثٌٖ٘ سلشلِ ّبٕ هحتول زر اٗٗي هٌ طقِ پززاذت [2].
ٕص بٕپمصى
هََعتزا ٍ ّوکبراى زر عبل 2010 ثب اعتفبزُ اس ع گٌبل بٕ الکتزٗ کالکتزٗکٖ لزس إ ٍ ؽجکِ ّبٕ ػقجػقجٖ هقٌ ػٖ ثِ پ٘٘ؼ ثثٌٖ٘ ثشرگثشرگٖ سلشلِ ّبٕ ثشرگ تز اس 2/5 رٗؾتز زر کؾََر ًَٗبىًبى پززاذتٌٌس [3].
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

ػلاهِ سازُ زر عبل 2008 ثب اعتفبزُ اس ؽجکٔ ػقجٖ هقٌ ػٖ ثِ ثزرعٖ پ٘٘ؼ بثٖ ت سٗغ پظ لزسُ ّبٕ سلشلِ ثن پززاذت [11]. ثب ت خِ ثِ اٗٗي کِ الگَ بٕالگَّبٕ لزسُ إ، قجل اس قَع سه٘٘ي لزسُ ّبٕ ثشرگ ثِ طَر زق٘٘ق هؾرـ ٘غت، ٘بس ثثِ هسل بٕ آهبرٕ پ٘ ؾزفتِ ظًظ٘ز٘ز ؽجکِ ّبٕ ػقجػقجٖ هق ػهقٌَػٖ اکبربپذٗزاًکبرًبپذٗز اعت. ثب ت ختَخِ ثثِ ااٗيٗي ککِ عبذتبر بعبذتبرّبٕ هت َعهتٌَع ه خَزهَخَز زر سه٘يسه٘ي عجت تضؼتضؼ٘ف٘ف ههَجَج ٍ اٗدبزاٗدبز هب ٘تهبّ٘ت تقبزفتقبزفٖ ٍ غ زقطؼغ٘زقطؼٖ زر ع گ ٌبلع٘گٌبل بّبٕ لزس لزسُاإ ههٖ ؽؽَزَز، ثزاثزإ ؽ بعبؽٌبعبٖٗ الگالگَٕ ع گٌبلع٘گٌبل بّبٕ لزسلزسُ اإ ثبثبٗسٗس ثثِ ؽکلؽکلٖ غ زع غتوبتغ٘زع٘غتوبت٘ک٘ک ثب هغبئل ثزذثزذَرزَرز کزز. ثزتزثزتزٕ ٍ ت ابتَاًبٖٗ ررٍػٍػ بّبٕ هسرى هجتهجتٌٖ ثز اعتسلال تقز جتقزٗجٖ اعت ٍ ههٖ ت اتَاًٌسٌس ثثِ ؽکلؽکلٖ غغ٘ز٘ز هغتق٘نهغتق٘ن ثب هغبئل ثزذثزذَرزَرز ک ٌسکٌٌس. زر هقب غهقبٗغِ ثب هتس بهتسّبٕ کلاع٘ککلاع٘ک ؽ بعبؽٌبعبٖٗ الگالگَ، طزاحطزاحٖ ؽجکؽجکِ ّبّبٕ ػقجػقجٖ ،ثثِ طَرطَر هغتقهغتق٘ن٘ن اثغتٍاثغتِ ثثِ زاز زازُّبّبٕ حق قحق٘قٖ اعت، ث ثِوّو٘ي٘ي ذبطز ااٗيٗي طزاحطزاحٖ ّبّب ثثِ هسل آساز هؼز فهؼزٍفٌسٌس. زر کبرثزز بکبرثززّبٕ هؤلفهؤلفِ ّبّبٕ اثغتٍاثغتِ ثثِ سهبى، ظًظ٘ز٘ز کبتبلَگکبتبلَگ سهسه٘ي٘ي لزسلزسُ ّبّب، الگ بالگَّبٕ خسٗسخسٗس را ههٖ تتَاىَاى خبخبٕ گشگشٗيٗي الگ بالگَّبٕ قس وقسٗوٖ کزز. زر ااٗيٗي پضپضٍّؼّؼ هؾرقبت سلشلسلشلِ ّبّبٕ ثشرگتز اس 5/4 رٗؾتزرٗؾتز رخ زاززازُ زر اعتبى بّبٕ قن ٍ عوٌبىعوٌبى ثث٘ي٘ي عبل بّبٕ 1903 تب 2012 اس پب گب پبٗگبُّبّبٕ هرتلف لزسلزسُ اإ خوغآ رآٍرٕ ؽسسُ اعت. ثب اعتفبزاعتفبزُ اس ؽجکؽجکِ ّبّبٕ ػقجػقجٖ هق ػهقٌَػٖ ککًََّيًي1 ثثِ پ٘ؼپ٘ؼ هکبى بثٗبثٖ سلشلٔ ثشرگ احتوبلاحتوبلٖ زر اعتبى بّبٕ قن ٍ عوعوٌبىٌبى پززاذتپززاذتِ ؽسسُ اعت. زل٘لزل٘ل ااًتربةًتربة ؽجکٔ ػقجػقجٖ ککًََّيًي ااٗيٗي اعت ککِ ااٗيٗي ؽجکؽجکِ ّبّب قبزرًسقبزرًس حدن س بزسٗبزٕ اس اطلاػبت ر زٍرٍزٕ )هبٌسهبًٌس کبتبلکبتبلَگَگ سهسه٘ي٘ي لزسلزسُ( را ث ثِطَرطَر ّنّنسهبى ٍ ث ثِفَرتفَرت ه اسهَاسٕ زعت زعتِث سثٌسٕ ک کٌٌسٌس ٍ الگ بالگَّبٕ لزس لزسُاإ را ث ثِذ ثذَثٖ تؾرتؾر٘ـ٘ـ ززٌّسٌس. اعتفبزاعتفبزُ اس ؽجک ؽجکِّبّبٕ ػقجػقجٖ ک کًََّيًي ثثِ زلزل٘ل٘ل خٍخَزَز هسل ّبّبٕ آهبرآهبرٕ زر الگ رالگَرٗتنٗتن زرزرًٍٖ عجت ؽسؽسُ اعت ثز ذلاف اغلت ررٍػٍػ بّبٕ آهبرآهبرٕ بسً٘بسٕ ثثِ فزضفزض٘ ِ بّبٕ سسٗبزٗبز ساؽتًساؽتِ ثبؽس. عپظ ثب تَ ختَخِ ثثِ ثزرعثزرعٖ آهبرآهبرٕ اًًدبم ؽسُ زرفس احتوبل قٍقَعَع سلشلسلشلِ زر ّز هٌ طقهٌطقِ اس اعتبى بٕ هََرز ًظز ارسٗ بثارسٗبثٖ ؽس. پظ اس ثزرعٖ آهبرٕ زازُ ّبٕ پ ٘ؼث٘ثٌٖ٘ ؽسُ، ًقؾٔ پپٌِْ ثٌ سثٌسٕ ذطز سلشلٔ احتوبلٖ زر اعتبى بٕ هَرز ًظز تزع٘٘ن گززٗ سُ اعت.

1. Kohonen
خصً صٕٕات شئً فٕ س کٓ ي لرز خٕ سْ مىطقٍ
ثزإ اذتقبؿ زازُ ّب لزس إ ثِ ؽجک ػقجٖ، ذق ف٘٘بت زق٘ق لزس إ هٌ طقِ ، هَرز ٘بس اعت. هحسٍٍز ثزٍرعٖ ؽسُ اعتبى قن زٔارإ ؽؼبٖع 150 ک٘ لَ هتزٕ )ؽبهل اعتبى بٕ قن ،عوٌبى، تْزاى، اراکٓ اففْبى( اعت. هحسٍٍز ثزرع ؽسُ ثزا اعتبى عوٌبى زارإ ؽؼبٕع 200 ک٘ لَ هتزٕ )ؽبهل اعتبى بٕ هبسًًسراى، گلغٓتبى، ٗشز تْْزاى( اعت. زر ؽکل1 گغل ب فؼبل هَ خََز زر هحسٍٍزٓ ثزرعٖ ؽسُ زر اعتبى بٕ هََرز ًظز ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

1019302-786688

الف

ب

ضکل 1. گسلَ ا فؼال م جًد در محذيدِ اوتخابٓ براْ الف( استان قم ب( استان سمىان
عبثقِ ٍ هؾرقبْت سلشلِ ّبٕ ثشرگ تز اس 5/4 رٗٗؾتز رخ زازُ زر اعتبى بٕ قن عوٌٌبى اس عبل 1903 تب 2012 اعترزاج ؽس. ثزإ اعترزاج زازُ ّب لزس إ اس پبٗ گبُ ّبٕ هرتلف اعتفبزُ ؽسُ اعت. هؾرقبت سلشلِ ّب هََرز ًظز زر خسٍٍل بٕ 1 2 ثِ تزت٘٘ت ثزإ اعتبى بٕ قن عوٌٌبى ًؾبى زازُ ؽسُ اعٕت.
ٕص بپمصىًجذيل1. زلسلٍ َاْ بسرگ تر از 5/4 رٔطتر رخ داددادٌ در استان قم
No. Date lat long Mag Ref. No. Date lat long Mag Ref.
1 1937 34.8 52.1 mb:5.5 ISS 13 1968 35.06 50.16 mb:5.2 EHB
2 1951 34.8 52.1 mb:5 ISS 14 1970 35.13 50.76 mb:4.8 EHB
3 1954 35.3 52 M:4.5 CP 15 1971 34.64 50.36 mb:4.7 EHB
4 1960 34.5 50.5 M:5.1 FS 16 1975 35.62 50.26 mb:4.7 EHB
5 1962 35.56 .9472 mb:5.6 EHB 17 1977 34.84 52.01 mb:5.3 EHB
6 1962 35.6 49.9 mb:4.5 BCIS 18 1979 35.2 52.1 mb:4.6 ISC
7 1962 35.62 50.06 mb:5.5 EHB 19 1979 34.87 52.45 mb:4.6 EHB
8 1962 35.53 50.06 M:5 NOW 20 1980 34.47 50.65 Mw:6.2 EHB
9 1963 35.7 49.9 M:5.5 NAB 21 1980 34.43 50.63 Mw:5.7 EHB
10 1963 33.59 51.54 mb:4.5 NOW 22 1982 34.74 50.98 mb:4.5 ISC
11 1964 35.52 50.18 mb:5.1 EHB 23 1982 35.11 52.31 MS:5.4 EHB
12 1967 35.4 51.9 mb:4.5 ISC 24 1985 34.47 50.69 mb:4.7 ISC
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:37 IRST on Saturday October 28th 2017

No. Date lat long Mag Ref.
25 1988 .4348 50.79 mb:4.5 ISC
26 1988 34.41 50.25 mb:4.5 ISC
27 1988 35.38 52.25 Mw:5.2 EHB
28 1988 35.17 52.26 mb:4.9 EHB
29 1988 35.12 52.23 mb:4.7 ISC
30 1993 35.17 52.1 mb:4.6 EHB
31 2003 35.17 50.5 mb:4.7 EHB
32 2005 34.17 52.06 ML:4.6 IIEES
33 2007 .4352 50.84 ML:5.6 IIEES
34 2007 34.91 51.94 ML:4.6 IIEES

(
الف
)

(
ب
)

(

الفقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید