مجله زمین شناسی مهندسی،جلد اول، شماره 2 تابستان 1382 179

پهنهبندي خطر رانش زمين در منطقه طالش با استفاده از سيستمهاي هوشمند
( شبكههاي عصبي مصنوعي پرسپترون)

سيد محمود فاطمي عقدا: گروه زمين شناسي دانشگاه تربيت معلم تهران E.mail: [email protected] & [email protected]
رامين ساريخاني: گروه زمين شناسي دانشگاه لرستانE.mail: [email protected] & [email protected]
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:40 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:40 IRST on Saturday October 28th 2017

محمد تشنه لب: دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تاريخ: دريافت ١٠/٧/٨١ پذيرش ١٦/٩/٨٢

چكيده
با توجه به توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد آن ها در رشته های مختلف مهندسی و
علوم زمین گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی درزمین شناسی مهندسی و در پیش بینی خطر زمین لغرشهای منطق ۀ طالش مورد ربرسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل تهیه شده براساس پارامترهای ورودی مؤثر در وقوع زمین لغزش
قادر خواهد بود اطلاعات ورودی را پردازشو خطرزمین لغزش را به عنوان رخوجی شبکه عصبیاعلام کند . با توجه به نقشۀ پهنه بندی خطر زمینلغزش منطقه که با استفاده از این سیستم تهیه گردیده
است، منطقۀ طالش جزء مناطق پر خطر از نظر رانش زمین محسوب می شود. و مهم ترین عوامل موثر در
ناپایداری شیب های منطقه تغییراتکاربری اراضی، از بین رفتن پوشش گیاهی، زیر شویی دامنه ای،فرسایش حاشیه رودخانه ها و فعالیت های تکتونیکی هستند.
واژه های کلیدی: شبکههای عصبی مصنوعی، آموزش پس انتشار خطا، زمین لغزش
مـقـدمـه
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:40 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:40 IRST on Saturday October 28th 2017

شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی دستگاه عصبی طبیعی هستند که قادر به انجام عملیاتی همانند سیستم های طبیعی عصبی با قابلیتهای بسیارند این شبکه ها در واقع تقلیدیاز مغز و شبکه اعصاب هستند. در شبکه های عصبی مصنوعی سعی براین است که ساختاریمشابه ساختار بیولوژیک مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته شود تا همانند مغز قدرتیادگیری، ت عمیم دهی و تصمیم گیری داشته باشد. در این گونه ساختارها هدف این است که بامعرفی تاریخچ ۀ عملکرد یک سیستم دینامیکی، مدل را آموزش داده، نحوۀ عملکرد سیستم رادر حافظ ۀ مدل ذخیره نماییم و از آن برای مواردی که مدل قبلاً با آن مواجه نشده است استفاده کنیم. شبکه های عصبی مصنوعی در دو دهۀ اخیر یعنی از سال 1986 با ارائۀ روش آموزشپس انتشار خطا، پیشرفت چشم گیری داشته است و در اکثر رشته های علمی – کاربردی از اینسیستم آموزش استفاده می شود و در همۀ رشته های مهندسی و علوم توسعۀ چشم گیری حاصل کرده است [1]. در گرایش های مختلف زمین شناسی نیز مانند زمین شناسی مهندسی (برای پیشبینی خطرزمین لغزش، محاسبه میزان نشست ابنیۀ مهندسی، محاسبه میزان نشت آب از زیرسدها و پیش بینی خطرات ناشی از زلزله نظیر روانگرایی و …)، آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی(برای محاسبه ضریب انتقال در آبخوان ها، پ یش بینی جریان رودخانه)، سنجش از دورR.S و سیستم اطلاعات جغرافیاییG.I.S ، زمین شناسی نفت( برای تعیین رخساره ها) و زمینشناسی محیط زیست،[1] و[3] از این تکنیک استفاده شده است.
در این بررسی، از سیستم شبکه های عصبی، برای پیش بینی خطر رانش زمین در منطقۀطالش گیلا ن استفاده شده است. اطلاعات داده شده به سیستم شبکۀ عصبی مصنوعی شاملسنگ شناسی، کاربری اراضی، بارندگی، شتاب زلزله، شیب زمین، عامل رودخانه، عواملساختاری و نیز داده های مربوط به زمین لغزش های موجود در منطقه است. سیستم طراحیشده با دریافت اطلاعات ورودی و پردازش آن ها، خروجی مورد نظر را که همان خطر رانشزمین است محاسبه می کند. و با مقایسۀ خروجی مشاهده ای با خروجی محاسبه شده، میزانخطای آن را به حد قابل قبول می رساند. با آموزش شبکه برای منطقه ای با ورودی و خروجیمشخص، سیستم برای مناطق فاقد اطلاعات خروجی، نتیجۀ مطلوب را به دست می دهد.

موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
منطقۀ مورد بررسی در شمال ایران، غرب استان گیلان، بین طول جغرافیایی 49-45/48 شرقی و عرض جغرافیایی 38-45/37 شمالی واقع شده است. منطقۀ هشت پر طوالش از نظراقلیم جزء نواحی پر باران استان و جزء اقلیم مرطوب خزری به حساب می آید. بر اساسنقشه های منحنی هم باران سالانه، میانگین بارش در منطقه 600 الی 1000 میلی متر است.
موقعیت جغرافیایی منطقه در شکل 1 آورده شده است.
738422-110489

شكل
١
:

مورد

منطقه

جغرافيايي

موقعيت
بررسي

شكل

١

:

مورد

منطقه

جغرافيايي

موقعيت

بررسي

.

1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:40 IRST on Saturday October 28th 2017قیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید