لرزه اي اسکله هايلرزه اي
بهسازي لرزه اي اسکله هاي شمع و عرشه به وسیله جداگرهاي لرزه اي

جواد مهدوي1، علیاکبر آقاکوچک2*، علی کمک پناه3

کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه هاي دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده
یکی از مشکلات مشاهده شده در اسکله هاي شمع و عرشه هنگام وقوع زلزله، عملکرد نامناسب سازه هایی است که در آن ها از شمع مایل استفاده شده است. شمع هاي مایل به دلیل سختی بالا به کنترل تغییر شکل سازه کمک می کنند، ولی تمرکز نیروهاي جانبی( به صورت نیروهاي بزرگ فشاري و کششی) در آن ها باعث ایجاد آسیب هاي زیادي به خود شمع و عرشه ي متصل بـه آنمی شود. در این مقاله استفاده از جداگرهاي لرزه اي در محل اتصال شمع هاي مایل به عرشه بـه منظـور بهبـود عملکـرد لـرزه اي سازه هاي شمع و عرشه مورد بررسی قرار گرفته است.
به این منظور یک سازه شمع و عرشه نمونه داراي شمع هاي مایل انتخاب و مدل 2 بعدي ازسازه و خاك با استفاده از قابلیت هاي نرم افزار OPENSEES ساخته شد. به منظور مدل سازي دقیق پدیده ي اندرکنش لرزه اي خاك- شمع- سازه، از مدل 2 بعدي ستون خاك براي محاسبه ي پاسخ ساختگاه و فنرهاي میانی t-z ،p-y و Q-z استفاده شد. صـحت سـنجی مـدل بـا اسـتفاده از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفت. جداگر لرزه اي لاستیکی با هسته ي سربی با قابلیت در نظر گـرفتن تـاثیر میـزان بـار محـوري وتغییر شکل جانبی در خصوصیات جداگر مدل سازي شد. براي بررسی عملکرد لرزه اي سازه، تحلیل هاي تاریخچه زمانی بـراي 7 زلزله و در 2 سطح 475 و 2475 ساله انجام گردید .
استفاده از جداگرهاي لرزه اي در محل اتصال شمع هاي مایل باعث توزیع یکنواخت تر نیروهاي محوري در همه ي شمع هاي مایل و قائم شد، همچنین به دلیل کاهش سختی و کاهش برش پایه و افزایش قابلیت جذب انرژي، مقادیر برش و لنگر در عرشه ي اسکله کاهش مناسبی داشت.
کلمات کلیدي: اسکله؛ شمع مایل؛ عملکرد لرزه اي؛ جداسازي لرزه اي؛ اندرکنش لرزه اي خاك-شمع-سازه

Improving Seismic Performance of Pile Supported Wharves
Using Seismic Isolators

J. Mahdavy1, A. A. Aghakouchak2*, A. Komakpanah3

M.Sc., Civil and Environmental Faculty, Tarbiat Modares University.
Prof., Civil and Environmental Faculty, Tarbiat Modares University.
Assoc. Prof., Civil and Environmental Faculty, Tarbiat Modares University.

Abstract There are significant number of pile supported wharves around the world and this type of structures are commonly chosen for the construction of new waterfront port facilities. Batter piles have been used for a long time to resist large lateral loads from winds, water waves, impacts and earthquake. Their distinct advantage over vertical piles is that they transmit the applied lateral loads partly in axial compression and tension, rather than only through shear and

[email protected]ir :نویسنده مسئول مقاله*
bending. Thus, batter piles offer larger stiffness and bearing capacity compared to vertical piles with the same diameter and depth. However, batter piles have been extensively damaged at several ports worldwide during past earthquakes.
This paper is focused on the application of seismic isolation devices for improving seismic performance of existing pile supported wharves with battered piles. To assess efficiency of this method, a structure with batter piles was selected to represent typical seismically vulnerable pile supported structures. The selected structure is analyzed using dynamic time history analysis taking into account the nonlinear behavior of structure components and soil–pile-structure interaction effects.
2D models of structure and soil are developed using OPENSEES platform. The soil is modeled using nonlinear elasto plastic elements and the soil pile structure interaction behavior is modeled using p-y, t-z and Q-z nonlinear spring elements. Models that include axial load effects in lead rubber bearing (LRB) isolator behavior are used. Time history analyses for 475 and 2475 years level have been carried out for existing and retrofitted structures.
The structures retrofitted by seismic isolators had longer period of vibration and increased damping both of which reduced the seismic base shear, axial force of battered piles for tension and compression and also moment and shear action in deck.
Keywords: seismic performance, pile supported wharves, batter pile, seismic isolation, soil-
1- مقدمه
اسکله ها به عنوان مهم ترین اجزاي پایانه هاي یک بندر در بهره دهی و عملکرد بنادر نقش بسیار مهمی دارند و کارایی آن ها در شرایط بحرانی مانند زلزله از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. زلزله هاي رخ داده در مناطق ساحلی جهان و آسیب هاي رخ داده در این سازه ها نشان دهنده ضعف روش هاي طراحی لرزه اي و لزوم بهسازي سازه هاي موجود بوده است. از میان گزینه هاي موجود براي طرح و اجراي اسکله، اسکله هاي شمع و عرشه به عنوان یکی از سازه هاي متداول در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.
شمع هاي مایل اغلب براي مقاومت در برابر بارهاي جانبی مانند زلزله و ضربه ي کشتی مورد استفاده قرار می گرفتند. مزیت شمع هاي مایل عملکرد محوري آن ها در برابر عملکرد خمشی و برشی شمع هاي قائم دربارهاي جانبی است. بنابراین شمع هاي مایل در مقایسه با شمع هاي هم اندازه و هم قطر قائم سختی جانبی بسیار بیشتري را ایجاد می کنند. علی رغم این مزیت، این شمع ها عملکرد مناسبی در زلزله از خود نشان نداده اند. در زلزله ي لوماپریتا ،95 در صد کل شمع هاي مایل که حدود 600 شمع را شامل می شدند در پایانه Street 7th اکثرا در نواحی سر شمع دچار ترك خوردگی و شکست شدند (شکل 1). اما شمع هاي
pile-structure interaction

قائم، به جز تعداد محدودي، دچار خسارت نشدند.
همچنین در پایانه هاوارد که به جاي استفاده از شمع هاي مایل، از شمع هاي قائم و یا نزدیک به قائم استفاده شده بود، خساراتی در شمع ها مشاهده نشد[1]. به همین دلیل استفاده از شمعهاي مایل در پروژه هاي جدید محدود گشته و آیین نامه هاي طراحی رویکرد محافظه کارانه اي در قبال استفاده از آن ها گرفتند .

شکل 1 – شمع هاي مایل آسیب دیده در پایانه
[1]بندر اکلند 7th Street

البته مشاهداتی (هر چند محدود) وجود دارد که نشان دهنده ي رفتار بسیار مناسب شمعهاي مایل در زلزله در مواردي است که درست طراحی شده اند، می باشد[1].
بیشتر خرابی هاي رخ داده در شمع هاي مایل مربوط به سازه هاي قدیمی است که بدون دانش و امکانات محاسباتی امروزي طراحی شده اند، بنابراین تعداد زیادي از سازه هاي شمع و عرشه با شمع مایل وجود دارد که احتمالا نیاز به بهسازي لرزه اي دارند. بهسازي این سازه ها با افزایش مقاومت اجزاي آن (عرشه ،اتصالات و شمع) از گزینه هاي مرسوم است. همچنین اصلاح و تغییر پاسخ هاي سازه با استفاده از روش هاي کنترل فعال، نیمه فعال و غیر فعال می تواند از گزینه هاي مطرح براي بهسازي این سازه ها باشد که در سال هاي اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است .هارن1 [2] در پژوهش خود به بررسی دلایل ضعف روش طراحی بر اساس نیرو براي شمع هاي مایل پرداخته و مفهوم طراحی فیوز برشی بر مبناي جابجایی بر اساس آئین نامه ي MOTEMS را براي سیستم هاي شمع و عرشه ي شامل شمع مایل ارائه داد .کیلبورن2 و همکاران [3] در پژوهش خود به ارزیابی لرزه اي سازه ي شمع و عرشه ي موجود با شمع هاي مایل پرداخته و به مقایسه ي تاثیر اضافه کردن شمع هاي مایل جدید و به کارگیري جداگرهاي لرزه اي در سازه ي موجود به منظور بهبود عملکرد لرزه اي آن پرداختند .رضوي طباطبایی [4] مشکلات شمع هاي مایل در عملکرد لرزه اي اسکله هاي شمع و عرشه و به کارگیري فیوز ساز ه اي جهت بهبود عملکرد لرزه اي اسکله هاي شمع و عرشه را مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش به بررسی نحوه به کارگیري یک عضو شکل پذیر به عنوان فیوز سازه اي براي بهبود عملکرد لرزه اي و ایجاد یک خط دفاعی براي سایر اعضا پرداخته شده است. معماري و همکاران [5] در پژوهش خود استفاده از فیوز سازه اي را براي بهبود عملکرد لرزه اي گروههاي شمع داراي شمع مایل مورد بررسی قرار دادند. شبانکاره و همکاران [6] در پژوهش خود به بررسی عملکرد لرزه اي دو اسکله ي موجود در بندر پتروشیمی پارس پرداخته اند .آن ها براي بهبود عملکرد لرزه اي سازه داراي شمع مایل از فیوز سازه اي پیشنهاد شده در مرجع [4] استفاده کردند. موسوي و برگی [7] استفاده از میراگرهاي تسلیم شونده را به منظور بهبود عملکرد لرزه اي اسکله هاي شمع و عرشه مورد بررسی قرار دادند.
استفاده از جداسازهاي لرزه اي به عنوان یکی از روش هاي کنترل غیر فعال سازه ها امروزه در ساختمان ها و پل ها کاربرد گسترده اي دارد، با این وجود استفاده از این روش براي بهبود عملکرد لرزه اي سازه هاي شمع و عرشه چندان مرسوم نیست. بیشتر ابزارهایی که تا به امروز مورد بهره برداري قرار گرفته است، سامانه هاي الاستومري، شامل الاستومرهاي طبیعی و مصنوعی و همچنین سامانه هاي لغزشی با پوشش تفلونی و یا فولاد ضد زنگ می باشد. همچنین سامانه هاي ترکیبی از این دو سامانه نیز استفاده می شود.
در این مقاله کاربرد جداگرهاي لرزه اي جهت بهبود عملکرد لرزه اي سازه هاي شمع و عرشه داراي شمع مایل مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور یک نمونه سازه شمع و عرشه داراي شمع مایل مدل سازي و با استفاده از تحلیلهاي تاریخچه زمانی مطالعه شده است.

مدل سازي
مدل سازي با استفاده از امکانات نرم افزار OPENSEES انجام گردید. براي مدل سازي سازه و خاك از اطلاعات و مشخصات سازه اي موجود در بندر بوشهر استفاده شد. در ادامه مشخصات و نحوه ي مدل سازي بخش هاي مختلف شرح داده شده است.

– مشخصات سازه و خاك
اسکله بازرگانی مورد مطالعه با طول 8/154 متر و عرض 12 متر، داراي 4 پل دسترسی با طول هاي متغیر 25/19 تا 20/29 و عرض 10 متر میباشد. ارتفاع سطح روي عرشه از تراز آب طراحی برابر 3/3 متر و عمق آبخور سازه برابر 5/11 متر بوده است .لایه بندي خاك بستر محل اسکله در جدول 1 ارائه شده است .شمع ها از نوع فولادي با قطر خارجی 18 اینچ با ضخامت 7/12 میلیمتر میباشند و تا عمق 24 متر پایین تراز مبنا در خاك کوبیده شده اند (عمق نفوذ شمع ها برابر 50/12 متر است). سیستم عرشه اسکله از نوع تیر و دال بتنی میباشد. ضخامت دال 35 سانتیمتر و ارتفاع تیرها 80 سانتی متر می باشد. مقطع عرضی اسکله در شکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2 – مقطع عرضی اسکله بازرگانی مورد مطالعه[8]

جدول 1- مشخصات خاك بستر اسکله [8]
زاویه ارتفاع اصطکاك نوع خاك لایه داخلی (متر) چسبندگی
زهکشی نشده
(kg/cm2) تراز لایه خاك نسبت به
(متر)C.D
10
ماسه با تراکم
متوسط 30 — 0 تا 10-
5 رس
خیلی نرم — 0/1 10- تا 15 –
6 رس
سفت — 0/5 15- تا 21 –
 ماسه
متراکم 33 — پایین تر از 21-

مدل سازي سازه
به صورت کلی سازه ي اسکله را می توان به 2 بخش روسازه بتنی (شامل تیر و دال بتنی) و شمع هاي لوله اي فولادي تقسیم بندي کرد. براي مدل سازي شمع هاي فولادي از مصالح فولادي الاستوپلاستیک که منحنی تنش کرنش آن در شکل 3 نشان داده شده است استفاده شد. براي مدل سازي عرشه از نوع دال و تیر بتنی، از مصالح بتنی با مقاومت کششی صفر و قابلیت مدل سازي رفتار غیر خطی بتن و کاهش سختی درچرخه هاي بارگذاري و بار برداري استفاده شد. در شکل4 منحنی شماتیک تنش -کرنش براي این مصالح نشان داده شده است.

شکل 3 – منحنی تنش -کرنش مصالح فولادي شمع ها[9]

براي مدل سازي میلگردها از مصالح فولادي با قابلیت مدل سازي سخت شوندگی و نرم شوندگی فولاد استفاده شد. در شکل 5 منحنی تنش -کرنش شماتیک این مصالح نشان داده شده است. تمامی المان هاي به کار برده شده براي مدل سازي سازه از نوع تیر ستون غیرخطی با پلاستیسیته پیوسته و مقطع الیافی بوده اند .
مقطع الیافی در نرم افزار OPENSEES از اجزاي کوچکی که می توانند به شکلهاي ساده و منظم (دایره، مربع و مستطیل) باشند ساخته می شود و امکان مدل سازي مقاطع با اشکال مختلف را فراهم می سازد.

2-3 – مدل سازي اندرکنش خاك -شمع -سازه
در شکل 6 نماي شماتیکی از اجزاي به کاربرده شده براي مدل سازي پدیده ي اندرکنش خاك-شمع -سازه نشان داده شده است. براي انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با در نظر گرفتن این پدیده مراحل زیر انجام شد:
محاسبه ي پاسخ لایه هاي خاك تحت زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ستون خاك
اعمال پاسخ هاي ثبت شده در هر عمق به انتهاي گیردار فنرهاي میانی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سازه

شکل 4 – منحنی تنش -کرنش مصالح بتنی عرشه[9]

شکل 5 – منحنی تنش -کرنش مصالح فولادي میلگردهاي داخل بتن[9]

فنرهاي معرف رفتار خاك را می توان به 2 دسته فنرهاي جانبی و فنرهاي محوري تقسیم بندي کرد .براي مدل سازي رفتار خاك در برابر بارهاي جانبی از المان Pysimple1 که بر اساس تحقیقات بولانگر3 در دانشگاه دیویس کالیفرنیا معرفی شده است استفاده شد [10].
المان Pysimple1 که براي مدل کردن رفتار مجموعه خاك اطراف شمع و خود شمع استفاده می شود ،مجموعه اي از فنر هاي خطی و غیر خطی و میراگر هاي غیر خطی می باشد. رفتار غیر خطی این المان از اتصال
بخش هاي الاستیک (p  ye)، پلاستیک (p  yp) و همچنین شکاف(p  yg) به صورت سري ناشی می شود. میرایی تشعشعی المان توسط یک میراگر که به صورت موازي با فنر الاستیک قرار گرفته، مدل شده است. مؤلفه شکاف نیز از یک فنر غیر خطی مانع2 و یک فنر غیر خطی Drag که به صورت موازي به یکدیگر متصل شده اند تشکیل شده است.

شکل 6 – اجزاي به کاربرده شده براي مدل سازي پدیده ي اندرکنش خاك -شمع -سازه

در شکل 7 مشخصات این اجزا نشان داده شده است. براي مدل کردن تغییر شکل ها و ظرفیت باربري قائم شمع که برابر مجموع اصطکاك جداره شمع4 و ظرفیت باربري انتهاي شمع5می باشد، از المان هاي Tzsimple و Qzsimple استفاده شد. براي اختصاص دادن نیروي اصطکاکی جداره در واحد طول شمع و مقاومت انتهایی شمع از آئین نامه API [11] استفاده شد.

2-3 -1 ستون خاك
به منظور مدل سازي پاسخ ساختگاه، مدل 2 بعدي از خاك محل بر مبناي کار مک گن6 [12] ساخته شد.
بر طبق توصیه هاي مرجع [13] مدل سازي خاك هاي دانه اي با استفاده از مصالح با سطح تسلیم چندگانه وابسته به فشار7 که توانایی مدل کردن رفتار الاستوپلاستیک خاك هاي حساس دربرابر فشار تحت بارگذاري کلی را دارد، انجام شد.

شکل 7 – اجزاي تشکیل دهنده ي المانP-y [10]

در شکل 8 منحنی شماتیک تنش –کرنش این مصالح نشان داده شده است.

شکل 8 – نمودار شماتیک تنش-کرنش مصالح با سطح
تسلیم چندگانه وابسته به فشار[ 13]

براي مدل سازي خاك هاي چسبنده از مصالح با سطح تسلیم چندگانه مستقل از فشار استفاده شد. این مصالح نیز توانایی مدل سازي رفتار الاستوپلاستیک را دارد .براي مدل سازي لایه هاي مختلف خاك از المان 9 نقطه اي استفاده شد. در شکل 9 این المان نشان داده شده است. در این المان نقاط گوشه داراي سه درجه آزادي (جابجایی در دو جهت و فشار آب حفره اي) و بقیه نقاط داراي دو درجه آزادي (جابجایی در دو جهت) هستند، بنابراین این المان امکان ثبت تغییرات فشار آب حفره اي در حین بارگذاري را نیز علاوه بر تغییر شکل در دو جهت فراهم می کند.
به منظور مدل سازي اثر سنگ بستر لرزه اي از یکمیراگر درپایین ترین تراز طبق پیشنهاد مرجع [14]استفاده شد. ضریب میرایی (C) براي این میراگر بر طبق این رابطه محاسبه شد:

شکل 9 – المان 9 نقطه اي خاك[13]

C = ρVs (1)

که در آن ρ چگالی و Vs سرعت موج برشی در سنگ بستر است. نیروي افقی ناشی از تحریک زلزله به صورت ضریبی از سرعت در پایین ترین تراز بر طبق روش چن و جوینر8 [15] به صورت رابطه زیر اعمال شد:

f = ρVsy· (2)

که در آن ·y تاریخچه زمانی سرعت زلزله در سنگ بستر است. درشکل 10 نماي شماتیکی از نحوه ي مدل سازي اثر سنگ بستر و اعمال تحریک زلزله نشان داده شده است.

شکل 10 -نحوه ي مدل سازي اثر سنگ بستر و نیروي افقی
زلزله[12]

2-4- جداگر لرزه اي
با توجه به نوع سازه و خورندگی محیط دریا جداگرهاي لاستیکی براي انجام این پژوهش انتخاب گردیدند. ابزارهاي پایه الاستومري به صورت کلی به دو دسته سامانه الاستومري با میرایی کم و میرایی زیاددسته بندي می شوند. سامانه هاي الاستومري با میراییکم داراي دو صفحه فولادي ضخیم در دو انتهامی باشند و چندین صفحه فولادي نازك تر نیز در بینماده الاستومري استفاده شده است .
جداسازهاي هسته سربی نوع دیگر این سامانه ها می باشند که ساختار بسیار شبیه سامانه هاي الاستومري با میرایی کم دارند و یک یا چند هسته سربی براي تامین میرایی مورد نیاز در آن ها به کار رفته است. میزان کارآریی هسته سربی به میزان تغییر شکل سامانه بستگی دارد و هر چه تغییر شکل بیشتر باشد آن گاه میرایی سامانه بیشتر خواهد بود. سامانه هاي الاستومري با میرایی بالا هم نوع دیگري از این جداسازها می باشند و در این سامانه ها میرایی با کمک ویژگی الاستومر تامین می گردد و دیگر نیازي به میراگرهاي جدید نمی باشد. مطالعات صورت گرفته روي رفتار جداگرهاي لرزه اي نشان دهنده ي تأثیر میزان نیروي محوري در پاسخ آن ها است. در آزمایشات انجام شده روي انواع جداگرهاي لرزه اي توسط کلی و دیگران9[16] نشان داده شد که سختی سکانت جداگرها با افزایش نیروي محوري وارد برآن ها کاهش می یابد. همچنین جداگرهاي لاستیکی در تغییر شکل هاي زیاد دچار کاهش سختی قائم شده و نقطه تسلیم هسته سربی در جداگرهاي لاستیکی با هسته ي سربی نیز با نیروي محوري متناسب خواهد بود. مشاهدات نشان گر تسلیم زودتر هسته در مواردي است که بارگذاري محوري کمتر باشد. آزمایش انجام شده توسط سو و وانگ10 [17] نشانگر تسلیم دیرتر و بنابراین جذب انرژي بالاتر به وسیله جداگرهایی بود که نیروي محوري بیشتري به آن ها وارد شده بود.
براي مدل سازي جداگرهاي لرزه اي در نرم افزار OPENSEES از المان isolator2spring که توسط رایان11 و دیگران [18] ارائه شده و توانایی مدل سازي رفتار یک جداگر لرزه اي را با قابلیت تاثیر میزان نیروي محوري و تغییر شکل جانبی در خصوصیات آن دارد استفاده شد. به صورت ساده این المان ترکیبی از اجزاي صلب است که به وسیله فنرهاي پیچشی و برشی به یکدیگر متصل شده اند (شکل 11). رفتار محوري جداگر توسط فنر قائم (که در شکل 11 نشان داده نشده است) مدل سازي می شود. رابطه ي بین نیرو و تغییر مکان افقی و قائم (طبق نامگذاري شکل
11) را می توان به این صورت بیان کرد:

شکل 11 – مدل شماتیک المان جداگر لرزه اي
[18]

fb-kbos+Pθ=0
fbhb-PEhbθ+P(hbθ+s)=0

که در آن fb نیروي برشی ،kbo سختی فنر برشی ،s تغییر شکل فنر برشی ،PE نیروي محوري نهایی (بار کمانشی) جداگر و θ تغییر شکل زاویه اي جداگر است .رابطه ي نیروي محوري و تغییر شکل محوري را با استفاده از این رابطه بیان خواهد شد:
P-=0 (5)

که در آن سختی فنر قایم و تغییر شکل فنر قائم است. مقادیر نهایی تغییر شکل هاي قائم و برشی را می توان اینگونه محاسبه کرد: (6) ub=s+hbθ
hb 2 ub= +δbz= +sθ+

θ (7)
2
که در آن ub تغییر شکل جانبی جداگر است .مقادیر تغییر شکل هاي برشی( s) و پیچش( θ) با حل معادلات (3) و( 4) قابل محاسبه بوده و با جایگزنی آن ها در معادله( 6) می توان رابطه ي نیرو و تغییر شکل در جداگر را به صورت زیر بیان کرد:
908304747776

82702435459

P 2 fb=kbo[1- Pcr ]ub (8)

که در آنPcr نیروي محوري کمانش جداگر است .به منظور مدل سازي رفتار غیر خطی جداگر، در این المان از فنر برشی با رفتار الاستو پلاستیک استفاده شده است. مقایسه ي نتایج این المان با نتایج آزمایشگاهی مرجع [١٩] نشان دهندهي دقت مناسب آن بوده است .جزئیات بیشتر در مورد این المان و چگونگی حل
معادلات عددي آن در نرم افزار OPENSEES در مرجع [18] در دسترس است. منحنی رفتاري شماتیک این المان در شکل 12 و نحوه قرار گرفتن جداگرهاي لرزه اي در محل اتصال شمع هاي مایل به عرشه در شکل 13 نشان داده شده است.

شکل
12

]
اي

لرزه

جداگر

المان

رفتاري

منحنی
18
[

شکل

12

]

ايقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید