فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5292301-168365

اثر تجویز توامان عصاره آویشن باغی)Thymus vulgaris( و بابونه آلمانی
)Matricaria chamomilla( بر درد احشایی در موش: مطالعهی تجربیکيوان کرامتی1*، امير اصغری باغ خيراتی2، مصطفی عبداللهی2، فهميه رضايي2
استادیار فیزیولوژی دامپزشکی، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران
30026849

تاریخ دریافت: 6/5/5931 تاریخ بازبینی: 17/1396/3تاریخ پذیرش: 1/1396/4چکیده
زمین ه و ه دف: گی اه آویش ن باغ ی و بابون ه آلمان ی م ن جمل ه گیاه ان داروی ی ب وده ک ه بناب ر اطلاع ات علم ی موج ود دارای اث رات ضدالتهابی میباش ند. درد احش ایی ی ک احس اس ناخوش ایند اس ت ک ه درم ان آن ب ا داروه ای س نتتیک دارای عوارضی همچ ون وابس تگی روانی، دیس کرازی خون ی و مض رات دیگ ر ب وده و تجوی ز داروه ای گیاه ی رهیاف ت مناس بی ب رای کاه ش ای ن ع وارض میباش د. ای ن پژوه ش جه ت بررس ی اث ر تس کینی عصارهه ای هیدروالکل ی آویش ن باغ ی و بابون ه آلمان ی و نی ز اث ر تجوی ز توام ان آن ان ب ر درد احش ایی انج ام ش د .
0899951پژوهشـی

مقـاله
84

پژوهشـی

مقـاله

84

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه تجربی بر روی 40 موش سـوری نر نـژاد N-MRI انجـام گرفـت ) g4 ±36(. موشها بهصورت تصادفی به پنج شـامل گـروه کنتـرل منفـی دریافـت کنندهی سـرم فیزیولـوژی، گروه کنترل مثبـت دریافت کنندهی فلونیکسـین مگلومیـن) mg/kg2( و گروههـای درمانی آویشـن باغـی) mg/kg300(، بابونـه آلمانـی) mg/kg300( و آویشـن-بابونه) mg/kg300( تقسـیم بنـدی شـده و داروهـا و عصارههـای هیدروالکلی مذکـور را بـه صـورت درون صفاقـی دریافـت نمودنـد .15دقیقـه پـس از هـر تجویـز، موشها بـرای القاء درد احشـایی مورد تزریق اسـید اسـتیک 6/0% )ml/kg 10( قـرار گرفتـه و اثـرات ضـددردی بـا شـمارش تعـداد رایتهـا طی 30 دقیقه تعیین گشـت. دادههـا با اسـتفاده از نرمافزار آمـاری SPSS و آنالیـز واریانـس یکطرفـه و تسـت تکمیلی Tukey در سـطح معنـیداری 0/001> Pمـورد تجزیه و تحلیل واقع شـدند.
یافتهه ا: تجوی ز توام ان عصارهه ای هیدروالکل ی بابون ه)mg/kg 150( و آویش ن)mg/kg 150( س بب کاه ش معن یدار درد در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل منف ی ش د)0/001>P(. ام ا عصارهه ای آویش ن)mg/kg 300( و بابون ه) mg/kg 300( ب ه ص ورت مج زا کاه ش معن یدار درد را در مقایس ه ب ا گ روه کنترل منف ی نمای ان نس اختند)0/001<P(.
نتیجهگی ری: تجوی ز توام ان گیاه ان آویش ن و بابون ه دارای اث ر سینرژیس می در زمین ه تس کین درد احش ایی نس بت ب ه تجوی ز مس تقل ه ر ی ک از ای ن دو گی اه ب وده ول ی بایس تی اث ر ض د دردی ترکیب ات مذک ور ط ی کارآزمای ی بالین ی م ورد مطالع ه ق رار گی رد.
واژههای كلیدی: گیاه آویشن، بابونه، درد احشایی، ضد دردی

نویسنده مسئول: کیوان کرامتی، استادیار فیزیولوژی دامپزشکی، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران
[email protected] :پست الکترونیک
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
درد احس اس ناخوش ایندی اس ت ک ه ب ه دنب ال ب روز آس یب در بافتهــا ایجــاد شــده و دال بــر وجــود یــا احتمــال وجــود خطــر در بافــت میباشــد)1(. درد احشــایی نوعــی از درد بــوده ک ه گیرندهه ای آن در پاس خ ب ه تحری کات موضع ی، از انتق ال تکانهه ای درد ب ه سیس تم اعص اب مرک زی امتن اع میورزن د و متداولتری ن عل ت آن کش یده ش دن دی واره ان دام احش ایی و اسپاس م عض لات صـاف احش ایی میباش د)2(. ب ا توج ه ب ه روشــن شــدن عــوارض جانبــی و آثــار زیانبخــش داروهــای ش یمیایی )3, 4( مس ئله بازگش ت ب ه داروه ای گیاه ی و طبیع ی در س الهای اخی ر بیشـتر مـورد توج ه واق ع ش ده و نگ رش نوینــی طــی دهههــای گذشــته مبنــی بــر مطالعــه گیاهــان داروی ی و بررس ی اث رات فیزیولوژی ک و فارماکولوژی ک آنه ا آغاز ش ده اس ت)5(.
آویشــن باغــی)Thymus vulgaris( گیاهــی چنــد ســاله از خانــواده نعنــاع) Lamiaceae( میباشــد کــه در نواحــی مختلــف ایــران و جهــان مــورد کشــت قــرار میگیــرد. ایــن گیــاه حــاوی 8/0 تــا 6/2% اســانس بــوده و مــواد موثــره آن تیم ول، کارواک رول، تان ن، فلاوونوئی د، س اپونین و نی ز م واد تلــخ میباشــد کــه از ایــن میــان فلاونوئیدهــا جــزء ترکیبــات مه ار کنن دهی آنزی م سیکلواکس یژناز در ب دن میباش ند و ای ن امــر ســبب مهــار تولیــد پروســتاگلاندینها و واســطههای درد در ب دن میگ ردد. ای ن دارو در ط ب س نتی ب ه عن وان ی ک خل ط آور در برونش یت و س ایر بیماریه ای سیس تم تنفس ی اســتفاده میگــردد و از حیــث علمــی خــواص ضــد التهابــی آنت ی اکس یدانی، خل ط آوری، ض د رماتیس می، ضـد کرم ی ،نگهدارندگــی مــواد غذایــی و تاخیــر دهندگــی پیــری پســتان ای ن گی اه اثب ات ش ده و ب ه همی ن دلی ل اس انس ای ن گی اه جــز 10 اســانس معــروف بــوده و دارای جایــگاه خاصــی در تجــارت جهانــی میباشــد)6-9(.
بابونــه آلمانــی بــا نــام علمــی Matricaria chemmomilla از خانــواده مرکبــان) Astraceae( از جملــه گیاهــان دارویــی مهــم میباشــد. از ترکیبــات آن میتــوان بــه اســترها، آزولــن ، آپیژنی ن، س زکویی ترپن، آلفابیس ابولول، بیس ابولول اکس ید A و B اش اره ک رد)01(. عص اره این گی اه دارای خواص ضد اس هالی ،آنت ی اسپاس مودیک)11(، ض د باکتریای ی و آنتیاکس یدانی12), 31( و نیــز اثــرات مفیــد بــر اســتئوآرتریت میباشــد)41(. همچنیــن خاصیــت ضــد دردی و ضــد التهابــی برخــی از ترکیبــات ایــن گی اه)51( و اث ر ض د تش نجی س ایر گونهه ای بابون ه اثبات ش ده اس ت)61(. لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه خ واص ض د دردی ای ن گی اه دارویــی بــا اســتفاده از آزمــون صفحــه داغ و آزمــون فرمالیــن بررس ی ش ده و گی اه بابون ه ب ا تحری ک گیرندهه ای نیکوتین ی و اســتیل کولیــن در سیســتم اعصــاب مرکــزی اثــر تســکینی خــود را بــر درد احشــایی القــاء مینمایــد17), 81(. فلونیکســین مگلومی ن ی ک داروی ض د التهاب غی ر اس تروئیدی) NSAID( شــناخته شــده اســت کــه از مشــتقات اســید نیکوتینیــک میباشــد. فلونیکســین نیــز هماننــد ســایر داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی بــا مهــار آنزیــم سیکلواکســیژناز از ســنتز پروســتاگلاندینها و ترومبوکســان جلوگیــری کــرده و باعــث کاهــش درد، تــب و التهــاب میشــود)3(. داروهــای ضــد الته اب غی ر اس تروئیدی دارای اث رات جانبـی میباش ند ک ه از مهمتری ن آنه ا میت وان ب ه ایج اد زخ م گوارش ی، آس یب کلیهه ا و دیس کرازی خون ی اش اره کـرد3),2(. در ای ن مطالع ه س عی ش ده اس ت ت ا اث ر تداخل ی عص اره گی اه آویش ن باغ ی بــه همــراه بابونــه آلمانــی بــر درد احشــایی در مــوش ســوری م ورد بررس ی ق رار گی رد و اث ر تجوی ز توام ان آویش ن و بابون ه ب ا تجوی ز مس تقل ه ر ی ک از عص اره ای ن گیاه ان ب ه ص ورت مج زا مقایس ه ش ود.
روش مطالعه
ای ن مطالع ه تجرب ی در س ال 1394 ب ر روی 40 م وش س وری ن ر ن ژاد N-MRI ب ا ب ازه وزن ی 32 ت ا 40 گ رم ک ه از انس تیتو پاســتور ایــران تهیــه شــده بودنــد، انجــام گرفــت. موشهــای مــورد مطالعــه بــه صــورت تصادفــی ســاده)نامحدود( بــا روش قرعهکشــی نــام اعضا،کــه از حداقــل تــورش برخــوردار اســت و دارای بیش ترین ق درت و تعمیمپذی ری اس ت، گ روه بن دی شــدند. موشهــا تحــت شــرایط 12 ســاعت روشــنایی و 21 ســاعت تاریکــی در دمــای محیطــی 25 درجــه ســانتی گــراد نگــهداری شــدند کــه در ایــن بــازه زمانــی آب و غــذا کافــی و مناســب بــرای آنهــا فراهــم گردیــد. معیارهــای ورود بــه مطالع ه ش امل ن ر ب ودن موشه ا، ق رار گرفت ن ب ازه وزن ی در محــدودهی 4 ±36، ســلامت کامــل موشهــا و عــدم اســتفاده پیش ین از هرگون ه داروی ی ب ود. معیاره ای خ روج از مطالع ه شـامل اس تفاده از داروه ای ض د درد و ض د التهـاب، داش تن هرگون ه بیم اری ی ا الته اب، مون ث ب ودن و ع دم تناس ب وزنی م وش ب ا مطالع ه حاض ر ب ود .40 راس م وش م ورد مطالع ه به روش تصادف ی ب ه 5 گ روه 8 راس ی تقس یم ش ده ک ه ب ه ش رح ذیــل میباشــد:
گ روه کنت رل منف ی )دریاف ت کنن دهی 1 میل ی لیتـر س رم فیزیولــوژی9/0%(
گ روه کنت رل مثب ت )دریاف ت کنن دهی mg/kg 2 فلوجک ت ب ا ن ام ژنری ک فلونیکس ین مگلومی ن س اخت ش رکت داروی ی نص ر – فریم ان ای ران(
گ روه تح ت درم ان ب ا بابون ه )دریاف ت کنن دهی mg/kg 003 عص ارهی هیدروالکل ی بابون ه آلمان ی(
گروه تحت درمان با آویشن باغی )دریافت کنندهی mg/kg 003 عصارهی هیدروالکلی آویشن باغی(
گــروه تحــت درمــان بــا آویشــن و بابونــه )دریافــت کننــدهی
mg/kg 150 عص ارهی هیدروالکل ی آویش ن باغ ی ب ه هم راه mg/kg 150 عص اره هیدروالکلـی بابون ه آلمان ی(بــا توجــه بــه LD50 عصارههــای مــورد مطالعــه بــر مــوش ســوری و مطالعــه مقــالات مشــابه در مــورد اســتفاده از ایــن عصارهه ا، در درم ان م وش س وری از دوز میانگی ن mg/kg 003 در ای ن مطالع ه اس تفاده ش د8), 9, 71, 12(. 30 دقیق ه پیش از ش روع آزمای ش موشه ا را در قفسه ای ش فاف پل ی اتیلن ی ق رار داده ت ا ب ه محی ط آزمای ش ع ادت نماین د. س پس ترکیب ات داروی ی مذکــور بــه صــورت درون صفاقــی بــه موشهــا تزریــق شــد و 15 دقیق ه پ س از تزری ق اول ،mg/kg 10 اس ید اس تیک 6/0% ه م ب ه تم ام گروهه ا ب ه ص ورت درون صفاق ی تزری ق گردی د .
س پس تع داد رایته ا ب ه م دت 30 دقیق ه ش مارش گردیدن د .در ای ن آزمای ش ه ر رای ت ب ا کرام پ ش کمی و کش یدن حداقل یک ی از اندامه ای حرکت ی خلف ی مش خص میگ ردد19), 02(. ه ر چ ه تع داد کش یدگیهای ش کمی ) رایته ا( در م وش بیش تر باش د، نمایانگ ر درد احش ایی بیش تر در آن اس ت و هرچ ه تع داد رایتهــا کمتــر باشــد، نمایانگــر کمتــر بــودن درد احشــایی در آن مــوش اســت. پــس از تزریــق داخــل صفاقــی عصارههــا بــه گروهه ای مختل ف، حیوان ات 48 س اعت تح ت نظ ر ق رار گرفته و نتیج ه م رگ و می ر 48 س اعته مش خص ش د)71(. ای ن مطالع ه دو ســو کــور بــوده و افــرادی کــه تعــداد رایتهــا را شــمارش مینمودن د و همچنی ن متخص ص آم ار از داروی اس تفاده ش ده در گروهه ا هی چ اطلاع ی نداش تند. ی ک نف ر مس ئول تزریق ات ب ه موشه ا ب وده ول ی از م ادهی تزری ق اطلاع ی نداش ت. س ه نف ر ه م ب ه ط ور همزم ان تع داد رایته ا را ط ی 30 دقیق ه شــمارش مینمودنــد. البتــه ایــن افــراد اطلاعــی از اینکــه هــر گ روه م ورد تزری ق چ ه داروی ی ق رار گرفت ه آگاه نبودن د.
در ای ن پژوه ش پ س از تهی ه گیاه ان آویش ن باغ ی و بابون ه آلمانــی، ایــن گیاهــان بــه تاییــد واحــد پژوهشهــای گیاهــی موسس ه تحقیق ات جهادکش اورژی شهرس تان س منان رس ید و پ س از خش ک ش دن گیاه ان مذک ور در س ایه، ب ه وس یله ه اون ب ه ص ورت پ ودر درآورده ش دند. پ ودر حاص ل ش ده از ه ر گی اه ب ه م دت 48 س اعت در اتان ول 70% و ب ر روی ش یکر ق رار گرف ت. س پس محل ول بدس ت آم ده ب ا اس تفاده از کاغ ذ صاف ی واتم ن ش ماره 1 ص اف گردی د و محل ول ص اف ش ده ب ا دس تگاه تبخی ر تح ت خ لاء )روت اری( خش ک گردی د و در شیش ههای تی ره ت ا زم ان اس تفاده در دم ای 4 درج ه س انتی گــراد نگــه داری شــد. ســپس عصارههــای حاصــل از گیاهــان آویش ن باغ ی و بابون ه آلمان ی ب ا اس تفاده از نرم ال س الین در غلظ ت 2% رقی ق گردیدن د)22(. دادهه ای حاص ل آم ده در ای ن پژوه ش ب ا اس تفاده از ن رم اف زار آم اری SPSS و آزم ون آنالیز واریانــس یــک طرفــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و ب رای بررس ی تف اوت بی ن گروهه ا از آزم ون Tukey در س طح معن یداری 0/001< Pاس تفاده گردی د. هم ه نتای ج ب ه ص ورت میانگی ن ± انح راف از خط ای اس تاندارد ارائ ه ش د.
یافتهها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

الــف: در ایــن مطالعــه، در حیواناتــی کــه ترکیبــات دارویــی مذک ور را ب ه ص ورت داخ ل صفاق ی دریاف ت ک رده بودن د پس از 48 س اعت هیچگون ه م رگ و می ری مش اهده نش د.
ب: اثــر ضــد دردی عصارههــا: اثــر گروههــای کنتــرل، کنتــرل مثبــت، و گروههــای درمانــی در نمــودار شــماره 1 نمایــش داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد تعــداد رایتهــا در گروههــای فلونیکســین)3/1 ± 52/3( و گــروه دریافــت کننــده توأمــان آویشــن- بابونــه)52/0 ± 52/0( بــه ص ورت معن ی دار پایی ن ت ر از گ روه کنت رل) 41/7 ± 31/03( دیــده شــد)0/001>P(. امــا بیــن گروههــای بابونــه) 3/2 ± 5/9( و آویشــن باغــی) 2 ± 36/8( بــا گــروه کنتــرل اختــلاف معن یداری مش اهده نگردی د)0/001<P(. از س وی دیگ ر چه ار گــروه فلونیکســین، آویشــن، بابونــه و آویشــن- بابونــه فاقــد اختــلاف معنــادار بــا یکدیگــر بودنــد)0/001<P(.
بحث
در ای ن مطالع ه اث ر تجوی ز همزم ان آویش ن و بابون ه ب ر درد احش ایی س نجیده ش د و مش خص گش ت ک ه آویش ن و بابون ه ب ه ص ورت مج زا در س طح معن یداری زی ر 0/001 دارای اث ر نس بی در کاه ش درد میباش ند. ام ا تجوی ز توأم ان ای ن دو گی اه نس بت ب ه گ روه کنت رل منف ی اث رات ض د دردی را ب ه خوب ی تم ام نش ان داد و نس بت ب ه گ روه کنت رل مثب ت فاق د اخت لاف معن ی دار ب ود. بنابرای ن میت وان نتیج ه گرف ت در امــر تســکین درد احشــایی، تجویــز همزمــان عصــاره آویشــن باغــی و بابونــه آلمانــی دارای اثــر هــم افزایــی یــا همــان اثــر سینرژیس می ب وده و س بب کاه ش ای ن ن وع از درد میگ ردد .ب ه س بب تن وع ش رایط جغرافیای ی در ای ران، ای ن کش ور دارای منب ع غن ی از گیاه ان داروی ی مختل ف اس ت. از جمل ه ای ن گیاهــان دارویــی میتــوان بــه آویشــن باغــی و بابونــه اشــاره ک رد. چندی ن مدیات ور از قبی ل پپتی د مرتب ط ب ا ژن کلس ی تونی ن، کینی ن، اس تیل کولی ن، م اده P و پروس تاگلاندینها در ایج اد درد احش ایی و انتق ال آن از احش اء دخال ت دارن د)5(. در ایــن تحقیــق از تســت رایتینــگ بــه عنــوان مــدل ایجــاد درد احشــایی اســتفاده شــد کــه روش اســتاندارد بررســی درد احشــایی در مــوش ســوری میباشــد و در آن اســید اســتیک بــه کار رفتــه بــا آزادســازی اســید آراشــیدونیک و افزایــش بیوســنتز پروســتاگلاندینها و سیکلواکســیژناز موجــب ایجــاد درد میشــود5,19) ,02(.
طاهریــان و همــکاران در ســال 1383 اثــر عصــاره آویشــن بــر تعدیــل درد حــاد در مــدل پــرش دم و آزمــون صفحــه داغ را در مــوش ســوری مــورد مطالعــه قــرار داده و اثبــات نمودن د ک ه عص اره ای ن گی اه اث ر کاه ش قاب ل توجه ی ب ر درد حــاد دارد)8(. ایــن محققــان در تحقیــق دیگــری در ســال 1384 اث ر عص اره گی اه آویش ن را ب ر کاه ش درد نوروژنی ک اثب ات نمودن د ک ه عص اره گی اه آویش ن دارای اث ر ض د دردی مناســبی میباشــد)9(. گیــاه آویشــن حــاوی مقادیــر بالایــی از ترکیب ات فنول ی تیم ول و کارواک رول ب وده و ط ی کاری ک ه Guimaraes و همــکاران در ســال 2012 انجــام دادنــد، اثــر مهــاری کارواکــرول را بــر درد اثبــات نمودنــد. پــس میتــوان اینگون ه گف ت کـه اث ر تس کینی آویش ن ب ر درد، ب ه علـت حض ور مونوترپنه ای فنول ی تیم ول و کارواک رول موج ود در ای ن گی اه اس ت)32(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید