4874469-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5310061-136768بررسـی اثر ترانگزامیک اسـید بر خونریزی حین عمل جراحـی کرانیوتومی تومور مغـزی عنـوان کوتـاه: ترانگزامیـک اسـید و خونریـزی حین عمل
فرهاد سلطانی1، علی ویسی2، نوذر نساجیان3*، مهدی کیایی4، امیر سالاری5، فاطمه جواهر فروش6، رضا ایلیخچی7
مرکز تحقیقات درد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
دپارتمان جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
6217891

تاریخ دریافت: 30/1396/1 تاریخ بازبینی: 24/1396/2 تاریخ پذیرش: 10/1396/3چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:50 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:50 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: خونریـزی حیـن عمـل در جراحـی مغز اغلب نیـاز قابـل توجهی بـه انتقال خون حیـن عمـل دارد. ترانگزامیک اسـید یـک داروی آنتـی فیبرینولییتیـک اسـت. هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـر ترانگزامیک اسـید در کاهش خونریزی حیـن عمل، در بیمـاران جراحـی کرانیوتومی برداشـت تومـور مغزی بوده اسـت.
مـواد و روشهـا: در ایـن مطالعـه 50 بیمـار مبتـا به تومـور مغزی تحـت کرانیوتومی مـورد مطالعه قـرار گرفتند. سـی دقیقه قبل از برش پوسـت ،بیمـاران بـه صـورت تصادفـی در یکـی از دو گـروه کنتـرل )نرمـال سـالین( و مداخله ترانگزامیک اسـید قرار داده شـدند. گـروه مداخلـه، ترانگزامیک اسـید بـا دوز 15 میلیگـرم بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بـدن را در یـک دوره سـی دقیقهایـی در 500 میلـی لیتر سـرم نرمال سـالین و گـروه کنترل یـک حجـم مسـاوی از نرمـال سـالین را دریافت کـرد. در حین جراحـی میزان خون از دسـت رفته از طریق بطری های ساکشـن جراحـی، وزن کردن گازهـای مـورد اسـتفاده در حیـن جراحـی و خـون موجود بـر روی فیلد جراحی، برحسـب تبدیل سـطح فیلد به سـطح گاز مصرفی و شـمارش تعداد پنبه هـای دم دار تعییـن شـد. میـزان از دسـت رفتـن خون هر یک سـاعت یـک بـار اندازهگیری و ثبـت گردید.
یافتههـا: در ایـن مطالعـه متوسـط از دسـت دادن خـون در گـروه مداخلـه314±858 و در گـروه کنتـرل 398± 1050 بـود. اگرچه از دسـت دادن خـون در گـروه مداخلـه نسـبت بـه گـروه کنترل کاهـش یافت اما ایـن کاهش از لحـاظ آماری معنـیدار نبـود) 670/0=P(. همچنین متوسـط میزان خونریـزی تخمینـی در گـروه مداخلـه 365±798و در گـروه کنتـرل 378±906 بـود که از لحاظ آمـاری معنی دار نبـود)31/0=P(.
نتیجهگیـری: مصـرف ترانگزامیـک اسـید ممکـن اسـت باعـث کاهـش خونریزی شـود ولـی این کاهـش از نظر امـاری معنـیدار نبوده اسـت. تعداد کیسـه خـون مصرفـی و متوسـط میـزان خونریزی تخمینـی در دو گروه تفـاوت معنیداری نداشـت.
واژه های کلیدی: خونریزی، ترانگزامیک اسید، کرانیوتومی، تومور مغز

نویسنده مسئول: نوذر نساجیان، دپارتمان جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
[email protected] :پست الترونیک
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:50 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:50 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
تومورهــای مغــزی نشــان دهنــدهی گروهــی ناهمگــن از نئوپا ســمهای خوشخیــم یــا بدخیــم هســتند کــه در سیســتم عصبــی مرکــزی بوجــود میآینــد)1(. در کشــورهای پیش رفته، می زان ش یوع کل ی توم ور مغ زی 1/18 م ورد در هر 100.000 نف ر در س ال ب ا توج ه ب ه مطالع ات جدی د اس ت)2(. عائــم شــایع آن اغلــب شــامل ســردرد، تشــنج، اختــالات حســی، حرکتــی یــا زبانــی، گیجــی، تغییــرات شــخصیتی، از دس ت دادن حافظ ه و اخت الات بص ری هس تند3)، 4(. درم ان اصلــی تومورهــای مغــزی در اکثــر بیمــاران، برداشــتن یــا بیوپس ی توم ور مغ زی اس ت5)، 6(. ب ه ط ور کل ی، در توموره ای مغ زی بدخی م ش روع ش یمی درمان ی و ی ا پرت و درمان ی بع د از عم ل ض روری اس ت. و ه ر ن وع توم ور ب ا توج ه ب ه پروتکل درمان ی خ اص خ ود درم ان میش ود7)، 8(. هموسـتاز رون دی کــه بــدن جهــت متوقــف نمــودن خونریــزی انجــام میدهــد اس ت و کنت رل خونری زی بس تگی ب ه تع ادل و انس جام مابی ن دیــوارهی عــروق، پا کتهــا و تشــکیل فیبریــن دارنــد. ایــن مراح ل ب ه س ه دس ته تقس یم میش وند)9(: اسپاس م عروق ی ،تجم ع پاکت ی و انعق اد و فیبرینولی ز. حداق ل س یزده فاکت ور بــرای تحقــق انعقــاد خــون بــه طــور طبیعــی مــورد نیــاز هس تند. کمب ود ی ا ن اکارا ب ودن ه ر ی ک از آنه ا م یتوان د ب ه اخت ال در لخت ه ش دن طبیع ی خ ون منج ر ش ود. ب ه عن وان مث ال هموفیل ی A و B ک ه دو بیم اری ارث ی خونری زی دهنده هســتند، بــه ترتیــب بــه علــت کمبــود فاکتورهــای هشــت و ن ه رخ میدهن د. ه ر چن د مس یر واکنشه ای انعق اد خ ون پیچیــده بــه نظــر میرســد، ولــی همیــن تعــدد فاکتورهــای دخیــل در ایــن فرآینــد، امــکان تنظیــم و کنتــرل آن را در ســطوح مختلــف فراهــم م یکننــد)01. 11(.
عوام ل آنت ی فیبرینولیتی ک ب ا سیس تم فیبرینولی ز تداخ ل ایجــاد کــرده و آن را مهــار مینمایــد، در نتیجــه از بیــن رفتــن زودرس لختــه و خونریــزی بیــش از حــد ممانعــت میکنــد. از آنهــا بــه طــور گســترده در اعمــال کلینیکــی از جملــه دندانپزشــکی، جراحــی پروســتات، برداشــتن لوزههــا ،جراح ی چش م در بیم اران هموفیل ی و هایپرمن وره اس تفاده میش ود س ه عام ل ک ه ب ه ص ورت گس ترده م ورد اس تفاده قــرار میگیرنــد عبارتنــد از آپروتینیــن، ترانگزامیــک اســید و آمین و کاپروئی ک اس ید12)، 31(. ترانگزامی ک اس ید ب ا ممانع ت از عملکــرد پاســمین مانــع لیــز شــدن لختههــای خونــی میشــود. ترانگزامیــک اســید آنالــوگ لیزیــن اســت و بــه پاس مینوژن و پاس مین بان د میش ود و توانای ی آنه ا را ب رای بان د ش دن ب ه باق ی مان ده لیزی ن در فیبری ن مه ار میکن د و بنابرای ن مان ع فیبرینولی ز میش ود. ته وع، اس هال، س ردرد ،عای م س ینوس و بین ی، درد پش ت، درد ش کم، درد عضان ی مفصلــی، کرامپهــای عضانــی، کــم خونــی و خســتگی از ع وارض آن میباش ند. ترانگزامی ک اس ید ی ک داروی ارزان و ب ا صرف هی اقتص ادی میباش د و در تم ام کش ورهای توس عه یافت ه و درح ال توس عه قاب ل اس تفاده اس ت)41، 51( ه دف از این مطالع ه بررس ی اث ر ترانگزامی ک اس ید در کاه ش خونری زی حی ن عم ل، در بیم اران جراح ی کرانیوتوم ی برداش ت توم ور مغ زی بـوده اس ت .
Roberts و هم کاران ب ه بررس ی مکانیس م عم ل ترانگزامی ک اســید) Teranexamic Acid( بــر خونریــزی ناشــی از ترومــا پرداختنــد و نتایــج مطالعــه آنــان نشــان داد کــه مصــرف ترانگزامیــک اســید، بــر مرگهایــی کــه در روز اول آســیب اتفــاق میافتنــد بیشــترین اثــر را دارد)61(.
Shapiro و همــکاران طــی عمــل جراحــی فیــوژن اســپاینال خلفــی، اثــر ترانگزامیــک اســید را بررســی کــرده و مشــخص کردن د ک ه ترانگزامی ک اس ید بط ور معن یداری ه م از دس ت رفت ن خ ون در حی ن عم ل وه م نی از ب رای ترانس فیوژن خون کام ل و کیس ه خونه ای گلب ول قرم ز را کاه ش میده د)71(.

روش مطالعه
ب رای اج رای ای ن مطالعه پس از کس ب مج وز از کمیت ه اخاق دانش گاه عل وم پزش کی جن دی ش اپور اه واز )ب ا ک د اخ اق IR.AJUMS.REC1395،510.( مــورد تصویــب قــرار داد .همچنی ن پروپ وزال ای ن ط رح در مرک ز ثب ت کارآزماییه ای بالین ی ای ران ب ا ک د IRCT2016122631573N1 ب ه ثب ت رس یده اس ت.
بع د از حص ول امض ای رضایتنام ه اگاهان ه از بیم ار و خان وادهبیم ار، تع داد 50 بیمار در محدوده س نی 18 تا 60 س ال ASA کاس 1 ی ا 2 کاندی د جه ت جراح ی برداش ت توم ور مغ زی ب ه ص ورت ا لکتی و، وارد مطالع ه ش دند. کلی ه مراح ل ای ن مطالع ه در بیمارس تان گلس تان اه واز و در ط ول س ال 5931 انج ام ش ده اسـت. ب رای تعیی ن حج م نمون ه و ب ا اس تناد ب ه مطالع ه Gross و هم کاران)81( ک ه می زان مق دار میانگی ن و انحــراف معیــار خــون از دســت رفتــه در گــروه مداخلــه و کنت رل ب ه ترتی ب 789±1944 و 3382±1795 میباش د و ب ا 05/0=α و 20/0=β حج م نمون ه نهای ی ب ا اس تفاده از فرم ول زیــر 25 نفــر در هــر گــروه مداخلــه و کنتــرل بــرآورد شــد .قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید