4874705-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5310297-136770

اثر پروپوفول و اتومیدیت بر طول مدت تشنج و پاسخهای همودینامیکحین تشنج درمانی الکتریکی
مهرداد ملک شعار1، جری نشین2، سعید کاشانی3، فریدون فکرت4، راضیه راز5، مجید وطن خواه5*
استادیار گروه بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
دانشیار گروه بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
استادیار گروه بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
متخصص و پژوهشگر گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
اسـتادیار گروه بیهوشـی، دسـتیار فوق تخصصی مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشـی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشـگاه علوم پزشـکی هرمـزگان، بندر عباس
29917611

تاریخ دریافت: 21/1395/9 تاریخ بازبینی: 26/1396/2 تاریخ پذیرش: 10/1396/3چکیده
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: تشـنج درمانـی الکتریکـی) ECT( موثرتریـن روش درمان در افسـردگی اساسـی و اختلالات روانپزشـکی به شـمار می آید. تشـنج درمانـی موجـب تغییـرات قابـل توجـه همودینامیکـی در بیمـار شـده ومدت زمان تشـنج متعاقب تشـنج درمانـی به عنـوان فاکتور مهـم موفقیت در درمـان بـا ایـن روش محسـوب میگـردد. پروپوفـول و اتومیدیت از داروهای شـایع در القای بیهوشـی در تشـنج درمانی هسـتند. ایـن مطالعه با هدف مقایسـه اثـر اتومیدیـت و پروپوفـول روی طـول مدت تشـنج وپارامترهـای همودینامیک در تشـنج درمانی انجام گرفته اسـت.
مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه به صـورت یک کارآزمایـی بالینی دوسـوکور بر روی 27 بیمار) 54 جلسـه( در محدوده سـنی 12-60 سـال با کلاس یـک و دو انجمـن بیهوشـی آمریـکا)ASA( در یـک دوره 9 ماهـه صورت گرفـت. از همه بیماران و همراهـان درجه اول آنها جهت شـرکت در مطالعه رضایـت گرفتـه شـد. اینداکشـن بیهوشـی جهـت تشـنج درمانی درجلسـه اول توسـط یکی از داروهـای پروپوفـول) 2 میلیگـرم بـه ازای هرکیلوگرم( }سـرنگ شـماره یک{یا اتومیدیت) 2/0 میلیگرم به ازای هرکیلوگرم(}سـرنگ شـماره دو{و درجلسـه دوم )با فاصله 48 سـاعت بعد( توسـط داروی دیگر صورت گرفت. فشـارخون سیسـتولی، فشـارخون دیاسـتولی و ضربان قلب بیماران در 4 مرحله یکبار قبل از تشـنج درمانی و سـپس در دقایق 1، 3 و 5 بعـد از تشـنج اندازهگیـری و ثبـت گردیـد. طـول مدت تشـنج نیزدر هر بیمـار اندازهگیری و ثبت شـد. دادهها با اسـتفاده از نرم افزار SPSS و انجـام تسـت های توصیفـی و آزمـون تـی) T-test( وابسـته و رگرسـیون خطـی آنالیـز گردیدنـد و 05/0> P valueمعنـی دار در نظر گرفته شـد.
یافتههـا: میانگیـن سـنی افـراد شـرکتکننده در این مطالعـه 4/01 ± 9/35 بود. میانگین طول مدت تشـنج در القای بیهوشـی بـا پروپوفول 47/53 ثانیه و در اتومیدیت 14/35ثانیه بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشـت) 42/0= P(. میانگین فشـارخون سیسـتولی و دیاسـتولی و ضربان قلب در همه زمان های بعد از تشـنج در القای بیهوشـی با پروپوفول کمتر از اتومیدیت بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشـتند) 05/0=P(.
نتیجهگیـری: تفـاوت معنـی داری بیـن طـول مـدت تشـنج و تغییـرات همودینامیـک متعاقب تشـنج درمانـی، پـس از القا بیهوشـی بـا پروپوفول و اتومیدیـت وجـود ندارد.
واژه های کلیدی: پروپوفول، اتومیدیت، تشنج درمانی الکتریکی، پارامترهای همودینامیک، طول مدت تشنج

نویسنده مسئول: مجید وطن خواه، استادیار گروه بیهوشی، دستیار فوق تخصصی مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباسپست الترونیک: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
در ســالهای اخیرتشــنج درمانــی الکتریکــی)ECT( بــه طــور فزاین ده در درم ان افس ردگیهای ش دید و مق اوم ب ه درم ان ،مانی او اس کیزوفرنی ب ا اخت لالات عاطف ی، خودکش ی وعلائ م توهم ی م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه و نق ش مهم ی در درم ان ایــن اختــلالات دارد1) و 2(. در حــال حاضــر تعــداد عملهــای تش نج درمان ی ک ه در ه ر س ال تح ت بیهوش ی عموم ی در ای الات متح ده انج ام میش ود بی ش از تع داد اعم ال ع روق کرونــرو آپاندکتومــی اســت)1(. درمــان بــا تشــنج درمانــی موجــب تغییــرات قابــل توجــه همودینامیکــی شــامل تاکــی کاردی و فشــار خــون میشــود کــه بــرای برخــی از بیمــاران میتوانــد خطرنــاک باشــد. مــدت زمــان تشــنج بــه عنــوان فاکتــور موفقیــت روش تشــنج درمانــی محســوب میشــود در حالیکــه بیهوشــی جنــرال میتوانــد تاثیــر آن را کــم کنــد)3(. داروی بیهوشــی ایــدهال بــرای تشــنج درمانــی بایــد شــروع اث ر کوت اه داش ته و برگش ت هوش یاری بع د از اس تفاده از ان ســریع باشــد و شــرایط همودینامیکــی را پایــدار نگــه دارد و تاثی ری ب ر روی ط ول م دت تش نج نداش ته باش د4)، 5 و 6(. ب رای م دت زی ادی متوهگزیت ال ب ه عن وان داروی بیهوش ی مناس ب ب رای تش نج درمان ی محس وب میش د ام ا کمب ود ای ن دارو در برخــی کشــورها موجــب شــد تــا محققیــن بــرای یافتــن داروه ای جایگزی ن ت لاش کنن د)7(. در برخ ی مراک ز درمان ی از س دیم تیوپنت ال جه ت تش نج درمان ی اس تفاده ش ده ک ه داروی ی متف اوت از دسـته باربیتوراته ا اس ت در حالیک ه در بیش تر مراک ز پروپوف ول ب ه ص ورت گس ترده م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه اس ت4)، 5و 6(. در م وارد اس تفاده از س دیم تیوپنت ال معمــولا بیــداری ســریع بیمــار پــس از بیهوشــی مشــاهده نمیش ود ام ا در م ورد پروپوف ول ش روع اث ر و بی داری بیم ار پ س از بیهوش ی س ریع اس ت ب ا ای ن حـال زم ان تش نج را کوتــاه میکنــد و باعــث تغییــرات همودینامیکــی کمتــری در مقایس ه ب ا س دیم تیوپنت ال میش ود4)، 6، 7و8(. در مراک ز درمان ی مح دودی اتومیدی ت ب رای الق ای بیهوش ی در تش نج درمان ی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و در ایــن مــوارد اثــرات متناقض ی در جلوگی ری از افزای ش ضرب ان قل ب و فش ارخون حی ن تش نج درمان ی ب ا ای ن دارو در مقایس ه ب ا س ایر ه وش برهــا مشــاهده گردیــده اســت6)،4و9(. همچنیــن در مطالعــات گذش ته اث رات پروپوف ول و اتومیدی ت ب ر روی بیم اران تح ت درم ان ب ا تش نج درمان ی م ورد مقایس ه ق رار گرفت ه و نش ان داده کــه بیمــاران تحــت درمــان بــا تشــنج درمانــی درگــروه پروپوفــول جهــت القــای تشــنج، نیــاز بــه دوز الکتریکــی دو برابــر دارنــد5)و01(. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و تناقضهــای موجــودو نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر جهــت بررســی اثــر دو داروی پروپوف ول و اتومیدی ت روی اث ر بخش ی تش نج درمان ی و تغیی رات همودینامی ک در بیمـاران تح ت درم ان، مطالع ه حاض ر توس ط م ا طراح ی و اج را گردی د.
یافتهها
میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 9/10±9/35 س ال ب ود. کوچکتری ن بیم ار 12 س ال داش ت و مســنترین بیمــار 59 ســاله بــود.
بیشــترین اختــلال روانپزشــکی مشــاهده شــده در ییمــاران تح ت درم ان در ای ن مطالع ه، اس کیزوفرنی بودک ه 10 بیم ار 37/04) در صدبیم اران( را ش امل میش دو کمتری ن ان اختلال افس ردگی اساس ی ب ود ک ه فق ط 4 بیم ار) 81/14درص د( در ای ن گ روه ق رار داش تند)جدول ش ماره 1(.
اثر پروپوفول و اتومیدیت بر طول مدت تشنج و پاسخهای
جدول1: فراوانی اختلالات روانی تشخیص داده شده در بیماران مورد مطالعه
درصد فراوانی فراوانی اختلال روانی تشخیص داده شده
37/04 10 اسکیزوفرنی
14/81 4 اختلال افسردگی اساسی )MDD(
22/22 6 اختلال دوقطبی ))BMD
25/93 7 سایر
100 27 کل
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

در ایـن مطالعـه در همـه دقایق مـورد نظر پس از تشـنج متعاقب اسـتفاده از پروپوفـول جهـت اینداکشـن بیهوشـی، فشـارخون سیسـتولیک و دیاسـتولیک کمتـر از اتومیدیـت بـود ولـی ایـن تفـاوت از نظـر آمـاری معنـیدار نبود. در ایـن مطالعـه در دقایق مـورد نظـر پـس از تشـنج متعاقـب اسـتفاده از پروپوفـول جهت اینداکشـن بیهوشـی، ضربـان قلب نسـبت بـه اتومیدیـت افزایش کمتـری داشـت کـه از نظـر امـاری معنـیدار نبـود) 05/0P <( )جـدول شـماره 2(.
جدول2. مقایسه فشخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب متعاقب تشنج درمانی درگروه اتومیدیت و پروپوفول
P- value پروپوفول اتومیدیت فشار خون سیستولیک )میلی متر جیوه(
0/57 112/70 ± 11/90 115/55 ± 17 قبل از شروع تشنج درمانی
0/85 133/00 ± 19/43 151/85 ± 20/08 یک دقیقه پس از تشنج
0/70 118/92 ± 13/14 133/92 ± 18/23 3 دقیقه پس از تشنج
0/098 11/68 ± 116/85 17/46 ± 128/66 5 دقیقه پس از تشنج
فشار خون دیاستولیک ) میلیمتر جیوه(
0/99 76/44 ± 10 76/40 ± 13/53 قبل از شروع تشنج درمانی
0/83 86/62 ± 15/83 99/70 ± 14/58 یک دقیقه پس از تشنج
0/72 79/40 ± 11/94 88/25 ± 18/22 3 دقیقه پس از تشنج
0/84 77/51 ± 11/22 86/22 ± 23/41 5 دقیقه پس از تشنج
ضربان قلب )ضربان در دقیقه(
0/86 95/83 ± 19/44 88/77 ± 18/89 قبل از شروع تشنج درمانی
0/76 101/07 ± 22/62 106/92 ± 22/08 یک دقیقه پس از تشنج
0/79 102/07 ± 16/91 106/77 ± 20/10 3 دقیقه پس از تشنج
0/95 101/37 ± 20/27 103/77 ± 19/25 5 دقیقه پس از تشنج

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

شـکل 1. مقایسـه فشـارخون سیسـتولیک بیماران متعاقب تشـنج درمانی درگروه اتومیدیت و پروپوفول )توضیح: مراحل زمانی 1، 2، 3 و 4 به ترتیب مربوط به زمانهای قبل از تشنج ،1، 3 و 5 دقیقه پس از تشنج میباشند(.

شکل2. مقایسه فشار خون دیاستولیک بیماران متعاقب تشنج درمانی درگروه اتومیدیت و پروپوفول )توضیح: مراحل زمانی 1، 2، 3 و 4 به ترتیب مربوط به زمانهای قبل از تشنج ،1، 3 و 5 دقیقه پس از تشنج میباشند(.
اثر پروپوفول واتومیدیتبرطول مدتتشنج و پاسخهایهمودینامیک

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

شکل3. مقایسه ضربان قلب متعاقب تشنج درمانی در گروه اتومیدیت و پروپوفول )توضیح: مراحل زمانی 1، 2، 3 و 4 به ترتیب مربوط به زمانهای قبل از تشنج ،1، 3 و 5 دقیقه پس از تشنج میباشند(.
در ای ن مطالع ه ط ول م دت تش نج متعاق ب الق ای بیهوش ی ب ه وس یله اتومیدی ت و پروپوف ول نی ز اندازهگی ری ش د ک ه تف اوت قاب ل توجه ی بی ن دو گ روه از نظ ر ط ول م دت تش نج پ س از تش نج درمان ی مش اهده نگردید)05/0P<(.)ج دول 3(
P-value انحراف معیار میانگین 0/24 18/53 اتومیدیت 14/35 طول مدت تشنج )ثانیه(
17/65 پروپوفول 74/35 ه ر دو گ روه از نظ ر طول زمان تش نج همس ان بودن د بطوریکه بــرای گــروه اتومیدیــت میانگیــن )ثانیــه 53/18±14/35( و بــرای گــروه پروپوفــول میانگیــن )ثانیــه 65/17±74/35( کــه اخت لاف معن یداری بین ای ن دو یاف ت نش د) 24/0=Pvalue(.
لازم ب ه ی ادآوری اس ت ک ه درای ن مطالع ه تف اوت معن یداری بی ن پاس خهای همودینامی ک و ط ول م دت تش نج در گ روه اتومیدیــت و پروپوفــول بــه صــورت جداگانــه و نیــز دو گــروه نس بت ب ه یکدیگ ر ب ر اس اس س ن و جن س وج ود نداش ت.بحث
در مطالعاتــی کــه توســط گازداک و همــکاران)11(، گریولنــد و همــکاران)21(، زهــاوی و همــکاران)31( و آرانتــی و همــکاران)41( انج ام ش د، ط ول م دت تش نچ در گ روه بیم اران دریافتکننده پروپوفــول در مقایســه بــا بیمارانــی کــه اتومیدیــت دریافــت کردنــد بــه صــورت معنــیداری کوتاهتــر بــود. در حالــی کــه در مطالع ه م ا تف اوت معن یداری از نظ ر ط ول م دت تش نج حی ن اس تفاده از اتومیدی ت و پروپوف ول وج ود نداش ت. )طول م دت تش نج اتومیدی ت 53/18±14/35 در مقاب ل پروپوف ول
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

.)35/74 ±17/65
در مطالع ه م ا میانگی ن فش ار خون سیس تولیک و دیاس تولیک در دقیقهه ای1، 3 و 5 پ س از تش نج در هر دو گ روه اتومیدیت و پروپوف ول افزای ش یاف ت ول ی ای ن افزای ش حی ن اس تفاده از پروپوف ول نس بت ب ه اتومیدی ت کمت ر ب ود ب ا اینح ال از نظ ر آم اری ای ن اخت لاف معن یدار نب ود. در ای ن رابط ه یافتهه ای مطالع ه م ا مطاب ق یافتهه ای کانب ک و هم کاران)51( ب ود. در مطالع ه آنه ا نی ز میانگی ن فش ارخون متوس ط سیس تولیک و دیاس تولیک بیم اران پ س از تش نج درمان ی در س ه گ روه پروپوف ول، اتومیدی ت و تیوپنت ال اخت لاف معن یداری نداش ت .لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه در مطالع ه ب ه عم ل آم ده توس ط گازداک و هم کاران)11( و ارد ی ل و هم کاران)61(، تنه ا فش ارخون سیســتولیک پــس از تشــنج در گــروه پروپوفــول نســبت بــه اتومیدی ت ب ه ص ورت معن یداری افزای ش کمت ری داش ت.
در مطالعــه مــا ضربــان قلــب در دقیقههــای 1، 3 و 5 پــس از
تش نج درمان ی افزای ش نش ان م یداد ک ه ای ن افزای ش حی ن اس تفاده از پروپوف ول نس بت ب ه اتومیدی ت کمت ر ب ود ول ی از لح اظ ام اری معن یدار نب ود. ای ن یافت ه مطالع ه م ا مطاب ق بـا یافتهه ای مطالع ه کانب ک و هم کاران)51( ب ود ب ه ط وری ک ه در مطالع ه آنه ا نی ز علیرغ م افزای ش ضرب ان قل ب پ س از تش نج درمان ی در ه ر دو گ روه اخت لاف معن یداری بی ن گروههــا از ایــن نظــر وجــود نداشــت. بــا اینحــال در مطالعــه اردی ل و هم کاران)61( ضرب ان قل ب پ س از تش نج درمان ی در گ روه اتومیدی ت در مقایس ه ب ا گ روه پروپوف ول ب ه ص ورت معنــیداری افزایــش بیشــتری داشــت کــه بــا مطالعــه مــا همخوان ی ن دارد.
ب ه ط ور کل ی ب ر طب ق مطالع ه م ا پارامتره ای همودینامی ک پ س از تش نج درمان ی در ه ر دو حال ت اس تفاده از پروپوفول و اتومیدی ت افزای ش داش ته ول ی ای ن افزای ش ب رای پروپوف ول نس بت ب ه اتومیدی ت کمت ر ب وده اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر در گ روه پروپوف ول ش رایط همودینامی ک بع د از تش نج درمان ی تغییــر کمتــری داشــته ولــی ایــن یافتههــا از نظــر آمــاری معنــیدار نبــود. ایــن نتایــج منطبــق بــا یافتههــای مطالعــه کانب ک و هم کاران)21( ب ود ول ی ب ا نتیج ه مطالع ات گازداک و هم کاران)9( و اردی ل و هم کاران)41( همخوان ی نداش ت زی را طبــق مطالعــات مذکــور در القــای بیهوشــی بــا پروپوفــول در مقایســه بــا اتومیدیــت شــرایط همودینامیکــی بیمــار پــس از تشــنج درمانــی بهطــور معنــیداری پایدارتــر اســت .
عـدم وجود اختـلاف معنیدار بیـن پارامترهـای همودینامیک در دو گـروه پروپوفـول و اتومیدیـت در مطالعـه ما میتوانـد به دلیل عواملـی مثـل کـم بـودن حجـم نمونـه، محـدود بـودن جلسـات تشـنج درمانـی، متفـاوت بـودن نـوع بیماریهـای روانپزشـکی و گروههـای سـنی در بیمـاران تحت بررسـی در مطالعه ما، نسـبت بـه سـایر مطالعـات مشـابه انجـام شـده باشـد. نکته دیگـر اینکه در مطالعـه مـا مقایسـه اثـر دو دارو بـر روی یک گـروه از بیماران صـورت گرفـت در حالـی کـه در مطالعـات مشـابه دیگـر، آزمون بـر روی دو گـروه مجـزا از بیماران انجام شـده بودکـه در متفاوت بـودن نتایـج بیتاثیر نیسـت.
نتیجهگیری
تفــاوت معنــیداری بیــن طــول مــدت تشــنج و تغییــرات همودینامی ک متعاق ب تش نج درمان ی، پ س از الق ا بیهوش ی بــا پروپوفــول و اتومیدیــت وجــود نــدارد.
پیشنهادات
بـا توجـه به کـم بـودن حجم نمونـه و کم بودن جلسـات تشـنج درمانـی کـه از محدودیتهـای ایـن مطالعـه محسـوب میگـردد توصیـه میشـود جهت دسـتیابی بـه نتایـج دقیقتـر مطالعاتی با حجم نمونه و تعداد جلسـات تشـنج درمانی بیشـتر صورت گیرد.
تقدیر و تشکر
بــه ایــن وســیله مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود را از مرکــز تحقیق ات بیهوش ی و درد دانش گاه عل وم پزش کی هرم زگان و کلیــه پزشــکان و پرســنلی کــه در انجــام ایــن تحقیــق مــا را یــاری نمودنــد اعــلام میداریــم.
controlled clinical trial. The Journal of ECT 2012; 28(1): 10-13.
Hoyer C, Kranaster L, Janke C, Sartorious A. Impact of the anesthetic agents ketamine,etomidate, thiopental and propofol on seizure parameters and seizure quality in electroconvulsive therapy;a retrospective study. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 2014; 264(3): 255-261.
Gazdag G, Kocsis N,Tolna J, Ivanyi Z. Etomidate versus propofol for electroconvulsive therapy in patients with schizophrenia. The journal of ECT 2004; 20 (4): 225-229.
Graveland P E,Wierdsma A I, Van der Broek W W, Birkenhager T k. A retrospective comparison of the effects of propofol and etomidate on stimulus variables and efficacy of electroconvulsive therapy in depressed inpatients. Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry 2013; 45: 230-235.
Zahavi G S, Dannon P. Comparison of anesthetics in electroconvulsive therapy: an effective treatment with the use of propofol, etomidate, and thiopental. Neuropsychiatric disease and treatment 2014; 10: 383-389.
Eranti S V, Mogg A J, Pluck G C, Landau S, McLughlin D M.Methohexitone, propofol and etomidate in electroconvulsive therapy for depression: a naturalistic comparison study. Journal of affective disorders 2009; 113 (1): 165-171.
Canbek O, Ipekcoglu D, Menges O, Atagun M I, Karamustafaologlu N, Cetinkaya O Z, et al. Comparison of Propofol, Etomidate, and Thiopental in Anesthesia for Electroconvulsive Therapy: A Randomized, Double-blind Clinical Trial. The journal of ECT 2015; 31 (2): 91-97.
Erdil F, Demirbilek S, Begec Z, Ozturk O, Ersoy M O. Effects of propofol or etomidate on QT interval during electroconvulsive therapy. The journal of ECT 2009; 25 (3): 174-177.
اثر پروپوفول واتومیدیتبرطول مدتتشنج و پاسخهایهمودینامیک
References
Merkl A, Heuser I, Bajbouj M. Antidepressant electroconvulsive therapy: Mechanism of action, recent advances and limitations. Experimental Neurology 2009; 219(1): 20-26.
Weiner Richard D. The practice of electroconvulsive therapy. American Psychiatric Association Committee on Electroconvulsive Therapy. 2st ed. Washington, DC: American Psychiatric Association 2001.
Miller R D, Pardo J, Manuel C. Basics of anesthesia. 6st ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences 2011;
125-134
Dogan Z, Snoglu N, Yildiz H, Coskuner I,Ugur N, Biter E, et al. Comparison of enflurane and propofol in electroconvulsive therapy: a randomized crossover open preliminary study on seizure duration and anaesthetic recovery. Revista brasileira de anestesiologia 2011; 61(5): 586-590.
Patel A S, Gorst-Unsworth C, Venn R M, Kelley K, Jacobe Y. Anesthesia and electroconvulsive therapy: a retrospective study comparing etomidate and propofol. The journal of ECT 2006; 22 (3): 179-183.
Tan H L, and Lee C Y. Comparison between the effects of propofol and etomidate on motor and electroence phalogram seizure duration during electroconvulsive therapy. Anaesthesia and intensive care 2009; 37 (5): 807.
Ingram A, Schweitzer I, Ng C, Saling M M, Savage G. A comparison of propofol and thiopentone use in electroconvulsive therapy: cognitive and efficacy effects. The journal of ECT 2007; 23 (3): 158-162.
Jarineshin H, Kashani S, Fekrat F, Vatankhah M, Golmirzaei J, Alimolaee E, et al. Seizure Duration and Hemodynamic State During Electroconvulsive Therapy: Sodium Thiopental Versus Propofol. Global Journal of Health Science 2016; 8(2): 126-31.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Abdollahi MH, Izadi A, Hajiesmaeili MR, Ghanizadeh A, Dastjerdi G, Hosseini HA, et al. Effect of etomidate versus thiopental on major depressive disorder in electroconvulsive therapy, a randomized double-blind
Assessment of Propofol and etomidate effect on the duration of convulsion and hemodynamic responses to electroconvulsive therapy
Mehrdad Malekshoar1, Hashem Jarineshin2, Saeed kashani3, Fereydoon Fekrat4, Raziyeh Raz5, Majid Vatankhah6*
Assistant Professor of Anesthesiology, intensive care fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Associate Professor of Anesthesiology, Cardiothoracic anesthesia fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Assistant Professor of Anesthesiology cardiothoracic anesthesia fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Anesthesiology Specialist and Researcher, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
General physician, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Assistant Professor of Anesthesiology intensive care sub specialty, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
ABStRAct

00Summer 2017, Vol 7, NO 4
60قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید