فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5292148-137203

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد
محمدرضا افلاطونیان1، فوزیه رفعتی2، مریم سلطانی نژاد3، فاطمه مشایخی*4
استادیار، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان، مربی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
14526849

تاریخ دریافت: 22/9/5931 تاریخ بازبینی: 28/1396/1تاریخ پذیرش: 2/1396/2چکیده
زمین ه و ه دف: مدیری ت درد یک ی از مهمتری ن اج زاء مراقب ت از بیم ار اس ت و پرس تار نق ش کلی دی در مدیری ت درد دارد. دان ش کاف ی مراقبی ن س امت نس بت ب ه مدیری ت درد بس یار مه م میباش د و ای ن مس ئله ج زء حق وق بیم اران میباش د .
م واد و روشه ا: ای ن مطالع هی توصیف ی تحلیل ی، ب ه بررس ی دان ش و نگ رش پرس تاران ش اغل در دانش گاه عل وم پزش کی جیرف ت نس بت ب ه مدیری ت درد پرداخت ه اس ت .
0899951پژوهشـی

مقـاله
14

پژوهشـی

مقـاله

14

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

یافتهه ا: نتای ج نش ان داد بی ش از 70 درص د پرس تاران نگ رش منف ی ت ا متوس ط و 6/71 درص د آن ان س طح دان ش پایی ن نس بت ب ه مدیری ت درد داش تند .
نتیجهگیــری: از آنجای ی ک ه نتای ج نش ان داد اغل ب پرس تاران دان ش و نگ رش کاف ی نس بت ب ه مدیری ت درد ندارن د، ل ذا توصی ه میش ود برنامهه ای آم وزش م داوم در زمین ه مدیری ت درد جه ت کلی ه پرس تاران ش اغل م د نظ ر مس ئولین ق رار بگی رد.
واژههای كلیدی: دانش، نگرش، پرستاران، مدیریت درد
مقدمه
درد نش انهی جالب ی از توانای ی حی ات و پدی ده ش گفت زندگ ی اســت کــه در بســیاری از مــوارد باعــث نجــات جــان انســان میشــود و فــرد را از زیــان بخــش بــودن عوامــل خارجــی آگاه میس ازد و مهمتری ن دلیل ی اس ت ک ه باع ث میش ود بیم اران ب ه جس تجوی کم ک بپردازن د)1(.

نویسـنده مسـئول: خانـم فاطمـه مشـایخی، مربی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، کارشـناس ارشـد پرسـتاری مراقبتهـای ویژه، مربـی عضو هیات علمی دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفتپست الکترونیک: [email protected]
انجمــن بینالمللــی درد، درد را یــک احســاس پنهــان و تجربــه
هیجان ی مرتب ط ب ا آس یب بافت ی ح اد ی ا بالق وه میدان د، ای ن تعری ف درد را ب ه عن وان ی ک تجرب ه زیس تی روان ی و عام ت تخری ب بافت ی م ورد تاکی د ق رار میده د)2(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

درد درم ان نش ده موقعی ت بیم ار را ب ه خط ر میان دازد چراک ه تحقیق ات اخی ر نش ان داده اس ت ک ه درد برط رف نش ده باع ث تضعی ف سیس تم ایمن ی حت ی افزای ش رش د تومورها میش ود ،درد باعــث افزایــش نیــاز بــه اکســیژن و اختــالات عملکــردی تنفــس و کاهــش فعالیــت دســتگاه گــوارش و تیرگــی شــعور میگ ردد. درد ح اد ش دید خط ر مهم ی ب رای ایج اد درده ای عصب ی مزمن اس ت)3(.
مدیری ت درد یک ی از مهمتری ن اج زاء مراقب ت از بیم ار اس ت و پرس تار نق ش کلی دی در مدیری ت درد دارد)4(. هم ه بیم اران ح ق دارن د از درد رهای ی یابن د و یک ی از بزرگتری ن چالشه ا در پرس تاری اطمین ان از راحتی بیم ار و رهایی بیمار از درد اس ت، از نظ ر تاریخ ی نیز کنت رل درد بیم اران در حوزه فعالیت پرس تاران بــوده اســت. تنهــا محــدودی از کارهــای پرســتاری مهمتــر از تس کین درد میباش ند)5(. تس کین موث ر درد بیم اران ن ه تنه ا موج ب راحت ی جس می بیم ار میش ود، بلک ه موج ب ارتق اء کیفی ت زندگ ی، برگش ت س ریع ب ه زندگ ی روزم ره و کاه ش م دت اقام ت در بیمارس تان و همچنی ن کاه ش هزینهه ای وی میش ود7)،6(. انجم ن درد آمری کا در س ال 2000 س نجش درد را ب ه عن وان پنجمیـن عائ م حیات ی ض روری اعام ک رد، زی را اگر درد مث ل عائ م حیات ی س نجیده ش ود، کاه ش درد س ریعتر انج ام خواهد ش د)8(.
دانــش مراقبیــن ســامت نســبت بــه اثــرات فیزیولوژیــک درد بس یار مه م اس ت)9(. پرس تاران در بس یاری از بخشه ا از جمل ه بخشهــای داخلــی، جراحــی، انکولــوژی، واحدهــای ســرپایی و مراقب ت در من زل ب ا بیم اران دچ ار درد روب رو میش وند، ل ذا بای د از دان ش و مه ارت کاف ی ب رای بررس ی درد و اث رات آن ب ر بیم ار، روشه ای تس کین درد و ارزش یابی اثربخش ی این روش ها برخــوردار باشــند)01(. نگــرش بیــان کننــده عقایــد و بــاور فــرد اس ت ک ه در اعم ال، رفت ار و احساس ات ف رد نمای ان میش ود)9(. اعم ال و رفت ار پرس تاران در قب ال مس ائل مختل ف مراقبت ی از جمل ه توج ه ب ه درد بیم اران متاث ر از عوام ل مختل ف از جمل ه اعتق ادات، ارزش ها، آداب و رس وم و بط ور کل ی فرهن گ جامع ه میباش د و نش ان دهن ده ن وع نگ رش پرس تاران اس ت)11(، ل ذا ب ا آگاه ی از نگ رش پرس تاران نس بت ب ه درد بیم اران میت وان در ص ورت ل زوم عوام ل موث ر در تغیی ر ی ا تثبیت نگ رش دلخواه را فراه م س اخت.
تحقیق ات فراوان ی ناکاف ی ب ودن مدیری ت درد را نش ان میده د حتــی بــا وجــود تحقیقــات در دهههــای اخیــر و وجــود ضــد درده ای موث ر و در دس ترس، هن وز تعداد زی ادی از بیم اران درد خفی ف ت ا ش دیدی را تجرب ه میکنن د)21(. همچنی ن مطالع ات نش ان دادهان د ک ه اغل ب پرس تاران درد بیم اران را دس ت ک م گرفت ه و ش دت درد بیم اران را ب اور نمیکنن د و اغل ب دان ش کاف ی در زمین ه تس کین درد بیم اران ندارن د، از طرف ی بدلی ل ت رس از اعتی اد بیم اران ب ه داروه ای ض د درد از مص رف داروه ا امتنــاع میورزنــد13), 41(.
از طرف ی بررس ی تحقیق ات گذش ته نش ان داده اس ت زمان ی ک ه پرس تاران نس بت ب ه مدیری ت درد آگاه ی کاف ی داش ته باشــند نتایــج موثرتــری بــر کنتــرل و تســکین درد بیمــاران خواهن د داش ت)51(. ل ذا ب ا توج ه ب ه اهمی ت کنت رل درد و ای ن ک ه ای ن مس ئله جـزء حق وق بیم ار میباش د، ل زوم بررس ی دان ش و نگ رش پرس تاران نس بت ب ه مدیری ت درد در بیم اران بســتری بخوبــی احســاس میشــود و ایــن میتوانــد راهــی جه ت ش ناخت عوام ل و چالشه ای موج ود در زمین ه تس کین درد باشــد و بــر اســاس آن بــه راهکارهــای آموزشــی و اجرایــی دس ت یاف ت. در همی ن راس تا محققی ن ب ر آن ش دند ک ه ای ن پژوه ش را ب ا ه دف بررس ی دان ش و نگ رش پرس تاران ش اغل در دانش گاه علـوم پزش کی جیرف ت نس بت ب ه مدیری ت درد ،طراح ی و اج را نماین د.
روش اجرا
ای ن پژوه ش توصیف ی تحلیل ی با ه دف بررس ی دان ش و نگرش پرس تاران ش اغل در بیمارس تانهای وابس ته ب ه دانش گاه عل وم پزش کی جیرف ت انج ام ش د. جامع ه پژوه ش کلی ه پرس تاران ش اغل در بیمارس تانهای وابس ته ب ه دانش گاه عل وم پزش کی جیرفــت بودنــد. پژوهشــگر پــس از کســب اجــازه از مســئولین مربوط ه ب ا مراجع ه ب ه بیمارس تان پرسش نامهی مربوط ه را بین کلی هی پرس تاران ش اغل در ش یفتهای صب ح، عص ر و ش ب توزی ع و پ س از تکمی ل، جم عآوری نم ود. اه داف پژوه ش و داوطلبانــه بــودن شــرکت در مطالعــه بــرای شــرکت کننــدگان ش رح داده ش د و رضای ت ش فاهی از آن ان گرفت ه ش د .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday October 17th 2017

اب زار پژوه ش ش امل س ه قس مت ب ود چ ک لیس ت اطاعات دموگرافی ک پرس تاران ش امل: س ن، جن س، وضعی ت تاه ل ،مــدرک تحصیلــی، ســمت، وضعیــت اســتخدامی، ســابقه کار ،بخــش محــل فعالیــت، گذرانــدن دوره آموزشــی در رابطــه بــا مدیریــت درد … میباشــد.
پرسش نامه ارزیاب ی نگ رش پرس تاران نس بت ب ه مدیریت
:Nurses’ Attitude Survey )NAS( درد
درصد فراوانی اطلاعات دمورافیک
%70/6 72 زن جنس
%29/4 30 مرد 59/8 61 مجرد تاهل
%35/3 36 متاهل %4/9 5 بیوه %9/8 10 فوق دیپلم تحصیلات
%81/4 83 لیسانس %8/8 9 فوق لیسانس %77/4 79 پرستار شغل
%10/8 11 سرپرستار %11/8 12 سوپروایزر %28/4 29 کمتر از سه سال سابقه كار
%48/1 49 4-11 سال %18/6 19 12-19 سال %4/9 5 بالاتر از %13/7 14 بلی گذراندن دوره آموزش درد قبل از كارگاه
%86/3 88 خیر %100 102 تعداد كلقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید