4874566-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5310161-136770

کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش فاجعه آمیز کردن
درد در بیماران با سبک دلبستگی دلمشغول دارای درد مزمن عضلانی- اسکلتی
مریم امینی فسخودی * 1، دکترمجید محمود علیلو 2، دکتر کارینه طهماسیان3، دکتر عباس بخشی پور رودسری 4
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
استاد دانشگاه تبریز- دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی- دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
استاد دانشگاه تبریز- دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
16026047

تاریخ دریافت: 41/6/4931 تاریخ بازبینی: 12/1396/2تاریخ پذیرش: 29/1395/1
چکیده
زمین ه و ه دف: ه دف از تحقی ق حاض ر بررس ی اثربخش ی تکنیکه ای رفتاردرمان ی دیالکتیک ی در کاه ش فاجع ه آمی زی درد در بیم اران ب ا س بک دلبس تگی دل مش غول مبت لا ب ه درد مزم ن عضلان ی- اس کلتی ب ود.
مــواد و روشهــا: ای ن ط رح پژوهش ی ب ر پای ه ط رح خ ط پای ه چندگان ه انج ام ش د. پروت کل درم ان در 12 جلس ه 60 دقیق های ب ر روی 2 بیم ار زن مبت لا ب ه کم ر درد مزم ن اج را ش د. همچنی ن 2 جلس ه خ ط پای ه و ی ک جلس ه پیگی ری 1 ماه ه نی ز وج ود داش ت .پرسشــنامه های مقیاسهــای روابــط) RSQ( و فاجعــه آمیــزی) PCQ( در جلســات خــط پایــه، پنجــم، هفتــم، نهــم، یازدهــم، چهاردهــم و پیگیــری، توســط آزمودنیهــا تکمیــل شــدند. نتایــج درمــان از طریــق روش ترســیم دیــداری، درصــد بهبــودی و انــدازه اثــر تحلیــل شــد.
نتای ج و یافتهه ا: نتای ج نش ان داد رفتاردرمان ی دیالکتیک ی در کاه ش فاجع ه آمی زی ب ه عن وان ی ک رفت ار دلبس تگی در بیم اران ب ا س بک دلمش غول موث ر اس ت و ای ن اث رات ب ه می زان زی ادی در مرحل ه پیگی ری نی ز در بیم اران باق ی میمان د.
بحــث و نتیجه گیــری: بهکارگیــری درمانهــای روان شــناختی در کنــار درمــان دارویــی در درمــان بیمــاران مبتــلا بــه دردهــای مزمــن عضلان ی- اس کلتی موث ر اس ت.
کلمات کلیدی: رفتاردرمانی دیالکتیکی، درد مزمن عضلانی- اسکلتی، فاجعه آمیزی و سبک دلبستگی دلمشغول
مقدمه

نویسنده مسئول: مریم امینی فسخودی،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریزپست الترونیک: [email protected]
دردهــای مزمــن عضلانــی- اســکلتی یکــی از مهمتریــن مش کلات مرب وط ب ه س لامتی در بس یاری از کش ورها هس تند و اث رات قاب ل توجه ی ب ر ناتوان ی، مرخصیه ای کاری و ت رک کار بــه خاطــر ناتوانــی دارنــد)1(. درد مزمــن دردی اســت کــه دوره بهب ودی آن بی ش از زم ان معم ول و م ورد انتظ ار ط ول میکشــد. بنابــر معیارهــای انجمــن بینالمللــی درد، ایــن زم ان ب رای اه داف پژوهش ی حداق ل 3 م اه و ب رای اه داف بالینــی 6 مــاه تعییــن شــده اســت)2(. ایــن نــوع درد تــا حــد زی ادی ب ر عملک رد روزان ه و حرف های ف رد مبت لا اث ر منف ی میگ ذارد و ع لاوه ب ر درمانه ای داروی ی و پزش کی نیازمن د مداخ لات روان ش ناختی جه ت پیش گیری از اف ت کارک رد و ناتوان ی جس مانی و روان ی میباش د)3(. علیرغ م س طوح نس بتا مشــابه شــدت درد، افــراد بــا تجربــه درد ســطوح متفاوتــی از محدودیتهــای فیزیکــی، هیجانــی، درماندگــی و ناتوانــی را نش ان میدهن د)4(. تحقیق ات زی ادی ب ر روی عوام ل روان ی- اجتماعــی بــه عنــوان متغیرهــای آســیب پذیــری نســبت بــه درد مزمــن صــورت گرفتــه اســت. ایــن متغیرهــا ماننــد فاجعهآمی زی) Catastrophizing( پی ش بین ی کنن ده مزم ن ش دن درد و ناتوان ی ناش ی از آن هس تند)5(. فاجعهآمی زی ی ک تمرکــز اغراقآمیــز منفــی روی درد، درماندگــی و پیامدهــای منف ی ناش ی از آن میباش د)6(. عوام ل زی ادی در فاجع ه آمی ز ک ردن درد نق ش دارن د. برخ ی بیمـاران ب ه منظ ور اجتن اب از انج ام مس ئولیتها و برانگیخت ن حمای ت و توج ه دیگ ران بــه فاجعهآمیــز کــردن درد خــود میپردازنــد. ممکــن اســت پاس خهای همدلان ه ی ا حمایت ی دیگ ران ب ه تقوی ت و حف ظ فاجع ه آمی زی و دیگ ر رفتاره ای مربـوط ب ه درد بینجام د)7(. ب رای مث ال، بیمـاران در حض ور همس ران خ ود ب رای مـدت طولانیتــری دســت بــه فاجعهآمیــزی کــردن درد خــود میزنن د6) و 8(. طب ق نظ ر برخ ی محقق ان، اف رادی ک ه دس ت ب ه فاجع ه آمی زی در خ ود میزنن د، ب ه دنب ال جل ب حمای ت و همدل ی دیگ ران مه م )اف راد مه م زندگ ی( ب رای غلب ه ب ه دردش ان هس تند، ب ه عب ارت دیگ ر آنه ا فاجع ه آمی زی را ب ه عنــوان یــک راهبــرد تنظیــم هیجــان بــه کار میبرنــد)9(. در واق ع، برخ ی تحقیق ات فاجع ه آمی زی را ی ک راه کار غلب های متمرکــز بــر هیجــان تعریــف کردهانــد10) و 11(. درد بــه عنــوان ی ک استرس ور مه م، فش ار زی ادی ب ر سیس تم تنظی م هیج ان ف رد وارد میکن د و ب ا فع ال ک ردن آن موج ب مزم ن ش دن درد میش ود)21(. دو ده ه پی ش نظریـه دلبس تگی ب ه عن وان یــک چارچــوب نظــری مهــم بــرای تنظیــم هیجــان بــه کار رف ت)31(. ب ر اس اس ای ن نظری ه، تجربی ات بی ن ف ردی اولی ه ب ا تصاوی ر دلبس تگی )مراقب ان اصل ی( موج ب رش د الگوه ای کاری درون ی) Internal Working Model( از خ ود و دیگ ران )س بکهای دلبس تگی( میش ود ک ه در رواب ط بع دی ف رد ب ا دیگ ران و ب ه هن گام مواجهـه ب ا موقعیتهـای اس ترسآمیز ،بــه تنظیــم هیجــان فــرد کمــک میکننــد. یکــی از ایــن موقعیتهــای اســترسآمیز، درد اســت کــه بــا فعــال کــردن رفتاره ای دلبس تگی موج ب تق رب جوی ی اف راد ب ه تصاوی ر دلبس تگی میش ود؛ س پس ای ن تصاوی ر ب ا فراه م ک ردن ی ک پای گاه ام ن فیزیک ی و هیجان ی، ب ه تنظی م هیج ان ف رد کمک میکنن د)41(. ب رای اولی ن ب ار کل ب) Kolb( بی ن دلبس تگی و درد رابطــه برقــرار کــرد و نظریــه دلبســتگی را بــرای بیــان رفتاره ای مش اهده ش ده در بیم اران مبت لا ب ه درد مزم ن ب ه کار بــرد و شــکایت مربــوط بــه درد را یــک رفتــار دلبســتگی نامیــد. ایــن رفتارهــا بــه شــکل شــکایت، نالیــدن، مراجعــه مکــرر بــه پزشــک، ســوالات مکــرر دربــاره بیمــاری، تقاضــای کمــک و حمایــت، تقــرب جویــی و چســبیدن بــه دیگــران و یــا بالعکــس بــا انــکار درماندگــی، انتقــاد از کمــک و حمایــت دیگ ران، کنارهگی ری و اجتن اب از مراجع ه ب ه پزش ک، نش ان داده میش وند)51(. برخ ی محقق ان معتقدن د، رفتاره ای مرب وط ب ه درد در بیم اران مبت لا ب ه درد مزم ن، میتوان د ش کلی از تروماه ای ح ل نش ده دوران کودک ی آنه ا باش د)61(. در واق ع ،ش باهتهایی در واکن ش اف راد ب ه جدای ی از دیگ ران )اف راد مهــم زندگــی( و شــکایت مربــوط بــه درد وجــود دارد. ایــن یافتهه ا حاک ی از ای ن اس ت ک ه در پاس خ بـه درد جس می و درد مربــوط بــه طــرد شــدن، مکانیســمهای یکســانی در سیس تم دلبس تگی ب ه منظ ور تنظی م هیج ان منف ی فع ال میش ود)71(. از طرف ی، در تحقیق ات متع دد، رابط ه ق وی بی ن فاجعهآمیــزی بــا دلبســتگی اضطرابــی یــا همــان ســبک دل مش غول) Preoccupied( گ زارش ش ده اس ت18)، 91، 20و 12(. نتایج مطالع های نش ان داد که اف راد اجتناب ی در غیاب دیگ ران ادراک درد کمت ری داش تند در حالیک ه، اف راد اضطراب ی )دلمش غول( در حضــور دیگــران ادراک درد کمتــری گــزارش کردنــد؛ زیــرا حمای ت و همدل ی دیگ ران خصوص ا در مراح ل اولی ه درد، ب ه ادراک کمت ر درد در ای ن اف راد کم ک میکن د)22(. در ی ک مدل ب ا نف وذ از س بکهای دلبس تگی، اف راد ب ا س بک دل مش غول دارای دی دگاه منف ی از خ ود و دی دگاه مثبت از دیگران هس تند و ب ر روی پیوس تار دلبس تگی، نم رات بالای ی در بع د اضط راب و نمــرات پایینــی در بعــد اجتنــاب میگیرنــد)32(. ایــن افــراد تمایــل زیــادی بــه اغــراق کــردن نیازهــای دلبســتگی دارنــد ک ه ب ا گ وش ب ه زنگ ی ب الا نس بت ب ه تهدی د و بزرگنمای ی مش کلات از قبی ل درد، مش خص میش ود و از راهبرده ای ب ا کن ش وری ب الا) Hayperactivation( ب رای تنظی م هیج ان اس تفاده میکنن د)42(. ب ر طب ق ی ک م دل دیگ ر از راهبرده ای تنظی م هیج ان، راهبرده ای ب ا کن ش وری ب الا، راهب رد تنظیم هیجــان در افــرادی اســت کــه نمــرات بــالا در بعــد اضطــراب میگیرنــد و دارای ســبک دلبســتگی دل مشــغول هســتند .برخ لاف اف راد اجتناب ی ک ه تمایل ی ب ه درک و بی ان هیجان ات منف ی خ ود ندارن د، اف راد اضطراب ی تمای ل ش دیدی ب ه بی ان و اب راز ای ن هیجان ات دارن د؛ زی را ب ا اه داف دلبس تگی آن ان ک ه هم ان جل ب حمای ت و همدل ی از جان ب دیگ ران اس ت ،س ازگار میباش د)52(. از آنجائیک ه، درد و هیج ان مکانیس مهای یکســانی را بهمنظــور کاهــش شــرایط نامســاعد راهانــدازی میکننــد، در نتیجــه بهتــر اســت رویکردهــای درمانــی کــه ب رای درم ان اف راد ب ا درد مزم ن در نظ ر گرفت ه میش وند، ب ر روی مس ائل مرب وط ب ه تنظی م هیج ان نی ز تمرک ز کنن د. در ای ن رابط ه، ع دهای از محقق ان توج ه خ ود را ب ه درمانهای ی کــه در روانشناســی بــه درمانهــای مــوج ســوم مشــهورند ،جلــب کردهانــد)62(. رفتــار درمانــی دیالکتیکــی) DialecticalBehavior therapy( بهعن وان یک ی از مهمتری ن درمانهـای م وج س وم، ک ه ب رای اولی ن ب ار ب رای درم ان بیم اران م رزی ب ه کار رف ت، ی ک روش ش ناختی- رفت اری اس ت ک ه هس ته اصل ی آن تنظی م هیج ان اس ت و دارای دو ج زء درم ان ف ردی و آمــوزش مهارتهــای گروهــی میباشــد)72(.DBT بــه طــور همزمــان موجــب انعطافپذیــری رفتــار بیمــار و پذیــرش احساســات او میشــود و بــه تعــادل میــان آن دو کمــک میکنــد)82(. تکنیکهــای DBT شــامل تکنیکهــای بنیــادی بــهکار رفتــه در درمــان شــناختی- رفتــاری ماننــد زنجیــره
تحلیــل رفتــار) Behavioral analysis chain(، مواجهــه )Exposure(، ثبــت هیجانــات) Recording Emotions( و بازســازی شــناختی) Cognitive reconstruction( و همچنی ن تکنیکهای ی اس ت ک ه منحصـرا در DBT ب ه کار میرون د مانن د: اعتباربخش ی) Validation(، تفک ر دیالکتیک ی )Dialectical thinking( و ذهنآگاهــی) Mindfulness(
)92(. برخــی یافتههــا، حاکــی از اثربخشــیDBT در افزایــش ایمنــی دلبســتگی اســت)03(. ذهنآگاهــی بهعنــوان مهمتریــن تکنی ک ای ن درم ان، حال ت و کیفیت ی از آگاه ی میباش د ک ه هش یاری را ب ه ط ور فع ال درگی ر تجربی ات مرب وط ب ه زم ان ح ال میکن د ت ا از دلبس تگی ب ه ای ن تجربی ات ره ا ش ود ،ب دون آنک ه درب اره آنه ا قض اوت کن د یـا ب رای تغیی ر دادن آنهــا تــلاش کنــد)13(. در واقــع، ذهنآگاهــی بــا توجهکــردن ب ه تجربیات ی ک ه لحظ ه ب ه لحظ ه اتف اق میافت د، س طوح آگاهــی را گســترش میدهــد و بــه رشــد روابــط ســالم از طری ق تغیی ردادن الگوه ای معی وب تفک ر و احساس ات، کم ک میکن د ک ه ای ن دو عملک رد ذهن-آگاه ی ب ه منظ ور تقوی ت دو عملک رد مه م ایمن ی دلبس تگی، یعن ی کم ک ب ه رشـد انعطافپذیــری فرایندهــای شــناختی و افزایــش توانایــی خــود تنظیم ی هیجان ی، ص ورت میگی رد)23(. در رابط ه ب ا تکنی ک ذهــن آگاهــی و ایمنــی دلبســتگی، نتایــج پژوهشهــا حاکــی از رابطــه ایــن دو مفهــوم اســت. ماننــد33)، 43، 53، 63، 73، 83، 93، 40 و 14(. همچنیــن، ذهــن آگاهــی بــه دلیــل داشــتن ویژگیهــای انعطافپذی ری نس بت ب ه هش یاری، خ ود تنظیم ی و درگی ر نش دن در پردازشه ای مفهوم ی، ی ک درم ان مناس ب ب رای فاجعهآمی زی میباش د؛ زی را فاجع ه آمیـزی بـا تفس یرکردن ، قضاوتک ردن و درگیرش دن در پردازشه ای مفهوم ی، بهط ور خ ودکار ب ه ی ک تنظی م هیج ان ناموف ق منج ر میش ود)24(. در ایــن راســتا، چندیــن مطالعــه رابطــه بیــن ذهنآگاهــی بــا فاجع ه آمی زی را گ زارش کردهان د43)، 44 و 45 (. بنابرای ن، پژوه ش حاضــر بــه دنبــال بررســی تاثیــر رفتــار درمانــی دیالکتیکــی در کاهــش فاجعهآمیــزی بهعنــوان یــک رفتــار دلبســتگی در بیم اران مبت لا ب ه درد مزم ن عضلان ی- اس کلتی میباش د. ت ا آنج ا ک ه بررس ی ب ه عم ل آم د، در ای ران پژوه ش مش ابهی انج ام نش ده اس ت..
روش اجرا
پژوهــش حاضــر از نــوع طرحهــای آزمایشــی تــک مــوردی بــا آزمودنیهــای متفــاوت و ســنجش پیوســته میباشــد و آزمودنیهــا بــه ترتیــب در مراحــل خــط پایــه، درمــان، پــس از درمــان و پیگیــری، شــرکت میکننــد. جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه شــامل کلیــه بیمارانــی بودنــد کــه در ســه مــاه آخ ر س ال92 جه ت دریاف ت خدم ات پزش کی ب ه کلینی ک درد ش هر تبریـز مراجع ه ک رده بودن د. گ روه نمون ه در ای ن پژوه ش ش امل 2 بیم ار زن مبت لا ب ه درد مزم ن عضلان ی- اس کلتی بودن د ک ه ب ه روش نمونهگی ری هدفمن د از طری ق انج ام مصاحب ه بالین ی توس ط روانش ناس بالین ی و زی ر نظ ر پزش ک متخص ص انتخ اب ش دند و پ س از اح راز ش رایط ورود و خ روج پژوه ش وارد فراین د درم ان ش دند. س پس ابزاره ای مــورد نظــر توســط پژوهشــگر در اختیــار هــر دو بیمــار قــرار گرف ت و زی ر نظ ر او تکمی ل ش دند. نم رات ه ر دو بیم ار در تمام ی پرسش نامهها تقریب ا یکس ان و عملک رد عموم ی آنه ا کمت ر از س طح متوسـط ب ود. روش اج رای مداخل ه و م کان اج رای جلس ات توس ط پژوهش گر ب رای ه ر دو بیم ار ش رح داده ش د؛ همچنی ن آنه ا اطمین ان حاص ل کردن د ه ر زم ان و در ه ر مرحل ه از درم ان ک ه تمای ل ب ه ش رکت در جلس ات را نداش تند، میتوانن د از ادام ه درم ان انص راف دهن د. پروت کل درم ان ب هکار رفت ه در پژوه ش حاض ر ش امل 2 جلس ه خ ط پایــه ،12 جلســه درمانــی و 1 جلســه پیگیــری 1 ماهــه بــود کــه شــامل تکنیکهــای تحمــل پریشــانی، ذهنآگاهــی ،اعتباربخشــی، زنجیــره تحلیــل رفتــار و مواجهــه میباشــد . تکنیکه ای ب هکار رفت ه در ای ن پژوه ش ب ر اس اس پروت کل بــه کار رفتــه توســط لینتــون) 2010( بــرای بیمــاران بــا درد مزم ن عضلان ی- اس کلتی ب ود ک ه زی ر نظ ر اس تاد راهنم ا ترجم ه و تهی ه گردی د .
ما کهــای ورود بــه پژوهــش شــامل: تشــخیص ســبک دلبس تگی دل مش غول، کاندی دای عم ل جراح ی نب ودن )در ص ورت داش تن س ابقه جراح ی، بی ش از 3 م اه از عم ل آنه ا گذش ته باش د(، ان واع درد در ناحی ه کم ر، پ ا و س تون فق رات کــه حداقــل 6 مــاه طــول کشــیده باشــد، ســن حداقــل 81 س ال و حداکث ر 40 س ال، دارا ب ودن س طح تحصی لات حداق ل دیپل م، و امض اء رضای ت نام ه کتب ی توس ط بیم ار. ملاکه ای خ روج ش امل: درد مزم ن ب ه عل ت داش تن عفون ت، س رطان ،آرتری ت روماتوئی د )اس تئو آرتری ت(، توم ور، شکس تگی ش دید مهرههــا، کمــردرد بــه علــت انحــراف ســاختاری در ســتون فق رات، اس کو لیوزی س، کم ردرد ب ه عل ت ب ارداری، داش تن بیــش از دو بــار جراحــی، ســابقه دریافــت درمــان و مدیریــت درد، اس تفاده از م واد روانگ ردان، س ابقه ضرب ه مغ زی ی ا ه ر بیمــاری دیگــری کــه در رونــد تحقیــق اختــلال ایجــاد کنــد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهــش تــک آزمودنــی) SingleSubject( اســت و در آن از طــرح خــط پایــه چندگانــه بهــره گرفت ه ش ده اس ت. در ای ن ط رح پ س از گ ردآوری دادهه ا در خ ط پای ه ب رای ه ر آزمودن ی ک ه در ش رایط محیط ی تقریب ا یکس ان ق رار دارن د، آزمودنیه ا ب ه ترتی ب و ب ا فاصل ه زمان ی معیــن وارد طــرح درمانــی شــده و مداخلــه درمانــی یکســانی بــا فاصلههــای زمانــی متفــاوت بــرای آنهــا بــهکار گرفتــه میش ود. منط ق زی ر بنای ی طرحه ای ت ک آزمودن ی همانن د طرحه ای گروه ی اس ت و تاثی ر مداخل ه ب ا مقایس ه ش رایط متفاوت ی ک ه ب ه آزمودن ی ارائ ه میگ ردد، بررس ی میش ود .عملک رد آزمودن ی در مرحل ه پی ش از مداخل ه ی ا مرحل ه خ ط پای ه، ب رای پی ش بین ی رفت ار آزمودن ی در آین ده ب هکار ب رده میش ود. ب رای بررس ی تاثی ر مداخل ه از روش ترس یم نم ودار رونــد شــدت علایــم و تعییــن انــدازه اثــر) Effect Size( بــر پای ه روش میانگی ن کاه ش خ ط پای ه مرب وط ب ه پژوهشهای ت ک آزمودن ی به ره گرفت ه ش ده اس ت)64(. در پژوه ش حاض ر ب رای تجزی ه و تحلی ل دادهه ا و ارزیاب ی کارای ی از روشه ای ترســیم دیــداری یــا تحلیــل نمــودار گرافیکــی اســتفاده شــد ک ه براس اس صع ود و ن زول متغی ر وابس ته، قض اوت ص ورت میگیــرد. عــلاوه بــر تحلیــل نمــوداری و ترســیمی، از فرمــول درصــد بهبــودی بــرای بررســی معنــاداری بالینــی تغییــرات و عینــی ســازی میــزان بهبــود در آماجهــای درمانــی اســتفاده ش د. طب ق ای ن فرم ول ،50 درص د کاه ش علای م ب ه عن وان موفقی ت در درم ان، نم رات بی ن 25 درص د ت ا 49 درص د ب ه عن وان بهب ودی ان دک و نهایت ا کاه ش نم رات تـا حـد زی ر 25 درص د ب ه عن وان شکس ت درمان ی تلق ی میش ود. ب رای بررس ی اثربخش ی بالین ی از فرم ول ان دازه اث ر کوه ن اس تفاده ش د ک ه مبتن ی ب ر میانگی ن و انح راف اس تاندارد دادههاس ت .
ان دازه اث ر ب الای 8/0 معن دار اس ت)74(.
ابزارهای اندازهگیری
پرسشــنامه مقیاسهــای روابــط ) Relationships ScalesQuestionaire(: ی ک اب زار س نجش پیوس تاری ب رای تعیی ن ســبکهای دلبســتگی بزرگســالان اســت. شــرکتکنندگان بهش یوهای ک ه در برق راری رواب ط نزدی ک عاطف ی ب ا دیگ ران رفت ار میکنن د، ب ه آن پاس خ میدهن د و نم رات ه ر سـبک پ س از میانگی ن گرفت ن از جم ع نم رات در ه ر زی ر مقی اس مش خص میش وند. ضری ب آلف ای کرونب اخ 4 خ رده مقی اس RSQ را در دامن های از 41/0 ب رای س بک ایم ن ت ا 70/0 ب رای ســبک انکارکننــده گــزارش کردهانــد)84(. لازم بــه ذکــر اســت بـا اینک ه الگ وی 4 عامل ی از پایای ی و اعتبـار نس بتا پایین ی برخ وردار اس ت، در پژوهشه ای متع ددی ب هکار رفت ه اس ت .ایــن الگــوی نمرهگــذاری 4 ســبک دلبســتگی را مشــخص میکنــد و دارای پیشــینه نظــری خوبــی میباشــد)94(. در یــک مطالع ه ک ه ب ر روی 355 دانش جو در ای ران انج ام ش د، آلف ای کرونبــاخ را بــرای ســبکهای ایمــن، ترســیده) Fearful( دل مش غول و انکارکنن ده – فاصلهج و) Dismissing( ب ه ترتی ب:
92/0، 35/0، 55/0 و40/0 گــزارش کــرد)05(.
پرسشــنامه فاجعــه آمیــز کــردن ) pain CatastrophizingScale(: ای ن مقی اس دارای 13س وال اس ت که 3 خ رده مقیاس نشــخوار ذهنــی، بــزرگ نمایــی و درماندگــی را اندازهگیــری میکنــد و بــر اســاس مقیــاس لیکرتــی 5 نمــرهای) 0 تــا 4( نمرهگ ذاری میش ود)15(. ای ن آزم ون بـر اس اس ای ن فرضی ه س اخته ش ده اس ت ک ه فاجع ه آمی ز کـردن درد ب ا س طوح مختل ف درد، ناتوان ی جس مانی و ناتوانی روانش ناختی، در ارتباط اســت)25(. در تحقیقــی نشــخوار ذهنــی 14 % واریانــس کل ،ب زرگ نمای ی 10% واریان س کل و درماندگ ی 8 % واریان س کل را تش کیل میدادن د و ضری ب آلف ا ب رای خ رده مقیاسه ای نش خوارذهنی، ب زرگ نمای ی و درماندگ ی به ترتی ب 87%، 60% و 79% و بــرای نمــره کل مقیــاس فاجعهســازی درد برابــر بــا 87% ب ود)15(. در پژوه ش محم دی و هم کاران ضری ب آلف ای کرونبــاخ بــرای ایــن خــرده مقیاسهــا بهترتیــب 56/0، 35/0، 81/0 و ب رای نم ره کل 84/0 ب ود)35(.
یافتهها
ویژگیه ای جمعی ت ش ناختی ه ر دو بیم ار در ج دول 1 ارائ ه گردیده اســت.
جدول شماره 1: ویژگیهای جمعیتشناختی
بیمار دوم بیمار اول متغیر بیمار
35 29 سن
متاهل متاهل وضعیت تاهل
لیسانس فوق دیپلم میزان تحصیات
خانه دار خانه دار شغل
کمر کمر محل ادراک درد
11 سال 7 سال مدت درد
همانطــور کــه در بخــش ابــزار پژوهــش حاضــر اشــاره کردیــم، ارزیابــی ســبکهای دلبســتگی براســاس پرسشــنامه مقیاسهــای روابــط) RSQ( صــورت گرفــت کــه یــک ابــزار پیوس تاری اس ت. ای ن اب زار بهط ور همزم ان نم رات ف رد را در 4 س بک و ب ر روی دو پیوس تار اضط راب و اجتن اب مش خص میکنــد کــه در پژوهــش حاضــر پــس از انجــام مداخلــه درمان ی، همزم ان ب ا کاه ش نم رات ف رد در پیوس تار اضط راب )مطاب ق ب ا س بک دلمش غول(، افزای ش نم رات در بع د ایمن ی دلبســتگی مشــاهده شــد. بنابرایــن، جــداول و نمودارهــای مربــوط بــه هــر دو ســبک دلبســتگی دلمشــغول و ایمــن در ای ن بخ ش از پژوه ش آورده ش ده اس ت. ب ر اس اس ج داول
2 و 3 نمــرات درصــد بهبــودی کلــی هــر دو بیمــار حاکــی از معن اداری بالین ی تغیی رات میباش د و نم رات ان دازه اث ر ب الا )یعن ی ب الای 8/0( اث ر بخش ی بالین ی روش درم ان را نش ان میده د. همچنی ن، نموداره ای 1، 2، 3 نم رات ه ر دو بیم ار را براســاس ابزارهــای بــهکار رفتــه در مراحــل خطــوط پایــه ،حی ن درم ان و پیگی ری ب ه ص ورت ترس یمی نش ان میدهن د .
جدول شماره 2: نمرات میانگین، درصد بهبودی و اندازه اثر بیمار اول در مراحل خط پایه، دوره درمان و پیگیری
پرسشنامه میانگین خط پایه میانگین مراحل درمان درصد بهبودیکلی اندازه اثر میانگین مرحله پیگیری درصد بهبودی پیگیری
سبک دلمشغول 3/25 2/59 35/38 1/68 1/75 46/15
سبک ایمن 1/2 1/82 -91/67 1/58 2/3 -91/67
فاجعه آمیزی 36 23/80 44/44 1/74 17 52/78
جدول شماره 3: نمرات میانگین، درصد بهبودی و اندازه اثر بیمار دوم در مراحل خط پایه، دوره درمان و پیگیری
پرسشنامه میانگین خط پایه میانگین مراحل درمان درصد بهبودی کلی اندازه اثر میانگین مرحله پیگیری درصد بهبودی پیگیری
سبک دلمشغول 3/5 2/85 34/39 1/64 2/2 37/14
سبک ایمن 1/3 1/72 -61/54 1/52 2/3 -76/92
فاجعه آمیزی 30/50 21/20 45/16 1/60 16 48/39

نمودار 1: روند تغییر نمرات سبک دلمشغول بیماران در طی مراحل خط پایه، مداخله و پنج هفته پیگیری

نمـودار2: رونـد تغییـر نمرات سـبک ایمن بیمـاران در طی مراحـل خط پایـه، مداخله و پنـج هفته پیگیری

نمـودار3: رونـد تغییر نمـرات فاجعه آمیزی بیمـاران در طی مراحل خـط پایه، مداخله و پنـج هفته پیگیری
بحث
ه دف کل ی پژوه ش حاض ر بررس ی اثربخش ی رفت ار درمان ی دیالکتیک ی در افزای ش ایمن ی دلبس تگی و در نتیج ه کاه ش فاجعهآمی زی در بیم اران ب ا س بک دل مش غول مبت لا ب ه درد مزمــن بــود. نتایــج حاکــی از تاثیــر DBT در افزایــش ایمنــی دلبســتگی در بیمــاران مــورد پژوهــش و در نتیجــه کاهــش فاجعهآمیــزی بــه عنــوان یــک رفتــار دلبســتگی ناایمــن بــود .اگرچ ه، پژوهش ی ک ه ب ه ط ور خ اص ای ن تاثی ر را نش ان ده د یاف ت نش د، ول ی پژوهشهای ی ک ه ب ه ش کلی مرتب ط ب ا ای ن یافتـه باش ند، انج ام ش دهاند مانن د پژوهشهایـی ک ه رابط ه معن ادار بی ن تکنی ک ذه ن آگاه ی و ایمنی دلبس تگی را نش ان میدهنــد. در تبییــن یافتــه حاصــل، بــه دلایــل کاربــرد هــر ی ک از تکنیکه ای ب هکار رفت ه در ای ن پژوه ش میپردازیـم:
یکــی از مهمتریــن مهارتهــای تکنیــک تحمــل پریشــانی ،توج ه برگردان ی اس ت. آم وزش ای ن مه ارت ب ه بیم ار کم ک میکنــد بــه هنــگام تجربــه هیجــان منفــی ماننــد درد، بــه انج ام فعالیته ای ل ذت بخ ش و م ورد علاق ه خ ود بپ ردازد از طرفــی، انجــام ایــن فعالیتهــا میتوانــد نشــان دهنــده رفتارهــای تقربجویــی باشــد کــه بهمنظــور بهدســت آوردن پایــگاه امــن صــورت میگیرنــد. بــر اســاس یــک دیــدگاه ،بزرگس الان ب ا ای ن ک ه مس تقل ب ه نظ ر میرس ند، در مواق ع اســترس هــم بــا فــرد مــورد علاقــه خــود تمــاس جســمی برقــرار میکننــد و هــم یــک پایــگاه امــن درونــی دارنــد کــه برحس ب نی از مخصوص اً ب رای تنظی م هیج ان، ب ه آن مراجع ه میکنن د. ای ن پای گاه ام ن درون ی از طری ق اف کار ی ا تص ورات آرامشبخــش و یــا رفتارهایــی ماننــد توســل بــه منابــع خــود تس کین دهن ده مث ل حم ام گ رم، رختخ واب، غذاه ای م ورد علاقــه، موســیقی و کتــاب یــا برنامههــای تلویزیونــی فعــال می شــود)45(.
بنابرای ن، میت وان نتیج ه گرف ت ک ه ب ه کارب ردن ای ن مه ارت در ایجــاد احســاس ایمنــی در بیمــاران مــورد پژوهــش نقــش داشــته اســت. در رابطــه بــا تکنیــک ذهنآگاهــی و ایمنــی دلبس تگی، نتای ج پژوهشه ا حاک ی از رابط ه ای ن دو مفه وم اس ت33)، 43، 53، 63، 73، 83، 93، 40 و 14(. از آنجاییک ه، ذهنآگاه ی یک ی از مهمتری ن تکنیکه ای DBT اس ت، ای ن نتای ج میتوانن د در تبیی ن نتیج ه پژوه ش حاض ر مبن ی ب ر اثربخش ی کارب رد ای ن مه ارت در افزای ش ایمن ی دلبس تگی مفید باش د. همانطور کــه در مقدمــه بــه آن اشــاره شــد، ذهــن- آگاهــی نوعــی هش یاری اس ت ک ه از طری ق معط وف ک ردن هدفمن د توج ه ب ه زم ان ح ال ب دون قض اوت ک ردن و از تج ارب لحظ ه ب ه لحظ ه، پدی د میآی د. از آنج ا ک ه اف راد دل مش غول ب ه دلی ل حساســیت بــالا بــه طــرد شــدن و نشــخوار زیــاد دربــاره آن ،ظرفی ت ذهن آگاه ی پایین ی دارن د، بنابرای ن کم ک ب ه ای ن افــراد بــرای بــه کاربــردن تکنیکهــای ذهنآگاهــی، میتوانــد موج ب ش ود ت ا از طری ق تمرک ز ب ر لحظ ه ح ال و تجربی ات مربــوط بــه آن، گرفتــار نشــخوارهای مربــوط بــه تجربیــات گذش ته نشـده و از دلبس تگی ب ه آنه ا و نی ز نگران ی درب اره رواب ط بی ن ف ردی آین ده ره ا ش وند. همچنی ن مفه وم دیگری کــه در تعریــف ذهنآگاهــی گنجانــده شــده، قضــاوت نکــردن دربــاره خــود و دیگــران اســت و بــه فــرد کمــک میکنــد تــا اف کار و هیجانه ای منف ی و ناخوش ایند را در آگاه ی نگ ه دارد ب دون اینک ه آنه ا را ان کار ی ا س رکوب کن د. هنگام ی ک ه فرد میآم وزد درب اره دیگ ران قض اوت نکن د ب ه بهب ود رواب ط بی ن ف ردی خ ود کم ک میکن د ک ه نش انه ی ک س بک دلبس تگی ایمــن اســت. همچنیــن قضــاوت نکــردن دربــاره خــود یعنــی ســرزنش نکــردن خــود بــه دلیــل تجربیــات رخ داده، موجــب بالارفتــن عــزت نفــس در افــراد دل مشــغول میشــود. یعنــی فــرد میآمــوزد بســیاری از تجربیــات بــه دلیــل بیکفایتــی او نیســت و ممکــن اســت هــر فــرد دیگــری در همــان شــرایط ،آن را تجربــه کنــد. در نتیجــه، قضــاوت نکــردن میتوانــد بــه ش کلگیری دی دگاه مثبتت ر درب اره خ ود منته ی ش ود ک ه در افــراد دل مشــغول مشــاهده نمیشــود. در واقــع، بارزتریــن تفــاوت DBT بــا درمانهــای شــناختی- رفتــاری تاکیــد آن بــر تنظیــم هیجــان و بدتنظیمــی هیجانــی اســت. آمــوزش ایــن مهــارت موجــب میشــود افــراد کنتــرل بیشــتری روی هیجانهــای آشفتهســاز خــود داشــته باشــند. عــلاوه بــر تکنیکهــای مطــرح شــده در بــالا کــه همگــی بهمنظــور اصــلاح فراینــد تنظیــم هیجــان انجــام میشــوند، برگههــای ثبــت هیجــان، مواجهــه و زنجیــره تحلیــل رفتــاری از نمونــه تکنیکه ای رفت اری اس ت ک ه ب ه منظ ور تنظی م هیج ان ب ه بیمــاران آمــوزش داده میشــود .
مواجـه شـدن بـا هیجانـات بـه افـراد کمـک میکنـد تـا ظرفیت پذیـرش احساسـات را در خودشـان ایجـاد کننـد از طرفـی انجام عمـل متضـاد به طـور همزمـان، بـه تغییـر رفتـار درمانجو کمک میکنـد بنابرایـن امکان ترکیـب اهداف دوگانه پذیـرش و تغییر را کـه در تمامـی تکنیکهـای DBT دیده میشـود، فراهم میکند .
در تکنیـک مواجهـه فرد به موازات مواجه شـدن بـا هیجان منفی ناشـی از درد، تشـویق میشـود تا در فعالیتهای روزمره شـرکت کنـد و ایـن پاسـخها را جایگزیـن پاسـخهای اجتنابـی قبلی کند .در ایـن پژوهـش بـه هـر دو بیمـار آموزش داده شـد تـا در هنگام تجربـه درد از انجـام رفتارهـای قبلی مانند اسـتراحت مـداوم و در جـا مانـدن، واگذارکـردن مسـئولیت خود بـه افراد دیگـر از جمله همسـر و بـه طورکلی اجتنـاب از فعالیتهای فیزیکـی، خودداری کـرده و بـه انجـام برخـی فعالیتهـای جایگزیـن بپردازنـد مانند سـرگرم شـدن بـا انجـام امور روزمـره، رفتن بـه خریـد، مهمانی و پیـادهروی و تحـرک در حـد اوقاتی کـه ادراک کمـی از درد دارند و یـا درد ندارند. همچنیـن بهمنظور شناسـایی رفتارهای ناکارآمد و جایگزینـی آنهـا با رفتارهـای کارآمد، از تکنیـک زنجیره تحلیل رفتـاری اسـتفاده شـد. ایـن تکنیـک نیـز یکـی از تکنیکهـای رفتـاری اسـت کـه به بیمـار کمک میکند تـا از طریق شناسـایی و حـذف تقویـت کنندهای محیطی که موجب پایـداری رفتارهای ناکارآمـد میشـوند، بسـامد ایـن رفتارهـا را کم کـرده و رفتارهای جدیـدی را جایگزیـن کند .
اعتب ار بخش ی نی ز ب ه عن وان ی ک تکنی ک ثاب ت در ط ول درم ان توس ط درمانگ ر ب ه کارگرفت ه میش ود. اعتب ار بخش ی بــه بهتریــن شــکل ترکیــب همزمــان مفاهیــم دیالکتیکــی پذیــرش و تغییــر را نشــان میدهــد. درمانگــر DBT بارهــا و باره ا ای ن تکنی ک را در ط ول جلس ات درم ان ب هکار میب رد ت ا ب ه کم ک آن بتوان د بیم ار را ب ه انج ام تکالی ف مرب وط ب ه تغیی ر رفت ار س وق ده د. درمانگ ر تکنی ک اعتباربخش ی را ب ه کم ک تکنی ک رفت اری تقوی ت ب هکار میب رد مانن د تقوی ت رفتاره ای مناس بی ک ه بیم ار در ط ول جلس ه درم ان نش ان میدهــد)13(.
درمانگــر میتوانــد در یــک فضــای اعتبــار بخــش و پذیرنــده بــا بیمــار همدلــی کنــد و بــه ماننــد یــک پایــگاه امــن او را تشــویق کنــد تــا آنچــه را تجربــه کــرده بپذیــرد و رفتارهــای مناس بتری را در پاس خ ب ه هیج ان برخاس ته از آن تجرب ه، ب ه کار بگی رد. بنابرای ن اعتب ار بخش ی موج ب افزای ش ع زت نفس در بیماران ی ک ه ب ه نوع ی فاق د ع زت نف س کاف ی هس تند ، میشــود ماننــد افــراد بــا ســبک دل مشــغول کــه دارای یــک دی دگاه منف ی از خودش ان میباش ند و در نتیجـه ب ا تقوی ت خ ود، ت وان ای ن اف راد را ب رای مقابل ه ب ا مش کلات ب الا میب رد ک ه نتیج ه آن رش د ایمن ی دلبس تگی در آنه ا میباش د.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش و نتایــج پژوهشهــای پیشــین، در یــک جمعبنــدی نهایــی میتــوان گف ت: فاجعهآمی زی ی ک رفت ار دلبس تگی اس ت که اف راد برای جل ب حمای ت و همدل ی از اف راد مه م زندگ ی، ب هکار میبرن د ت ا سیس تم تنظی م هیج ان خ ود را متع ادل نگ ه دارن د. در پژوه ش حاض ر نی ز، ه ر دو بیم ار در ای ن پزوه ش ب ه دلی ل داشــتن ســبک دل مشــغول، راهبردهــای تنظیــم هیجــان بــا کن شوری ب الا مانن د فاجع ه آمی ز ک ردن را بهمنظ ور تنظی م هیج ان ب هکار میبردن د. بنابرای ن، آم وزش تکنیکه ای رفت ار درمانــی دیالکتیکــی بهعنــوان یکــی از درمانهــای مرتبــط بــا تنظی م هیج ان، ب ه ای ن دو بیم ار کم ک ک رد ت ا از راهبردهای تنظی م هیج ان موثرت ری اس تفاده کنن د و از آنجاییک ه، ب هکار ب ردن ای ن راهبرده ا نی ز نش ان دهن ده ی ک س بک دلبس تگی ایم ن میباش د، ب الا رفت ن ایمن ی دلبس تگی و کاه ش فاجع ه آمی زی در بیم اران بدیه ی اس ت .
تقدیر و تشکر
ب ه رس م اخ لاق و امان تداری علم ی، از هم کاری و مس اعدت جن اب آق ای دکت ر محم د حس ین قدرت ی مس ئول کلینی ک درد تبری ز و همچنی ن بیم اران ش رکتکننده در ای ن پژوه ش ،تقدی ر و تش کر میش ود.
spouses rating of patients self-efficacy. Pain 1997; 73: 191-199.
Linton SJ, Bergbom S. Understanding the link between depression and pain. Scand J Pain 2011; 2: 47–54.
Thomas PM. Dissociation and internal models of protection: psychotherapy with child abuse survivors.
Psychotherapy Theory Res Pract Train 2005; 42: 2036.
Meredith PJ. A review of the evidence regarding associations between attachment theory and experimentally induced pain. Psychiatric Manage Pain 2013; 17: 326-334.
Kolb LC. Attachment behavior and pain complaints.
Psychosomatics. 1982; 23: 413-425.
Anderson DJ, Hines RH. Attachment and pain. In: Grzesiak RC, Cicoone DS, eds. Psychosocial
Vulnerability to Chronic Pain. New York: SpringerVerlag 1994; 137-152.
Walsh TM, Symons DK, McGrath PJ. Relations between young children’s responses to the depiction of separation and pain experiences. Attach Hum Devel 2004; 6: 53−71.
Ciechanowski PS, Sullivan M, Jensen M, Romano J, Summers H. The relationship of attachment style to depression, catastrophizing and health care utilization in patients with chronic pain. Pain 2003; 104: 627637.
Meredith PJ, Strong J, Feeney JA. Evidence of a relationship between adult attachment variables and appraisals of chronic pain. Pain Res Manag 2005; .002-191 :)4(01
Meredith PJ, Strong J, Feeney JA. The relationship of adult attachment to emotion, catastrophizing, control, threshold and tolerance, in experimentally-induced pain. Pain 2006; 120: 44-52.
McWilliams LA, Asmundson GJG. The relationship
References
Mansson NO, Rastam L, Adolfsson A. Disability pension in Malmöhus county: Aspects on long-term financial effects. J Soc Med 1998; 26(2): 102-105.
Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended by the IASP Subcommittee on Taxonomy. Pain 1979; 6(3): 249-250.
khatibi M, Dehghani M, Alizadeh K. ]The role of fear of movement in chronicity of pain in patients with musculoskeletal chronic pain (Persian)[. Res Behave Sci 2008; 6(2): 69-78.
Sullivan MJL, Lynch ME, Clark AJ. Catastrophizing and treatment outcome: Impact on response to placebo and active treatment outcome. Contemporary Hypnosis 2008; 29: 129 – 140.
Arnstein, P. The mediation of disability by self efficacy in different samples of chronic pain patients. Disable Rehabile 1999; 22: 794- 801.
Cano A, Leonard MT, Franz A. The significant other version of the pain catastrophizing scale (PCS-S): Preliminary validation. Pain 2005; 119(1-3): 26-37.
Sullivan MJL, Tripp DA, Santor D. Gender differences in pain and pain behavior: the role of catastrophizing. Cogn Ther Res 2000; 24: 121-134.
Goubert L, Craing KD, Vervoot T, Morley S, Sullivan MJL, Williams AC, Cano A, Crombez G. Facing others in pain:The effects of empathy. Pain 2005; 118: 285-288.
Sullivan MJ L, Thorn B, Haythornthwaite J, Keefe FJ, Martin M, Bradley L, Lefebvre J. Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. Clin J Pain 2001;17: 52-64.
Keefe F, Lefebvre J, Smith S. Catastrophizing research: Avoiding conceptual errors and maintaining a alanced perspective. Pain Forum 1999; 8: 176-180.
Keefe FJ, Kashikar-Zuck S, Robinson E, Salley A, Beaupre P, Caldwell D, Baucom D, Haythornthwaite
J. Pain coping strategies that predict patient’s and behavior therapy: Theoretical and empirical observations. J Clin Psychol 2006; 62 (4): 459-480.
Lopez FG, Brennan KA. Dynamic processes underlying adult attachment organization: Toward an attachment theoretical perspective on the healthy and effective self. J Couns Psychol 2000; 47: 283-300.
Bouchard M, Target M, Lecours S, Fonagy P, Tremblay L, Schachter A, Stein H. Mentalization in adult attachment narratives: Reflective functioning, mental states, and affect elaboration compared. Psychoa Psychol 2008; 25: 47-66.
Cordon SL, Finney SJ. Measurement invariance of the Mindful Attention Awareness Scale across adult attachment style. Meas Evalu Couns Dev 2008; 40: 228-245.
Walsh JJ, Balint MG, Smolira DR, Fredericksen LK, Madsen S. Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Pers Individ Dif 2009; 46: 94-99.
Goodall K, Trejnowska A, Darling S. The relationship between dispositional mindfulness, attachment security and emotion regulation. Pers Individ Dif 2012; 52(5): 622-626.
Pepping CA., Davis PJ, O’DonovanA. Individual differences in attachment and dispositional mindfulness: The mediating role of emotion regulation. Pers Individ Dif 2013; 54(3): 453-456.
Caldwell JG, Shaver P. Mediators of the link between adult attachment and mindfulness. An Int J Pers Relat .013-992 :)2(7 ;3102
Snyder R, Shapiro S, Treleaven D. Attachment theory and mindfulness. J Child Fam Stud 2012; 21: 709.717
Reynolds D. Mindful parenting: a group approach to enhancing reflective capacity parents and infants. J Child Psychol 2012; 29: 357-374.
Sahdra BK, Maclean KA, Ferrer E, Shaver PP, of adult attachment dimensions to pain-related fear, hypervigilance, and catastrophizing. Pain 2007; 127: 27-34.
Sambo CF, Howard M, Kopelman M, Williams S, Fotopoulou A. Knowing you care: Effectts of perceived empathy and attachment style on pain perception. Pain 2010; 151: 687-693.
Bartholomew K. Avoidance of intimacy: an attachment perspective. J Soc Pers Relations 1990; 7: 147-178.
Mikulincer M, Shaver PR. Adult attachment and affect regulation. In J, Cassidy, PR, Shaver (Eds), Handbook of attachment. Structure, Dynamics, and change. (pp. 503-533). New York: Guilford Press; 2007.
Mikulincer M, Shaver PR, Pereg D. Attachment theory and affect regulation: the dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Mot Emo 2003; 27( 2): 77- 102.
Linton SJ. A transdiagnostic approach to pain emotion. J Applied Biobehave Res 2013; 18(2): 82103.
Neacsiu AD, Ward-Ciesielski EF, Linehan M. Emerging approaches to counseling intervention: Dialectical behavior therapy. Couns Psychol 2012; 2(1): 1-30.
Linton SJ. Applying dialectical behavior therapy to chronic pain: A case study. Scand J Pain 2010; 1:
.45–05
Feigenbaum J. Dialectical behavior therapy. Treatment Approaches 2008; 7(3): 112-116.
Cordon SL, Brown KW, Gibson PR. The role of mindfulness-Based stress reduction on perceived stress. Preliminary evidence for the moderatoring role of attachment style. J Cog Psychother 2009; .962-852 :)3(32
Lynch TR, Chapman AL, Rosental MZ, Kuo, JR, Linehan MM. Mechanisms of change in dialectical
Sullivan MJL, Bishop S, Pivik J. The pain catastrophizing scale: Development and validation. Psychol Assess1995; 7: 432-524.
Osman A, Barrio FX, Kopper BA, Hauptmann W, Jones, O’Neill E. Factor structure, Reliability, and validity of the pain catastrophizing scale. J Behav Med 1997; 20: 589-605.
Mohammadi S, Dehghani M, Heidari M, Sedaghat M, Khatibi A. ]The evaluation of pain- related psychological similarities among patients with musculoskeletal chronic pain and their spouses (Persian)[. J Behav Sci 2013; 7(1): 57-66.
Besharat MA. ]Explanation of personality disorders based on attachment theory. Contemp (Persian)[.
Contemp Psychol 2008; 2(8): 41-44.
Rosenberg EL, Jacobs TL, Saron CD. Enhanced response inhabitation during intensive meditation training predicts improvements in self-reported adaptive socioemotional functioning. Emot 2011; 11(2): 299-312.
Schutze R, Rees C, Preece M, Schutze M. Low mindfulness predicts pain catastrophizing in a fearavoidance model of chronic pain. Pain 2010; 148: 120-127.
Kang Y, Gruber J, Gray JR. Mindfulness and deautomatization. Emot Rev 2013; 5(2): 192-201.
Cassidy EL, Atherton RJ, Robertson N, Walsh DA, Gillett R. Mindfulness, functioning and catastrophizing after multidisciplinary pain management for chronic low back pain. Pain 2012; 153(3): 644-650.
Garland EL, Gaylord SA, Palsson D, Faurot K, Mann JD, Whitehead WE. The rapeutic mechanisms of a mindfulness- based treatment for IBS: Efect on visceral sensitivity, Catastrophizing, and affective processing of pain sensations. J Behav Med 2012; 35: 591-602.
Campbell JM. Statistical comparison of four effect size for single-subject design. Behav Modification 2004; 28: 234-246.
Ogels BM, Lunnen KMQ, Bonesteel K. Clinical significance: History, Application and current practice. Clin Psychol Rev 2001; 21(3): 421-446.
Griffin DW, Bartholomew K. Models of the self and other: fundamental dimensions underlying measures of adult attachment. J Pers Soc Psychol 1994; 67: .544-034
Backstrom M, Holmes BM. Measuring adult attachment: Seif-report instruments. Scandinavian J Psychol 2001; 42: 79-86.
Amini M, Bakhshipour Rodsari A. ]Investigating reliability, validity and factor structure of the Persian version of the Relationship Scale Questionnaire (Persian)[. J Family Res 2015; 11(3): 333-352.
Efficacy Evaluation of Dialectical Behavior Therapy Techniques: Any role in Reducing pain Catastrophizing of patients with preoccupied attachment style with Musculoskeletal Chronic pain
Maryam Amini Fasakhodi *1, Majid Mahmood Alilou2, Karineh Tahmassian3, Abbas Bakhshipour Roudsari 4
1.MS in clinical psychology,University of Tabriz, Tabriz
.2Phd in clinical psychology, Professor in University of Tabriz, Tabriz
.3Phd in clinical psychology, Assistant professor, Shahid Beheshti University, Tehran
ABSTRACTقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید