فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5292022-143261

قدرت ابزار فیزیولوژیک حاد ساده شده )SAPS( II در پیش بینی میزان مرگ و
میر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
مریم مصلحی1، نصرالله علیمحمدی2*، احمد رضا یزدان نیک3، سعیدعباسی4
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری، گروه پرستاری ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکترای پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکترای پرستاری، مربی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبتهای ویژه، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1917998

تاریخ دریافت: 22/9/5931 تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 3/1395/8چکیده
زمین ه و ه دف: طبقهبن دی ش دت بیماریه ا ب ا اس تفاده ازی ک اب زار اس تاندارد، میتوان د ب ه عن وان ی ک ش اخص، جه ت بررس ی می زان م رگ و می ر بیم اران و ارزیاب ی کیفی ت مراقبته ای ارائ ه ش ده ب کار رود. ای ن مطالع ه ب ه منظ ور بررس ی ق درت اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II در پیشبین ی درص د م وارد م رگ ومی ر بیم اران بس تری در بخ ش مراقبته ای وی ژه انج ام ش ده اس ت.
0899951پژوهشـی

مقـاله
78

پژوهشـی

مقـاله

78

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

م واد و روشه ا: ای ن مطالع ه بص ورت توصیف ی تحلیل ی گذش ته نگ ر ب ر روی 347 بیم ار ص ورت گرفت ه اس ت ک ه ب ا تش خیصهای مختل ف در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان الزهــرا)س( اصفهــان درســال 1392 بســتری گردیدهانــد. نمونههــا بــه روش تصادفــی منظــم از میــان 1905 بیم ار وارد مطالع ه ش ده و دادهه ا ب ا اس تفاده از پرسش نامه مش خصات ف ردی و اب زار فیزیولوژی ک ح اد س اده ش ده II گ ردآوری گردی د و ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری کای اس کوئر، محاس به نس بت ش انس ،T مس تقل و منحن ی ROC م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرف ت.
یافتهه ا: نتای ج حاصل ه از دادهه ا نش ان داد ک ه میانگی ن نم ره اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II جه ت بیم اران ف وت ش ده 7/19±2/45 و بیمــاران فــوت نشــده 7/15±4/26 میباشــد .
نتیجهگی ری: نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه اب زار فیزیولوژی ک ح اد س اده ش ده II میتوان د ب ه عن وان ی ک اب زار معتب ر، م رگ و می ر بیم اران بسـتری در بخشه ای مراقب ت وی ژه را پیشبین ی نمای د.
واژههای كلیدی: SAPS II، مرگ و میر، بخش مراقبتهای ویژه
مقدمه
یکــی از پیامدهــای بیمــاران بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه ،کــه معمــولاً بــه عنــوان مــرگ و میــر بیمارســتانی در نظــر گرفتــه میشــود، بــه عوامــل مرتبــط بــا بیمــار و همچنی ن عوام ل مرتب ط ب ا کیفی ت مراقبته ای ارائ ه ش ده بس تگی دارد. مقایس ه م رگ و می ر پیشبین ی ش ده و م رگ و میــر مشــاهده شــده در بخــش مراقبتهــای ویــژه میتوانــد نمایانگ ر عملک رد ای ن ن وع بخشه ا باش د)1(. از آنجائیک ه از می زان م رگ ومی ر و ب روز ع وارض ناش ی از بس تری ش دن در بخشهــای مراقبــت ویــژه، گزارشهــای متفاوتــی وجــود دارد)2( طبقهبنــدی شــدت و وخامــت بیماریهــا، روشــی را ب رای تعیی ن نی از بیم اران ب ه مراقب ت و درم ان تخصص ی ،

نویسنده مسئول: نصرالله علیمحمدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و ماماییپست الکترونیک: [email protected]

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

درمانهــای نویــن و کیفیــت مراقبــت فراهــم کــرده اســت ،عــلاوه بــر ایــن اســتفاده از ایــن ســاختار بــه طبقهبنــدی بیمــاران از نظــر نــوع و همچنیــن نحــوه دریافــت خدمــات و مراقبتهــای پزشــکی کمــک میکنــد)1( بایــد توجــه داشــت طبقهبنــدی شــدت بیماریهــا برحســب میــزان خدماتــی کــه لازم اســت یــک بیمــار در بخــش مراقبتهــای ویــژه دریافــت کنــد، میتوانــد از حــوادث ناگــوار پیشــگیری کــرده و بق ا بیم اران را افزای ش ده د و در نهای ت ب ه تصمیمگی ری مدیــران در خصــوص اولویتبنــدی بیمــاران از نظــر دریافــت خدم ات وی ژه، س اده نی روی انس انی و می زان اش غال تخته ای بیمارســتانی کمــک کــرده)3(. همچنیــن بوســیله آن میتــوان ارائــه خدمــات محــدود را بــه انــدازه کافــی و مناســب بــرای بیم اران نیازمن د مدیری ت نم ود)4(. و در نهای ت کم ک موث ری بــه پیشبینــی مــرگ ومیــر بیمــاران در بخــش مراقبتهــای وی ژه مینمای د)5( ط ی س ه ده ه اخی ر، سیس تمهای نمرهده ی متع ددی ب رای ارزیاب ی بیم اران ب د ح ال توس عه یافتهان د. در هریــک ازایــن ابزارهــا، بــه هرکــدام از مشــخصههای فــردی ،بیماریه ای زمین های، یافتهه ای بیوش یمیایی و علای م حیات ی بیمــار نمــرهای تعلــق میگیــرد کــه بــا جمعبنــدی آنهــا، در نهای ت میت وان پی ش آگه ی وضعی ت بیم ار را ارزیاب ی نم ود .ایــن سیســتمها بــه طــور مرتــب بــا هــدف تعییــن پیامــد بیمــاران مبتــلا بــه ناخوشــیهای شــدید در حــال توســعه و پیش رفت میباش ند. بدی ن وس یله تخصی ص مناب ع تس هیل مییاب د و تصمیمگی ری در م ورد چگونگ ی مدیری ت بیم اران ب ه وی ژه بیم اران بس تری در بخ ش مراقبته ای وی ژه ارتق ا پیــدا میکنــد در ضمــن کیفیــت مراقبتهــای بیمارســتانی بهب ود یافت ه و حت ی ب ه طبقهبن دی بیم اران ب رای تحقیق ات بالین ی نیزکم ک میگ ردد)6( ای ن ابزاره ا در حیط ه پرس تاری نی ز جه ت قض اوت در م ورد کیفی ت خدم ات ارائ ه ش ده و بخص وص مراقبته ای پرس تاری در بخ ش وی ژه ب ه عن وان ی ک ش اخص معتب ر ب ه کار میرون د)4(.
از طرفــی در بســیاری ازبیمارســتانها و مراکــز آموزشــی هنــوز ارزیابــی بیمــاران بســتری در بخشــهای مراقبتهــای ویــژه ب ه روش ی بس یار س نتی و صرف اً ب ا اس تفاده از اب زار کم ای گلاســکو انجــام میگیــرد)4(.
ابزارهــای آپاچــی II و ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II رایجتریــن سیســتمهای نمرهدهــی در بخــش مراقبتهــای ویــژه هســتند. ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II فــرم تعدیــل شــده آپاچــی II اســت کــه در آن اطلاعــات بالینــی و آزمایش گاهی 24 س اعت اول بس تری ش دن بیم اران بط ور بس یار س اده و س ریع در کمت ر از پن ج دقیق ه تکمی ل نم ود کــه مشــتمل اســت بــر: اطلاعــات بالینــی و آزمایشــگاهی ،عل ت بس تری ش دن )داخل ی، جراح ی برنامهری زی ش ده ی ا جراح ی ب دون برنام ه(، س ن، وج ود بیم اری مزم ن، س طح هوشــیاری، علائــم حیاتــی، نســبت فشــار اکســیژن خــون ش ریانی بهکس ر اکسـیژن دریافت ی در بیم اران تح ت تهوی ه مکانیک ی، می زان ب رون ده ادرای، نتای ج گازهای خون ش ریانی ،نتای ج آزمایش گاهی مرب وط ب ه تع داد گلب ول س فید، س طح بیلــی روبیــن، و الکترولیتهــای خــون. اطلاعــات مــورد نیــاز ای ن اب زار میتوان د در ابت دای ورود کلی ه اف راد بالات ر از 51 س ال ب ه بخ ش مراقبته ای وی ژه ب ا اندازهگی ری معیاره ای موج ود در ف رم ص ورت پذی رد. همچنی ن پ س از 24 س اعت
ورود بــه بخــش نیــز میتوانــد کامــل گردیــده و بــا اســتفاده از برنامــه) S II C( محاســبه و منجــر بــه پیشبینــی مــرگ ومی ر بی ن 0 ٪ ت ا 100٪ گ ردد)7(. ل ذا ای ن مطالع ه جه ت بررس ی ای ن اب زار در پیش گویی م رگ و می ر بیم اران بس تری در بخشهــای مراقبــت ویــژه بیمارســتان الزهــرا)س( صــورت گرفتــه اســت. زیــرا کــه کالیبراســیون مدلهــای پیشبینــی مــرگ ومیــر در زمانهــای مختلــف و در مکانهــای مختلــف متفــاوت اســت و در مــورد ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــدهIIبـه می زان کاف ی گزارشـات وج ود ن دارد. از آنجاییک ه ای ن ابزاره ا بایس تی قابلی ت پیشبین ی م رگ و می ر را ب ه خوب ی داش ته باش ند ب ه طوریک ه ب ه می زان واقع ی نزدی ک باش د و از طرف ی بدلی ل آن ک ه کیفی ت مراقب ت در بخش های مراقب ت وی ژه تغیی ر ک رده اس ت، پیش نهاد ش ده اس ت ک ه ابزاره ای پیشبین ی م رگ و می ر در مکانه ا و زمانه ای مختل ف مرتب ا ارزیاب ی و ی ا بازبین ی ش ود)8(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

مواد و روشها
ای ن مطالع ه بص ورت توصیف ی، تحلیل ی و گذش تهنگر ص ورت گرفت ه اس ت ک ه درآن پرون ده 347 بیم ار ک ه دارای معیارهای ورود بــه مطالعــه بودنــد و بــا تشــخیصهای مختلــف در بخشه ای مراقبته ای وی ژه بیمارس تان الزه را)س( اصفه ان درس ال 1392 بس تری گردیدهان د م ورد مطالع ه ق رار گرف ت .بیمارســتان الزهــرا بــه عنــوان بزرگتریــن بیمارســتان فــوق تخصصـی اصفه ان میباش د ک ه دارای پن ج بخ ش مراقب ت ویــژه میباشــد.
نمونهه ا ب ه روش تصادف ی منظ م از می ان 1905 بیم ار وارد مطالع ه ش دند. نمون ه پژوه ش را پرون ده بیماران ی از جمعی ت مــورد مطالعــه تشــکیل دادهانــد کــه از ابتــدای فروردیــن ســال 1392 تــا انتهــای اســفند 1392 در یکــی از 5 بخــش از بخشــهای مراقبــت ویــژه بیمارســتان الزهــرا بســتری بــوده
و دارای حداق ل 17 س ال س ن و حداق ل س ه روز بس تری در بخــش مراقبتهــای ویــژه بودنــد. همچنیــن تکمیــل نبــودن پرون ده از نظ ر اطلاع ات م ورد نی از، ب ه عن وان معی ار خ روج از مطالعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. نمونهگیــری بــه روش تصادف ی منظ م ب وده اس ت، بدی ن ص ورت ک ه لیس ت کلی ه بیمــاران کــه دارای معیــار ورود بــه مطالعــه بودنــد از واحــد کامپیوت ر گرفت ه ش ده و ب ه قی د قرع ه از بی ن ع دد ی ک ال ی ده ی ک ع دد انتخ اب گردی ده و ده ت ا ده ت ا ب ه ای ن ع دد اضاف ه ش ده و ش ماره پرون ده بیماران ی ک ه مقاب ل ع دد م ورد نظ ر ب ود ثب ت گردی ده ت ا تع داد نمونهه ا تکمی ل گردی د .اطلاع ات م ورد نی از مطالع ه از طری ق فلوش یت وگزارش های پرســتاری، دســتورات پزشــکی، برگههــای مربــوط بــه اتــاق عمــل و آزمایشــگاه و اطلاعــات موجــود در رایانــه مــدارک پزش کی جم عآوری گردی د. اب زار گ ردآوری، در ای ن پژوه ش عب ارت ب ود از چ ک لیس ت محق ق س اخته جه ت جم ع آوری اطلاع ات ف ردی و بالینی)ش امل؛ س ن، جن س، تش خیص اولیه ،وجــود بدخیمــی، طــول مــدت بســتری، طــول مــدت تهویــه مکانیک ی و در نهای ت م رگ و می ر بیم اران( و همچنی ن اب زار اســتاندارد بررســی شــدت بدحالــی ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــدهII میباشــد کــه شــامل 17 متغیــر اســت .12 مــورد آن متغیره ای فیزیولوژی ک ش امل)نمره س طح هوش یاری، س طح فشــارخون سیســتولی، تعــداد ضربــان قلــب، درجــه حــرارت بــدن، میــزان دفــع ادراری ،Pao2/fio2 میلیمتــر جیــوه در ص ورت نی از ب ه تهوی ه مکانیک ی، س طح پتاس یم، س دیم، اوره ، بیکربن ات، بیل ی روبی ن و ش مارش گلب ول س فید پلاس ما( و 2متغیــر، ســن و نــوع بســتری بیماران)پزشــکی،جراحی برنامهریــزی شــده و جراحــی برنامهریــزی نشــده( و 3 متغیــر بیمــاری زمینــهای )ایــدز، کانســر متاســتاتیک و بدخیمــی خون ی( اس ت.برای تکمی ل ای ن اب زار از اطلاع ات ثب ت ش ده در 24 س اعت اول ورود ب ه بخ ش مراقبته ای وی ژه اس تفاده گردیــد. پــس از تکمیــل فــرم، اطلاعــات را درکامپیوتــر در برنام ه) S II C( وارد ک رده و نم ره فیزیولوژی ک س اده ش دهII و نمــره پیشبینــی مــرگ و میــر محاســبه گردیــد. پــس از تکمیــل پرسشــنامهها اطلاعــات وارد نرمافــزار SPSS 18 گردی ده و ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری کای اس کوئر، محاس به نســبت شــانس ،T مســتقل و منحنــی ROC مــورد تجزیــه و تحلی ل آم اری قرارگرف ت.
جه ت دس ت یاب ی ب ه ه دف مطالع ه می زان م رگ و می ر رخ داده شــده بــا میــزان مــرگ قابــل پیشبینــی مقایســه شــد .جه ت رعای ت ملاحظ ات اخلاق ی کلی ه اطلاع ات ب ه دس ت آم ده محرمانـه ب وده، بنابرای ن ن ام ون ام خانوادگ ی بیم اران در پرسشــنامه درج نگردیــد. عــلاوه بــر ایــن، بــه مســؤولین بیمارس تان اطمین ان داده ش د ک ه در ص ورت تمای ل، نتای ج پژوه ش در اختیارش ان ق رار خواهـد گرف ت.
یافتهها
از بی ن347 بیم ار م ورد مطالع ه 103 نف ر)7/31 درص د( ف وت نمودن د ک ه از ای ن تع داد 22 نف ر زن)2/23٪( و 88 نف ر م رد 9)/34٪( بودن د، آزم ون کای اس کوئر نی ز اخت لاف معن اداری بی ن می زان م رگ و می ر خانمها و آقای ان نش ان داد) 03/0=P(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:00 IRST on Tuesday October 17th 2017

نتایــج همچنــان نشــان داد میــزان مــرگ و میــر بــا توجــه ب ه مح ل ارجـاع متف اوت ب وده اس ت. مح ل ارج اع بیش تر بیم اران از بخ ش اورژان س و کمتری ن مح ل ارج اع از س ایر بخش های مراقب ت وی ژه ب وده اس ت. می زان م رگ و می ر ب ه ترتی ب در بیم اران ارج اع داده ش ده از بخ ش 6/42٪ از س ایر بیمارس تانها 3/33٪ از اورژان س 1/33٪ و از ات اق عم ل 7/23٪ ب ود و آزم ون کای اس کوئر نی ز نش ان داد بی ن مح ل ارج اع بیم ار و می زان م رگ و می ر بیم اران رابط ه معناداری را نش ان داد) 04/0=P(
میــزان مــرگ و میــر در بیمــاران اســتفاده کننــده از تهویــه مکانیک ی 6/44٪ و در بیمارانیک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده نکــرده بودنــد 2/11٪ بــود. بیــن تهویــه مکانیکــی و میــزان م رگ و می ر ارتب اط معن اداری وج ود دارد) 0/001>P(. نتای ج نش ان داد نس بت ش انس م رگ و می ردر بیمارانیک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده کردهان د 6 براب ر نس بت ب ه کس انی ک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده نکردهان د بیش تر اس ت)6/4٪= OR(.
میــزان مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه بدخیمــی داشــتهاند 2/51٪ و در بیــن کســانیکه بدخیمــی نداشــتهاند 8/25٪ میباشــد و نشــان داد بیــن میــزان مــرگ و میــر و وجــود بدخیم ی رابط ه معن اداری وج ود دارد)0/001P>( همچنی ن نســبت شــانس مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه بدخیمــی داش تهاند 3 براب ر بیش تر از س ایر بیم اران اس ت)2/ 3 = OR(.

دیاگرام و منحنی شماره 1

میــزان مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه کاتتــر وریــد مرکــزی داشــتند 8/51٪ و در کســانیکه نداشــتهاند 2/25٪ میباشــد .نتای ج نش ان داد رابطـه معن اداری بی ن می زان م رگقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید