4874551-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5310143-136771بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ازگلایدوسکوپ وماسک حنجره برمیزان موفقیت و سرعت انتوباسیون توسط افراد غیر ماهر
پویا درخشان 1، زهرا اخباری 2
استادیار، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1452315

تاریخ دریافت: 9/1394/8تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 3/1395/7
چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمین ه و ه دف: انتوباس یون تراکئ ال همچن ان ب ه عن وان روش ارج ح جه ت اطمین ان از ب از نگ ه داش تن راهه ای هوای ی ط ی ایج اد تهوی ه مکانیک ی مط رح میباش د. از می ان روشه ای مختل ف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموم ا توس ط اف راد غی ر ماه ر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه ن درت اق دام ب ه انتوباس یون مینماین د اس تفاده میگ ردد ک ه خط ر شکس ت آن ب الا میباش د.
در نتیج ه ای ن مطالعه با هدف بررس ی مقایس های نتایج لولهگذاری تراکئال بااس تفاده ازگلایدوس کوپ و ماس ک حنجره توس ط اف راد غیرماهرانجام گردید.
م واد و روشه ا: ای ن مطالعه توصیف ی تحلیلی و آیندهنگر بود ک ه بر روی 31 نفر ازکارآموزان و کارورزان رش تههای اتاق عمل، بیهوش ی و پزش کی انج ام پذیرف ت. ه ر ک دام از ش رکتکنندگان دو بیم ار را به ص ورت تصادفی به دو روش گلایدوس کوپ و ماس ک حنجره اینتوبه کرده و نتایج توس ط مج ری ب ه عن وان مش اهدهگر ثب ت گردی د. تع داد دفع ات مج از جه ت اقدام ب ه انتوباس یون حداکث ر1 نوب ت برای ه ر فرد و ب ا محدودی ت زمانی حداکث ر ن ود ثانی ه ب وده و در صورت ی ک ه ف رد در ه ر ک دام از ای ن دو بازه نتواند نس بت ب ه لولهگ ذاری اقدام نمای د و یا در اث ر یکی از م وارد توقف فراین د لولهگ ذاری، ادام ه انتوباس یون توس ط متخص ص بیهوش ی انج ام گردی د و ب ه عن وان لولهگ ذاری ناموفق ب رای ف رد در نظر گرفته میش ود.
یافتههـا: فراوانـی نسـبی موفقیـت در انتوباسـیون تراکیـال در گـروه گلایدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب 3/90 درصـد و 8/96 درصـد بـوده اسـت کـه ایـن اختلاف مشـاهده شـده از نظـر آماری معنـادار نبـود) 523/0=p(. میانگیـن زمان انتوباسـیون تراکیال در گروه گلایدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب4/90±48/25 ثانیـه و 90/3±29/25 ثانیـه میباشـد که این اختلاف مشـاهده شـده از نظر آمـاری معنادار بوده اسـت) 000/0=p(.
نتیجهگی ری: در مجم وع نتای ج ای ن مطالع ه حکای ت از می زان بیش تر موفقی ت و همچنی ن س رعت عم ل بیش تر اس تفاده از ماس ک و حنج ره میباش د. ب ا توج ه ب ه هزین ه کمت ر و ام کان اس تفاده از ای ن روش در فراینده ای قب ل از بیمارس تانی محققی ن توصی ه مینماین د ک ه توج ه بیش تری در خص وص آم وزش و فراه م آوردن امکان ات ماس ک حنج ره انج ام پذی رد.
واژههای کلیدی: لارنگوسکوپی، آموزش لولهگذاری، لولهگذاری تراشه، گلایدوسکوپ، ماسک حنجره.
مقدمه
217255-37

نویسنده مسئول: پویا درخشان، استادیار، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
[email protected] :پست الکترونیک
بــا وجــود پیشــرفتهای صــورت پذیرفتــه در علــم پزشــکی و ب ه خص وص عل وم مرتب ط ب ا بیهوش ی، انتوباس یون تراکئ ال همچن ان ب ه عن وان روش ارج ح جه ت اطمین ان از ب از نگ ه داش تن راهه ای هوای ی ط ی ایج اد تهوی ه مکانیک ی مط رح میباش د ک ه ب ه ص ورت گس ترده توس ط متخصصین بیهوش ی ط ی اق دام ب ه بیهوش ی عموم ی) general anesthesia( انجام میگــردد. روشهــای مختلفــی جهــت اقــدام بــه انتوباســیون تراکئــال معرفــی شــدهاند. از میــان روشهــای مختلــف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموم ا توس ط اف راد غیرماهر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه ن درت اق دام ب ه انتوباس یون مینماین د اس تفاده میگ ردد کـه خطـر شکس ت آن بــالا میباشــد .
مطالعــات مختلفــی بــر روی میــزان موفقیــت انتوباســیون تراکئ ال ب ا اس تفاده از لارنگوس کوپی مس تقیم ب ر روی پرس نل حمایت ی ات اق عم ل، دانش جویان پزش کی عموم ی و دس تیاران تخصص ی س ال اول انج ام پذیرفت ه ک ه می زان موفقی ت را بی ن 35 تــا 65 درصــد تخمیــن زدهانــد)1-4(. براســاس یافتههــای مطالع ه محققینی همچ ون Mulcaster و هم کاران و Konrad و هم کاران جه ت نی ل ب ه می زان موفقی ت در انتوباس یون ب ه بی ش از 90 درص د، ی ک ف رد غیرماه ر ب ه بال غ ب ر 46 ال ی 65 دفع ه انتوباس یون نی از دارد5), 6(.
ب ه ط ور میانگی ن در 6 ت ا 10 درص د از بیم اران انتوباس یون مش کل میباش د)7-01( هرچن د شکس ت در انج ام آن غیرمعمول ب وده و مطالع ات نش ان داده ان د کـه در 8/5 – 8/1 درص د از مــوارد رخ میدهــد)11-31(. متاســفانه یافتههــای فیزیکــی طــی معاینــات روتیــن پیــش از عمــل کمــک اندکــی در خصــوص افت راق بی ن اق دام ب ه انتوباس یون آس ان و مش کل مینماین د و ل ذا متخصصی ن بیهوش ی بای د همیش ه خ ود را آماده ش رایط س خت در ط ی اق دام ب ه انتوباس یون نگ ه دارن د)41(. در کن ار ش رایط پیشبین ی نش ده ط ی اق دام ب ه انتوباس یون، بعض ی از ش رایط همچ ون انتوباس یون اورژانس ی و خ ارج از ات اق عم ل با خط ر بالات ر شکس ت ط ی لارنگوس کوپی و انتوباس یون تراکئال هم راه میباش ند)51-71(. در نتیج ه ای ن ام ر نی از بـه اس تفاده از روشه ای جایگزی ن ب ا کارای ی و می زان موفقی ت بالات ر در حداق ل زم ان ممک ن احس اس میگ ردد. در برخ ی از ش رایط خ اص جاگ ذاری ابتدای ی ماس ک حنج ره و اق دام ثانوی ه ب ه انتوباســیون تراکئــال همچــون اســتفاده از روشهــای مبتنــی ب ر کم ک دس تگاه ویدئ و) Video-assisted techniques( ب ا کارای ی نس بتا بالای ی هم راه ب وده اس ت)1-3, 81-12(. روشهای کمک گیرنده از ویدئو) Video-assisted techniques(نیــاز بــه همراســتا نمــودن محــور بینایــی) optical axis( در فارنکــس و دهــان جهــت مشــاهده ورودی لارنکــس را مرتفــع میســازند22), 32(. در نتیجــه ایــن روشهــا بــا کارآیــی بالاتــری همــراه میباشــند امــا ممکــن اســت ســبب اتــلاف بیشــتر زم ان گردن د)42-72(. در مطالعات ی ک ه Lim و همـکاران انج ام دادهان د نتای ج نش ان داده اس ت ک ه انتوباس یون ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ ه م در دانش جویان پزش کی غیرماه ر و ه م در متخصصی ن بیهوش ی ب ا تجرب ه، در مقایس ه ب ا روش اس تاندارد انتوباس یون ب ا ص رف زم ان بیش تری همراه ب وده اس ت هرچند ک ه در م وارد ک ه انج ام انتوباس یون مش کل ب وده اس ت ه ر دو گ روه دانش جویان پزش کی غیرماه ر و متخصصی ن بیهوش ی باتجرب ه ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ س رعت بالات ری در انج ام انتوباســیون داشــتهاند26), 72(.
ویدئولارنگوس کوپ گلایدوس کوپ ی ک وس یله نس بتا جدی د در زمینــه ابــزار مرتبــط بــه انتوباســیون میباشــد. ایــن دســتگاه ی ک لارنگوس کوپ مجه ز ب ه ی ک دوربی ن ب ا رزولوش ن ب الا هم راه ب ا ی ک تیغ ه و منب ع ن ور س وار ش ده ب ر روی دوربی ن میباش د. تصاوی ر حاص ل از آن ب ر روی ی ک مانیت ور کوچ ک نش ان داده میش ود. ای ن دس تگاه ب ه گون ه ای ن طراح ی ش ده اس ت ک ه دی د مناس بی از گل وت را در اختی ار ف رد ق رار داده و جه ت تمامی ان واع انتوباس یون مناس ب اس ت)82(.
ب ر اس اس بررس ی مت ون ص ورت پذیرفت ه از می ان روشه ای مختل ف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموما توس ط اف راد غی ر ماه ر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه نــدرت اقــدام بــه انتوباســیون مینماینــد اســتفاده میگــردد ک ه خط ر شکس ت آن ب الا میباش د. در نتیج ه ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی مقایس های نتای ج لولهگ ذاری تراکئ ال بااس تفاده از گلایدوس کوپ وماس ک حنج ره توس ط اف راد غیرماه ر انج ام گردی د.
مواد و روشها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

ای ن مطالعـه توصیف ی تحلیل ی و آین ده نگرب ود ک ه ب ر روی کارآمــوزان و کارورزان رشــتههای اتــاق عمــل، بیهوشــی و پزش کی ک ه در ط ی م دت مطالع ه در ات اق عم ل بیمارس تان آموزش ی ام ام رض ا بیرجن د حض ور داش تند انج ام پذیرف ت .معیــار ورود بــه مطالعــه بــرای انجامدهنــدگان پیــش از اقــدام بــه شــروع مطالعــه آمــوزش تمامــی مراحــل لولهگــذاری ،خطــرات لولهگــذاری و نحــوه بررســی صداهــای ریــه جهــت تایی د لولهگ ذاری ب ه ص ورت تئ وری و همچنی ن ب ه ص ورت کار ب ر روی ماک ت انس ان نم ا ب ود همچنی ن تمام ی اف راد 03 اینتوباس یون موف ق ب ر روی بیم ار ب ا لارنگوس کوپ مکینت اش و 15 م ورد کار گ زاری ماس ک حنج رهای را تح ت نظ ارت و آم وزش متخص ص بیهوش ی انج ام داده بودنن د. تعیی ن حج م نمونــه بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــه Nouruzi بــا ضریــب اطمینــان 95 درصــد ،95/1=δ=0/17 ،Z و 06/0=d توســط فرم ول زیرمع ادل 31 نف ر ب رآورد گردی د. مق دار p1 درص د عــدم موفقیــت در انتوباســیون در گــروه گلایدوســکوپ برابــر 93/0 و مق دار p2 درص د ع دم موفقی ت در انتوباس یون در گروه ماس ک حنج ره براب ر 51/0 ب وده اس ت)43(.
معیارهــای ورود بیمــاران مــورد مطالعــه شــامل 62 بیمــار بــالای 18 ســال حائــز شــرایط جراحــی الکتیــو در حیطــه جراح ی عموم ی، ارتوپ دی و اورول وژی ک ه نی از ب ه بیهوش ی عمومــی و انتوباســیون اندوتراکئــال میباشــند بــود. انتخــاب بیم اران ب ه ص ورت تصادف ی س اده انج ام ش د و معی ار خ روجبیم اران ش امل ب از ش دن حف ره ده ان ب ه می زان کمت ر از 4 ســانتیمتر، ســابقه قبلــی انتوباســیون مشــکل و وجــود نش انههای انتوباس یون مش کل ش امل ع دم توانای ی بیم اردر اکستنش ن گ ردن، ع دم توانای ی در انج ام مان ور گاز گرفت ن ل ب ب الا ب ا دندانه ای ف ک پایی ن، تیرویی د ب زرگ، فاصل ه چان ه ت ا تیرویی د کمت ر از 4 س انتیمتر و ایندک س حج م بدنی )BMI( بیشــتر از 35 بــود. بیمــاران بــه صــورت تصادفــی و براس اس لیس ت بیم اران اتاق عم ل ب ه دو گروه گلایدوس کوپ ،ماس ک حنج ره تقس یم ش دند. پی ش از آغ از مطالعـه کلی ه موضوع ات در خص وص نح وه انج ام انتوباس یون با ه ر دو روش بــه تمامــی بیمــاران توضیــح داده شــده و ســپس در صــورت رضای ت جه ت ورود ب ه مطالع ه رضای ت نام ه کتب ی آگاهان ه از تمام ی آنه ا اخ ذ ش د. تمام ی بیم اران در خص وص ش رکت و ی ا ع دم شـرکت در مطالع ه آزاد ب وده ان د. پروت کل ط رح بـا ک د 05/90/93 در کمیت ه اخ لاق دانش گاه عل وم پزش کی بیرجن د ب ه تایی د رس یده اس ت. در مرحل ه بع د بیم اران در دو گ روه روش اینتوباس یون با گلایدوس کوپ( GlideScope®, )GVL; Verathon, Medical, Bothell, WA31) نفــر( و کار گ زاری ماس ک حنج ره کلاس یک Well Lead Medical( )Co., Ltd., China 31) نفــر( تقســیم شــد .کلیــه مراحــل حفــظ مناســب راه هوایــی توســط افــراد غیــر ماه ر تح ت بیهوش ی عموم ی و ب ا نظ ارت مس تقیم متخص ص بیهوش ی انج ام پذیرف ت. ه ر ف رد ی ک نوب ت و حداکث ر 09 ثانیــه فرصــت اقــدام بــه انتوباســیون را داشــت. مــدت زمــان انتوباســیون از ابتــدا بــاز کــردن دهــان بیمــار تــا زمــان بــاد ک ردن کاف لول ه تراش ه و تایی د آن توس ط س مع و کاپنوگراف ی ب ه ثانی ه محاس به ش د. در صورت ی ک ه ف رد در ط ی 90 ثانی ه نتوان د ک ه اق دام ب ه حف ظ مناس ب راه هوای ی نمای د، اش باع اکس یژن بیم ار ب ه زی ر 95 درص د کاه ش یاب د، همودینامی ک بیم ار ناپای دار گ ردد و ی ا تروم ا راه هوای ی ایج اد گ ردد فراین د متوق ف ش د و متخص ص بیهوش ی نس بت ب ه ادام ه کار اق دام ک رد. در صورت ی ک ه متخص ص بیهوش ی در ط ی انتوباس یون متوج ه وج ود درج ه کورم ک و لوه ان س ه و ی ا چه ار گ ردد ،بیم ار از مطالع ه خ ارج ش د و ب ا بیم ار دیگ ر جایگزی ن ش د .تع داد دفع ات مج از جه ت اق دام ب ه اق دام ب ه حف ظ مناس ب راه هوایــی حداکثــر1 نوبــت بــرای هــر فــرد و بــا محدودیــت زمان ی حداکث ر 90 ثانی ه ب وده و در صورت ی ک ه ف رد در ه ر کــدام از ایــن دو بــازه نتوانــد نســبت بــه حفــظ مناســب راه هوای ی اق دام نمای د و ی ا در اث ر یک ی از م وارد توق ف فراین د حف ظ مناس ب راه هوای ی )در ب الا(، ادام ه انتوباس یون توس ط متخصــص بیهوشــی انجــام گردیــد، بــه عنــوان لولهگــذاری ناموفــق درنظــر گرفتــه شــد. آســیب راههــای هوایــی توســط معاین ه مس تقیم متخص ص بیهوش ی ثب ت ش د.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

پ س از جم عآوری دادهه ا و ورود آنه ا ب ه نرم اف زار SPSS 21از آزمونهــای آمــاری توصیفــی )درصــد، فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیــار( و آزمــون مجــذورکای و تــی مســتقل جهــت تجزی ه وتحلی ل دادهها اس تفاده ش ده وح د معن اداری 05/0≥p در نظ ر گرفت ه ش د.
یافتهها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

در مجم وع 31 نف ر در ای ن مطالع ه ش رکت نمودن د. از نظ ر توزیــع فراوانــی جنســیت 15 نفــر از شــرکتکنندگان) 4/84 درصــد( مذکــر و 16 نفــر از شــرکتکنندگان) 6/51 درصــد( مونــث بونــد. میانگیــن ســنی شــرکتکنندگان در مطالعــه 66/0±64/24 س ال ب وده اس ت ک ه در ج دول ش ماره 1 ب ه آن اشــاره شــده اســت. بــر اســاس دادههــای جــداول 2 و 3 فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون در گ روه گلایدوس کوپ 3/90 درصــد) 28 نفــر( و در گــروه ماســک حنجــره حفــظ مناســب راه هوایــی 8/96 درصــد) 30 نفــر( بــوده اســت. در ای ن مطالع ه فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون تراکی ال در گــروه گلایدوســکوپ وکارگــذاری صحیــح ماســک حنجــره ب ه ترتی ب 3/90 درص د و 8/96 درص د ب وده اس ت ک ه ای ن اختــلاف مشــاهده شــده از نظرآمــاری معنادارنبــوده اســت )523/0=p(. نتایــج مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون تراکیــال در گــروه گلایدوس کوپ و کارگ ذاری صحی ح ماس ک حنج ره نش ان داد کــه درصــد موفقیــت در گــروه گلایدوســکوپ 3/90 درصــد و
جدول 3. فراوانی نسبی موفقیت در انتوباسیون در گروه ماسک حنجره
درصد فراوانی موفقیت انتوباسیون
96/8 30 داشته است
3/2 1 نداشته است
جدول 4. تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری درصد فراوانی گروه
t=1/000
df=30 90/3 28 گلایدوسکوپ
P=0/325 96/8 30 ماسک حنجره
جدول 5. تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری میانگین±انحراف معیار فراوانی گروه
t=4/770
df=26 25/48±4/90 27 گلایدوسکوپ
P=0/000 25/29±90/3 27 ماسک حنجره
جدول 4. تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری درصد فراوانی گروه
t=1/000
df=30 90/3 28 گلایدوسکوپ
P=0/325 96/8 30 ماسک حنجره
جدول 5. تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری میانگین±انحراف معیار فراوانی گروه
t=4/770
df=26 25/48±4/90 27 گلایدوسکوپ
P=0/000 25/29±90/3 27 ماسک حنجره
در گ روه ماس ک حنج ره 8/96 درص د ب وده اس ت ک ه ای ن اخت لاف مش اهده ش ده از نظ ر آم اری معن ادار نب وده اس ت )جــدول شــماره 4( در خصــوص تعییــن و مقایســه میانگیــن زمــان انتوباســیون تراکیــال در گــروه گلایدوســکوپ و ماســک حنجــره نشــان داد کــه میانگیــن زمــان انتوباســیون در گــروه گلایدوس کوپ 90/4±25/48 ثانی ه و در گ روه ماس ک حنج ره 90/3±25/29 ثانی ه میباش د ک ه ای ن اخت لاف مش اهده ش ده از نظ ر آم اری معن ادار ب وده اس ت ک ه در ج دول ش ماره 5 ب ه آن اشـاره ش ده اسـت .
نتایــج ایــن مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه فراوانــی نس بی آس یبهای راهه ای هوای ی در تراکی ال اندوتراکی ال در گ روه گلایدوس کوپ و ماس ک حنج ره نش ان داد ک ه در هی چ ک دام از گروهه ای م ورد بررس ی آس یب راه هوای ی مش اهده نش ده و ل ذا آنالی ز آم اری در ای ن خص وص انج ام نش ده اس ت.
بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نتایــج لولهگــذاری تراکئــال بــا اســتفاده ازگلایدوســکوپ وماســک حنجــره دربیمارســتان اموزشی امام رضا )ع( انجام گردید .
فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون تراکیال در گروه ماس ک حنجــره از گلایدوســکوپ بیشــتر بــوده کــه از نظــر آمــاری معن ادار نب وده اس ت. میانگی ن زم ان انتوباس یون تراکی ال در گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری کمتــر از گــروه گلایدوســکوپ بــوده اســت.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

در ایــن مطالعــه فراوانــی نســبی موفقیــت درانتوباســیون تراکی ال درگ روه گلایدوس کوپ وماس ک حنجـره ب ه ترتی ب 3/90 درصــدو 8/96 درصــد بــوده اســت کــه ایــن اختــلاف مشــاهده شــده ازنظرآمــاری معنادارنبــوده اســت) 523/0=p(. در مطالعــه Nouruzi-Sedeh و همــکاران همراســتا بــا نتایــج ای ن مطالع ه و س ایر مطالع ات نتای ج نش ان داد ک ه در مجم وع می زان موفقی ت در گ روه گلایدوس کوپ) 93 درص د( ب ه ط ور قابــل ملاحظــهای بیشــتر از ســایر روشهــا میباشــد )92(. در مطالع ه Cinar و هم کاران همراس تا ب ا نتای ج مطالع ه حاض ر میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــا ماســک و حنجــره بیشــتر از گلایدوســکوپ بــوده بــه طــوری کــه میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــه روش گلایدوســکوپ 7/91 درصــد و در گــروه ماســک حنجــره 6/92 درصــد بــوده اســت هرچنــد همچــون نتای ج ای ن مطالع ه، در مطالع ه Cinar و هم کاران نی ز اخت لاف معنــادار نبــوده اســت)63(. مشــابه نتایــج ایــن مطالعــه؛ در مطالعـه Malik و هم کاران می زان موفقی ت ماس ک حنجـره 100)درصــد( بیشــتر از لارنگوســکوپ) 7/96 درصــد( بــوده هرچن د ک ه از نظ ر آم اری معن ادار نب وده اس ت)73(. در مطالع ه Fun و هم کاران برخ لاف نتای ج مطالع ه حاض ر می زان موفقیت انتوباســیون در گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری کمتــر از موفقیــت انتوباســیون در گــروه گلایدوســکوپ بــوده بــه طــوری کــه در تــلاش اول جهــت انتوباســیون 70 درصــد 19) مــورد از 27 تــا( افــراد گــروه ماســک حنجــره و 100 در ص د اف راد در گ روه گلایدوس کوپ فراین د را ب ا موفقی ت ب ه اتمــام رســاندهاند)53(. در مطالعــه Amathieu و همــکاران نیــز ب ر خ لاف نتای ج مطالع ه حاض ر می زان موفقی ت انتوباس یون تراکئ ال در روش گلایدوس کوپ ب ه طورمعن اداری بیش تر) 001 درصــد( از روش ماســک حنجــره) 96 درصــد( بــوده اســت)43(.
درای ن مطالعـه میانگی ن زم ان انتوباس یون تراکی ال درگ روه گلایدوس کوپ وماس ک حنج ره ب ه ترتی ب 90/4±25/48 ثانی ه و 90/3±25/29 ثانیــه میباشــد کــه ایــن اختــلاف مشــاهده ش ده ازنظرآم اری معن ادار ب وده اس ت) 000/0=p(. در مطالع ه Sun و هم کاران نی ز همراس تا ب ا نتای ج ای ن مطالع ه در گ روه گلایدوس کوپ میانگی ن زم ان انتوباس یون 46 ثانی ه ب وده ک ه ب ه ط ور معن اداری بیش تر از روش لارنگوس کوپی مس تقیم بوده اس ت)82(. در مطالع ه Nouruzi-Sedeh و هم کاران همراس تا ب ا نتای ج ای ن مطالع ه و س ایر مطالع ات نتای ج نش ان داد ک ه در مجم وع میانگی ن زم ان انتوباس یون در گ روه گلایدوس کوپ03 ±63 ثانیـه بـوده اسـت)92(. در مطالعـه Cinar و همـکاران همراسـتا بـا نتایـج مطالعـه حاضـر میانگین زمـان انتوباسـیون با ماسـک و حنجـره کمتـر از گلایدوسـکوپ بـوده بـه طـوری کـه میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه گلایدوسـکوپ 10±36/22 ثانیـه و در گـروه ماسـک حنجـره 12±32/22 ثانیـه بـوده اسـت هرچنـد برخـلاف نتایـج مطالعه حاضر اختلاف مشـاهده شـده در مطالعـه Cinar و همـکاران از نظـر آماری معنادار نبوده اسـت)63(. در مطالعـه Fun و همـکاران برخـلاف نتایج مطالعـه حاضر، نتایج نشـان داد کـه متوسـط زمـان انجـام فراینـد لولهگـذاری در گروه ماسـک حنجـره به طور معناداری بیشـتر از متوسـط زمـان انجام فراینـد لولهگـذاری در گـروه گلایدویکـوپ بـوده بـه طـوری کـه مـدت فراینـد لولهگـذاری در گـروه ماسـک حنجـره 5/23±4/86 ثانیـه و در گـروه گلایدوسـکوپ 7/10±7/35 بـه طـول انجامیده اسـت)53(. میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه ماسـک حنجـره 11)±19 ثانیـه( بـه طور معناداری بیشـتر از گروه گلایدوسـکوپ
9)±13 ثانیـه( بوده اسـت)43(.
در مجم وع نتای ج مطالع ات مختل ف نش ان داده اند که اس تفاده از روشه ای نوی ن لولهگ ذاری داخ ل تراش ه همچ ون اس تفاده از ماس ک حنج ره و ی ا گلایدوس کوپ ب ه مرات ب فرایندهای ی آســانتر و بــا کارایــی بالاتــری نســبت بــه لارنگوســکوپی مســتقیم میباشــند30), 13, 63(. هرچنــد در خصــوص اســتفاده از ای ن روشه ا در مراح ل مدیری ت راهه ای هوای ی بیم اران در آمبولان س )قب ل از بیمارس تان( ب ا محدودی ت اطلاع ات وج ود دارد ام ا مطالع ات نش ان داده ان د که اس تفاده از ماس ک حنجره در مراح ل قب ل از بیمارس تان مناس ب ب وده و حت ی نس بت بــه لارنگوســکوپی مســتقیم ارجــح میباشــد)83-14(. هرچنــد اطلاع ات دقیق ی در خص وص نق ش لارنگوس کوپ در مدیری ت راههــای هوایــی در قبــل از بیمارســتان وجــود نــدارد امــا بــه ط ور گس تردهای ب ر تع داد مق الات تاییدکنن ده کارای ی ب الای ای ن روش اف زوده میش ود)92-13, 33(. در خص وص مقایس ه ای ن دو روش ب ا یکدیگ ر ش ایان توج ه اس ت ک ه در مطالع ه Cinar و هم کاران ب ا وج ود ع دم وج ود اخت لاف معن ادار در بی ن دو روش گلایدوس کوپ و ماس ک حنج ره از نظ ر می زان موفقی ت انتوباس یون و میانگی ن زم ان انج ام فراین د دانش جویان از روش ماس ک حنج ره ب ه عن وان ی ک روش مناس بتر ن ام ب رده و اس تفاده از آن را به اس تفاده از گلایدوس کوپ ترجی ح دادهاند)43(.
ک ه ای ن نتیج ه ب ا مطالع ه م ا همخوان ی دارد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید