4874703-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5310294-136771

اثـر تهویـه ریوی حین بـای پاس قلبـی ریوی بـر پیامدها و عـوارض ریوی پس از عمـل جراحی پیوند عـروق کرونر
فاطمه حسنشیری1، محمدصادق پورعباسی*2، علی رضایی مقدم3، غلامعباس موسوی4، مژده فتاحی5، امیر معتمد نژاد6
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی. دانشجوی PhD پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
فوق تخصص جراحی قلب، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کارشناس ارشد آمار حیاتی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهدای هفتم تیر
کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
29718007

تاریخ دریافت: 1394/10/6تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 18/1395/2
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

چکیده
زمینـه و هـدف: علیرغـم بهبـود تکنیکهـای بایپـس قلبی ریـوی و مراقبتهـای ویژه بعـد از عمل هنـوز نقص عملکـرد ریوی پـس از جراحی قلب بهعنـوان علـت مهمـی از موربیدیتـی بعـد از عمل باقی مانده اسـت. روشـهای مختلف تهویه حیـن بای پس به عنـوان اسـتراتژیهای محافظتی مطرح میباشـند امـا در مـورد تاثیـر ایـن روشـها نتایـج قاطعـی به دسـت نیامده اسـت. هـدف از انجـام ایـن مطالعه بررسـی اثر تهویـه ریوی حیـن بایپس بـر پیامدهـا و عـوارض ریوی بعـد از عمل بود.
مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه تجربـی بـر روی 74 بیمـار کاندیـد جراحـی پیونـد عروق کرونـر تحـت بایپس قلبـی ریـوی بـا روش نمونهگیری در دسـترس انجـام شـد. بیمـاران بـه صـورت تصادفـی بـه دو گروه تهویـه مکانیکـی حین بایپـس قلبی- ریـوی )آزمـون( و بـدون تهویه حیـن بایپس )کنتـرل( اختصـاص یافتنـد. متغیرهـای فیزیولوژیـک و پیامدهـای بعـد از عمـل مقایسـه شـدند. دادههـای حاصل توسـط SPSS 16 مـورد تجزیه و تحلیل آمـاری قـرار گرفت.
یافتههـا: میـزان بـروز آتلکتـازی بعـد از خـروج لولـه تراشـه در گـروه آزمـون نسـبت بـه کنترل کمتـر و از نظـر آمـاری معنـیدار بـود) 910/0=P(.
8/5 = Odds Ratioتف اوت آم اری معن یداری در ب روز پنوتوراک س و افوزی ون پل ور بع د از عم ل وج ود نداش ت. همچنی ن زم ان خ روج لول ه تراش ه، م دت بس تری بیم اران در بخ ش مراقب ت وی ژه و بیمارس تان در دو گ روه اخت اف معن یداری نداش ت) 05/0<P(.
نتیجهگیـری: تهویـه مکانیکـی ریههـا حیـن بایپـس قلبـی – ریـوی در کاهش بـروز آتلکتازی بعـد از عمل موثـر اسـت. از انجائیکه بیشـتر مطالعات انجـام شـده نشـانگر عـدم وجـود محافظت خاصـی از عملکرد ریوی هسـتند؛ مطالعات بیشـتری برای انتخاب اسـتراتژی مناسـب بـرای کاهش عوارض ریـوی بعـد از جراحـی قلب ضروری میباشـد.
واژههای کلیدی: بایپس قلبی ریوی، تهویه مکانیکی، عوارض ریوی، پیوند عروق کرونر.
2961380

نویسنده مسئول: محمدصادق پورعباسی، فوق تخصص جراحی قلب، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانپست الکترونیک: [email protected]
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
در کش ور ای ران طب ق آم ار وزارت بهداش ت درم ان و آم وزش پزش کی بیماریه ای قلب ی عروق ی ب ا بی ش از 35% فراوان ی قبــل از ســوانح و ســرطانها مهمتریــن و شــایعترین علــت م رگ و می ر ش ناخته ش دهاند)1(. جراح ی پیون د ع روق کرون ر درمــان متداولــی بــرای بیمــاران بــا عارضــه بیمــاری عــروق کرونــر قلبــی اســت و یکــی از رایجتریــن مداخــات جراحــی اجــرا شــده بــا بیــش از 16500 مــورد در کانــادا و 000056 مــورد در ایــالات متحــده بــه صــورت ســالانه میباشــد)2(.
معمــولا جراحــی بــه روش بــای پــس قلبــی ریــوی انجــام میش ود. در ای ن تکنی ک عم ل پمپ اژ قل ب و نی ز تب ادلات گازی ریههــا بهطــور موقــت بــه وســیلهی دســتگاه مکانیکــی خاصــی بــه نــام پمــپ اکســیژناتور کــه بــه سیســتم عروقــی وص ل میش ود، جایگزی ن میگ ردد)3(. ب ای پ س قلب ی ری وی باع ث مواجه ه خ ون ب ا مس احت بزرگ ی از م واد مصنوع ی میش ود و منج ر ب ه س اخت و ترش ح م واد س می ش یمیایی و فعالکننــده عروقــی بســیاری میگــردد. فعــال شــدن نوتروفیلهــا و حضــور بعــدی آنهــا در گــردش خــون ریــوی باع ث آس یب عمی ق اندوتلی ال، اپ ی تلی ال و اینتراستیش یال ریــوی میشــود ایــن آســیب ممکــن اســت بــا افزایــش نفوذپذی ری مویرگ ی اندوتلی ال، کاه ش ظرفی ت ری ه و اختال در تب ادلات گازی مرتب ط باش د)4(. بنابرای ن اخت ال در تبادلات گازی ناشــی از آســیب حــاد بافــت ریههــا از عــوارض شــایع و شــناخته شــده عمــل بــای پــس عــروق کرونــر میباشــد)5(.
علیرغــم بهبــود تکنیکهــای بــای پــس قلبــی ریــوی و مراقبته ای وی ژه بع د از عم ل هن وز نق ص عملک رد ری وی پ س از پیون د ع روق کرون ر ب ه عن وان عل ت مهم ی از ع وارض بع د از عم ل باق ی مان ده اس ت)6(. و ب ا فش ار اکس یژن ش ریانی پاییــن، یــا فشــار کربــن دی اکســید بــالا مرتبــط اســت کــه میتوان د ب رای چندی ن روز ادام ه پی دا کن د و منج ر ب ه تهویه مکانیک ی طولان ی م دت ش ود)7(. ای ن گون ه تص ور میش ود ک ه عل ت اخت الات ری وی پ س از جراح ی قل ب ب از دارای چندی ن عام ل ب وده و یک ی از نتای ج اث رات ترکیب ی بیهوش ی ، بایپــس قلبــی ریــوی و آســیب جراحــی میباشــد)6(. پاســخ التهاب ی ب ه ب ای پ س قلب ی ری وی و آس یب ناش ی از کاه ش خونرســانی ریههــا بــه عنــوان علــل عمــده نارســایی تنفســی پــس از جراحــی قلبــی در نظــر گرفتــه شــدهاند)7(. حتــی پ س از ی ک جراح ی قلب ی ب دون عارض ه، ب از ک ردن جن اغ در خ ط وس ط باع ث کاه ش عم ده در ظرفی ت کل ی ری ه ،ظرفی ت حیات ی، حج م نی روی بازدم ی در ثانی ه اول و ظرفیت باقیمان ده عملک ردی ری وی میگ ردد؛ ای ن تغیی رات ممک ن اس ت ب ه افزای ش آتلکت ازی بع د از عم ل و غالباه ای پوکس ی خفی ف منج ر ش ود ک ه پ س از دوره ب ای پ س دلی ل عم ده ش انت داخ ل ری وی و اکسیژناس یون ضعی ف ش ریانی اس ت)6(.
اخی را تاثی رات پوزیش ن بع د از عم ل، مدیری ت درد و حرک ت دادن س ریع بیم ار بع د از عم ل ب ر روی ع وارض ری وی م ورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت)6(. همچنیــن روشــهای مختلــف تهویــه نیــز بــه کار گرفتــه شــده؛ امــا هنــوز در مــورد تاثیــر روشه ای مختل ف تهوی ه ریهه ا در حی ن اتص ال بیم ار ب ه پمــپ بــر روی شــاخصهای تنفســی حوالــی عمــل بیمــار نتیج ه قاطع ی ب ه دس ت نیام ده اس ت)5(. ت ا ب ه ام روز بیش تر مطالع ات انج ام ش ده نش انگر ع دم وج ود محافظ ت خاص ی از عملک رد ری وی هس تند و ش واهدی از فوای د ادام ه تهوی ه ب ه تنهای ی در ط ی ب ای پ س ب ه ص ورت م داوم وج ود ن دارد و ب ه نظ ر میرس د مطالع ات بیش تری ب رای فه م ای ن موض وع لازم اس ت ک ه ک دام اس تراتژی میتوان د عملک رد ری ه را پ س از ب ای پ س بهب ود بخش د )6(.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

روش ریــه بــاز، یــک اســتراتژی محافظتــی میباشــد کــه بــه طــور خــاص بــه معنــی تهویــه ریههــا بعــد از لولهگــذاری داخ ل تراش ه ت ا زم ان خ روج لول ه تراش ه بیم ار میباش د .در مقایســه بــا روش معمــول کــه ریههــا حیــن بــای پــس قلب ی ری وی تهوی ه نمیش وند؛ ای ن اس تراتژی موج ب بهب ود ش اخصهای تب ادل گازی ش ده و موج ب افزای ش کمت ری در واس طههای التهاب ی میش ود و در نهای ت ظرفی ت باقیمان ده عملــی بیشــتری را حفــظ میکنــد. در همیــن رابطــه نیــز روش های مختل ف تهوی ه حی ن ب ای پ س ب ه کار گرفت ه ش ده کــه میتــوان بــه روش فشــار مثبــت مــداوم راه هوایــی بــه تنهایــی و بــدون ونتیلــه، تهویــه بــا تعــداد تنفــس پاییــن)7(، تهوی ه ب ا حجمه ای ج اری محافظت ی هم راه ب ا فش ار مثب ت انته ای بازدم ی، تهوی ه ب ا حجمه ای ج اری متع ارف هم راه ب ا فش ار مثب ت م داوم انته ای بازدم ی، و تهوی ه ب ا حجمه ای ج اری متع ارف ب دون فش ار مثب ت م داوم انته ای بازدم ی)8(، و تهوی ه مکانیک ی ب ه ص ورت فش ار مثب ت م داوم راه هوای ی ب ا درص د اکس یژن تنفس ی متف اوت اش اره ک رد)5(.
از آنجاییکــه تعییــن پیشبینــی مــرگ و میــر و عــوارض ،مس ئلهی مهم ی در مدیری ت مطل وب بیم اران با جراح ی قلبی میباش د؛ ل ذا بررس ی رون د انج ام ای ن اعم ال و تاثی رات آنه ا ب ر روی م رگ و می ر و ع وارض ناش ی از جراح ی ض روری ب ه نظ ر میرس د)9(. ب ا توج ه ب ه ب الا ب ودن آم ار بیم اران مبت ا بــه بیماریهــای عــروق کرونــر کــه نیازمنــد درمــان جراحــی پیون د ع روق کرون ر هس تند و هزینهه ای درمان ی ب الای ای ن جراح ی، وظیف هی تی م درمان ی توج ه ب ه نیازه ای بیم اران و تــاش بــرای کاهــش عــوارض و افزایــش و بهبــود کیفیــت زندگ ی پ س از عم ل میباش د. ه دف از انج ام ای ن مطالع ه نی ز بررس ی اث رات انج ام یک ی از روش های تهوی ه مکانیک ی ری وی حی ن ب ای پ س قلب ی ری وی، ب ر روی زم ان خ روج لول ه تراش ه، م دت زم ان بس تری در بخ ش وی ژه و بیمارس تان و عــوارض ریــوی بعــد از عمــل جراحــی قلــب در مجتمــع بیمارس تانی تخصص ی و ف وق تخصص ی بهش تی کاش ان ب ود.
مواد و روشها
ای ن مطالع ه ب ر روی بیم اران کاندی د جراح ی پیون د ع روق کرونــر پذیــرش شــده در اتــاق عمــل قلــب امــام علــی )ع( مجتم ع ف وق تخصص ی و آموزش ی- درمان ی ش هید بهش تی انجــام شــد. نمونهگیــری بــه صــورت در دســترس از بیمــاران کاندی د جراح ی قل ب ب از ص ورت گرف ت. معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ش امل بیم اران کاندی د پیون د ع روق کرون ر تح ت بای پ س قلب ی ری وی انتخاب ی ب ود و معی ار خ روج ش امل بیم اران بــا بیمــاری ریــوی تشــخیص داده شــده بــر اســاس تســتهای عملک رد ری وی و عائ م بالین ی بیم اران، جراح ی اورژانس ی و وضعی ت ناپای دار قلب ی عروق ی و نی ز انج ام جراح ی دریچ ه همزمــان بــا پیونــد عــروق کرونــر. همچنیــن در صورتــی کــه بیم اران حی ن عم ل دچ ار ناپای داری وس یع وضعی ت قلب ی
عروقــی منجــر بــه اســتفاده از بالــون پمــپ داخــل آئورتــی میش دند و نی ز بیم اران نیازمن د ب ه جراح ی مج دد از مطالع ه خــارج گردیدنــد. حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعــات قبلــی و ب ا در نظ ر گرفت ن ق درت 80 درص د و س طح آلف ای 05/0 و طب ق فرم ول محاس به و ب رای ه ر گ روه 35 نف ر به دس ت آمد جه ت احتم ال ری زش دادهه ا تع داد نمون ه 5 درص د اضاف ه ش ده و تع داد 37 نمون ه در ه ر گ روه ق رار گرف ت)01(. پ س از اخ ذ رضای ت از بیم اران کاندی د عم ل واج د ش رایط ورود ب ه مطالع ه؛ بیم اران ب ه ص ورت تصادف ی کارته ای ش مارهگذاری زوج و ف رد ب ه دو گ روه آزم ون )تهوی ه مکانیک ی حی ن ب ای پ س قلب ی ری وی( و کنت رل )ع دم تهوی ه مکانیک ی حی ن بای پ س قلب ی ری وی( تخصی ص یافتن د. اب زار گ ردآوری اطاع ات چ ک لیس ت محق ق س اخته ب ود ک ه در چندی ن بخ ش تهی ه شــده و روایــی صــوری و محتوایــی آن توســط چندیــن نفــر متخصصین بیهوش ی، جراح، کارش ناس بیهوش ی، پرفیوژنیس ت و کارش ناس پرس تاری بخ ش مراقب ت وی ژه؛ بررس ی و تایی د ش د. ب ه لح اظ اینک ه در زم ان انج ام پژوه ش ی ک ات اق عمل فع ال قل ب در ای ن بیمارس تان وج ود داش ت؛ تم ام بیم اران تح ت ی ک دس تگاه مانیتورین گ )الب رز ب ی 5 س اخت ای ران( و بیهوشــی )دراگــر فابیــوس Fabius Druger ســاخت کشــور آلم ان( و پم پ ب ای پ س قلب ی ری وی) Data scope س اخت آمری کا( و همینط ور آنالی ز کنن ده گازه ا و الکترولیته ای خ ون شــریانی) GEM premier 3000( کــه در هــر بــار روشــن ک ردن ب ه ط ور خ ودکار کالیب ره میش وند و نی ز ب ه ص ورت دورهای و منظــم توســط نماینــده شــرکت فــروش بازدیــد و کالیبراســیون دورهای آنهــا صــورت میگیــرد، قــرار گرفتنــد .محق ق در م ورد مانیتورین گ بیم ار در بخ ش وی ژه ب ه لح اظ ق رار گرفت ن بیم اران در تخته ای متف اوت دخالت ی نداش ت ام ا تمـام بیمـاران تح ت هم ان م دل دسـتگاه مانیتورین گ )الب رز ب ی 5 س اخت ای ران( و ونتیاتوره ای ب ا م دل یکس ان
)دراگ ر م دل vita2 Dura س اخت الم ان( ق رار داش تند ک ه همــان ویژگیهــای دســتگاههای اتــاق عمــل را دارا بودنــد .مس ئول ثب ت دادهه ا در ات اق عم ل س ه ت ن از تکنس ینهای بیهوش ی و در بخ ش وی ژه تع دادی از کارشناس ان پرس تاری بخ ش بودن د ک ه نح وه ثب ت دادهه ا توس ط محق ق ب رای آنها ب ه ص ورت حض وری توضی ح داده ش د. پرس نل بخ ش وی ژه و نی ز ج راح محت رم ب رای ثب ت دادهه ای مرب وط ب ه پیامده ا و ع وارض در بخ ش وی ژه از ق رار داش تن بیم ار در ه ر ی ک از گ روه گنت رل و آزم ون مطل ع نبودن د و نی ز دادهه ا توس ط ش خص جداگان های در نرماف زار SPSS وارد گردی د. همچنی ن تحلی ل دادهه ا توس ط کارش ناس آم اری ک ه از ق رار داش تن بیم اران در گروهه ا مطل ع نب ود، ص ورت گرف ت .
پ س از ق رار گرفت ن بیم اران روی تخ ت جراح ی و برق راری کاتتــر وریــدی و شــریانی و مانیتورینگهــای اولیــه، جهــت اینداکش ن بیهوش ی ب ر حس ب وزن مق دار 10 ت ا 20 میک رو گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن فنتانیــل ،1/0 تــا 2/0 میل ی گ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم می دازولام و ب ر اس اس کس ر جهشــی قلــب )تعییــن شــده توســط اکوکاردیوگرافــی ثبــت شــده در پرونــده(؛ هوشــبر و شــل کننــده عضانــی مناســب دریاف ت کردن د. بع د از انج ام لولهگ ذاری تراش ه و برق راری ســایر مانیتورینگهــای روتیــن جراحــی قلــب، تحــت تهویــه ری وی توس ط ماش ین بیهوش ی ب ا تع داد تنف س 11 در دقیق ه و حج م ج اری 7- 10 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم وزن ب دن ق رار گرفتن د. ادام ه بیهوش ی ب ا می دازولام، اتراکوریوم و س وفنتانیل ب ه ص ورت انفوزی ون و ب ر حس ب پاس خ همودینامی ک بیم ار بــود. فشــارخون بیمــار نیــز توســط انفوزیــون تــری نیتــرو گلیس یرین تح ت کنت رل و ب رای درم ان کاه ش فش ارخون نی ز در ص ورت ل زوم از داروه ای تن گ کنن ده عروق ی ش امل اپ ی نفری ن، نوراپ ی نفری ن، فنی ل افری ن و افدری ن ب ر حس ب وضعی ت بیم ار اس تفاده گردی د و ب ه فواص ل منظ م قب ل از ب ای پ س قلب ی ری وی، حی ن ب ای پ س و بع د از ب ای پ س ت ا انته ای عم ل نتای ج حاص ل از نمونهه ای ش ریانی بیم اران ثبــت گردیــد؛ ضمــن آنکــه متغیرهــای دموگرافیــک شــامل س ن، جن س، وزن، ق د، س طح ب دن، س وابق بیماریه ای قبل ی و همچنیــن مــدت زمــان بــای پــاس قلبــی ریــوی و کلمــپ آئــورت، طــول عمــل جراحــی، همچنیــن میــزان مایعــات و گلب ول قرم ز و س ایر فراوردهه ای خون ی داده ش ده و ب رون ده ادراری کل ی )محاس به ش ده در کیس ه ادراری بیم ار و نی ز می زان مای ع فیلت ر ش ده در دس تگاه پم پ( نی ز ثب ت ش د .ب ای پ س قلب ی ری وی توس ط دس تگاه پم پ ب ای پ س قلب ی ریــوی و آمــاده کــردن دســتگاه و اجــرای بــای پــس طبــق پروت وکل تعری ف ش ده در ات اق عم ل جه ت تنظی م مایع ات مــورد نیــاز و محلــول کاردیوپلــژی بــر اســاس ســطح بــدن و وزن بیم ار در تم ام بیم اران اج را ش د. ب رای اج رای ط رح تحقیق ی؛ در بیم اران گ روه کنت رل پ س از ش روع بایپ س و کام ل ق رار گرفت ن بیم ار روی پم پ قلب ی ری وی؛ تهوی ه مکانیک ی ری وی قط ع ش ده و مس یر لول ه تنفس ی بیم ار در مع رض ه وای ات اق ق رار داده و در گ روه آزم ون پ س از ش روع ب ای پ س ریهه ای بیم ار ب ا تع داد 11 تنف س در دقیق ه و حجــم جــاری 3- 5 سیســی /کیلوگــرم وزن تهویــه شــدند.
بع د از اتم ام عم ل و ورود بیم اران ب ه بخ ش ویژه نی ز وضعیت گازهــای خــون شــریانی، زمــان خــروج لولــه تراشــه و مــدت زم ان بس تری بیم ار در بخ ش وی ژه و م دت زم ان بس تری در بیمارســتان و نیــز بــروز عــوارض ریــوی شــامل آتلکتــازی ،افوزی ون پل ور و پنوموتوراک س پ س از عم ل ب ر اس اس ش واهد رادیوگرافیــک قفســه ســینه کــه بــه صــورت روتیــن یــک س اعت بع د از عم ل، صب ح روز بع د از عم ل و بع د از خ روج درنه ای قفس ه س ینه و مدیاس تن انج ام گردی د؛ در دو گ روه بیم اران ثب ت ش د. جه ت تش خیص آتلکت ازی از معی ار نم ره رادیوگراف ی آتلکت ازی از پ اک ب ودن
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017

ریهه ا در گراف ی= 0 ت ا آتلکت ازی دو طرفه لوبهای ری وی= 4 )01(اسـتفاده شـد کـه نمره یـک )آتلکتـازی ناحیـهای یا عـدم وجود هـوا بـه صـورت خفیـف در گرافـی( و بالاتـر در ثبـت آتلکتـازی منظـور گردیـد. همچنیـن بـرای تشـخیص افوزیـون پلـور نیز از عـدم وجـود مایـع در پلـور=0 و وجود مایـع بیشـتر از 75 درصد نیمـه قفسـه سـینه= 5 اسـتفاده شـد )11( و نمـره 1 )کـدورت در زاویـه دنـدهای دیافراگمـی( و بالاتر معیار تشـخیصی مطالعه قرار گرفـت. در اطاعـات حاصلـه؛ توسـط نرمافـزار SPSS16 مـورد تجزیـه تحلیـل آماری قـرار گرفت. جهـت دادههـای دموگرافیک از آمـار توصیفـی و جهت مقایسـه دو گـروه آزمـون )تهویه ریوی حیـن بـای پـس( و گـروه کنتـرل )عـدم تهویـه ریـوی( پـس از انجـام آزمـون کولموگروف اسـمیرنوف بـرای نرمال بـودن دادهها از آزمونهـای تـی مسـتقل و مـن ویتنـی یـو و نیز کای اسـکوئر و آزمـون دقیـق فیشـر اسـتفاده شـد و اثـر تهویـه ریـوی بـر روی زمـان خـروج لولـه تراشـه، مـدت زمان بسـتری در بخـش ویژه و بیمارسـتان و بـروز عوارض ریوی شـامل آتلکتـازی، افوزیون پلور و پنوموتوراکس بر اسـاس شـواهد تشـخیصی رادیوگرافیک قفسه سـینه بـا نظر و توافق جراح و فلوشـیپ بیهوشـی محتـرم پس از عمـل تعیین شـد .
یافتهها
74 بیمـار کاندیـد جراحـی انتخابـی پیونـد عـروق کرونـر تحـت بـای پـس قلبـی ریـوی در دو گـروه تهویـه مکانیکـی حیـن بای پـس قلبـی ریوی )آزمـون( و گـروه مراقبـت روتین بـدون تهویه مکانیکـی حیـن بـای پـس )کنتـرل( مقایسـه شـدند .37 نفر در گـروه آزمـون و 37 نفـر در گـروه کنتـرل قرار گرفتنـد یک بیمار از گـروه کنتـرل بـه علـت وارد نشـدن دادههـای مربـوط بـه بعد از عمـل از مطالعـه حـذف شـد. در تجزیـه تحلیـل آمـاری ابتـدا نرمـال بـودن توزیـع دادههـا در دو گـروه بـا اسـتفاده از آزمـون کولموگـروف اسـمیرنوف بررسـی شـد و بـر پایـه آن از آزمونهای پارامتریـک تـی مسـتقل و غیرپارامتریـک من ویتنی یو اسـتفاده گردیـد. جهـت دادههـای کیفـی نیـز از آزمـون کای دو و آزمـون دقیـق فیشـر بهـره گرفتـه شـد. بررسـی متغیرهـای دموگرافیک بیمـاران در دو گـروه آزمـون و کنتـرل تفاوت آمـاری معنیداری را نشـان نـداد )جـدول شـماره 1(. دو گـروه آزمـون و کنتـرل از نظـر متغیرهـای مربـوط بـه تنفس ماننـد مصرف سـیگار و مدت زمـان مصـرف سـیگار همچنیـن شـاخصهای تنفسـی از قبیـل حجـم جـاری حیـن تهویـه مکانیکـی و تعـداد تنفس نیـز تفاوت معنـیداری نداشـتند. همچنیـن متغیرهـای مدت زمـان بایپس قلبـی ریـوی و زمـان کلمـپ آئـورت، مقـدار مایعـات دریافتـی و گلبـول قرمـز حین عمـل و بـرون ده ادراری بیمـاران در دو گروه مقایسـه گردیـد که نتایج در هـر دو گروه از نظر آمـاری معنیدار نبـود) 05/0<P(. در مـورد میـزان گلبـول قرمـز داده شـده دادههـای حـذف شـده و ناهماهنـگ زیاد بـود و نتیجـه حاصله و عدم معنیداری قابل تفسـیر و اسـتناد نمیباشـد. متوسـط میزان دی اکسـید کربـن خـون شـریانی) Paco2( بیمـاران در بخـشمراقبـت ویژه در گـروه کنترل و آزمون تفاوت معنیداری داشـت )mann- withney u 343 P= 0.001()جـدول شـماره 2(.می زان ب روز آتلکت ازی بعد از عم ل در این مطالع ه 2/13 درصد و ای ن می زان بع د از خ روج لول ه تراش ه 2/21 درص د ب ود .می زان ب روز آن بع د از عم ل و قب ل از خ روج لوله تراش ه در دو گ روه آزم ون و کنت رل تف اوت معن یداری در ج دول توافق ی و ب ا اس تفاده از آزم ون کای دو مش اهده نش د) 7/0=p( )نم ودار ش ماره 1(. ام ا نتیج ه گراف ی قفس ه س ینه بع د از خ روج لول ه تراش ه نش ان داد ب روز آتلکت ازی در گ روه آزم ون نس بت ب ه گــروه کنتــرل کمتــر بــوده اســت و از نظــر آمــاری معنــیدار میباش د) .910/0=p( ب ه ای ن ترتی ب اف رادی ک ه حی ن ب ای پ س تح ت تهوی ه ری وی ق رار گرفتهان د 4/5 درصدش ان دچ ار آتلکتــازی شــده و گــروه کنتــرل 25 درصــد بــه ایــن عارضــه مبتــا شــدهاند. در نتیجــه نســبت شــانس بــروز آتکلتــازی در افــرادی کــه تهویــه نشــدند 8/5 برابــر گروهــی اســت کــه حی ن ب ای پ س قلب ی ری وی تح ت تهوی ه مکانیک ی ری وی قــرار گرفتهانــد) Odds Ratio= 5.8( )نمــودار شــماره 2(.
می زان ب روز افوزی ون پل ور در ای ن مطالع ه در جمعی ت کل ی 7/2 درص د )دو نف ر در گ روه کنت رل( ب ود ام ا نتیج ه گراف ی قفس ه س ینه بع د از خ روج لول ه تراش ه و خ روج درن قفس ه س ینه جه ت افوزی ون پل ور نش ان داد تفاوت ی می ان دو گ روه آزمــون و کنتــرل وجــود نداشــته اســت) 14/0=p( )نمــودار ش ماره 3(. همچنی ن می زان ب روز پنوموتوراک س بع د از عم ل 7/2 درص د )دو نف ر در گ روه آزم ون( ب ود. ام ا تف اوت آم اری معن یداری در ب روز پنوموتوراک س بع د از خ روج لول ه تراش ه و درن قفس ه س ینه بی ن دو گ روه آزم ون و کنت رل مش اهده نش د) 14/0=p()نم ودار ش ماره 4(. زم ان خ روج لول ه تراش ه در گــروه آزمــون زودتــر از گــروه کنتــرل امــا از نظــر آمــاری معن یدار نب ود .)05/0<P( م دت زم ان بسـتری بیم اران در بخ ش مراقب ت وی ژه و بیمارس تان ت ا زم ان ترخی ص از نظ ر آم اری تف اوت معن یداری نداش ت )ج دول ش ماره 2(.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:20 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید