4874426-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395
اثر بخشـی افزودن دکسـتروز واتـر 5% بـه بوپیواکائین در بلوک شـبکه بازویی جهت اعمال جراحی دسـت و سـاعد
فرناد ایمانی1، سید حمیدرضا فیض2، پوپک رحیم زاده3، سعید رضا انتظاری4، سعید آینه هوش5*
استاد بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار بیهوشي، فلوشیپ درد، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دستیار بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: یکـی از معایـب بلـوک آگزیـاری، فاصلـه زمانـی طولانـی بیـن انجـام بلـوک و شـروع بـی حسـی مـورد نیاز جهـت انجـام جراحی میباشـد. هـدف از مطالعـه حاضـر بررسـی اثـر بخشـی افزودن دکسـتروز واتر 5% بـه بوپیواکائیـن در بلوک شـبکه بازویی تحت گاید محـرک عصبی و سـونوگرافی جهـت اعمال جراحی دسـت و سـاعد میباشـد.
مـواد و روشهـا: در مجمـوع 60 بیمار کاندید بلـوک آگزیاری وارد مطالعه شـدند. در هر دو گروه برای ایجاد بیحسـی از بوپیواکائین 5/0% اسـتفاده شـد و به عنوان حال در گروه اول از نرمال سـالین 9/0% و در گروه دوم از دکسـتروز واتر 5% اسـتفاده گردید. بلوک حسـی و حرکتی پس از تزریق بـی حـس کننـده موضعـی طـی 30 دقیقـه اول هـر 5 دقیقـه یکبـار و طـی 30 دقیقه دوم هـر 10 دقیقه و سـپس هر 15 دقیقـه یکبار مورد بررسـی قـرار گرفـت و بـه منظـور جلوگیـری از اتـاف وقت بیمـار مورد مطالعه قبل از شـروع عمـل به اتاق عمـل دیگری در مجـاورت اتاق عمـل اصلی انتقال یافتـه و بلـوک اگزیـاری در آن مـکان بـه انجام میرسـید و سـپس بیمار به اتـاق عمل اصلی منتقـل میگردید.
یافتههـا: مـدت زمـان بلـوک شـبکه آگزیـاری در روش دکسـتروز واتـر 5% بهمـراه بوپیواکائین بـا روش نرمال سـالین بهمـراه بوپیواکائیـن فقط در بلـوک حسـی در عصـب مدیـان تفـاوت آمـاری داشـته) 03/0=p( و در مابقی عصبها در مـدت زمان بلوک حسـی و حرکتی بین دو گـروه تفاوت آماری معنیداری مشـاهده نگردید.
نتیجهگیـری: در مطالعـه حاضـر، دکسـتروز واتـر 5% بـه غیـر از بلوک حسـی عصـب مدیـان، در بلوک دیگـر اعصاب اختـاف قابل توجهی بـا نرمال سـالین نداشت.
واژههای کلیدی: بوپیواکائین، نرمال سالین، دکستروز واتر 5%، بلوک شبکه بازویي.
مقدمه
2172872004

نویسنده مسئول: سعید آینه هوش، دستیار بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایرانپست الکترونیک: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

بل وک آگزی اری یک ی از ان واع بلوکه ای ناحی هاي محس وب میگــردد کــه میتــوان از آن در انجــام انــواع جراحیهایــی ک ه ب ر روی دس ت و س اعد انج ام میش ود، به ره جس ت)1-3(.ای ن بل وک مانن د تم ام ان واع روشه ای موضع ي و بيحس ي دیگ ر دارای مزای ا و معای ب مرب وط ب ه خ ود اس ت. از جمل ه مزایــاي ایــن بلــوک ميتــوان بــه پرهیــز از انجــام بیهوشــی عموم ی در بیم اران پرخط ر ی ا در بیماران ی ک ه اداره راه هوای ی در آنهــا مشــکل اســت، اشــاره نمــود. از ســوي دیگــر، فاصلــه زمانــی طولانــی بیــن انجــام بلــوک و شــروع بیحســی مــورد نی از جه ت انج ام جراح ی از جمل ه معای ب این روش محس وب ميگ ردد. جه ت رف ع ای ن نقیص ه، روشهای ي نظیر اس تفاده از ادجوانته ا و م واد بیح س کنن ده موضع ی گوناگ ون پیش نهاد شده اس ت)4(.
یک ي دیگ ر از اقدام ات پیش نهادي در ای ن زمین ه، تغیی ر ن وع مــاده رقیــق کننــده بیحــس کننــده موضعــی مصرفــی در بلــوک آگزیــاری میباشــد. بطــور مرســوم مــاده رقیقکننــده م ورد اس تفاده جه ت انج ام بل وک آگزی اری نرم ال س الین میباشــد، ولــي از آنجــا کــه ســدیم موجــود در ایــن مــاده رقیقکننــده ميتوانــد بــا کانالهــای ســدیم تداخــل نمایــد ،ممکــن اســت از حــال دیگــری ماننــد دکســتروز واتــر %5 اس تفاده نمـود. دکس تروز وات ر %5 ب ر خ اف نرم ال س الین پســرفت بلوکهــای محیطــی را تحــت تاثیــر قــرار نمیدهــد .همچنی ن دکس تروز وات ر %5 م اده ح ال ب دون درد ب وده و در طولانــی مــدت ایجــاد عــوارض مانــدگار نمينمایــد)5(.
ب ا درنظ ر گرفت ن اهمی ت ام ر و ب ا توج ه ب ه مح دود ب ودن اطاع ات موج ود، ای ن مطالع ه درنظ ر داش ته اس ت اثر بخش ی اف زودن دکس تروز وات ر 5% ب ه بوپیواکائی ن در بل وک ش بکه بازوی ی تح ت هدایت محرک عصب ی و س ونوگرافی جهت اعمال جراح ی دس ت و س اعد را م ورد ارزیاب ي و بررس ي ق رار ده د.
روش مطالعه
در ای ن مطالع ه از ن وع کارآزمای ی بالین ی دوس وکور، در مجموع 70 بیمــار در ســنین 17 تــا 70 ســال و طبقهبنــدی انجمــن بیهوش ی امری کا 1 ت ا 3 ک ه جه ت انج ام جراح ی س اعد و دس ت ب ه بیمارس تان حض رت رس ول مراجع ه ک رده بودن د ،مــورد بررســي قــرار گرفتنــد. بیمــاران بــا ســابقه آلــرژی بــه بیح س کنن ده موضع ی، داراي کنتراندیکاس یون انج ام بل وک محیط ی، داراي اس کار در ناحی ه بل وک پریف رال و زن ان ب اردار ،بیم اران داراي نقای ص نورولوژی ک، بیم اران ب ا س ابقه اعتی اد ب ه ال کل و ی ا م واد مخ در، و بیم اران ب ا بل وک ناموف ق وارد مطالع ه نش دند.
از تمامــي بیمــاران شــرکت کننــده پیــش از ورود بــه مطالعــه رضای ت نام ه آگاهان ه کتب ي اخ ذ گردی د. ای ن مطالعه ب ه تایید کمیت ه اخاق ي دانش گاه عل وم پزش کي ای ران رس یده اس ت.
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه کوزینــوس و همــکاران)6( زمــان رس یدن ب ه بل وک کام ل ش بکه بازوی ي در دو روش 4/6±5/22 و 1/6±3/18 دقیق ه گ زارش ش ده اس ت. ب ر ای ن اس اس و ب ا در نظ ر گرفت ن خط ای ن وع اول 5% و خط اي ن وع دوم 20%، حجــم نمونــه بــر اســاس معادلــه زیــر معــادل 70 نفــر در دو گ روه محاس به گردی د.

پس بیم اران ب ه ط ور تصادف ی ب ه دو گ روه تقس یم ش دند: در گ روه اول 20 س ی س ی بوپیواکایی ن 5/0% ب ه هم راه 02 س ی س ی نرم ال س الین ب ه عن وان رقی ق کنن ده و در گ روه دوم 20 س ی س ی بوپیواکائی ن 5/0% ب ه هم راه 20 سیس ی دکس تروز وات ر 5% ب ه عن وان رقی ق کنن ده اس تفاده ش د .
پ س از آن تمام ي بیم اران در وضعی ت س وپاین ق رار گرفت ه و پ س از انج ام مانیتورین گ ب ا نـوار قلب ی، اش باع اکس یژن شــریانی و اندازهگیــری فشــار خــون غیــر تهاجمــی، کاتتــر وری دی محیط ی و ماس ک صورت ی اکس یژن تعبی ه ش د. در بیم اران دچ ار اضط راب ی ک میلیگ رم می دازولام بهم راه 05 میکروگ رم فنتانی ل تجوی ز ش د .
بع د از آم اده س ازي اولی ه، بل وک آگزی اری ب ا کم ک دس تگاه مح رک عصب ی و تح ت هدای ت پ روب خط ي س ونوگرافی و بص ورت ای ن لای ن ب ا س وزن 50 میلیمت ری نم ره 22 آغ از و 4 عصــب رادیــال، اولنــار، مدیــان و موســکولوکوتانئوس هــر ی ک بط ور جداگان ه بل وک ش دند. ای ن اق دام هنگام ی انج ام گرف ت ک ه مح رک عصب ی ب ا جری ان 4/0 میل ی آمپ ر حرک ت ظریف ی را نش ان م یداد.
جه ت ارزیاب ی حس ی از آزم ون پی ن پری ک اس تفاده و ه ر 5 دقیق ه یکب ار ب ه بیم ار امتی ازي تخصی ص داده ش د: )صف ر:
دم بل وک، 1: بل وک نس بي ،2: بل وک کام ل.(جهت تعیین بلوک حرکتي موارد زیر درنظر گرفته شدند:
عصب مدیان: توانایی انجام Thumb opposition
عصب اولنار: توانایی انجام Thumb adduction
عص ب رادی ال: توانای ی انج ام Thumb abduction /Elbow
extension
عصب موسکولوکوتانئوس: توانایی انجام
Flexion at the elbow
بلـوک حسـی وحرکتـی پـس از تزریـق بیحـس کننـده موضعی طـی 30 دقیقـه اول هر 5 دقیقه یکبار، طی 30 دقیقه دوم هر 01 دقیقه یکبار و سپس هر 15 دقیقه یکبار مورد بررسی قرار گرفت .
آنالیز آماري
آنالی ز آم اري ب ا اس تفاده از نرماف زار SPSS نس خه 16 ص ورت پذیرفـت. جه ت توصی ف دادهه ای کم ی از انح راف معی ار± میانگیــن و جهــت توصیــف متغیرهــای کیفــی از فراوانــي) %( اس تفاده ش د. جه ت مقایس ه متغیره ای کم ی بی ن دو گ روه از آزم ون ت ي ب راي گروهه اي مس تقل اس تفاده ش د. جه ت ارزیاب ی متغیره اي همودینامی ک در زمانه ای مختل ف از آزمون متغیره اي مک رر اس تفاده ش د. س طح معن يدار آم اري در این مطالع ه 05/0 درنظ ر گرفت ه ش ده اس ت.
نتایج
از بیــن 70 بیمــار اولیــه ،10 مــورد بــه علــت بلــوک ناقــص و اعتی اد از مطالع ه کن ار گذاش ته ش دند. در نهای ت 31 بیم ار در گــروه دکســتروز واتــر 5% و 29 بیمــار در گــروه نرمــال سـالین ارزیاب ي ش دند. از ع وارض بلـوک اگزی اری میت وان آس یب عصب ی، آس یب ش ریان اگزی ار، ایج اد همات وم، ایج اد مس مومیت سیس تمیک و آریتم ی قلب ی را ن ام ب رد ک ه در این تحقی ق مش اهده نش د.
مشـخصات دموگرافیـک و پایـه بیمـاران در دو گـروه در جدول 1 خاصه و مقایسه شده است. بر این اساس دو گروه همسان بودند.
تغییـرات میانگیـن فشـار خـون، فشـار خـون سیسـتولي و فشـار خـون سیسـتولي در مقاطـع زماني مختلف در دو گـروه در جدول 2 خاصـه و مقایسـه شـدهاند.
هرچن د ضرب ان قل ب در مقاط ع زمان ي حی ن عم ل در ه ر دو گ روه رون د کاهش ی داش ت، ول ي ای ن تغیی رات معن يدار نب ود) 9/0=p(. آنالی ز بی ن گروه ی نی ز نش ان داد ک ه بی ن گروههــا در میانگیــن تعــداد ضربــان قلــب اختــاف معنــیدار وجــود نــدارد) 10/0=p(.
تغیی رات میانگی ن فش ارخون سیس تولیک و دیاس تولیک در دو گ روه نی ز طي زم ان معن يدار نب ود) p بترتی ب 49/0 و 44/0(. آنالی ز بی ن دو گ روه نی ز تف اوت آم اري معن ي داري از ای ن نظ ر نش ان ن داد) p بترتی ب 06/0 و 11/0(.
میانگیــن مــدت زمــان لازم جهــت ایجــاد بلــوک حســی در چه ار عص ب بررس ي ش ده در دو گ روه در ج دول 3 خاص ه و مقایس ه ش دهاند. برای ن اس اس تنه ا میانگی ن م دت زم ان لازم جهــت ایجــاد بلــوک حســي در عصــب مدیــان در گــروه دکس تروز وات ر 5% بط ور معن ي داري کمت ر ب ود) 03/0=p(. در س ایر م وارد تف اوت آم اري معن يداري مش اهده نش د.
میانگیــن مــدت زمــان لازم جهــت ایجــاد بلــوک حرکتــي در چه ار عص ب بررس ي ش ده در دو گ روه در ج دول 4 خاص ه و مقایســه شــدهاند. برایــن اســاس تفــاوت آمــاري معنــيداري بی ن دو گ روه مش اهده نگردی د.
بحث
نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از نرم ال س الین و دکس تروز وات ر 5% ب ه عن وان رقی ق کنن ده بوپیواکائی ن 5/0% ب ه ج ز در م دت زم ان ایج اد بل وک حس ی عصــب مدیــان، در مــوارد دیگــر بلــوک حســی و حرکتــی اختــاف معنــیداری بــا یکدیگــر نــدارد. از نظــر متغیرهــاي همودینامی ک ط ي عم ل جراح ي و ع وارض نی ز تفاوت ي بی ن دو گــروه مشــاهده نگردیــد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

تاکن ون در ای ن زمین ه تنه ا ی ک مطالع ه مش ابه انج ام ش ده اســت کــه در آن دیــر و همــکاران)5( بــه مقایســه ســالین و دکســتروز 5% در بلــوک عصبــی محیطــی پرداختنــد. در ایــن مطالع ه بیم اران کاندی د جراح ی اندام فوقان ی به ط ور تصادفی ب ه دو گ روه تقس یم ش دند و از نرم ال س الین ی ا دکس تروز 5% بــه عنــوان رقیــق کننــده جهــت تزریــق بوپیواکائیــن 1% اس تفاده گردی د. در نهای ت نتیج ه گی ري گردی د ک ه اس تفاده از دکس تروز 5% ب ه عن وان رقی ق کنن ده موج ب بل وک س ریع
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول 1. مشخصات دموگرافیک و پایه در بیماران دو گروه
عدد پی نرمال سالین )29 بیمار( دکستروز واتر 5% 31) بیمار( متغیر
0/08 26/8±8/ 31/2±11/ سن )سال(
0/40 )86/2( 25 )77/4( 24 مذکر جنس
)13/8( 4 )22/6( 7 مونث 0/76 75/7±9/5 76/5±10/0 وزن )کیلوگرم(
0/65 )93/1( 27 )93/5( 29 1 طبقهبندی انجمن بیهوشی امریکا
)6/9( 2 )6/5( 2 2 دادهها بصورت انحراف معیار±م یانگین یا فراواني )%( نشان داده شدهاند.
جدول 2: تغییرات میانگین تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستولي و دیاستولي طي مقاطع زماني مختلف حین عمل در دو گروه
مقطع زماني طي جراحي )دقیقه( متغیر
90 80 70 60 50 40 30 20 10 ضربان قلب )بار در دقیقه(
83/1±13 83/2±13 84±14 85/6±14 86±14 86/1±14 86/2±14 86/9±15 87±14 گروه دکستروز واتر 5%
82±15 82/6±14 82/7±14 84/4±15 84±14 84/6±17 84/5±19 85/3±19 85/8±20 گروه نرمال سالین
0/63 0/48 0/21 0/17 0/36 0/53 0/23 0/93 0/50 عدد پی
فشارخون سیستولي )mmHg(
118/2±9 118/1±9 118/4±10 118/7±11 118/8±11 119/8±11 120/3±11 121/8±12 122/1±12 گروه دکستروز واتر 5%
121 /9±10 122±10 121/7±11 123±10 122/9±9 123/5±9 124/3±9 123/8±9 123/8±9 گروه نرمال سالین
0/70 0/08 0/65 0/22 0/80 0/63 0/87 0/61 0/96 عدد پی
فشارخون دیاستولي )mmHg(
72/5±6 72/8±6 72/9±6 73/5±5 73/5±4 74/6±5 74/7±5 75/7±5 76/1±6 گروه دکستروز واتر 5%
73/3±7 73/8±7 74/3±6 74/3±7 74/4±7 71/3±12 73/4±8 74/4±8 74/4±8 گروه نرمال سالین
0/30 0/54 0/42 0/85 0/70 0/26 0/33 0/28 0/22 عدد پی
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

ت ر ش بکه براکی ال ب ا بوپ ی واکائی ن میش ود .
در مطالع ه حاض ر در ه ر دو گ روه تقریب ا تمام ي بیم اران ت ا دقیق ه 30 دچ ار بل وک کام ل حرکت ی گردیدن د. در مطالع ه دی ر و هم کاران ای ن می زان در گ روه دکس تروز وات ر 1/83 و در گ روه نرم ال س الین 6/74 ب ود)5(.
جدول 3: میانگین مدت زمان لازم جهت ایجاد بلوک حسی در چهار عصب بررسي شده )دقیقه(
عدد پی روه گ عصب
نرمال سالین 29) بیمار( دکستروز واتر 5%
31) بیمار( 0/99 20/3±8/0 20/3±7/0 اولنار
0/57 24/3±15/5 26/5±16/6 رادیال
*0/03 26/6±14/0 19/8±9/3 مدیان
0/31 23/6±13/4 20/2±12/9 موسکولواسکلتال
دادهها بصورت انحراف معیار± میانگین نشان داده شدهاند.
05/0>p معنيدار درنظر گرفته شده است.(*)
جدول 4: میانگین مدت زمان لازم جهت ایجاد بلوک حرکتي در چهار عصب بررسي شده )دقیقه(
عدد پی روه گ عصب
نرمال سالین 29) بیمار( دکستروز واتر 5%
31) بیمار( 0/43 22/9±16/6 25/9±13/1 اولنار
0/86 24/1±14/6 23/6±11/1 رادیال
/49 21/4±11/4 19/4±11/3 مدیان
0/40 28/3±24/6 23/7±17 موسکولواسکلتال
دادهها بصورت انحراف معیار±میانگین نشان داده شدهاند.
میـزان موفقیـت بلـوک آگزیـاری شـبکه براکیـال در مطالعـات مختلـف بیـن 37 تـا 100 درصـد متغیـر بـوده اسـت. اغلـب این مطالعـات تعریـف مشـخصی از موفقیـت بلـوک نداشـته و آنـرا بر
اسـاس ارزیابـی جراحـی بیـان گـزارش ک ردهانـد)7-21(.
نتایـج مطالعـه ساندرسـون و همـکاران)9( نشـان داد کـه اضافـه کـردن دکسـتروز بـه بیحس کنندههـای موضعی موجـب افزایش چگالـی ماده تزریقی شـده و باعث بلوک حسـی قابـل پیش بینی و پایـداری در بیمـاران ميگـردد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017

مطالعات در زمینه بیحسی جهت اندام تحتانی، جراحی اورولوژی و سزارین با بوپیواکائین)01( و روپیواکائین)21،11( نشان دادهاند که اضافه کردن مقادیر کم دکستروز به بیحس کنندههای موضعی موجب ایجاد بلوک حسی قابل اطمینان و کافی ميگردد .
بایسـتي متذکـر شـد تاکنـون داروهـای مختلفـي بـه عنـوان ادجوانـت در بلـوک آگزیـاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .بـورک و همـکاران)31( نشـان داد کـه اضافـه کـردن 1/0 میلیگرم بـر کیلوگـرم مورفیـن به محلـول بلـوک آگزیاری موجـب بهبود وضعیـت بيحسـي بـدون افزایـش خطـر عـوارض ميشـود .
در مطالعـه سـرت و همـکاران)41( از فنتانیـل بـه عنـوان ادجوانت آرتیکائین در بلوک آگزیاری اسـتفاده شـد. این مطالعه نشان داد کـه هـر دو ترکیب آرتیکائین به تنهایی و به همـراه فنتانیل دارای اثربخشـی و ایمنـی مناسـبی جهـت بلـوک آگزیاری ميباشـند.
در مطالعه یعقوبی و همکاران)51( نشـان داده شـد که اضافه نمودن دگزامتازون به لیدوکائین در مقایسه با ترکیب فنتانیل- لیدوکائین بـه طـور قابـل توجهی مـدت زمـان بیحسـی را افزایـش ميدهد.
در مطالعـهای گونـدوز و همـکاران)61( افـزودن منیزیم سـولفات به پریلوکائیـن موجـب افزایش معنیدار مدت بلوک حسـی و عصبی آگزیـاری بدون عـوارض گردید .
در مطالعـهای کـه اخیـرا توسـط حقیقـی و همـکاران)71( صـورت پذیرفته اسـت، اضافه کردن سـولفات منیزیم بـه لیدوکائین باعث افزایـش مدت بلوک حسـی و حرکتـی آگزیـاری در جراحیهای اندام فوقانـی گردید .
بیحسـی موضعی در مقایسـه با بیهوشـی عمومی با رضایتمندي بیشتر بیمار همراه بوده و اختال شناختی کمتری ایجاد ميکند)81(.
بلـوک اعصـاب محیطـی در بیمارانـی کـه دچـار تهوع و اسـتفراغ پـس از عمـل ميشـوند؛ بیمارانـی که در خطـر ایجـاد هیپرترمی بدخیم هسـتند؛ و در کسـانی کـه وضعیت همودینامیـک ناپایدار داشـته یـا جهت تحمل بیهوشـی عمومی بسـیار بدحال هسـتند ،جایگزینی بسیارمناسـبي است)02،91(.
بیحسـی موضعی در مقایسـه با بیهوشـی عمومی همچنین منجر بـه حرکـت سـریع تر پـس از عمل، کاهـش هدر رفتـن خون بین 20-50 درصـد و رفـع وضعیـت بیـش انعقـادي در طـي جراحـي ميشـود. بلوک شـبکه براکیـال یک تکنیک فراگیـر و قابل اعتماد بیحسـی موضعی و جایگزینی مناسـب جهت بیهوشـی عمومی در جراحیهـای اندام فوقانی اسـت)12،91(.
نرمـال سـالین مایعـی ایزوتونیـک اسـت کـه بیشـتر بعنـوان یک رقیـق کننـده جهت حل کـردن داروهای بیحسـی موضعـی برای افزایـش حجم محلول تزریقی اسـتفاده میگردد. یـک لیتر نرمال سـالین 9/0% دارای 154 میلی اکـیوالان از یونهـای سـدیم و کلر اسـت. هر 100 سـی سـی آن دارای 9/0 گرم سـدیم کلراید است .زمانـی کـه نرمال سـالین بعنوان یک حـال به کار برده میشـود ،موجـب افزایـش غلظـت یونهای سـدیم در محلـول بیحس کننده موضعـی میگـردد. بیحـس کنندههـای موضعـی ایمپالسهـای عصبـی را بـه وسـیله تداخـل در عملکـرد کانالهـای سـدیم در محلهـای اتصـال بیحـس کنندههـای موضعی مهـار میکنند. در حضـور بیحـس کنندههای موضعی، کانالهای سـدیمی در پاسـخ به تحریـک دپاریزاسـیون باز نمیشـوند)5(.
غلظـت بـالای سـدیم در فضـای اطـراف نـورون موجب برداشـته شـدن مـاده بیحسـی از محـل گیرنـده و تغییـر اثـر بیحسـی میگردد)5(. بنابراین، ممکن اسـت که داروی بیحسـی حل شـده با نرمال سـالین موجب تاثیر بر شـروع یا بازگشـت بلوک شـود)1(. دکسـتروز 5% مایعی هیپوتونیک اسـت کـه دارای 50 گرم گلوکز در یـک لیتـر مایع میباشـد. اسـتفاده از دکسـتروز 5% بـه عنوان حـال، غلظت یـون سـدیم را در محلول افزایـش نمیدهد)5(.
درنهایـت، باتوجـه بـه نتایـج متفـاوت حاصـل از ایـن تحقیـق بـا تحقیـق قبلـی جهـت حصـول نتایـج دقیـق تر ایـن پیشـنهادات مفیـد بنظـر میرسـند: مطالعـات تکمیلی بـا افزایش قابـل توجه حجم نمونه، انجام بررسـی مشـابه بـا لحاظ نمودن انـدازه اعصاب مـورد مطالعـه، و در نظـر گرفتـن ترتیـب یـا اولویـت حیـن انجام بلـوک اعصـاب مـورد مطالعـه در بلـوک آگزیاری .
نتیجهگیری
شـروع سـریع بلوک در بیمارسـتانهای پرازدحام بسیار ارزشمند اسـت، زیـرا اجـازه برنامهریـزی دقیقتـر و زمانبنـدی مناسـب را بـه کادر درمانـی میدهـد. در مطالعـه حاضـر، دکسـتروز واتر 5% بـه غیـر از بلـوک حسـی عصـب مدیـان، در بلـوک دیگـر اعصاب اختـاف قابـل توجهی با نرمال سـالین نداشـت .
)glucose concentration( and other factors influencing intrathecal drug spread. Br J Anaesth 1994;73)6(:744-6.
Lee A, Ray D, Littlewood DG, Wildsmith JA. Effect of dextrose concentration on the intrathecal spread of amethocaine. Br J Anaesth 1988;61)2(:135-8.
Connolly C, McLeod GA, Wildsmith JA. Spinal anaesthesia for Caesarean section with bupivacaine 5 mg ml)-1( in glucose 8 or 80 mg ml)-1(. Br J Anaesth 2001;86)6(:805-7.
Whiteside JB, Burke D, Wildsmith JA. Spinal anaesthesia with ropivacaine 5 mg ml)-1( in glucose 10 mg ml)-1( or 50 mg ml)-1(. Br J Anaesth 2001;86)2(:241-4.
Bourke DL, Furman WR. Improved postoperative analgesia with morphine added to axillary block solution. J Clin Anesth 1993;5)2(:114-7.
Sert H, Muslu B, Usta B, Colak N, Irem Demircioglu R, Gozdemir M. A comparison of articaine and fentanyl-supplemented articaine for hemodialysis fistula creation under ultrasound-guided axillary block. Ren Fail 2011;33)3(:280-4.
Yaghoobi S, Seddighi M, Yazdi Z, Ghafouri R, Khezri MB. Comparison of Postoperative Analgesic Effect of Dexamethasone and Fentanyl Added to Lidocaine through Axillary Block in Forearm Fracture. Pain Res Treat 2013;2013:761583.
Gunduz A, Bilir A, Gulec S. Magnesium added to prilocaine prolongs the duration of axillary plexus block. Reg Anesth Pain Med 2006;31)3(:233-6.
Haghighi M, Soleymanha M, Sedighinejad A, Mirbolook A, Naderi Nabi B, Rahmati M, et al. The effect of magnesium sulfate on motor and sensory axillary plexus blockade. Anesth Pain Med 2015;5)1(:e21943.
Kwon Y, Hwang SM, Lee JJ, Kim JH. The effect of dexmedetomidine as an adjuvant to ropivacaine
References
Kanai A, Hoka S. A comparison of epidural blockade produced by plain 1% lidocaine and 1% lidocaine prepared by dilution of 2% lidocaine with the same volume of saline. Anesth Analg 2006;102)6(:18515.
Hashimoto K, Sakura S, Bollen AW, Ciriales R, Drasner K. Comparative toxicity of glucose and lidocaine administered intrathecally in the rat. Reg Anesth Pain Med 1998;23)5(:444-50.
Sakura S, Chan VW, Ciriales R, Drasner K. The addition of 7.5% glucose does not alter the neurotoxicity of 5% lidocaine administered intrathecally in the rat.
Anesthesiology 1995;82)1(:236-40.
Tsui BC, Kropelin B, Ganapathy S, Finucane B. Dextrose 5% in water: fluid medium for maintaining electrical stimulation of peripheral nerves during stimulating catheter placement. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49)10(:1562-5.
Dhir S, Tureanu L, Bouzari A, Masood A, Francispragasam M, Ganapathy S. Reduction in sodium content of local anesthetics for peripheral nerve blocks: a comparative evaluation of saline with 5% dextrose–a randomized controlled doubleblind study. Anesth Analg 2012;114)6(:1359-64.
Cousins MJ, Bridenbaugh PO. Cousins and
Bridenbaugh’s neural blockade in clinical anesthesia and pain medicine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. xxii, 1306 p. p.
Chan VW, Perlas A, McCartney CJ, Brull R, Xu D, Abbas S. Ultrasound guidance improves success rate of axillary brachial plexus block. Can J Anaesth .28-671:(3)45;7002
Sites BD, Beach ML, Spence BC, Wiley CW, Shiffrin J, Hartman GS, et al. Ultrasound guidance improves the success rate of a perivascular axillary plexus block. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50)6(:678-84.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:51 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید