4874571-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395 پیشبینی درد مزمن بر مبنای طرحوارههای ناسازگار اولیه
رسول حشمتی* 1
1- دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
165-10793

تاریخ دریافت: 13/2/59 تاریخ بازبینی: 1/3/95 تاریخ پذیرش: 23/5/95چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمین ه و ه دف: تحقیق ات فراوان ی وج ود دارد ک ه رابط ه بی ن درد مزم ن و تج ارب تروماتی ک کودک ی را بررس ی کردهان د. ب ا ای ن ح ال ،تحقیق ات در زمین ه درد و طرحوارهه ای ناس ازگار اولی ه ان دک اس ت و رواب ط آنه ا روش ن نیس ت. ه دف پژوه ش حاض ر بررس ی رابط ه درد مزم ن ب ا طرحوارهه ای ناسـازگار اولی ه اس ت.
م واد و روشه ا: در ی ک پژوه ش توصیفی-همبس تگی و مقطع ی ،100 بیم ار مبت لا ب ه درد مزم ن از جامع ه دانش جویان دانش گاه ب ر مبن ای نقط ه ب رش پرسش نامه درد م ک گی ل غرب ال و ب ه عن وان نمون ه پژوه ش ب ه ش کلی داوطلبان ه انتخ اب ش دند. از پرسش نامههای درد م ک گی ل و ف رم کوت اه پرسش نامه طرح واره ناس ازگارانه اولی ه یان گ) YSQ-SF( اس تفاده ش د .
یافتهه ا: تحلی ل رگرس یون ب ه روش گام ب ه گام نش ان داد ک ه طرح واره محرومی ت بیش ترین ت وان پی ش بیـن کنندگ ی درد مزم ن را دارد و بع د از آن طرح واره اطاع ت ق ادر ب ه پیشبین ی درد مزم ن میباش د. طرحوارهه ای اطاع ت و رهاش دگی ب ه ترتی ب ت وان تبیی ن، ق ادر ب ه پی ش بی ن درد عاطف ی هس تند. طرحوارهه ای محرومی ت و ب ازداری ق ادر ب ه تبیی ن درد نوروپاتی ک اس ت. همچنی ن، طرح واره محرومی ت ق ادر ب ه پیشبین ی درد پیوس ته و طرح واره ه ای اطاع ت و ب ازداری نی ز میتوان د درد متن وع را پیشبین ی کن د.
نتیجهگیــری: بــر اســاس یافتههــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه چهــار طرحــواره محرومیــت هیجانــی، اطاعــت، رهاشــدگی و بــازداری از حوزههــای بریدگی/طــرد، دیگــر جهتمنــدی و حــوزه گــوش بــه زنگــی بیــش از حــد و بــازداری تعییــن کنندههــای مهــم درد مزمــن میباشــد. لازم اســت در مدیریــت درد بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن از طرحــواره درمانــی جهــت کاهــش و مدیریــت درد اســتفاده گــردد.
واژههای کلیدی: طرحوارههای ناسازگار اولیه، درد مزمن، درد عاطفی، درد نوروپاتیک، درد پیوسته، درد متنوع .
مقدمه

نویسنده مسئول: رسول حشمتی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریزپست الترونیک: [email protected]
درد عبارتسـت از یـک تجربـه حسـی و روانـی ناخوشـایند کـه بـا آسـیب احتمالـی یـا واقعـی بافـت در ارتبـاط اسـت و یـا در
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

دورههـای ایـن گونـه آسـیبهای بافتی به وجـود میآیـد)1(. درد بـه دو گـروه دسـتهبندی میشـود: درد مزمـن و درد حـاد. درد حـاد بـا شـروع سـریع و ناگهانـی و بـا مـدت کوتـاه و درد مزمن بـا ماهیـت پیچیـده، طولانـی مـدت، بـا سـبب شناسـی مبهم وپاسـخ ضعیف به درمان مشـخص میشـود2) و 3(. درد مزمن اثراتمنفـی و زیـان بـاری بر عملکـرد روانشـناختی و جسـمانی دارد .وجـود درد مزمـن و شـدت آن بـا افسـردگی4)و5(، اضطـراب6)و7( و ناتوانیهـای جسـمی8) و9( در ارتبـاط اسـت. اغلـب درد منجـر بـه تخریـب رفتـار فـرد)01( و مانع دسـتیابی فرد به اهـداف و ارزشها 11) و 21( میگـردد.
در طـول دودهـه اخیـر، اهمیـت تجـارب تروماتیـک اولیـه و آشـفتگی هیجانـی در ایجـاد و حفـظ درد مزمـن و ناتوانی ناشـی از درد از جملـه موضوعـات داغ و مـورد علاقـه پژوهشـگران بوده اسـت13) و 41(، بـه خصـوص از زمانیکـه تصویر برداریهـای عصبی تغییراتـی را در نواحـی مهـم درگیر در هیجانات سیسـتم عصبی مرکـزی در بیماران مبتلا به درد مزمن نشـان دادنـد)51(. یانگ)61( بـا بسـط رفتاردرمانـی شـناختی طرحوارههـای ناسـازگار اولیه را مطـرح سـاخت. بـه اعتقـاد بـک طرحـواره سـاختاری شـناختی اسـت بـرای گزینـش، رمزگردانـی و ارزیابـی محـرک هایـی کـه بـر ارگانیـزم اثـر میگذارنـد)71(. بر اسـاس نظریه طرحـواره18) و 91( تجـارب اولیـه کودکی منجر به شـکلگیری باورهـای بنیادین در خصـوص خـود، دیگـران و دنیا میشـود. یانگ مطرح سـاخت که موقعیتهـا و تجـارب ناخوشـایند زندگـی باعث میشـود که این باروهـای بنیادیـن ناسـازگارانه، بدعملکـرد، نافذ و رنجآور شـوند .بـر اسـاس دیـدگاه یانـگ ای ام اسهـا بیانگـر الگوهـای روانـی اساسـی هسـتند کـه نیازهای ارضا نشـده مهـم و بنیادین کودک را متبلـور میسـازند. هم اکنون هیجـده طرحواره ناسـازگار اولیه وجـود دارد کـه در پنـج حوزه دسـته بندی شـدهاند کـه عبارتند از: 1( حـوزه بریدگـی و طرد که شـامل طرحوارههـای محرومیت هیجانـی، رهاشـدگی/ بیثباتی، بیاعتمـادی/ بدرفتـاری، انـزوای اجتناعی/بیگانگـی و نقص/شـرم اسـت ،2( حـوزه خودگردانـی و عملکـرد مختـل کـه شـامل طرحوارههـای شکسـت، وابسـتگی/ بیکفایتی، آسـیبپذیری نسـبت به زیان یا بیمـاری و خودتحول نیافتـه/ گرفتـار میباشـد ،3( حـوزه محدودیتهـای مختـل کـه دربرگیرنـده طرحوارههـای اسـتحقاق/ بزرگ منشـی و خویشـتن داری/خودانضباطـی ناکافـی اسـت ،4( حـوزه دیگـر جهتمنـدی شـامل طرحوارههـای توجـه طلبـی، اطاعـت و از خودگذشـتگی اسـت، و در نهایـت 5( حـوزه گـوش بـه زنگـی بیـش از حـد وبـازداری کـه دربرگیرنـده طرحوارههـای بـازداری هیجانـی ،معیارهـای سـختگیرانه/ عیبجویـی افراطـی، منفیگرایـی و تنبیـه میباشـد .
تحقیقات انگشـت شـماری وجـود دارد که رابطه بیـن درد مزمن و طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه بررسـی کرده اسـت. سـاریاهو و همـکاران)02( در تحقیـق خـود نشـان دادنـد کـه بیمـاران مبتـلا بـه درد مزمـن از اکثـر طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه رنـج میبرنـد و ایـن طرحوارههـا در وضعیـت کنونـی درد در آنهـا تاثیـر دارد. همچنیـن در ایـن تحقیـق، طرحـواره خودقربانی در زنـان و محرومیـت هیجانـی در نمونه کلـی ناتوانی ناشـی از درد ،شـدت درد و تعـداد نواحـی درگیـر درد را پیشبینـی میکنـد .همچنیـن، سـاریاهو و همـکاران)12( در یک تحقیـق تحلیل عاملی بـرای بیمـاران مبتـلا بـه درد مزمـن دو عامـل طرحواره را نشـان دادنـد کـه عامل یک شـامل طررحواههای شـرم و تردیـد، انزوای اجتماعـی، شکسـت، بـازداری هیجانـی، اطاعـت و عامـل دوم شـامل تاییدطلبـی، خودقربانـی کـردن و تنبیه اسـت. بر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده میتـوان گفـت کـه یافتههـا در خصوص رابطـه بیـن طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه و درد مزمـن متناقض اسـت و هنـوز روابـط بیـن طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه و درد روشـن نیسـت و اینکـه هنوز مشـخص نیسـت کـه کـدام یک از طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه پیشبینـی کننـده بهتـری بـرای درد مزمـن میباشـد. براین اسـاس، هدف پژوهش حاضر بررسـی و تعییـن نقـش پیـش بیـن هیجـده طرحـواره ناسـازگار اولیه در درد مزمن اسـت .
روش مطالعه
روش پژوهـش حاضـر از نـوع توصیفی-همبسـتگی، مقطعـی و گذشـتهنگر اسـت .
جدول1. جدول فراوانی درصدی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
% F وضعیت متغیر
50/5 53 پسر جنسیتدخترکل
44/8 47 95/2 100 16/2 17 متاهل تاهل
مجردکل
79 83 95/2 100 8/3 9 فوق دیپلم تحصیلاتلیسانس
فوق لیسانس وبالاتر
73/3 77 94/3 12/4 99 13 کل 5/7 6 بالا
وضعیت اجتماعی _اقتصادی
78/1 82 متوسط 10/5 11 پایین 94/3 99 کل 1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

جامعـه پژوهـش حاضر شـامل کلیـه دانشـجویان دانشـگاه تبریز بـود کـه در سـال تحصیلـی 1394 مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .انتخـاب نمونـه در دو مرحلـه انجـام شـد. در مرحلـه اول ابتـدا از جامعـه آمـاری دانشـجویان دانشـگاه تبریـز تعـداد 270 نفـر از دانشـکدههای مختلـف و مقاطـع تحصیلـی لیسـانس، فـوق لیسـانس و دکتری به روش نمونهگیری داوطلبانه و در دسـترس انتخـاب شـدند. در مرحلـه دوم، جهـت تعییـن و انتخـاب افرادی کـه از درد مزمـن در یـک یـا چند ناحیه بدنشـان رنـج میبرند از پرسشـنامه درد مـک گیـل اسـتفاده شـد. بر اسـاس نقطـه برش ایـن پرسشـنامه 100 نفـر مبتلا بـه درد مزمن غربـال و به عنوان نمونـه نهایـی تحقیـق انتخـاب شـدند. مشـخصههای جمعیـت شـناختی شـرکتکنندگان تحقیق در جدول 1 نشـان داده شـده اسـت .47 نفـر از آزمودنیهـا) 8/44 درصـد( دختـر و 53 نفـر ) 5/50 در صـد( پسـر بودنـد. همچنیـن 17 نفـر از آزمودنیهـا
کـه برابـر بـا 2/16 درصـد پاسـخگویان میباشـد را افـراد متأهل و 83 نفـر از آزمودنیهـا کـه برابـر بـا 79 درصـد میباشـند را افـراد مجرد تشـکیل داده اسـت و نیـز 9 نفـر از آزمودنیها یعنی 3/8 درصـد فـوق دیپلـم ، 77 نفـر یعنی 3/73 درصد لیسـانس و
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

13 نفـر یعنـی 4/12 درصـد دانشـجویان فـوق لیسـانس و بالاتر میباشـند. بـه لحـاظ وضعیـت اجتماعی-اقتصـادی نیـز 6 نفر از دانشـجویان برابـر بـا 7/5 درصـد، از وضعیـت اجتماعی-اقتصادی بالا،82 نفریعنی 1/78 درصد از وضعیت متوسـط و 11 نفر یعنی 5/10 درصـد از وضعیـت اجتماعـی اقتصادی پاییـن برخوردارند.بعـد از انتخـاب آزمودنیهـا در مرحلـه دوم نمونهگیـری، محقـقفـرم کتبـی رضایـت نامـه شـرکت در مطالعـه را کـه در ابتـدایپرسشـنامه قـرار داشـت بـه بیمـاران خوانـد و از آنهـا رضایـت کتبـی و شـفاهی دریافـت کرد و پس از تشـریح اهـداف پژوهش و جلـب مشـارکت و همـکاری آنهـا، فـرم کوتاه پرسشـنامههای طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه و پرسشـنامه درد مـک گیـل را در اختیـار شـرکتکنندگان قـرار گرفت و از آنها خواسـته شـد که بـه دقـت سـؤالها را مطالعـه نمـوده و پاسـخهای مـورد نظـر را متناسـب بـا ویژگیهـا، باورهـا، احساسـات، تجارب و رفتـار خود انتخـاب نماینـد و سـؤالی را تاحـد امـکان بیجـواب نگذارند.
ابزارهای سنجش
فـرم کوتـاه پرسشـنامه طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه یانـگ )YSQ-SF(: ایـن پرسشـنامه متشـکل از 75 گویـه اسـت و 51 طرحـواره ناسـازگار اولیـه را میسـنجد. هـر گویـه بـر روی یـک مقیـاس پنـج درجـه ای لیکرت )کامـلا غلط، تقریبـا غلط، کمی درسـت، تقریبـا درسـت، کامـلا درسـت( نمرهگـذای میشـود .تمامـی 15 طرحـواره ناسـازگار اولیـه شـامل 5 گویـه اسـت. اگر فـرد در دوتـا یـا بیشـر از دو گویـه نمـره 5 یـا 6 بگیـرد مبتلا به آن طرحـواره اسـت و آنـن طرحـواره در رفتـار فـرد تاثیـر دارد .ایـن پرسشـنامه در ایران توسـط فتـی و همـکاران )22( هنجاریابی شـده اسـت. در تحقیـق آنهـا میـزان همسـانی درونـی بـرای 51 طرحـواره بیـن 79/0 تـا 93/0 گـزارش نمـوده انـد. در بررسـی دیگـر اعتبـار بازآزمایـی با فاصلـه 15 روز بـرای 15 طرحواره بین 67/0 تـا 84/0 بدسـت آمـد )32(. ضرایـب روایـی همگـرا و واگرای طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه بـا سـیاهه افسـردگی، مقیـاس عاطفـه مثبـت و منفـی، پرسشـنامه اعتمـاد بـه نفـس و چـک لیسـت بازنگـری شـده علائـم 90 )SCL90-( به ترتیـب 73/0،
39/0-، 63/0 و 38/0 گـزارش شـده اسـت )32(.
پرسشـنامه درد مک گیل: این پرسشـنامه در سـال 2009 توسط دورکیـن و همـکاران )42( بر اسـاس پرسشـنامه قدیمـی مک گیلتنظیـم شـد کـه درد نوروپاتیـک و غیرنوروپاتیـک را میسـنجدایـن پرسشـنامه 22 مـاده دارد کـه بـه هرمـاده بر مبنای شـدتدرد نمـره صفرتـا 10 داده میشـود. یافتههـای حاصـل از ایـنپرسشـنامه بـر روی 882 بیمـار دارای درد متنـوع و همچنیـن 226 بیمـار مبتـلا بـه درد نوروپاتیـک حاکـی از اعتبـار و پایایـی قابـل قبـول آن اسـت. نتایـج تحلیـل عاملـی اکتشـافی و تاییدی حاکـی از وجـود چهـار خـرده مقیـاس درد پیوسـته، درد متنوع ،درد نوروپاتیـک و درد عاطفـی بـود و ضریـب آلفـای کرونبـاخ به ترتیب 87/0، 78/0، 38/0، و 86/0 گزارش شـده اسـت. در ایران نشـان داده شـده اسـت کـه ضریـب آلفـای ایـن مقیـاس برابر با 85/0و ضریـب پایایـی در تمام حیطهها برابر با 80/0 بوده اسـت.
بـرای تحلیـل دادههـا از نرمافـزار SPSS 22 اسـتفاده شـد. قبـل از تحلیـل، دادههـای گـم شـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت و از طریـق روش ای ام لگاریتـم جایگزیـن شـدند. بـرای توصیـف دادههـای آمـاری ابتـدا از روش آمـاری توصیفی درصـد و فراوانی جهـت تعییـن مشـخصههای دموگرافیـک اسـتفاده شـد. جهـت بررسـی روابط بیـن متغیرهای پژوهش از همبسـتگی گشـتاوری پیرسـون اسـتفاده شـد. بـرای آزمون این فـرض که کـدام یک از طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه پیشبینـی کننده بهتـری برای هر یـک از دردهـای عاطفـی، نوروپاتیـک، پیوسـته و متنوع اسـت از رگرسـیون چنـد متغیـره بـه روش گام به گام اسـتفاده شـد. قبل از تحلیـل دادههـا مفروضههـای مـدل رگرسـیون چنـد متغیـره یعنـی مفروضـه نرمـال بـودن، خطـی بـودن، هـم چندخطـی و همگنـی واریانـس باقیماندههـا مورد بررسـی قرار گرفـت. تمامی مفروضههـا مـورد تاییـد بود .
بـرای بررسـی رابطـه بیـن متغیـر درد و مؤلفههـای درد عاطفی ،حسـی و نوروپاتیـک بـا انـواع مختلـف طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه از روش همبسـتگی گشـتاوری پیرسـون اسـتفاده شـد )جـدول1(. یافتههـای ضریب همبسـتگی نشـان داد که درد کلی بـا طرحوارههـای محرومیـت) 01/0p> و 54/0=r(، رهاشـدگی/ بیثباتـی)01/0p> و 83/0= r(، بیاعتمادی)01/0p> و 34/0=r(، انـزوای اجتماعـی)01/0p> و 36/0=r(، نقص/شـرم) 01/0p> و 48/0=r(، وابسـتگی)01/0p> و 36/0=r(، آسـیبپذیری 0/01)p> و 38/0=r(، گرفتـار) 01/0p> و 35/0=r(، اطاعـت
0/01)p> و 49/0=r(، ایثـار) 01/0p> و 24/0=r(، بـازداری
0/01)p> و 48/0=r(، خویشـتنداری ناکافـی) 01/0p> و
یافتهها
جدول 2. ماتریس همبستگی گشتاوری پیرسون برای بررسی رابطه درد و انواع آن با طرحوارههای ناسازگار اولیه
Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
1 محرومیت
1 **14/0 رهاشدگی
1 **17/0 **05/0 بی اعتمادی
1 **07/0 **84/0 **36/0 انزوای اجتماعی
1 **07/0 **35/0 **84/0 **66/0 نقص/شرم
1 **56/0 **72/0 **23/0 **04/0 **13/0 وابستگی
1 **86/0 **36/0 **44/0 **54/0 **25/0 **04/0 آسیب پذیری
1 **25/0 **64/0 **84/0 **53/0 **34/0 **95/0 **04/0 گرفتار
1 **26/0 **07/0 **46/0 **66/0 **25/0 **45/0 **55/0 **65/0 اطاعت
1 **82/0 **03/0 0/15 0/02 0/06 *42/0 **13/0 **73/0 *02/0 ایثار
1 **15/0 **26/0 **84/0 **15/0 **83/0 **06/0 **06/0 **07/0 **45/0 **06/0 بازداری
1 **35/0 **95/0 **62/0 0/16 0/15 -0/08 0/06 **43/0 **23/0 0/19 **72/0 معیارهای سرسختانه
1 **17/0 **06/0 **95/0 **82/0 0/28 *22/0 0/02 *12/0 **13/0 **74/0 **14/0 **13/0 استحقاق
1 **15/0 **44/0 **95/0 **63/0 **66/0 **74/0 **06/0 **84/0 **24/0 **13/0 **64/0 **64/0 **04/0 خویشتن داری
**74/0 0/07 -0/04 **44/0 0/06 **16/0 **55/0 **46/0 **57/0 **17/0 **93/0 **53/0 **63/0 **43/0 شکست
1 **83/0 *52/0 0/15 **74/0 *32/0 **94/0 **53/0 **83/0 **63/0 **84/0 **63/0 **43/0 **83/0 **45/0 درد مزمن
38/0=r(، شکسـت) 01/0p> و 38/0=r( و اسـتحقاق)01/0p> و
جدول3. ضرایب رگرسیون چندگانه گام به گام جهت پیشبینی درد کلی از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه
Sig. T Β SE β B Adj R2 R2 متغیر مدل
0/000 6/62 0/545 0/452 2/907 0/29 0/54 محرومیت گام 1
0/000 3/97 0/392 0/527 2/092 0/33 0/59 محرومیت گام 2
0/007 2/78 0/274 0/672 1/867 اطاعت 25/0=r( رابطـه مثبـت و معنـادار دارد. بدیـن معنا کـه با افزایش ایـن طرحوارههـا میـزان درد نیـز در افـراد مبتـلا به آنهـا افزایش مییابـد. تنهـا طرحـواره معیارهای سرسـختانه و ناعادلانـه با درد رابطـه معنـیدار نـدارد. بر این اسـاس میتـوان گفت کـه تمامی طرحوارههـای ناسـازگارانه اولیه بـه جزء معیارهای سـختگیرانه و ناعادلانـه بـا درد همبسـته و مرتبـط هسـتند. درد عاطفـی بـه جـز طرحـواره ناسـازگار معیارهـای سـختگیرانه بـا تمامـی طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه رابطـه مثبت و معنـیدار دارد. درد پیوسـته نیـز به جـز طرحـواره ناسـازگار معیارهای سـختگیرانه بـا تمامـی طرحوارههای ناسـازگار اولیـه رابطه مثبـت و معنیدار دارد. درد نوروپاتیـک بـا تمامـی طرحوارههـای ناسـازگار اولیه بهجـز طرحوارههـای ایثـار و معیارهـای سـختگیرانه رابطـه مثبتو معنـیدار دارد. در نهایـت درد متنـوع نیـز بـه جـزء طرحـواره معیارهـای سـختگیرانه و ناعادلانـه بـا تمامـی طرحوارهها رابطهمثبـت و معنـیدار دارد .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

بـرای پیشبینـی درد کلـی از طریـق طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه از روش رگرسـیون چندگانـه بـه روش گام به گام اسـتفاده شـد)جدول 2(.
جدول5-4. ضرایب رگرسیون چندگانه گام به گام جهت پیشبینی درد عاطفی از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه
Sig. T Β SE β B Adj R2 R2 متغیر مدل
0/006 2/5 0/46 0/283 1/47 0/21 0/46 اطاعت گام 1
0/003 3/1 0/32 0/331 1/02 0/25 0/51 اطاعت گام 2
0/016 2/45 0/26 0/227 0/56 رهاشدگی یافتههـا نشـان داد کـه در گام اول طرحواره ناسـازگار محرومیت بیشـترین قـدرت تبیینکنندگـی را دارد )یعنـی قـادر بـه تبیین 29/0 از واریانـس درد کلـی را دارد(. در گام دوم بـا اضافـه شـدن طرحـواره ناسـازگار اطاعـت قـدرت پیشبینی کنندگـی به 33/0 درصـد افزایـش مییابـد. بـا در نظـر گرفتـن تفاضـل دو گام میتـوان گفـت کـه طرحـواره اطاعـت تنهـا قـادر بـه پیشبینـی 4/0 از واریانـس متغیـر درد کلـی میباشـد. بـا در نظـر گرفتـن ضرایـب میتـوان گفت کـه ضریـب پیش بینیکنندگـی طرحواره محرومیـت برابـر 39/0 میباشـد. بدیـن معنـا کـه بـا افزایـش 1 واحـد در متغیـر محرومیـت 39/0 واحـد متغیـر درد افزایـش مییابـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه طرحـواره ناسـازگار اطاعـت دارای ضریـب پیشبینـی کنندگـی 27/0 میباشـد بدیـن معنـا کـه بـا افزایـش 1 واحـد تغییـر در متغیـر اطاعـت 27/0 واحد بر متغیـر درد اضافـه میگـردد .
بـه طـور کلـی بـر اسـاس یافتههای جـدول فـوق میتـوان گفت کـه در پیشبینـی درد کلـی طرحواره ناسـازگار اولیـه محرومیت نقـش بسـیار اساسـی دارد و در گام بعـدی طرحـواره ناسـازگار اطاعـت قـرار دارد. همچنیـن بر اسـاس یافتههای رگرسـیون گام بـه گام میتـوان نتیجـه گرفـت که سـایر طرحوارههای ناسـازگار اولیـه نقشـی در پیشبینـی درد کلـی ندارند.
جدول4. ضرایب رگرسیون چندگانه گام به گام جهت پیشبینی دردنوروپاتیک از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه
Sig. T Β SE β B Adj R2 R2 متغیر مدل
0/000 5/786 0/5 0/146 0/84 0/25 0/50 محرومیت گام 1
0/001 3/41 0/36 0/176 0/6 0/29 0/54 محرومیت گام 2
0/022 2/329 0/25 0/168 0/39 بازداری جـدول 4 نتایـج رگرسـیون بـه روش گام به گام بـرای پیشبینیدرد عاطفـی براسـاس طرحوارههـای ناسـازگار اولیه را نشـان دادهاسـت. همـان طـوری کـه مشـاهده میشـود در گام اول طرحوارهناسـازگار اطاعت بیشـترین قدرت تبیین کنندگی را دارد و دارایتـوان تبییـن 21/0 از واریانـس درد عاطفی میباشـد. در گام دوم بـا اضافـه شـدن طرحـواره ناسـازگار رهاشـدگی تـوان تبییـن به 25/0 درصـد افزایـش مییابـد. بـا در نظـر گرفتن تفاضـل دو گام میتـوان گفـت کـه طرحواره رهاشـدگی تنهـا قادر بـه پیشبینی 4/0 از واریانـس متغیـر درد عاطفـی میباشـد. همچنیـن، ضریب پیشبینـی گنندگـی بـرای طرحـواره اطاعـت 32/0 اسـت. بدین معنـا کـه یـک واحـد تغییـر بـرای در طرحـواره اطاعـت منجـر بـه افزایـش 32/0 تغییـر در متغیـر درد عاطفـی میگـردد. ایـن درحالـی اسـت کـه یـک واحـد تغییـر در طرحـواره رهاشـدگی منجـر بـه 26/0 واحـد تغییـر در درد عاطفی میگـردد. این یافته بیانگـر اهمیت طرحوارههـای اطاعت و رهاشـدگی در درد عاطفی میباشـد. همچنیـن، براسـاس یافتههـای رگرسـیون گام بـه گام میتـوان گفـت که سـایر طرحوارههای ناسـازگار اولیه نقشـی در پیشبینـی درد عاطفـی ندارند.
جدول5. ضرایب رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی درد پیوسته از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه
Sig. T Β SE β B Adj R2 R2 متغیر مدل
0/000 6/58 0/55 0/158 1/04 0/33 0/55 محرومیت گام 1
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید