4874690-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
بررسـی مقایسـه انفیـوژن رمیفنتانیـل بـا تجویـز تـک دوز هیدرالازیـن و پروپرانولول در ایجاد فشـارخون پاییـن کنترله در بیماران تحـت جراحی زیبایی
بینـی در بیمارسـتان خلیلی شـیراز طی سـال 1393-94
مهسا خمستان1*، سید ابراهیم صادقی2، کاظم صمدی2، محسن فروزان3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرودشت، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرودشت، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
کارشناس بیهوشی، دانشگاه علوم پزکی شیراز، بیمارستان خلیلی شیراز
28426977

تاریخ دریافت: 9/1/95 تاریخ بازبینی: 13/3/95 تاریخ پذیرش: 21/5/95چکیده
زمینـه و هـدف: میـزان خونریـزی حین عمل بطور مسـتقیم بر نتیجه جراحـی بینی تاثیر گذار اسـت. هر اقدام و روشـی که سـبب کاهش خونریزی شـود ارزشـمند خواهد بود. این مطالعه به منظور مقایسـه اثر دو روش ایجاد هیپوتانسـیون کنترله در حین عمل رینوپلاسـتی میباشـد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: درایـن کارآزمایـی بالینـی تصادفـی آیندهنگـر، تعـداد 80 بیمار بـا طبقه بنـدی انجمن بیهوشـی امریـکا 1 کاندید جراحـی زیبایی بینـی، مـورد مطالعـه قـرار گرفتهانـد. بیمـاران بطور تصادفـی در دو گروه 40 نفره قـرار گرفتند در گروهA، تـک دوز هیدرالازین و پروپرانـول و در گروه B انفیـوژن رمیفنتانیـل در طـول بیهوشـی اسـتفاده شـد. رضایتمنـدی جـراح در حیـن عمـل، فشـارخون و ضربان قلب بیمـاران در حیـن عمل ثبت گردیـد. از نـرم افـزار SPSS جهـت تجزیـه و تحلیل اطلاعات بدسـت آمده اسـتفاده گردید.
یافتههـا: متغیرهـای زمینـهای و خصوصیـات جراحی و بیهوشـی بین دو گروه یکسـان بـود. رضایتمندی جـراح از پاک بودن گسـترهی عمل در گروه رمیفنتانیـل بیشـتر بودهاسـت.)پی کمتـر از 0/001(. میانگیـن مـدت زمـان عمل جراحـی در گـروه رمیفنتانیل بالاتر بوده اسـت. فشـارخون در گروه رمیفنتانیـل کاهـش معنـاداری داشتهاسـت)630/0=P(. تعداد ضربان قلـب در دو گروه دارای تفـاوت معناداری نبودهاسـت).651/0=P(.
نتیجهگیـری: در مجمـوع بـر اسـاس نتایـج حاصل چنین اسـتنباط میشـود که بیهوشـی با اسـتفاده از تجویـز انفیـوژن رمیفنتانیل میتواند سـبب کاهـش میـزان خونریـزی و افزایـش میـزان رضایتمنـدی جـراح در جراحـی جراحـی زیبایی بینـی گردد و ایـن اثرگذاری به طور مشـخصی بیشـتر از اسـتفاده از روش تجویـز تـک دوز هیدرالازین و پروپرانولول میباشـد.
واژههای کلیدی: رمیفنتانیل، هیدرالازین، پروپرانولول، جراحی زیبایی بینی، هیپوتانسیون کنترله.
مقدمه
2172252084

نویسنده مسئول: پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرودشت، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری پست الکترونیک: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

خونری زی بی ش از ح د در طول عم ل جراحی یک ی از مهمترین مش کلات در حی ن عم ل جراح ی زیبای ی بین ی میباش د. ب ا کاه ش تعری ف ش ده فش ارخون و ضرب ان قلـب میت وان ب ه ه دف پ اک ب ودن فیل د عم ل جراح ی رس ید. خونری زی بیش از ح د در ط ول عم ل جراح ی ع لاوه ب ر کاه ش دی د ج راح نس بت ب ه فیل د جراح ی باع ث وارد ش دن بیش تر تروم ا ب ه بافتهــای اطــراف و طولانیتــر شــدن دوره بهبــودی بعــد از عم ل خواه د ش د. هیپوتانس یون کنت رل ش ده، از خونری زی مح ل ش کاف جراح ی کاس ته و ب ه ای ن وس یله آزادی تکنیکی و دیــد بهتــری را بــرای جــراح از نظــر دقیقتــر انجــام دادن عم ل جراح ی فراه م میس ازد. ب ا خونری زی کمت ر، ش رایط مناســب بــرای جراحــان پلاســتیک فراهــم میشــود، یعنــی: میــزان لیگاتــور و کوتریــزه کــردن بافــت کمتــر خواهــد شــد ،ش انس ایج اد عفون ت ب ه حداق ل میرس د، و ترمی م زخمه ا بهت ر ص ورت میگی رد و در اعم ال جراح ی ب زرگ نی از ب رای جایگزین ی خ ون کمت ر میش ود. در فش ارخون پایی ن کنترل ه ب ا اس تفاده از روشه ای مختل ف، فش ارخون سیس تولیک ت ا حــدود 80-90 میلیمتــر جیــوه و فشــار متوســط شــریانی در اف رادی ب ا فش ارخون نرم ال در ح دود50-60 میلیمت ر جی وه کاهــش مییابــد)1(.
فش ارخون پایین کنترله ب ه دو روش فیزیولوژیک و فارماکولوژیک انجــام میشــود. روش فیزیولوژیــک شــامل وضعیــت دادن بــه ب دن، تغیی رات همودینامی ک مث ل اث ر ب ر روی فش ار راهه ای هوائــی و ضربــان قلــب و میــزان خــون در جریــان در عــروق میباش د. ش روع بیهوش ی معم ولا ب ا باربیتوراته ای وری دی صــورت میگیــرد و بهدنبــال آن نیتــروس اکســاید – اکســیژن و هالوت ان، انفل وران، پروپوف ول، ایزوفل وران داده میش ود.10)و11(در بســیاری از بیمــاران، بهخصــوص آنهایــی کــه مســنتر هســتند و در گــروه ســنی بــا فعالیــت کــم، ترکیــب کــردن داروه ای بیهوش ی هالوژن ی ق وی، تنف س کنترل ش ده،وضعیت دادن ب ه ب دن )ش یبدار ک ردن( بیم ار ب رای ایج اد ش رایط مناســب حتــی در غیــاب هیپوتانســیون محســوس، کافــی میباش د. در اف راد س الم، تنومن د و ب ا فعالی ت فیزیک ی معمولا لازم اس ت از داروه ای منبس ط کننده عروق ی را ب ه کار برند.)11( فش ارخون پایی ن ب ا وضعی ت دادن مناس ب ب ه ب دن مری ض ادغ ام ش ده اس ت ت ا مح ل عم ل جراح ی بالات ر ق رار گی رد و بدی ن ترتی ب ب ه عل ت وج ود جاذب ه جری ان خ ون وری دی ب دن ب ه س مت دیگ ری از ب دن ک ه پایینت ر از مح ل عم ل جراحــی قــرار دارد تخلیــه شــود و بنابرایــن مــا فیلــد عمــل جراح ی پاکت ری خواهی م داش ت و بنابرای ن ج راح ه م دی د بهت ری نس بت ب ه مح ل عم ل جراح ی خواه د داش ت.
در هیپوتانس یون کنترل ه از داروهای ی نظی ر گانگلی ون بلاکره ا )تــری متافــان و پنتولینیــوم(، شــل کنندههای عضــلات جــدار عــروق نظیر)هیدرالازیــن و ســدیم نیتروپروســاید(، آلفــا و بتــا بلاکرها)پروپرانولــول( اســتفاده میشــود. بــرای ایجــاد کاهــش فشــارخون کنترلــه از رژیمهــای مختلــف دارویــی اســتفاده میش ود ک ه ب رای ای ن منظ ور در ای ن مطالع ه از رمیفنتانی ل ،پروپرانول ول و هیدرالازی ن اس تفاده ش ده اس ت. رمیفنتانی لک ه ی ک اگونیس ت انتخاب ی مخ دری اس ت ک ه ب ا آزاد ش دن هیس تامین و همچنی ن ب ه ص ورت مرک زی، سیس تم وازوموتور را ســرکوب میکنــدو باعــث کاهــش فشــارخون میشــود. در مقایس ه ب ا س ایر داروه ای مخ دری مث ل فنتانی ل و آلفنتانی ل ، رمیفنتانی ل میتوان د موج ب ثب ات همودینامیک ی بهت ری در ح وادث اس ترسزایی جراح ی ش ده و تغیی رات جری ان خ ون مغ زی را ب ه حداق ل برس اند. از ع وارض جانب ی رمیفنتانی ل میتــوان کاهــش فشــار خــون دیاســتولی، کاهــش اشــباع اکس یژن خ ون و ته وع و اس تفراغ را ن ام ب رد. پروپرانول ول ب ه عن وان ی ک بتابلاک ر غیرانتخاب ی ک ه ب ا مه ار گیرندهه ای بت ا آدرنرژی ک می زان فعالی ت رنی ن در پلاس ما را افزای ش میده د و لیپولیــز را کاهــش میدهــد و همچنیــن انقبــاض عضلــه قلــب را میکاهــد و در نتیجــه فشــارخون را کاهــش میدهــد اســتفاده شــده اســت)1(. از طرفــی چنیــن درمانــی بایــد بــا احتی اط زی ادی ص ورت گی رد زی را احتم ال نارس ایی قل ب ی ا انقب اض برونشه ا وج ود دارد)11(. هیدرالازی ن ب ا ش ل ک ردن عض لات ص اف ج داره ع روق موج ب کاه ش مقاوم ت محیطی میگ ردد و در نتیج ه باع ث کاه ش فش ارخون میش ود ام ا فش ار داخ ل مغ زی بط ور مش خص افزای ش مییاب د)1(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

از هیپوتانســیون کنترلــه بایــد بــا احتیــاط اســتفاده شــود تــا احتمــال آســیب بــه ارگانهــای حیاتــی بــه حداقــل برســد. خطــرات مهمــی کــه ممکــن اســت در اثــر بکاربــردن هیپوتانســیون کنتــرل شــده پیــش آیــد عبارتنــد از: احتمــال نارس ایی گ ردش خ ون کرون ری، مغ زی و ی ا کلی وی. گ ردش خ ون مغ ز و قل ب تح ت تاثی ر م واد آدرنرژی ک نب وده، ام ا اساس ا ب ا نیازه ای متابولیک ی می وکارد و ی ون هی دروژن ی ا تغییــرات گیرندههــای فشــار در مغــز پاســخ میدهــد. بــا هیپوتانس یون کنت رل ش ده فش ارخون، س رعت ضرب ان قل ب و ب ازده قلب ی کاس ته میش ود و ب ه ای ن ترتی ب کار قل ب و در نتیج ه مص رف متابولیک ی می وکارد ک م میش ود، بنابرای ن کاهــش جریــان خــون کرونــر جایــز خواهــد بــود)11(.
بنابرایــن در کل درصــدد بررســی مقایســه اثربخشــی تجویــزترکیــب هیدرالازیــن و اینــدرال بــا انفیــوژن رمیفنتانیــل در ایجــاد فشــارخون پاییــن کنترلــه در بیمــاران تحــت عمــل جراحــی زیبائــی بینــی هســتیم تــا بــا مقایســه میــزان اثــر داروه ا در کاه ش خونری زی در حی ن عم ل جراح ی و ایج اد فیل د جراح ی تمیزت ر و کاه ش نی از ب ه اس تفاده کمک ی از داروه ای کاهن ده فش ار خ ون حی ن عم ل ک ه رضای ت بیش تر ج راح را ب ه هم راه م یآورد میباش یم ت ا آنه ا را ب ه عن وان داروی مناســب، جهــت اســتفاده همــگان معرفــی نماییــم.
روش مطالعه
ای ن مطالع ه ب ه ص ورت کارآزمای ی بالین ی میباش د و در ش هر شــیراز اجــرا شدهاســت. مجــوز کمیتــه اخــلاق ایــن طــرح ،توس ط کمیت هی اخ لاق دانش گاه عل وم پزش کی ش یراز ص ادر گردیــده اســت.از تمامــی شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه ،ف رم رضای ت نام ه کتب ی گرفت ه شدهاس ت. کلی ه بیم اران ک ه در ب ازه س نی 20-40 س ال باش ند، ک ه کاندی د رینوپلاس تی جراح ی زیبای ی بین ی هس تند ب ا طبقهبن دی انجمن بیهوش ی امری کا 1 درای ن مطالع ه ق رار گرفتهان د. اف راذی ک ه در طبق ه بن دی انجم ن بیهوش ی امری کا 2 و3 بودند یا س ابقهی بیهوش ی عموم ی اخی ر )س ه م اه گذش ته(، اعتی اد به م واد مخدر، ش رح ح ال حساس یت ب ه پروپرانولول ی ا هیدرالازی ن ی ا رمیفنتانیل ،فشــارخون بــالا، بیماریهــای قلبی-عروقــی از مطالعــه حــذف ش دند. حج م نمون ه درای ن مطالع ه 80 نف ر میباش د ک ه ب ه دو گــروه 40 نفــره B و A تقســیم شــدهاند. تقســیم بنــدی بصــورت تصادفــی ســازی بلــوک شــده انجــام شدهاســت .در الق اء بیهوش ی از تیوپنتال س دیم یا پروپوفول اس تفاده نش ده اس ت. و از داروه ای زی ر جه ت الای بیهوش ی اسـتفاده ش د:
284684776088

میدازولام 2 میلیگرم فنتانیل 100 میکروگرم

سیس آتراکوریوم 2/0 میلیگرم بر کیلوگرم مورفین 1/0 میلیگرم بر کیلوگرم
بــرای نگهــداری بیهوشــی از ایزوفلــوران 2/1 MAC)تــا زمــان پانس مان( اس تفاده ش د.
بیم اران گ روه A قب ل از الق ا بیهوش ی ب ه می زان 1 میلیگ رم پروپرانول ول و 20 میلیگ رم هیدرالازی ن ب ه ص ورت خوراک ی دریافــت کردهانــد و بیمــاران گــروه B تحــت اینفیــوژن رمیفنتانیــل بــه میــزان 3/0-1/0 میکروگــرم بــر کیلوگــرم در دقیقــه )تــا زمــان آخریــن بخیــه( قــرار گرفتهانــد. همچنیــناگــر فشــارخون بیمــار شــدیدا افــت کنــد پمــپ انفوزیــون رمیفنتانیــل قطــع میشــود. جهــت کنتــرل بهتــر خونریــزی در تمام ی بیم اران در ه ر دو گ روه س ر و گ ردن نس بت ب ه مح ور اف ق 20 درج ه بالات ر ق رار گرفتن د. همچنی ن در ه ر گ روه A و B، ج راح میتوان د بعل ت خونری زی زی اد و نداش تن دی د کاف ی از فیل د جراح ی درخواس ت مداخل ه مث لا: تجوی ز ی ک دوز ت ری نیتـرو گلیس یرین را داش ته باش د.
در هـر دوگروه فشـارخون و ضربان قلب قبل از القای بیهوشـی ،5 دقیقـه بعـد، بلافاصله بعـد از برش جراحی و سـپس هر 15 دقیقه تـا زمـان آخریـن بخیـه پوسـتی ثبـت شدهاسـت. در پرسشـنامه میـزان رضایتمنـدی جـراح از فیلـد عمـل ذکـر شدهاسـت .رضایـت جـراح را کارشـناس بیهوشـی حاضـر در اتـاق عمـل بـر حسـب بازخـوردی کـه از جـراح گرفته اسـت و همچنیـن آیا نیاز بـه مداخلـه داروئـی بیشـتری یـوده اسـت یا خیـر ثبـت میکند .اگـر در هـر گـروه A و B نیاز بـه مداخله حین عمل بوده اسـت با ذکـر نـوع مداخله )مثـلا: تجویز یـک دوز تری نیترو گلیسـیرین( بیان شدهاسـت. فرایند جمعآوری اطلاعات، با اسـتفاده از پرسـش نامـه، کلیـه اطلاعـات شناسـایی بیمـار، قرارگیری در گـروه A یا B، فشـارخون و ضربـان قلـب ثبت شـده طبق سـاعات مندرج در بـرگ پرسشـنامه، مداخلـه احتمالـی و رضایت جـراح جمع آوری شـده اسـت. در خاتمه دادههای حاصل از نتایج اندازهگیری شـده بـه نرمافـزار SPSS وارد شدهاسـت. میانگین-انحـراف معیار مورد نظـر محاسـبه و مقیـاس بیـن مقادیـر پارامتـر مـورد اندازهگیری توسـط تسـت تی انجام گرفتهاسـت.
یافتهها
گروه B گروه A 129/1 120/75 میانگین فشار خون سیستولیک اولیه
83/95 78/47 میانگین فشار خون دیستولیک اولیه
146/87 125/62 میانگین طول مدت جراحی )دقیقه(
28/42 27/92 میانگین سن
27 24 مرد
13 16 زن
ج دول 1. ک ه می زان رضای ت ج راح از نظ ر پ اک ب ودن فیل د جراح ی را نش ان میده د. در گ روه A رضای ت ج راح خیل ی ک م بودهاس ت ول ی در گ روه B رضای ت ج راح بس یار زی اد اس ت و تف اوت معن ا داری وج ود دارد) .0/001 =P(
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول1. میزان رضایتمندی جراحان در مقایسه دو گروه از نظر خونریزی در فیلد جراحی
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف میزان رضایت جراح گروه
فراوانی نسبی فراوانی فراوانی نسبی فراوانی فراوانی نسبی فراوانی فراوانی نسبی فراوانی _ _ _ _ 30 12 70 28 گروه A 77/5 31 17/5 7 2/5 1 2/5 1 گروه B تست آماری مورد استفاده: معادله برآورد کلی
لــزوم مداخلــه و اســتفاده از داروهــای ثانویــه کاهنــده فشــارخون در هرکــدام از گروههــا دارای تفــاوت معنــادار بــوده اســت.
)100/0=P(. در گــروه A در 39 نفــر یعنــی 5/97 درصــد نیــاز بــه مداخلــه و اســتفاده از داروهــای کاهنــده فشــارخون همچــون نیتروگلیس یرین و پروپرانول ول از طری ق وری دی بودهاس ت و در گ روه B در 9 نف ر یعن ی 5/22درص د نی از ب ه مداخل ه در جه ت کاهــش فشــارخون بودهاســت.
جدول2. نیاز به مداخله بیشتر در حین عمل جراحی
خیر ی بل گروه نیاز به مداخله بیشتر
فراوانی نسبی فراوانی فراوانی نسبی فراوانی 2/5 1 97/5 39 گروهA 77/5 31 22/5 9 گروهB تست آماری مورد استفاده: معادله برآورد کلی
متوسـط زمـان عمـل در گـروه B نسـبت به گـروه A طولانیتر بودهاسـت. و این تفـاوت معنـادار میباشـد) ،100/0=P( بهطوریکه میانگین زمـان در گـروه A برابـر بـا 50/18±125/62 میباشـد و میانگیـن زمان در گـروه B برابر با 18/26±146/87 میباشـد. )براسـاس جدول 3(
جدول3. مدت زمان عمل جراحی
انحراف معیار میانگین گروه زمان عمل
18/50805 125/6250 گروهA
26/18199 146/8750 گروهB
فشار خون متوسط شریانی در گروه B نسبت به گروه A کمتر بوده است و این تفاوت معنادار است).1000/0=P(، ) بر اساس جدول5(
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

بـرای فشـارخون سیسـتولیک، میـزان تغییـرات در بیـن دو گروه، تفـاوت معناداری وجـود دارد و دامنـه آن در گـروه B طولانی تر بوده و بیشـتر کاهـش داده اسـت) .430/0=P()بـر اسـاس جـدول 4(. در جـدول 4 برای هر بیمـار در هر گروه اختلاف فشـارخون سیسـتولیک اولیـه ازآخریـن فشـار خون سـییتولیک بدسـت آمد و سـپس برای هـر گروه یک میانگیـن از این اختلاف گرفته شـد. بنابرایـن در جدول 4 عـدد 6/36 نشـاندهنده میانگینـی از اختـلاف فشـارخون اولیـه بـا آخریـن فشـارخون هر بیمـار در گـروه دریافت کننـده هیدرالازین می باشـد و عـدد 3/44 هـم بدیـن صـورت بـرای گـروه دریافتکننـده رمیفنتانیـل بدسـت آمـده اسـت. در نتیجـه مشـاهده می شـود کـه رمیفنتانیـل توانسـته فشـار خـون سیسـتولیک اولیـه را بیشـتر کاهـش دهـد. همچنیـن در گـروه B، دامنـه ی تغییرات فشـارخون دیاسـتولیک طولانی تـر بـوده و معنـادار نمی باشد).851/0=P()براسـاس جـدول 4( دامنه ی تغییـرات ضربان قلب، در گـروه A طولانی تر بـوده و معنـادار نمی باشد).651/0=P()براسـاس جدول4(
جدول4. مقایسه فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در دو گروه A،B
عدد پی میانگین اختلاف تعداد گروه 0/034 -36/6 40 A فشارخون سیستولیک
-44/3 40 B 0/158 -28/42 40 A فشارخون دیاستولیک
-32 40 B 0/156 -24/37 40 A ضربان قلب
-20/65 40 B جدول 5. مقایسه فشارخون متوسط شریانی در دو گروه A،B
عدد پی میانگین اختلاف تعداد گروه 0/0001 77/88 40 A مقایسه فشارخون متوسط شریانی
69/26 40 B 1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

بحث
جهــت کاهــش میــزان خونریــزی حیــن عمــل جراحــی از روشهــا و داروهــای مختلفــی اســتفاده میشــود. براســاس نتای ج ای ن مطالع ه، در بیم اران گ روه دریاف ت کنن ده انفی وژن رمیفنتانیــل میــزان خونریــزی کمتــر و در نتیجــه فیلــد جراح ی تمیزت ری حاص ل ش د، و می زان رضایتمن دی جراح ان از گ روه دریاف ت کنن ده رمیفنتانی ل بیش تر از گ روه دریاف ت کنن ده هیدرالازی ن و پروپرانول ول میباش د. ای ن یافتهه ا، در تاییــد مطالعــات مشــابه میباشــد، بعنــوان مثــال، مطالعــهی دگ وت ک ه در س ال 2001 ب ه چ اپ رس ید، اث ر رمیفنتانی ل ،نیتروپروس اید و اس مولول در کاهش فش ارخون کنترل ه در طول عم ل تمپانوپلاس تی مقایس ه میکردن د ک ه در نهای ت اب راز نمودن د ک ه در گ روه بیماران ی ک ه ب ا رمیفنتانی ل بیه وش گردیدنــد، بدلیــل کاهــش خونریــزی جــراح فیلــد تمیزتــری داشته اســت)2(.
همانط ور ک ه در مطالع های ک ه توس ط کوس وکو و م وگ، ب ر روی 52 بیم ار در حی ن عم ل جراح ی زیبای ی بین ی ص ورت گرف ت، اع لام نمودن د ک ه اس تفاده از رمیفنتانی ل قب ل و حین عم ل جراح ی زیبای ی بین ی میتوان د می زان خونری زی حی ن عم ل را کاه ش ده د)3(. ام ا در مطالعهای ی ک ه در س ال 0931 توس ط دکت ر همای ی ص ورت گرفت ه بی ن س ولفات منیزی م و رمیفنتانیــل اعــلام نمودهانــد کــه از نظــر میــزان خونریــزی و فیل د جراحـی تفاوت ی بی ن ای ن دو دارو مش اهده نگردی ده اســت)4(. امــا در ایــن مطالعــه تنهــا 39 نفــر کــه در گــروه رمیفنتانیــل تنهــا 19 نفــر و در گــروه ســولفات منیزیــم 02 نف ر مـورد بررس ی ق رار گرفتهان د، بنابرای ن بهنظ ر میرســد مطالع ه ب ر روی تع داد اف راد کم ی ق رار گرفت ه اس ت و ش اید اگ ر تع داد بیم اران م ورد طالع ه بیش تر ب ود نتیج ه متف اوت میب ود. مطالعهای ی توس ط دکت ر مه دی فتح ی و هم کاران ایشــان صــورت گرفــت کــه درآن مقایســه میــزان خونریــزی اعمــال شــفت ران بــه دو روش اســتفاده از ترانگزامیــک اســید و القــای کاهــش فشــارخون کنترلــه توســط 5 میکروگــرم در دقیقــه نیتروگلیســیرین انجــام دادنــد. کــه درایــن مطالعــه می زان خش ک ب ودن فیل د جراح ی و رضای ت من دی ج راح در گ روه هیپوتانس یون کاه ش فش ارخون کنترل ه 76 درص د و در گ روه ترانگزامی ک اس ید 70 درص د ب ود و در نتیج ه تف اوت معن اداری بی ن دو گ روه مش اهده نش د .
برخــلاف مطالعــه مــا کــه در بیمــاران گــروه دریافــت کننــده رمیفنتانیــل میــزان خونریــزی کمتــر و در نتیجــه جراحــان فیلــد جراحــی تمیزتــری داشــتند)5(. از علــل احتمالــی ایــن تفقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید