4867500-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
مقایسـه تغییـرات اینترلوکین سـرم در بیماران چـاق مفرط تحت عمل گاسـتریکبـای پس با لاپاراسـکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشـی عمومی بـا ایزوفلوران و پروپوفول
ولیالله حسنی1، عبدالرضا پازوكی2، سیدرضا بنیهاشمی3، فرنوش داوودی4، ساراجلالی5*
استاد گروه بیهوشی و فلوشیب مراقبتهای ویژه، عضو پژوهشی مرکزتحقیقات جراحیهای کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم )ص( و مرکز روشهای پیشرفته و کم تهاجمی بیمارستان پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دانشیار گروه جراحی عمومی، عضو پژوهشی مرکزتحقیقات جراحیهای کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
رئیس بخش ایمونولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تهران، ایران
استادیارگروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
-45894626979

تاریخ دریافت: 22/3/95تاریخ بازبینی: 25/4/95تاریخ پذیرش: 24/5/95چکیده
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: بیهوشـی میتوانـد تعـادل بین فاکتورهای سـیتوکین پیـش التهابی و ضـد التهابـی را در حین عمل جراحـی تغییر دهـد. در نتیجه تداخـل در تعـادل ایـن فاکتورهـا احتمـال اختـالات در سیسـتمهای قلبـی ریـوی و افزایـش میـزان قنـد خون مقـاوم به انسـولین، اختـال در عمل بیهوشـی و صدمـه بـه بیمـار مـیرود. از سـوی دیگـر عـدم توجه بـه ایـن فاکتورها در بیمـاران خود ایمـن و یا سـرطانی که درمان شـده و یـا در حال درمـان هسـتند، میتوانـد سـامت آنهـا را تهدید کند. هدف از این تحقیق بررسـی تداخـات این نوع از بیهوشـی در جراحی روکـس-ان-وای به روش لاپاراسـکوپیک بـر الگـوی اینترلوکینهـای 10 و فاکتـور نکـروز تومور آلفا میباشـد.
مـواد و روشهـا: 64 بیمـار چـاق کاندید عمل جراحی لاپاراسـکوپیک بای پس معده مراجعه کننده به بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم)ص( بصورت تصادفی، با اسـتفاده از روش تصادفی سـازی بلوکی و بصورت موازی به دو گروه تقسـیم شـدند. بعد از پره اکسیژناسـیون، القای بیهوشـی و لولهگذاری بیمـار، بهعنـوان نگهدارنـده بیهوشـی حیـن عمـل در گـروه اول از ایزوفلـوران 1/2 درصد و در گـروه دوم از پروپوفـول بصورت وریـدی 100 میکروگرم بـر کیلوگـرم در دقیقـه اسـتفاده شـد. سـپس در هـر دو گـروه اینتـر لوکینهـای10 و فاکتـور نکـروز تومـور آلفا توسـط روش الایـزا اندازهگیری شـد.
یافتههـا: بـا توجـه بـه نتایـج بدسـت آمـده مقـدار اینتـر لوکیـن 10 در هـر دو نـو ع بیهوشـی بـالا رفت، ولـی افزایـش مقدار اینتـر لوکیـن 10 در گـروه پروپوفـول بصـورت بـی سـابقهای بالا نشـان میداد. در این بررسـی مقـدار فاکتور نکـروز تومور آلفـا در گروه ایزوفلـوران ،کمی بالا ولـی در گروه پروپوفـول کاهـش یافته بـود) 05/0P>(.
نتیجهگیـری: بـه علـت اسـترسهای حیـن عمـل و افزایـش فاکتورهـای التهابـی، اسـتفاده از داروهـای کاهنـده التهـاب هماننـد پروپوفـول میتواند کمـک کننده باشـد..
واژههای کلیدی: اینتر لوکین10، فاکتور نکروز تومور الفا، لاپاراسکوپیک گاستریک بای پس، چاقی مفرط، ایزو فلوران، پروپوفول
مقدمه
2172612306

نویسنده مسئول: ساراجالی دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیک: [email protected]
در دســترس بــودن غذاهــای پرچــرب و اضافــی از یــک ســو و داشــتن ویژگیهــای ژنتیــک و کاهــش تحــرك جســمانی میتوانــد بــه عارضــهای بــه نــام چاقــی منجــر شــود)1(. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ارتبــاط مثبــت قــوی بیــن می زان س لولهای چرب ی و اخت الات ناش ی از چاق ی از قبی ل پرتنش ی، افزای ش فش ار خ ون، آرترواس کلروز و ع دم تحم ل ب ه گلوک ز )دیاب ت ن وع 2( وج ود دارد. افزای ش ت وده چرب ی در اف راد چ اق میتوان د موج ب اف ت سیس تم ایمن ی اف راد ش ود )2(. بی ان ش ده اس ت ک ه باف ت چرب ی س فید، درانس انها نقــش کلیــدی در وضعیــت ایمنــی در زمــان چاقــی دارد )3(. لپتیـن هورمون ی اس ت ک ه از باف ت چرب ی ب ه ط ور ضربان ی ترش ح میش ود)4(. ه ر چ ه می زان باف ت چرب ی س فید بیش تر باشــد بــه همــان نســبت میــزان بیشــتری لپتیــن در گــردش خــون نمایــان میشــود)5(. ترشــح لپتیــن بــا تحریــک التهــاب افزایــش مییابــد و پاســخهای ایمنــی هومــورال و ســلولی را افزایــش میدهــد)6(. عــاوه بــر ایــن امــروزه مدارکــی وجــود دارد کــه آدیپوســیتها ســیگنالهای پروتئینــی گوناگونــی را ترش ح میکنن د ک ه میتوانن د ش امل تع دادی س ایتوکین از قبی ل: اینت ر لوکی ن10، اینت ر لوکی ن6، فاکت ور نک روز توم ور آلفــا و پروتئینهــای جــذب کننــده باشــند)7(. در طــی چاقــی بی ان ژنه ای م واد فاکتوره ای گوناگون ی ک ه از باف ت چرب ی ترش ح میش وند، افزای ش مییاب د)8(. برخ ی از ای ن فاکتورهـا مث ل اینت ر لوکی ن10و فاکت ور نک روز توم ور آلف ا مس تقیماً عملک رد ایمن ی را تنظی م میکنن د و برخ ی ب ه ص ورت غی ر مس تقیم از طری ق فعالس ازی سیس تم عصب ی خ ودکار و مح ور هیپوتالامــوس- هیپوفیــز- آدرنــال عمــل میکننــد )21-9(.
اســترسهای جراحــی موجــب رهاســازی هورمونهــای نوروآندوکری ن از جمل ه کاتک ول آمینه ا ش امل اپینفری ن و ن ورو اپینفری ن، هورم ون آدرنوکورتیکوتروپی ک و کورتی زول از طری ق سیس تم اتونومی ک عصب ی میگ ردد و از س وی دیگ ر بــر روی ســلولهای ســیتم ایمنــی از جملــه منوســیتها و ســلولهای لنفوســیتی گیرنــده آدرنــو کورتیکوییــد-2 وجــود دارد کــه موجــب تحریــک ســیگنالهای مهــاری شــامل اینترلوکیــن 12 و اینترفــرون گامــا شــده و از طــرف دیگــر موج ب افزای ش تولی د عوام ل ضدالتهاب ی چ ون اینترلوکی ن 10 میگ ردد)31(. اگ ر چ ه ای ن افزای ش فاکتوره ای ضدالتهاب ی باع ث کاه ش الته اب ناش ی از تروم ای جراح ی میش ود، از س وی دیگ ر باع ث مه ار سیس تم ایمن ی میگ ردد. در بیم اران چ اق مف رط، موض وع متف اوت اس ت و ای ن اف راد ب ه خ ودی خــود عوامــل التهابــی زیــادی دارنــد، در جراحیهــای کــم تهاجم ی چ ون گاس تریک ب ای پ س نی ز ه ر ن وع بیهوش ی میتوان د الگ وی خ اص ایمنولوژیک ی از خ ود نش ان ده د ک هدر پ ی ه ر الگ و نی ز عائ م و نش انههای کلینیک ی ف وری ویــا تاخیــری نیــز دور از ذهــن نمیباشــد14)و31(. امــروزه بــرای
کاه ش وزن از روش جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده )روک س-ان-وای( ب ه منظ ور کاه ش عائ م ریفاک س غیرقابل تحم ل، دیس فاژی، ی ا رس یدن ب ه کاه ش وزن مج دد اس تفاده میش ود. از طرف ی بیهوش ی میتوان د تع ادل بی ن فاکتوره ای ضدالتهاب ی و التهاب ی را در حی ن جراح ی مخت ل کن د، بیماران بــا وزن زیــاد بــه علــت عــدم تعــادل در ترشــح ســایتوک اینها و متف اوت ب ودن آنه ا ب ا بیم اران طبیع ی مس تعد تغیی رات ش دید در اس ترسها، اعم ال جراح ی و ش اید نح وه بیهوش ی باشــند16)و51(. بالــو و همکارانــش در ســال 2014 در بررســی اثــرات روشهــای مختلــف بیهوشــی در عمــل جراحــی قلــب متوج ه ش دند ک ه تح ت تاثی ر داروه ا و روشه ای مختل ف بیهوش ی الگ وی پاس خهای ایمن ی متفاوت ی دی ده میش ود و اس تفاده از داروه ای خ اص بیهوش ی و فعالیته ای ضدالتهاب ی میتوانــد بــر تنظیــم پاســخهای التهابــی همچــون فاکتــور نک روز توم ور آلف ا موث ر باش د)71(. ل ذا در ای ن مطالع ه م ا ب ه دنب ال بررس ی تاثی ر دو ن وع بیهوش ی عموم ی ب ا ایزوفل وران و پروپوف ول در جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س معده ب ر الگوی اینترلوکینهــای 10 و فاکتــور تومــور نکــروز آلفــا هســتیم.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــهای اســت. حجــم نمونــه بــا بــا اطمینــان 95% و تــوان 80% و بــا پیــش فــرض انحــراف معی ار مش ترك براب ر 3/0 و دق ت 15/0، حداق ل حج م نمون ه لازم در هــر گــروه 32 نفــر محاســبه شــد .64 بیمــار کاندیــد عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده مراجعــه کنن ده ب ه بیمارس تان حض رت رس ول اک رم ط ی س ال 49-
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

93 بصــورت تصادفــی، بــا اســتفاده از روش تصادفــی ســازی بلوک ی و بص ورت م وازی ب ه دو گ روه تقس یم ش دند. تمام ی بیم اران تح ت مانیتورین گ روتی ن ش امل الکتروکاردیوگراف ی ،پالــس اکســیمتری، اندازهگیــری فشــار خــون غیرتهاجمــی ، دیاکس ید کرب ن انته ای بازدم ی ق رار گرفتن د و تمام ی ای ن متغیرهــا حیــن عمــل هــر 5 دقیقــه ثبــت میشــد. بعــد از پــره اکسیژناســیون، بــا پــری مدیکیشــن )میــدازولام 5 صــدم میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم، س اخت ش رکت داروس ازی تهــران شــیمی ایــران، و فنتانیــل 3 تــا 5 میکروگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم، ســاخت شــرکت داروســازی کاســپین تامیــن ای ران(، الق ای بیهوش ی ب ا )نس دونال 5 میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم، س اخت ش رکت روتک س م د تریت ا کش ور آلم ان و ســیس اتراکوریــوم 2/0 میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم ،ســاخت شــرکت داروســازی ابوریحــان ایــران(، لولــه گــذاری بیمــار انجــام شــد و ســپس بــه عنــوان نگهدارنــده بیهوشــی حیــن عمــل در گــروه اول از ایزوفلــوران 2/1 درصــد ســاخت ش رکت باکس تر آمری کا و در گ روه دوم از پروپوف ول بص ورت وریــدی 100 میکروگــرم بــر کیلوگــرم در دقیقــه اســتفاده ش د. نمون ه خ ون از وری د محیط ی ب ه مق دار 10 س ی س ی قب ل از پ ری مدیکیش ن)T0( روی تخ ت ات اق عم ل و بع د از بی دار ش دن کام ل مری ض در ری کاوری)T1( جم عاوری ش د و س ریعاً در آزمایش گاه توس ط س انتریفیوژ س رم جداس ازی و در دمــای منفــی 20 درجــه نگهــداری شــد. اینترلوکینهــای 10 و فاکت ور نک روز توم ور آلف ا ، توس ط روش الایزا ب ا م ارك کی ت آزمایش گاهی ابیوس اینس س اخت آمری کا ب ه ص ورت دو بــار چــک اندازهگیــری شــد .
معیارهــای ورود شــامل رضایــت مبنــی بــر شــرکت در طــرح تحقیقات ی، بیم اران کاندی د عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده، س ن م ا بی ن 18 و 60 س ال، طبق ه بن دی انجم ن بیهوش ی امری کا 2و3، چاق ی مرضی)ش اخص ت وده بدن ی بی ش از 35 کیلوگــرم بــر متــر مربــع( بهعــاوه بیماریهــای همــراه )بیماریهــای قلبی-عروقــی و تنفســی، دیابــت نــوع دوم، آپنــه مســدود کننــده خــواب، انــواع مشــخصی از ســرطان، آرتــروز اس تخوان و آس م( ی ا )ش اخص ت وده بدن ی بیش تر ی ا مس اوی 40 کیلوگ رم ب ر مت ر مرب ع( ب دون بیماریه ای هم راه، ع دم س وء مص رف دارو و ال کل، ع دم نارس ایی کلی وی، ع دم اختال عملکــرد کبــدی و بیمــاری اتوایمیــون، عــدم مصــرف منظــم اس تروئید و ضدالتهابه ای غی ر اس تروییدی، نداش تن درج ه ح رارت مرک زی بیش تر از 37 درج ه س انتی گ راد و ش مارش گلبوله ای س فید خ ون بیش تر از 10 ه زار ب ود. معیاره ای خ روج ش امل ح وادث غی ر ش ایع حی ن عم ل جراح ی ش امل خونریــزی بیــش از حد،انتقــال خــون حجیــم، تغییــر در روش جراح ی ب ود.
اطاع ات م ورد نی از ط رح ب ا اس تفاده از اطاع ات موج ود در پرون ده و اطاع ات حاصل ه از نتای ج آزمایش ات پاراکلینیکی ثبت شــدند. ســپس کلیــه اطاعــات بــه دســت آمــده در نرمافــزار SPSS ثبــت شــد و بــا آزمونهــای آمــاری تــی- مســتقل وت ی- زوج ی همدیگ ر مقایس ه ش دند. ای ن مطالع ه در مرک ز کارآزمای ی بالین ی ایران ب ا ک د IRCT2015111812642N22 ثب ت ش ده اس ت.
یافتهها
در ایــن مطالعــه 64 بیمــار کــه جهــت عمــل جراحــی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ب ه بیمارس تان حض رت رس ول اک رم )ص( در س ال 1394 مراجع ه کردن د و ش رایط ورود ب ه مطالع ه را داش تند، وارد ط رح گردیدن د .32 نف ر) 50 درص د( از بیم اران در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران و 32 نف ر) 50 درص د( در گ روه بیهوش ی پروپوف ول ق رار گرفتن د. س ن بیم اران دارای میانگیــن و انحــراف معیــار برابــر 8.57±31.32 ســال بــود .
51 نفــر) 80 درصــد( زن و 13 نفــر) 20 درصــد( مــرد بودنــد .ش اخص ت وده بدن ی بیم اران دارای میانگی ن و انح راف معی ار برابــر 75/7±5/52 کیلوگــرم بــر متــر مربــع بــود. بیــن ســن ،جنس یت و ش اخص ت وده بدن ی بیم اران تح ت عم ل جراح ی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده در دو گــروه مــورد مطالعــه تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد) 05/0P<( )جــدول 1(.
بی ن تع داد ضرب ان قل ب در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران در قب ل و بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده تف اوت معنــاداری وجــود نــدارد) 05/0P<(. تعــداد ضربــان قلــب در گ روه بیهوش ی پروپوف ول بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ب ه ط ور معن اداری کاه ش یاف ت) 05/0P>(. س طح اینترلوکی ن 10 در س رم در دو گ روه بیهوش ی ایزوفلوران و پروپوفــول بعــد از عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>(. ســطح فاکت ور نک روز توم ور آلف ا، در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران بع د از عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>(، امــا در گــروه بیهوشــی پروپوف ول بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س معده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>( )جــدول 3و2(. نهایت اً بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ،س طح اینترلوکی ن 10 در س رم در گ روه بیهوش ی پروپوف ولب ه ط ور معن اداری بی ش از گ روه بیهوش ی ایزوفل وران اس ت0/05)P>( و ســطح فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا در گــروهبیهوش ی ایزوفل وران ب ه ط ور معن اداری بی ش از گروه بیهوش ی پروپوفــول اســت) 05/0P>( )نمــودار 2و1(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول1. ویژگیهای توصیفی و مقایسه سن، جنسیت و شاخص توده بدنی در بیماران تحت عمل جراحیلاپاراسکوپیک بای پس معده در دو گروه مورد مطالعه
عدد پی روه گ ویژگی
B A 0/662 32/27±9/07 30/86±8/49 سن )سال(
انحراف معیار ± میانگین
0/39 7 )22%(
25 )78%( 6 )19%(
26 )81%( جنسیت
مرد زن
0/31 52±7/9 53±7/6 شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر مترمربع(انحراف معیار± میانگین
جدول 2. ویژگیهای توصیفی و مقایسه تعداد ضربان قلب، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه بیهوشی ایزوفلوران
عدد پی مرحله بیهوشی ویژگی
بعد قبل 0/31 88/97±1/67 86/19±2/14 تعداد ضربان قلب انحراف معیار± میانگین
>0/001 315±7/60 121±3/38 اینترلوکین 01 انحراف معیار± میانگین
>0/001 161±7/60 85/53±3/14 فاکتور نکروز تومور آلفا انحراف معیار± میانگین
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول 3. ویژگیهای توصیفی و مقایسه تعداد ضربان قلب، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه بیهوشی پروپوفول
عدد پی مرحله بیهوشی ویژگی
بعد قبل >0/001 84/25±1/11 92/81±1/67 تعداد ضربان قلب انحراف معیار± میانگین
>0/001 1017±26/29 115±3/58 اینترلوکین 01 انحراف معیار± میانگین
>0/001 61±2/97 89/13±2/80 فاکتور نکروز تومور آلفا انحراف معیار± میانگین

نمودار1. تغییرات اینترلوکین 10 قبل) b( و بعد) a( از تجویز ایزوفلوران) Iso( و پروپوفل) Pro(

نمودار2. تغییرات فاکتور نکروز تومور آلفا قبل) b( و بعد) a( از تجویز ایزوفلوران) Iso( و پروپوفل) Pro(
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:29 IRST on Tuesday October 17th 2017

بحث
یافتهه ای مطالع ه م ا نش ان داد ک ه مق دار اینت ر لوکی ن 01 در ه ر دو گ روه پ س از مص رف داروی بیهوش ی افزای ش یاف ت ،ول ی در مص رف کنن دگان پروپوف ول ای ن افزای ش بیش تر ب ود .ام ا مق دار فاکت ور نک روز توم ور آلف ا در گ روه پروپوف ول پ س از مصــرف داروی بیهوشــی کاهــش یافــت، ولــی در مصــرف کننــدگان ایزوفلــوران افزایــش یافــت و در مصــرف کننــدگان ایزوفل وران بیش تر ب ود. مطالع ات وون دوس و و همکاران ش، وون لانزنــور و همکارانــش و کرتزشــمار در جراحیهــای مختلــف ،مشــابه مطالعــه مانشــان دادنــد کــه بیهوشــی بــا پروپوفــول نس بت ب ه ایزوفل وران مق دار اینت ر لوکی ن 10 را بس یار ب الا میب رد)02-81(. ک ی و همکاران ش در نتایج ی مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه س یتوکین ضدالتهاب ی )اینت ر لوکی ن10( در بیهوش ی ب ا پروپوف ول و ایزوفل وران 12 س اعت پ س از عم ل جراح ی کول ه سیس تکتومی ب از افزای ش مییاب د. همچنی ن ســیتوکین ضدالتهابــی )اینتــر لوکیــن10( پــس از کولــه-سیس توکتومی در گ روه مص رف کنن دگان پروپوف ول بیش تر از مص رف کنن دگان ایزوفل وران ب ود و س یتوکین پی ش التهاب ی فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا پــس از کولــه سیســتوکتومی در گ روه مص رف کنن دگان پروپوف ول کمت ر از مص رف کنن دگان ایزوفلــوران بــود. ســیتوکین پیــش التهابــی )فاکتــور نکــروز توم ور آلف ا در بیهوش ی ب ا ایزوفل وران پ س از عم ل جراح ی کول ه سیس تکتومی ب از افزای ش یاف ت. تنه ا نتیج ه متف اوت با مطالع ه م ا ای ن اس ت ک ه، س یتوکین پی ش التهاب ی )فاکت ور نکــروز تومــور آلفــا( در بیهوشــی بــا پروپوفــول پــس از عمــل جراحــی کولــه سیســتکتومی بــاز افزایــش یافــت. ایــن عــدم همخوانــی میتوانــد بــه دلیــل متفــاوت بــودن جوامــع مــورد مطالعــه و نــوع عمــل جراحــی باشــد)12(. در تحقیقــی توســط آبرام و ب ر روی بیم اران تح ت جراح ی باریاتری ک همس و ب ا نتای ج مطالع ه م ا متوج ه ش دند ک ه گزن ون ب ه ط ور همزم ان
اینترلوکیــن 10 و فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا را کاهــش داده بــود، ولــی در گــروه پروپوفــول اینترلوکیــن 10 را افزایــش فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا را کاهــش داده بــود)22(. مازوتــی و همکارانــش در پژوهشــی بــر روی بیمــاران تحــت جراحــی اتورینولـوژِی مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه پروپوف ولنس بت ب ه ایزوفل وران در 2 س اعت و ی ک روز پ س از عمله ایجراح ی گ وش، حل ق و بین ی خاصیت ض د التهابی بیش تری ازخ ود نش ان میده د)32(. در مطالع ه لی و و همکاران ش مش ابه مطالعــه مــا نشــان دادنــد کــه ســیتوکین ضدالتهابــی )اینتــر لوکی ن10( در بیهوش ی ب ا پروپوف ول، ایزوفل وران و انفلوران س پــس از 3 ســاعت ،24 ســاعت و 72 ســاعت از عمــل جراحــی س رطان افزای ش یاف ت و در ای ن س ه مقط ع زمان ی بی ن س ه گ روه تف اوت معن اداری وج ود داش ت، ب ه طوریک ه، پروپوف ول در مقایس ه ب ا دو گ روه بیهوش ی دیگ ر موج ب بهب ودی ترش ح اینترلوکیــن 10 گردیــد و میتوانــد بــه عنــوان داوی بیهوشــی برتــر در مهــار واکنشهــای التهابــی پــس از ترومــا در نظــر گرفت ه ش ود)42(. در مطالعقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید