4874909-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
مقایسه پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی توپیکال
شیده مرزبان1، سودابه حدادی 1*، پگاه طاهری فر2، زهراعطرکارروشن 3، آرمان پرویزی 4، محمدرضا پنج تن پناه5
دانشیار، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دستیارتخصصی بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
استادیار، متخصص آمار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
استادیار، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه،دانشگاه علوم پزشکی گیلان
5- متخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
50217978

تاریخ دریافت: 51/2/59 تاریخ بازبینی: 27/4/95تاریخ پذیرش: 23/5/95
چکیده
زمین ه و ه دف: ه دف اصل ی از تجوی ز آرام بخ ش درجراح ی چش می آم اده س ازی بیم ار ب رای آرام مان دن درحی ن تزری ق ب ی حس ی و جراح ی اس ت. آرام بخش ی ناکاف ی ی ا زی اد ممک ن اس ت ب ه حرک ت ناگهان ی بیم ار وبروز ع وارض منج ر ش ود. مقایس ه اث ر ملاتونی ن و گاباپنتین ب ر درد واضط راب حی ن جراح ی کاتاراک ت تح ت بیحس ی توپی کال ه دف اصل ی ای ن مطالع ه اس ت.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

م واد و روشه ا: ای ن مطالع ه کارآزمای ی بالینی ی ک س وکور ب ر روی 81 بیمارکاندی د جراح ی کاتاراک ت ب ه روش فیکوامولسیفیکاس یون درمرکز آموزش ی و درمان ی امیرالمومنی ن رش ت در س الهای 93و94 ب ا بیحس ی توپی کال انج ام ش د. بیم اران بص ورت تصادف ی ب ه یک ی از س ه گ روه مطالع ه وارد ش دند .27 نف ر 6 میل ی گ رم ق رص ملاتونی ن، 27 نف ر 600 میل ی گ رم کپس ول گاباپنتی ن و 27 نفردارونم ا 90 دقیق ه پی ش از ورود ب ه ات اق عم ل دریاف ت نمودن د. در ات اق عم ل گ روه دارونم ا 1میل ی گ رم می دازولام دریاف ت نمودن د وب ه تم ام بیم اران 0.5میکروگ رم فنتانی ل ب ه ازای ه ر کیلوگ رم وزن بیم ار داده ش د. ط ی عم ل، در ص ورت اب راز درد توس ط بیم ار )مقی اس دی داری درد بیش تر از 3( دوز فنتانی ل تک رار ش ده و در پرسش نامه ثب ت گردی د. درد و اضط راب در زم ان تجوی ز دارو ، هن گام ورود ب ه ات اق عم ل، 15 دقیق ه پ س از ش روع جراح ی م ورد ارزیاب ی ق رار گرف ت. می زان آرام بخش ی در زم ان تجوی ز دارو، هن گام ورود ب ه ات اق عم ل، زم ان بیحس ی توپی کال ،15 دقیق ه پ س از ش روع جراح ی و در ری کاوری بررس ی ش د.
یافتهه ا: در مطالع ه حاضردرس ه گ روه از نظ ر متغیره ای زمینهای)س ن وجن س و بیم اری زمین های( و نی ز می زان اضط راب ودردوآرام بخش ی تف اوت آم اری معن یداری دی ده نش د. در مقاط ع زمان ی م ورد بررس ی تف اوت بی ن ش دت درد درزم ان ورود ب ه ات اق عم ل و ترخی ص از ری کاوری دیده شــد) 0/001و1000/0(.
ام ا در زم ان دریاف ت دارو تف اوت آم اری معن یداری بی ن ش دت درد در س ه گ روه دی ده نش د. از نظرش دت اضط راب بی ن س ه گ روه در ورود ب ه ات اق عم ل تف اوت معن یدار ب ود) 0/034( ام ا در زم ان ترخی ص از ری کاوری تف اوت آم اری معن یداری از نظ ر اضط راب دی ده نش د) .613/0( نتیجهگی ری: پی ش درمان ی ب ا ملاتونی ن، گاباپنتی ن و می دازولام اضط راب را ب ه می زان مش ابهی در بیم اران کاه ش میده د. بهع لاوه ت ک دوز گاباپنتی ن ی ا ملاتونی ن بعن وان پی ش دارو ب ه کاه ش امتی از درد نی ز در بیم اران منج ر میش ود.
واژههای کلیدی: درد، اضطراب، ملاتونین، گاباپنتین، کاتاراکت، فیکوامولسیفیکاسیون

نویسنده مسئول: سودابه حدادی، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
[email protected] :پست الترونیک
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
آب مرواریـد یـا کاتاراکـت عبارت از کدورت یامات شـدن عدسـی چشـم اسـت کـه درکنـار بیماریهای قلبـی و آرتریت یکـی از علل شـایع ناتوانی در سـالمندان محسوب میشود)1(. شـیوع کاتاراکت در افـراد بـالای 40 سـال در امریـکا 5/20 میلیـون نفـر، در افـراد بـالای50 سـال در چیـن3/23 درصـد گـزارش شـده اسـت)1(. کاتاراکـت عامـل حداقـل 50 درصـد مـوارد نابینایـی در سراسـر جهان اسـت )4،3( بدین سـبب جراحی کاتاراکت یکی از شـایعترین جراحیهایـی اسـت کـه در افـراد مسـن انجام میشـود.
اگرچـه بی حسـیهای ناحیـهای نظیـر بلـوک رتروبولبـار، پـری بولبـار بـرای جراحیهای چشـمی سـبب بیحرکتی چشـم حین جراحـی میشـوند، آرام بخشـی مناسـب برای کاهـش اضطراب و درد بیمـار بـرای انجام بلوک و حین عمل لازم اسـت. لیکن امروزه بصورت گسـتردهای از بیحسـی توپیـکال برای جراحـی کاتاراکت اسـتفاده میشـود 5)و6(. تفـاوت روش پـری بولبـار و رتروبولبـار بـا بیحسـی توپیـکال ایـن نکتـه میباشـد کـه در بیحسـی توپیکال حـرکات چشـم بیمـار از بیـن نرفتـه و در هنـگام جراحـی نیاز به همـکاری بیمـار وجـود دارد؛ لـذا ایـن امـر مسـتلزم انتخـاب یک داروی آرامبخـش مناسـب بـرای کاهـش درد و اضطـراب بیمـار جهـت همـکاری وتسـهیل انجـام جراحی میباشـد.
هـدف اصلـی از آرام بخشـی در جراحـی چشـمی آمادهسـازی بیمـار بـرای آرام مانـدن در حیـن تزریـق بیحسـی و جراحـی میباشـد6)و7(. آرام بخشـی ناکافـی و یـا عمیق هر دو ممکن اسـت منجـر به حرکـت ناکهانی بیمـار و متعاقباً بروزعـوارض خطرناکی بـرای بیمـار شـود. داروهـای متفاوتـی از جملـه پروپوفـول، بنزودیازپینهـا، اوپیومهـا و دکسـمدتومیدین بـرای آرام بخشـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد )9،8،6(. امـا هـر کـدام از آنـان محدودیـت هایی دارند کـه منجر به اختلال در همـکاری بیماران در حیـن جراحـی میشـوند کـه ایـن موضوع سـبب میشـود که ایـن داروهـا از عوامل آرام بخشـی ایـده آل در کنتـرل حین عمل فاصلـه بگیرنـد. بنابرایـن فوایـد درمانـی بالقـوه داروهـای درمانی جدیـد میبایسـت مورد ارزیابی قـرار بگیـرد )11-9(. چندین مطالعه بیـان نمودهانـد کـه ملاتونیـن و گاباپنتیـن میتواننـد بـه عنـوان داروهـای جدیـدی برای آرام بخشـی قبـل ازعمـل کاتارکت مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد12،13)،8(. ملاتونیـن یـا ان استیلمتوکسـی تریپتامیـن اساسـاً یـک نوروهورمـون میباشـد کـه توسـط غـده پینـه آل تولیـد میشـود و ممکـن اسـت بـه عنـوان یـک عامـل غیراعتیـادآور در طـول روز خـواب آور باشـد؛ امـا نتایـج مطالعات انجـام شـده بـر روی آن هنـوز مـورد بحـث اسـت )41(. عـلاوه بـر غـده پینـه آل بـه عنوان مـکان اصلـی تولیـد ملاتونین، چشـمها نیـز بـه عنـوان ارگان دیگـری کـه ایـن مـاده را تولیـد میکننـد در نظـر گرفتـه میشـوند )51(برخـی مطالعـات گـزارش نمـوده اند کـه ملاتونیـن بـه عنـوان داروی بیهوشـی پیـش از عمـل سـبب آرامبخشـی و کاهـش اضطـراب پیـش از عمـل بـدون اختـلال شـناختی ماننـد حافظـه و یـادآوری میشـود )71،61(.
گاباپنتیـن )آلفـا 2 دلتـا بلـوک کننده کانال کلسـیمی وابسـته به ولتـاژ( بـرای اولین بار در سـال 1993 برای درمان تشـنج در کنار سـایر داروهـای آنتی اپـی لپتیک مطرح شـد. بر اسـاس مطالعات نشـان داده شـده اسـت که گاباپنیتن نقش موثری بر کنترل درد مزمـن، کنتـرل درد بعـد از عمل، کاهـش پاسـخ همودینامیک به اینتوباسـیون اندوتراکیـال، کاهـش تهوع و اسـتفراغ بعـد از عمل ،کاهـش اضطـراب پیش از عمـل و دلیریوم بعد از عمـل دارد )91،81( همچنیـن بـه نظر میرسـد کـه گاباپنتین یـک کاهنـده اضطراب بدون اثرات فراموشـی میباشـد که از فواید مهم آن در افراد مسن میباشـد )02(. بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون بررسـیهای محدودی در زمینـه بررسـی اثر ایـن دو دارو بـر درد و اضطـراب در جراحی کاتاراکـت انجـام شـده اسـت، ایـن مطالعه رابـا هدف مقایسـه اثر ملاتونیـن و گاباپنتیـن بـر درد و اضطراب حیـن جراحی کاتاراکت به روش فیکوتحت بیحسـی توپیکال در بیمارسـتان امیرالمومنین رشـت در سـالهای 93 و 94 انجام دادیم.
مواد و روش ها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

پـس از اخـذ مجـوز از معاونـت محتـرم تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـلان و ثبـت درمرکـز کارآزمایی های بالینـی ایـران)IRCT2015031121436N1(، ایـن مطالعـه به صـورت کارآزمایـی بالینی یک سـوکور بـر روی 81 بیمـار طبقه بنـدی انجمـن بیهوشـی امریـکا 1و2و 3 مبتـلا بـه کاتاراکـت کـه جهـت انجـام جراحـی بـه روش فیکوامولسیفیکاسـیون بـه بیمارسـتان امیرالمومنین رشت در سـال 94و93 مراجعه کردند ،و از بیحسـی توپیـکال بـرای آنهـا اسـتفاده گردیـد، انجام شـد .معیارهـای عدم ورود به مطالعه شـامل بیماران با سـابقه بیماری کبـدی یـا کلیـوی، کونفوزیـون، دمانـس، عـدم برقـراری ارتباط کلامـی، اسـتفاده مزمن از نارکوتیـک ها، درمان بـا باربیتورات ها و یـا داروهای آنتی سـایکوتیک، آلرژی و کنتراندیکاسـیون تجویز هـر کـدام از داروهای مـورد اسـتفاده، ضعف بینایی در چشـمان عمـل نکرده، شـاخص تـوده بدنی زیـر 5/18 و یا بـالای 30 بود .روش محاسـبه حجـم نمونـه در هـر گـروه بـر اسـاس مطالعـات مشـابه )8، 41( طبـق فرمـول زیر بود:
72=2)2N= ))Z1-α/2+ Z1-β(2 * )S12 +S22)) / (M1 – Mبیمـاران بـه صـورت تصادفـی به 3 گـروه تقسـیم شـدند: 27 نفر دریافـت کننـده 6 میلـی گـرم قـرص ملاتونین )سـاخت شـرکت ایـی اس آی ایتالیـا( ،27 نفـر دریافـت کننـده 600 میلـی گـرم کپسـول گاباپنتیـن )سـاخت شـرکت داروپخـش ایـران( و و72 نفردارونمـا )شـاهد( 90 دقیقه پیش از ورود بـه اتاق عمل دریافت نمودنـد. در اتـاق عمل گـروه دارونما 1 میلیگرم آمپـول میدازولام )سـاخت شـرکت داروپخـش ایـران( دریافـت نمودنـد و بـه تمـام بیمـاران 0.5میکروگـرم فنتانیـل بـه ازای هر کیلوگـرم وزن بیمار داده شـد. طـی عمـل، در صورت ابراز درد توسـط بیمـار )مقیاس دیداری درد بیشـتر از 3( دوز فنتانیل تکرار شـده و در پرسشـنامه ثبـت گردیـد. باتوجـه بـه تاثیـر آرامبخشـی میـدازولام از آن بـه عنـوان دارو در گـروه شـاهد، جهت مقایسـه آرامبخشـی اسـتفاده شـد. بیمـار و فـرد ارزیابیکننده از نـوع داروی تجویز شـده مطلع نبودنـد امـا متخصص بیهوشـی مسـئول بیمـار از داروی تجویزی بـه منظـور مراقبـت از بیمـار و درمان عـوارض احتمالـی آگاه بود.
میـزان درد و اضطـراب قبـل از تجویـز دارو) T1(، 90 دقیقـه بعد از تجویـز دارو و هنـگام ورود بـه اتـاق عمـل) T2( و در زمـان بعد از عمـل هنـگام ترخیـص از ریـکاوری) T5( ارزیابـی شـد. میـزان آرام بخشـی نیـز در زمـان T1، T2، در زمـان بلـوک توپیـکال )T3(، 15دقیقـه بعدازشـروع جراحـی) T4( و T5 مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت. میـزان درد توسـط مقیـاس کلامـی درد کـه از 0 تا 10 تقسـیم شـده و صفـر نشـانه بـدون درد و 10 نشـانه حداکثـر درد اسـت، تعییـن شـد. میـزان اضطراب توسـط مقیـاس کلامی اضطـراب کـه از صفـر تـا 10 تقسـیم شـده و صفـر نشـانه کامـلاًآرام و 10 نشـانه حداکثـر اضطـراب اسـت، تعییـن شـد. میـزان آرام بخشـی توسـط معیـار 4 امتیازی شـامل صفر = حرکت سـر ، دسـتها و تنـه؛ 1= حرکـت آرام بازوهـا؛ 2= درهـم شـدن خفیف چهـره در اثـر درد ،3= کامـلاً آرام بررسـی شـد. حیـن جراحـی وریـکاوری مونیتورینگ فشـار خون، پالس اکسـی متـری، ضربان قلـب، آرامبخشـی، عـوارض جانبـی داروهـا و تهـوع و اسـتفراغ در کلیـه زمانهـا و فواصـل زمانـی) T1-T5( مـورد بررسـی واقـع شـد. بیحسـی توپیکال )توسـط چکانـدن 3 نوبت قطره چشـمی تتراکاییـن 5/0 درصـد بـا فواصـل 5 دقیقـه( و جراحـی کاتارکت توسـط چشـم پزشـک ماهری که از گـروه بندی بیمـاران اطلاعی نداشـت، انجـام شـد. معیارهـای خـروج از مطالعـه شـامل: نیاز به بیهوشـی عمومـی )عـدم همـکاری بیمـار و اطاعت از دسـتورات ،کاهـش درصد اشـباع اکسـیژن خـون شـریانی و…(، آلـرژی به هر کـدام از داروهـای مورد اسـتفاده و عـدم همکاری بیمار در پاسـخ بـه سـوالات در هـر کـدام از مراحـل مطالعـه یـا حیـن جراحـی بـود. پـس از جمـعآوری دادههـا، اطلاعـات وارد نرمافـزار SPSS نسـخه19 شـده و آنالیـز انجـام شـد و عـدد پـی کمتـر از 50/0 معنیدار درنظر گرفته شـد. سـیر تغییرات شـدت اضطـراب، درد و امتیاز آرام بخشـی و تغییرات ضربان قلب و فشـارخون شـریانی توسـط آزمـون انـدازه گیریهـای مکـرر و آنالیـز واریانـس یـک طرفـه آنالیـز واریانس یک طرفـه انجام شد.مقایسـه توزیع فراوانی از نظـر جنـس، میانگین سـنی و بیمـاری زمینهای توسـط آزمون مجـذور کای انجام شـد.
یافتهها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

در مطالعـه حـا ضـر 81 بیمـار در سـه گـروه 27 نفـره )گاباپنتین ،میـدازولام و ملاتونیـن ( مـورد ارزیابـی قـرار گرفتنـد. مشـخصات دموگرافیـک بیمـاران سـه گـروه مطابق جدول شـماره1 میباشـد و تفـاوت آمـاری معنـیداری بین سـه گروه دیده نشـد. درمقایسـه سـیر تغییرات میانگین تعداد ضربان قلب و اکسـیژن خون شـریانی در سـه گـروه بیماران تحـت عمل جراحی کاتاراکـت دریافتکننده پیـش داروی میـدازولام، گاباپنتیـن و ملاتونیـن بیشـترین کاهش در ضربـان قلـب در گروه میـدازولام دیـده شـد) 600/0=P( گرچه در هرسـه گـروه سـیر تغیـرات کاهنده و معنـیدار بوده اسـت ولیبیشـترین کاهش اشباع اکسـیژن خون شـریانی در گروه میدازولام دیـده شـد. )نمـودار 1 و 2( )بـدون نیازی بـه مداخله درمانـی(. در مقایسـه سـه گـروه از نظرسـیر تغیـرات آرامبخشـی در سـه گـروه بیمـاران تفاوت آمـاری معنیداری بیـن گروهها دیده شـد بصورتی کـه در دو گـروه ملاتونیـن و میدازولام آرام بخشـی بیماران بیشـتر بـود) .1000/0=P( )جـدول2( همچنیـن بر اسـاس جدول شـماره 3 تفـاوت آمـاری معنـیداری در سـیر تغییـرات شـدت درد در بیـن سـه گـروه بیمـاران دریافت کننـده پیـش داروی میـدازولام ،گاباپنتیـن و ملاتونیـن دیـده شـد) 1000/0=P(. در هـر یـک از مقاطـع زمانـی مورد بررسـی نیـز تفاوت بیـن شـدت درد در بین سـه گـروه بیمـاران تحـت عمـل جراحـی کاتاراکت دیده شـد به ایـن صـورت کـه در زمـان ورود بـه اتـاق عمـل، هنـگام ترخیص از ریـکاوری، تفـاوت آمـاری معنـیداری بین میانگین شـدت درد در سـه گـروه دیـده شـد) 100/0=P و 1000/0=P( امـا در مقظع زمانـی 90 دقیقـه قبـل ازشـروع جراحـی )زمـان دریافـت دارو( تفـاوت آمـاری معنـیداری بین میانگین شـدت درد در سـه گروه دیده نشـد)241/0=P(.
همچنیـن نتایج مطالعه ما نشـان داد تفاوت آمـاری معنیداری در سـیر تغییرات شـدت اضطراب در بین سـه گروه بیمـاران دریافت کننـده پیـش داروی میـدازولام – گاباپنتیـن – ملاتونیـن دیـده میشـود) 110/0=P (. )جـدول4(
در بررسـی تفـاوت بیـن شـدت اضطـراب بین سـه گـروه بیماران تحـت عمـل جراحـی کاتاراکـت دریافـت کننـده پیـش داروی میـدازولام، گاباپنتیـن و ملاتونیـن دیده شـد کـه در مقطع زمانی ورود بـه اتـاق عمـل، تفـاوت آمـاری معنـیداری بیـن میانگیـن شـدت اضطـراب در سـه گـروه وجـود دارد ) 430/0=P( امـا 09 دقیقـه قبـل از عمل )دریافـت دارو( و هنگام ترخیـص از ریکاوری تفـاوت آمـاری معنـیداری بیـن میانگین شـدت اضطراب در سـه گـروه دیـده نشـد)811/0=P و 613/0=P(.)جـدول شـماره 3(بحث
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه هـر سـه داروی ملاتونیـن ،گاباپنتیـن و میـدازولام، اضطـراب را بخصـوص در زمـان ورود بـه اتـاق عمـل کاهـش دادنـد. همچنیـن از نظـر میـزان آرام اثـر ملاتونیـن کمتـر از گاباپنتیـن و میـدازولام بـود. تاثیـرات ضـد اضطرابی ملاتونین ممکن اسـت در ارتباط با فعالسـازی سیسـتم گابـا باشـد. بصورتی که ملاتونیـن افزایش قابل توجه و وابسـته به دوزی در غلظـت گابـا در سیسـتم عصبـی مرکزی ایجـاد میکند .یکـی ازیافتههـای مطالعـه حاضـر، توانایـی گاباپنتیـن در ایجـاد کاهـش آمـاری معنـادار و از لحـاظ بالینـی بـا اهمیـت، در امتیاز اضطـراب پیـش از عمل بـود. یافتهای که موافق بـا نتایج مطالعات پیشـین بـود)12-42(. در مطالعـه کامـو گزارش شـده کـه امتیاز درد در گـروه ملاتونیـن بـه صـورت معنـاداری نسـبت به گروه شـاهد پایینتـر بـود)52( که همسـو بـا نتایج مطالعه حاضر اسـت. یوسـف و همـکاران در یـک آنالیـز سیسـتمیک کارآزماییهـای بالینـی مشـاهده کردند که تاثیرات آنالژزیک ملاتونین در طی دوره پیش از جراحـی محـدود بـود و نتایج همچنـان بحث بر انگیز اسـت)62( ولـی در مطالعـه حاضرکاهـش امتیاز درد در گـروه ملاتونین دیده شـد. در مطالعـه ما، یـک دوز خوراکـی گاباپنتین یـا ملاتونین، به عنـوان پیـش دارو قبـل از عمل داده شـد. درد حیـن عمل در این دو گـروه کمتـر بـود و بیماران در انجام بیحسـی توپیکال نسـبت بـه گـروه میـدازولام بـا آرام بخشـی بیشـتری همـراه بودنـد. این نتایـج همچنیـن با چندیـن مطالعه دیگـر هماهنگ میباشـد که در آنهـا گاباپنتیـن در کاهـش نمره درد و کاهـش مصرف مورفین در اوایـل دوره پـس از عمـل همـراه بوده اسـت )92-72(.
کونـگ و همـکاران در یـک آنالیـز جامـع کارآزماییهـای بالینـی واجـد شـرایط اعـلام کردند کـه بـروز آرام بخشـی در بیمارانی که بـه عنـوان داروی قبـل از عمل، گاباپنتین دریافـت نمودند به طور معنا داری بالاتر از میدازولام بود حال آن که در مطالعه حاضر آرام بخشـی گـروه ملاتونیـن بهتر از گاباپنتیـن و گروه کنتـرل بود)92(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

گاباپنتیـن میتوانـد در آزادسـازی نوروترانسـمیترها از نورونهای حسـی، کـه یـک پروسـه وابسـته بـه کلسـیم میباشـد، مداخلـه و بـی دردی ایجـاد کنـد28)، 92(. پیـش درمانـی بـا گاباپنتیـن، از رخ دادن هایپرآلـژزی پیشـگیری میکنـد کـه بیـان کننـده اثـر پیشـگیرانه گاباپنتیـن از درد اسـت کـه منطبـق با نتایـج مطالعه حاضـر میباشـد )03(. در مطالعـه حاضـر دیـده شـد کـه گاباپنتین و ملاتونیـن خـواص بـی دردی بیشـتری نسـبت بـه میـدازولام حیـن انجـام جراحـی کاتاراکـت تحـت بیحسـی توپیـکال دارنـد .
بـه عـلاوه گاباپنتیـن با کاهـش بیشـتری در اضطراب همـراه بود .یکـی از محدودیتهـای مهـم در مطالعـه مـا درد مختصـر پـس از جراحـی کاتاراکـت بـود کـه بررسـی درد پـس از عمـل را عملا ناممکـن میسـاخت. محدودیـت دیگـر مطالعـه حاضـر جمعیـت مـورد بررسـی مابـود. درد درافراد مسـن معمولا به دلیـل اختلال عملکـرد شـناختی و افسـردگی کمتـر گـزارش میشـود)03(.
در مطالعـه مـا، مقایسـه تغییـرات همودینامیـک طـی بیحسـی توپیـکال و جراحـی تغییر معناداری را از لحاظ آماری در بین سـه گـروه آشـکار سـاخت. به طـور کلـی در بررسـی ضربان قلـب اگر چه در سـه گروه پیـش از دریافت دارو ارتباط معنیداری نداشـت امـا در زمانهـای ورود بـه اتـاق عمـل، زمـان بلوک تاپیـکال ،51 دقیقـه پس از شـروع عمل و هنگام ترخیـص از ریکاوری کمترین ضربـان قلـب در تمامـی ایـن زمانهـا در گـروه دریافتکننـده میـدازولام بدسـت آمـد و دو گـروه دیگـز تفـاوت چندانی نسـبت بـه یکدیگـر نداشـتند. همچنین در بررسـی فشـار خون شـریانی در سـه گـروه پیـش از دریافـت دارو اختلاف معنیداری مشـاهده نشـد امـا در زمانهـای ورود بـه اتـاق عمـل، زمان بلـوک تاپیکال و 15 دقیقـه پـس از شـروع عمـل گـروه بیمـاران دریافتکننـده میـدازولام بـه نسـبت گروه دیگر فشـار خـون شـریانی پایینتری را داشـتند. بـه طـور کلـی میانگیـن تعـداد ضربـان قلـب و فشـار خـون شـریانی در گـروه میدازولام نسـبت بـه گروه دیگـر به طور معنـیداری پایینتـر بـود امـا از نظـر بالینـی ایـن اختـلاف میان گروههـا قابـل توجـه نبـود. میـدازولام یـک داروی آرامبخـش از دسـته بنزودیازپینهاسـت کـه با شـروع اثر سـریع و کوتـاه مدت میباشـد. اثـرات دیگـر میـدازولام خـواب آوری،فراموشـی، اثـر ضـد تشـنج و همچنیـن اثـر حفاظتی وابسـته بـه مقدار بـر علیه هیپوکسـی مغزی میباشـند اما گاهی موجب دپرسـیون تنفسـیو بنـدرت باعـث افـت فشـار خـون میگـردد. مکانیسـم اثـرات مختلـف دارو احتمالا ناشـی از زیر گروههای متفاوت رسـپتورهای داروسـت)9(. در مطالعـه فاسـولاکی و همـکاران، بیمـاران تحـت درمـان بـا گاباپنتـن) 1600 میلـی گـرم( فشـار خـون شـریانی سیسـتولی و دیاسـتولی پاییـن تـری در طـی 10 دقیقـه اول بعد از اینتوبـه کـردن اندوتراکئـال در مقایسـه بـا دارونمـا بـدون هیچ تاثیـر آشـکاری بر تغییرات ضربـان قلب داشـتند)72(. همچنین در مطالعـه ممیس و همکارانش، تجویـز 800 میلی گرم از گاباپنتین بـه بیمـاران بـه عنـوان پیـش دارو کاهـش معنـاداری را در فشـار متوسـط شـریانی و ضربـان قلـب در طـی 10 دقیقـه اول پـس از لولـه گذاری تراشـه در مقایسـه بـا 400 میلی گـرم از گاباپنتین و دارونمـا سـبب شـد)03(. گرچه در مطالعـه ما تعداد ضربـان قلب و فشـار خـون شـریانی در گـروه میدازولام نسـبت به دوگـروه دیگر بـه طـور معنـیداری پایینتر بـود اما از نظـر بالینی ایـن اختلاف میـان گروههـا قابـل توجـه نبود.
نتیجه گیری
نتایـج مطالعـه حاضر نشـان داد که پره مدیکاسـیون بـا ملاتونین کاهـش اضطـراب و آرام بخشـی بهتـری نسـبت بـه گاباپنتیـن و میـدازولام ایجـاد میکنـد. بـه عـلاوه، تـک دوز گاباپنتیـن یـا ملاتونیـن تجویـز شـده بـه عنـوان درمـان دارویـی پیـش از عمل درد و اضطـراب را بیشـتر از میـدازولام کاهـش میدهـد کـه این اثرهمـراه بـا آرام بخشـی بیشـتری در طی بیحسـی توپیـکال بود .بـه منظورتعییـن اثـرات بـی دردی ترکیـب ملاتونیـن وگاباپنتین بـه عنـوان پیـش دارو طـی جراحـی کاتاراکت مطالعات بیشـتری مـورد نیاز اسـت.
جدول شماره 1. مشخصات دموگرافیک سه گروه بیماران
عدد پی ملاتونین گاباپنتین میدازولام 0/077 37 10 44/4 12 66/7 18 جنس مرد )تعداد، درصد(
0/067 7 58 6 53 8 55 سن )میانگین، انحراف معیار(
0/309 77/8 21 85/2 23 92/6 25 بیماری زمینهای )تعداد، درصد(
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول شماره 2. مقایسه سیر تغییرات امتیازآرام بخشی در سه گروه
عدد پی گروه مقطع زمانی
ملاتونین گاباپنتین میدازولام 0/042 0/3 ±0/46 0/59 ±0/5 0/59 ±0/5 زمان تجویز پیش دارو
0/001 2/22 ± 0/57 2/26 ±0/44 2/74 ±0/44 ورود به اتاق عمل
0/0001 2/81 ±0/39 2/15 ±0/66 2/56 ±0/5 زمان بلوک توپیکال
0/0001 2/93 ±0/26 2/56 ±0/5 3/0 ±0/0 15 دقیقه پس از شروع عمل
0/002 2/89 ±0/32 2/56 ±0/5 2/89 ±0/32 هنگام ترخیص از ریکاوری
P=0/0001 برآورد آماری بین گروهی

ميدازولامقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید