4874469-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395
5310060-90724

بررسـی میـزان آگاهی دانشـجویان سـال آخـر هوشـبری و اتـاق عمل دانشـگاه علوم پزشـکی یزد دربـاره نحوهی انجـام صحیح احیـای قلبی و ریـوی در نیم سـال دوم تحصیلـی92-91
محمد حسین عوضبخش1، حمید میرحسینی2، احمد انتظاری3*، محمدحسین جراحزاده4، سارا میرحسینی5
مربی گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مربی گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
5. دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
6217970

تاریخ دریافت: 31/7/49 تاریخ بازبینی: 18/01/94تاریخ پذیرش: 25/21/94
چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمین ه و ه دف: مطالع ات متع دد نش ان داده اس ت ک ه پرس تاران ات اق عم ل و بیهوش ی بای د آگاه ی کاف ی در زمین هی احی ای قلب ی ری وی را داش ته باش ند. برای ن اس اس، مطالع ه پی ش رو ب ه بررس ی می زان آگاه ی دانش جویان رش تههای هوش بری و ات اق عم ل در م ورد نح وه صحی ح انج ام احی اء قلب ی ری وی میپ ردازد.
م واد و روشه ا: پژوه ش حاض ر ی ک مطالع هی توصیف ی مقطع ی ب ود و ش امل کلی ه 97 نف ر دانش جوی س ال آخ ر رش تههای هوش بری و ات اق عم ل دانش گاه عل وم پزش کی ی زد در نی م س ال دوم 92-91 ب ود. ب رای س نجش می زان آگاهی دانش جویان از پرسش نامه دو قس متی اس تفاده ش د. بخ ش اول ش امل س والات مرب وط ب ه س ن، جن س و رش ته و قس مت دوم ش امل س والات مرب وط ب ه روش صحی ح انج ام احی ای قلب ی ری وی میگردی د. س پس دادهه ا وارد ن رم اف زار SPSS19-گردی د و ب ه وس یله آم ار توصیف ی )ج داول توزی ع فراوان ی، درص د ش اخصهای میانگین،میان ه و انح راف معی ار( و آزم ون م ن وتین ی تجزی ه و تحلی ل ش د .
یافتهه ا: می زان آگاه ی دانش جویان در هن گام مواجه ه ب ا بیم ار دچ ار ایس ت قلب ی ری وی،در مرحل هی احی ا پای ه در ح د خ وب، در مرحل هی احی ا پیش رفته و در مرحل هی مراقب ت پ س از احی ا در س طح متوس ط ب ود.
نتیجهگی ری: ب ه طورکل ی، آگاه ی دانش جویان س ال آخ ر ه ر دو رش ته هوش بری و ات اق عم ل در مواجه ه ب ا بیم ار ایس ت قلب ی وتنفس ی در س طح متوس ط ب وده ک ه توصی ه میش ود آم وزش واحده ای درس ی مرب وط ب ه احی ای قلب ی ری وی ب ا اس تفاده از روشه ای مختل ف ارائه گ ردد ..
واژههای کلیدی: احیا قلبی ریوی، ایست قلبی تنفسی، آموزش احیا قلبی ریوی
مقدمهاعضـای مهـم بدن کـه تلاش میگـردد تـا زمان برگشـت جریان
احیـا قلبـی ریوی فرآیندی اسـت برای بازگردانـدن اعمال حیاتی خـون خودبخـودی، گـردش خـون و تنفـس بصـورت مصنوعـی

نویسنده مسئول: احمد انتظاری، مربی گروه هوشبری و اطاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدپست الترونیک: [email protected]
برقـرار شـود)1(. احیـا قلبـی ریـوی، ضامن نجـات فرد اسـت و در مـوارد تهدیـد کننـده حیـات، مانند ایسـت قلبی، غرق شـدگی و انسـداد راه هوایـی، میتوانـد زندگی انسـانها را نجات دهـد)2(. با توجـه بـه اینکـه عـدم انجـام ایـن اقدامات و یـا تاخیـر در اجرای آن، باعـث مـرگ مغـزی در کمتـر از 4 تا 6 دقیقه)زمـان طلائی( میشـود، لـذا انجـام سـریع آن ضـروری اسـت. واژهی احیـای قلبـی ریـوی بـه احیـای قلبـی، ریـوی و مغـزی تغییر نـام یافته اسـت)3(. چنانچـه عملیـات احیـا به سـرعت انجـام شـود، در 04 تـا 60 درصـد از مـوارد باعـث نجات جان انسـانها میگـردد که البتـه موفقیـت احیـا، بـه مهـارت و عملکـرد صحیح احیـا کننده و بـه میـزان آگاهـی وی وابسـته اسـت)4(. ارتقای سـطح فناوری ،اقدامـات غیـر تهاجمـی کاربردی، افزایـش دانـش و آگاهی مردم و شـیوع بیماریهـای مزمـن باعـث شـده اسـت کـه افـراد بـه آخریـن تغییـرات و روشهـای احیـا قلبـی ریـوی آگاهی داشـته باشـند. در سـال 1960 اولیـن بـار احیـا قلبـی ریـوی بـا ماسـاژ قلبـی انجـام گرفت کـه تاکنون پیشـرفتهای زیادی داشـته ولی بـا ایـن حـال، همچنـان میـزان مـرگ و میر بعـد از ایسـت قلبی بـالا میباشـد)5(. عوامـل مؤثـر بـر فراینـد احیـا متنوع هسـتند و مـواردی از قبیـل دسترسـی نداشـتن بـه افـراد ماهـر، تأخیـر در شـروع ماسـاژ و چگونگی اجـرای آن و همچنین لـزوم برنامههای آموزشـی بـرای متخصصیـن مربوطـه از بحثهـای همیشـگی و مـورد مناقشـه اسـت)6( و در اکثر مطالعات فقـدان دانش و مهارت کافـی پرسـنل درمانـی و ضعـف آمـوزش آنـان به عنوان مشـکل اصلـی مـورد تاکید قـرار گرفته اسـت7)،8(.
پرسـتاران اولیـن کسـانی هسـتند کـه بـر بالیـن بیمـار حاضـر میشـوند و معمـولاً سـریعتر از پزشـکان تصمیـم بـه انجـام عملیـات احیـا میگیرنـد)9(. تأثیر وجـود افراد تعلیم دیـده و ماهر بـر برآینـد مثبـت احیا بـه اثبات رسـیده اسـت و افراد بـا آگاهی کافـی قـادر بـه نجـات جـان بیمـار میباشـند. مطالعـات متعدد نشـان داده اسـت که پرسـتاران اتاق عمل و بیهوشـی نه تنها در بعـد عملکـرد، بلکـه در بعد دانش و آگاهی نیـز اطلاعات کافی در زمینـه احیـای قلبـی ریـوی ندارند)6(. لـذا مطالعه حاضـر با هدف سـنجش توانایـی و دانـش دو گـروه از دانشـجویانی کـه دخالـت مسـتقیم در امـر احیـا قلبـی ریوی دارند و بررسـی لـزوم آموزش جهـت ارتقـاء کیفیـت این مهـارت صـورت گرفت.
روش مطالعه
در ایـن مطالعـهی توصیفـی مقطعی، انتخاب شـرکتکنندگان به روش سرشـماری انجـام گردیـد. بـه ایـن ترتیـب تمامـی 97 نفر دانشـجویان رشـتههای اتاق عمل و هوشـبری سـال آخردانشـگاه علوم پزشـکی شـهید صدوقی یزد در نیم سـال دوم تحصیلی19-92بـه صـورت داوطلبانـه و پـس از اخـذ رضایتنامـهی کتبـی در طـرح مشـارکت نمودنـد و محـل انجـام پژوهـش بیمارسـتان شـهید صدوقـی در نظر گرفته شـد. برای سـنجش میـزان آگاهی دانشـجویان از پرسشـنامهای دو بخشی اسـتفاده گردید که بخش اول شـامل رشـته، سـن، جنس و بخش دوم در برگیرنده سوالات مربـوط بـه علائـم و نحـوهی ارزیابـی بیمـار دچـار ایسـت قلبـی تنفسـی، روش صحیـح احیای قلبی ریوی پایه و پیشـرفته، روش صحیـح ادارهی راه هوایـی، روش صحیح فشـردن قفسـه سـینه و ماسـاژ قلبـی، نحـوه و موارد اسـتفاده از دسـتگاه الکتروشـوک در احیـا، روش صحیـح تهویه ریوی و نسـبت تعداد تنفس به ماسـاژ قلبـی، دارو درمانـی در احیـا و چگونگـی مراقبـت از بیمار پس از ایسـت قلبـی بـود. این پرسشـنامه کـه برگرفتـه از دسـتورالعمل احیـا قلبـی ریوی انجمـن قلب آمریکا در سـال 2010 میباشـد ،مشـتمل بـر 45 سـوال شـامل: علائـم ایسـت قلبـی تنفسـی) 6 سـوال(، احیـا قلبـی ریوی پایـه) 12 سـوال(، احیا پیشـرفته)51 سـوال( و مراقبـت پـس از احیـا) 15 سـوال( اسـت که هرسـوال یـک و در مجمـوع 45 امتیـاز دارد. بدیـن صـورت کـه میـزان آگاهـی بـه سـه سـطح ضعیـف، متوسـط و خـوب تقسـیمبندی شـده و نمـره کمتـر از 15ضعیف، بین 15 تا 30 متوسـط و بالای 30، خـوب در نظـر گرفته میشـود.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

پـس از تکمیـل پرسشـنامه فـوق توسـط 25 نفـر از دانشـجویان ،پایایـی و هماهنگـی درونـی بیـن عوامـل مختلـف آن توسـط 5 تـن از اعضـای هیئـت علمی دانشـکده و گروه بیهوشـی دانشـگاه بـا ضریـب آلفـای کرونبـاخ 75/0 مـورد تأییـد قـرار گرفـت .با توجه به ماهیت متغیرها، تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی )جداول توزیع فراوانی، درصد شاخصهای میانگین،میانه و انحـراف معیـار( و آزمـون مـن وتینـی انجـام گردیـده اسـت. یافتهها
جدول 1: مقایسه متوسط نمره آگاهی دانشجویان از انجام صحیح احیا قلبی ریوی برحسب جنس
مقدار معناداری مرد زن جنس
)انحراف معیار± میانگین( )انحراف معیار± میانگین( 0/07 میزان آگاهی دانشجویان
0/10 3/92 ±1/21 4/31±0/91 مواجهه با بیمار ایست قلبی
0/21 7/37±2/37 7/9±2/66 احیاء پایه )BLS(
0/80 8/95±3/362 9/88±3/07 احیاء پیشرفته )ACLS(
5/46±2/31 5/61±1/68 مراقبت پس از احیاء
جدول 2: مقایسه متوسط نمره آگاهی دانشجویان از انجام صحیح احیا قلبی ریوی برحسب رشته تحصیلی
مقدار معناداری اتاق عمل هوشبری رشته تحصیلی
)انحراف معیار± میانگین( )انحراف معیار± میانگین( میزان آگاهی دانشجویان
0/22 3/97±1/06 4/23±1/06 مواجهه با بیمار ایست قلبی
0/11 6/89±2/99 8/15±2/09 احیاء پایه )BLS(
0/90 9/67±2/51 9/35±3/78 احیاء پیشرفته )ACLS(
0/21 5/94±1/63 5/3±2/14 مراقبت پس از احیاء
نتایج این مطالعه نشـان داد 37 نفر) 1/38درصد( شـرکتکنندگان ،دانشـجوی اتـاق عمـل و60 نفـر) 9/61 درصـد( شـرکتکنندگان را دانشـجویان رشـته هوشـبری تشـکیل دادنـد. تعـداد 54 نفـر 7)/55درصـد( آنهـا زن و 43 نفـر) 3/44 درصـد( مـرد بودنـد .
بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر هوشبری و اتاق عمل…
میانگیـن سـنی شـرکتکنندگان در مطالعـه 32/2±22 سـال بود .در ایـن مطالعـه میـزان آگاهی دانشـجویان بـر اسـاس متغیرهایی مثـل سـن، جنـس و رشـته بررسـی شـد. جـدول شـماره1 میزان آگاهـی دانشـجویان بـر حسـب جنـس و جـدول شـماره 2 میزان آگاهـی دانشـجویان بـر حسـب رشـته آمده اسـت.
بیـن میزان آگاهی دانشـجویان زن و مـرد در موارد مختلف مواجهه بـا بیمـار ایسـت قلبی، احیا پایـه، احیا پیشـرفته و مراقبـت پس از احیا تفـاوت معناداری دیده نشـد.
بیـن میـزان آگاهی دانشـجویان دو رشـتهی هوشـبری و اتاق عمل در مـوارد مختلـف مواجهـه با بیمار ایسـت قلبی، احیاء پایـه، احیاء پیشـرفته و مراقبـت پـس ازاحیاتفـاوت معناداری دیدهنشـد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

همانگونـه کـه در نمـودار شـماره 1 مشـاهده میگـردد از نظـر مراحـل فرآیند احیا، میـزان آگاهی دانشـجویان در مواجهه با بیمار و احیـای پایه دارای بیشـترین فراوانی در سـطح خـوب و در احیای پیشـرفته و مراقبت پس از احیا بیشـترین فراوانی در سطح متوسط گـزارش شدهاسـت. علاوه بـر آن، دانشـجویان در کاربری تجهیزات مربوطـه، ضعف نشـان دادند .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

بحث

نمودار 1: مقایسه متوسط نمره آگاهی دانشجویان از انجام صحیح احیا قلبی ریویبر اساس مراحل مختلف احیا
مطالعـات متعـددی نشـان داده اسـت کـه پرسـتاران اتـاق عمل و بیهوشـی نـه تنها در بعد عملکـرد بلکه در بعد نظـری نیز اطلاعات کافـی در زمینـه احیـای قلبـی ریـوی ندارنـد)7(. بـا توجه بـه نتایج بدسـت آمـده از مطالعـه پیـش رو، دانشـجویان سـال آخـر هـر دو رشـته هوشـبری و اتـاق عمـل در مواجهـه و ارزیابـی بیمـار دچـار ایسـت قلبـی و همچنیـن در روش احیای پایـه دارای میزان آگاهی خـوب هسـتند و ایـن نشـانگر تسـلط مطلـوب آنها بـه روش احیا پایـه میباشـد. گروه مـورد مطالعه در احیا پیشـرفته و مراقبتهای پس از احیا در سـطح متوسـط هسـتند. اما درمورد کار با دسـتگاه الکتروشـوک وشـناخت بی نظمیهای قلبی و درمان مناسـب آنها و همچنیـن کاربـرد وسـایل تهویـه ریوی نیـاز به مهارت بیشـتری اسـت. همراسـتا بـا ایـن نتایـج، در مطالعـهای کـه بـا مشـارکت دسـتیاران سـال دو بـه بعـد پزشـکی انجـام شـد، میـزان آگاهـی نسـبت بـه احیـا پایه و پیشـرفته در حد متوسـط بود. بـا این وجود در بکارگیـری صحیـح مهارتهـا خصوصـا میزان نسـبت تهویه به فشـردن قفسـه سـینه مشـکل وجـود داشـت)01(. ایـن دسـتاوردها حاکـی از نقـص در فراگیری مهارت بوده و ضـرورت آموزش موثرتر عملیـات و کار با تجهیزات مربوط بـه احیا بهصورت تئوری و عملی طـی دوران تحصیـل را مطـرح مینمایـد. تحقیقات انجام شـده در ایـن زمینـه هـم مویـد آن اسـت که آمـوزش احیـا قلبی ریـوی در مرحلـه فارغالتحصیلی دانشـجویان و برگـزاری دورههای آموزشـی پـس از فراغـت از تحصیـل باعـث افزایش قابـل توجـه در مهارت و انجـام صحیـح و سـریع احیا میشـود)9،11(. یـک مطالعـه آیندهنگر نیـز بـر تاثیـر آموزشهـای نظری و عملـی فرآینـد احیا بـر اجرای صحیح تواتر و کیفیت عملکرد دانشـجویان سـال اول پزشکی صحه میگـذارد. دانشـجویان مزبـور تـا یک سـال بعـد دانسـتههای خود را تـا حد نسـبتأ مناسـبی بـه خاطـر داشـتند)21(. اما بر خـلاف این نتایـج، در مطالعـهای کـه با حضـور دانشـجویان رشـتههای بالینی سـال چهـارم تا پنجم انجام شـد میـزان آگاهی مشـارکتکنندگان از رونـد احیـا پائینتـر از متوسـط بـود و افزایش سـنوات تحصیلی بـا بهبـود دانـش و عملکرد دانشـجویان رابطه مسـتقیم داشـت)31(. همچنیـن، در یک بررسـی بـه عمل آمـده میزان آگاهی پزشـکان ،پرسـتاران، دندانپزشـکان و دانشجویان پزشـکی در مورد احیا پایه بسـیار ضعیـف گزارش گردیـده و علت آن را عـدم ارائه آموزشهای لازم میداند)41(. در پژوهشـی دیگر هم نشـان داده شـدکه عملیلات احیـاء قلبـی ریوی تنهـا به میزان هفـت درصد موفق بوده اسـت)1(. در مطالعـهای ارتقـاء کیفیـت انجام احیا پایه توسـط دانشـجویان با تمریـن و آمـوزش مورد تاییـد قرار گرفـت4), 51(.
دلیـل آگاهـی بیشـتر مشـارکتکنندگان در ایـن پژوهش نسـبت بـه مطالعـات یاد شـده میتواند به نوع رشـته و سـنوات تحصیلی بالاتـر آنها مرتبط باشـد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

عـلاوه بـر ایـن، در مواردیکـه افـراد متبحـر و بـا آمـوزش کافـی در تیـم احیـا حضـور داشـتهاند، نتایـج بسـیار کار آمدتـر ارزیابی شـده اسـت. ایـن برتری گویـای تاثیـر تخصصی نمـودن تیم احیا اسـت)2(. حتـی آموزشهـای برنامهریزی شـده میتوانـد در بهبود خلـق و کاهـش اضطـراب پرسـتان شـاغل در بخشهـای ویـژه تاثیـر مناسـبی را بـر جای گـذارد و نهایتأ بهبود عملکـرد آنها در شـرایط بحرانـی را به همراه داشـته باشـد)61(.
میـزان آگاهـی دانشـجویان از انجـام صحیحاحیا قلبـی در مراحل مختلـف ایـن پژوهـش متفاوت اسـت امامشـخصات فردی )سـن ،جنـس( هیـچ دخالتـی در میـزان آگاهـی دانشـجویان هـر دو رشـته نداشـته اسـت. بـه همیـن ترتیـب، رشـته تحصیلـی نیزبر میـزان آگاهـی دانشـجویان در هیچکـدام از چهـار محـور مـورد اندازهگیری)مواجهـه بـا بیمـار ایسـت قلبـی، احیـاء پایـه، احیـاء پیشـرفته و مراقبـت پـس از احیاء( تاثیـر نداشـته و از نظر آماری معنـادار نبـود. نتایـج مربوط به مقایسـه زنـان و مردان و مقایسـه دو رشـته مـورد مطالعـه در خصـوص مواجهـه بـا ایسـت قلبی تا حدودی مشـابه اسـت ولی مقادیـر معناداری آنها بـا هم متفاوت میباشـد. همانگونـه کـه در جـداول 1 و2 مشـاهده میشـود ،مقـدار انحـراف معیـار برای رشـتهها یکسـان ولی برای جنسـیت متفـاوت اسـت. لـذا، دلیـل ایـن امـر را میتـوان بـه پراکندگـی بیشـتر دادههـای مـردان نسـبت بـه زنـان و تفـاوت در انحـراف معیـار و نهایتـأ تاثیـر آن بـر آمار دانسـت. بـر این اسـاس میتوان قضـاوت نمـود که میزان آگاهـی و مهارت افراد در رشـتههایی که ارتبـاط نزدیـک کاری و آموزشـی دارند، مشـابه یکدیگر میباشـد.
نتیجهگیری
بـر اسـاس نتایـج حاصلـه، میـزان آگاهـی دانشـجویان از انجـام صحیـح احیـا قلبـی ریـوی بـه طورکلـی در حـد متوسـط بـوده و بـا افزایـش کمـی و کیفـی آمـوزش آن ارتبـاط مسـتقیم دارد .لـذا بـا توجـه بـه اشـتغال ایـن افـراد در حسـاسترین بخشهای بیمارسـتانی مقتضـی اسـت جهـت ارتقـا مهـارت دانشـجویان و متصدیـان رشـتههای مرتبـط، برنامـه آمـوزش مداوم آنهـا مورد
بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر هوشبری و اتاق عمل…
بازنگـری قـرار گیرد .
پیشنهادات
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، پیشـنهاد میگـردد بـه منظـور تعییـن تاثیـر روشهـای رایج آمـوزش احیا قلبی ریوی بـر کارایی دانشـجویان در مواجهـه بـا موقعیتهـای اورژانسـی، کارگاهـی با مشـارکت تعداد زیادی از دانشـجویان رشـتههای مختلف پزشکی در ایـن خصـوص برگـزار شـده و عملکـرد قبـل و بعـد ارزیابـی و پیگیـری گردد.
محدودیتهای مطالعه
بـا توجـه بـه تعـداد معـدود دانشـجویان واجـد شـرایط ورود بـه مطالعـه و همچنیـن عـدم بررسـی دانشـجویان سـایر رشـتههای بالینـی در تعمیـم نتایـج ایـن مطالعـه بایـد احتیـاط نمـود .
تشکر و قدردانی
از دانش جویانی ک ه ب ه ص ورت داوطلبان ه در اج رای ای ن ط رح م ا را ی اری نمودن د صمیمان ه سپاس گزاری میگ ردد.
منابع مالی
ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح تحقیقاتــی مصــوب 2/21/19 دانش گاه عل وم پزش کی ش هید صدوق ی ی زد ب ا ش ماره 2332 می باشــد.
of cardiopulmonary resuscitation (CPR) among university medical students-A Questionnaire Study. J Clin Diagn Res. 2014 Jul;8(7):8-11.
Aroor AR, Saya RP, Attar NR, Saya GK, Ravinanthanan M. Awareness about basic life support and emergency medical services and its associated factors among students in a tertiary care hospital in south india. J Emerg Trauma Shock. 2014;7(3):166-9.
Pande S, Pande S, Parate V, Pande S, Sukhsohale N. Evaluation of retention of knowledge and skills impartedtofirst-yearmedicalstudentsthroughbasic life support training. Adv Physiol Educ. 2014;38(1):42-5.
Kelechi E O, Boma A.N.O. Theoretical knowledge of cardiopulmonary resuscitation among clinical medical students in the university of port harcourt, Nigeria. Afr J Med Health Sci. 2015;14(1):42-6.
Chandrasekaran S, Kumar S, Bhat SA, Saravanakumar, Shabbir PM, Chandrasekaran V. Awareness of basic life support among medical, dental, nursing students and doctors. Indian J Anaesth. 2010;54(2):121-6.
Pottle A, Brant S. Does resuscitation training affect outcome from cardiac arrest. Accid Emerg Nurs. 2000;8(1):46-51.
Sohrabi A, Mahmoodi H, Salameh Zadeh Zavaerh E, Sirati Nir M. [Effect of cardiopulmonary resuscitation training based on stabilizing model on depression, anxiety and stress of intensive care unite nurses (Persian)]. Bimonthly Educ Strateg Med Sci.
.8-38:)2(7;4102
References
Salari A, Mohammadnejad E, Vanaki Z, Ahmadi F. Survival and outcomes of cardiopulmonary resuscitation. Iran J Crit Care Nurs. 2010;3(2):45-9.
Mohsenpour M, Imani Z, Abdolkarimi M. [The effect of education of cardiopulmonary resuscitation (CPR) on knowledge of nursing staff and CPR team members in a hospital in Kerman provenance (Persian)]. J Qual Res Health Sci. 2010;9(1&2):1-7.
Abdollahi AA, Yazdi KH, Hosseini SA, Khoddam H. Effect of stational education on Students Cardiopulmonary resuscitation activity. Iran J Crit Care Nurs. 2010;3(3):105-8.
Gee K. Cardiopulmonary resuscitation: basic life support skills: 1. Br J Nurs. 1993 Jan 14-27;2(1):879.
Inwood H. Knowledge of resuscitation. Intensive Crit Care Nurs. 1996 Feb;12(1):33-9.
Borimnejad L, Rasouli M, Nikbakht Nasrabadi A, Mohammadi H, Ahmadzadeh M. [The effect of cardiopulmonary resuscitation workshop on nurses sustained learning (Persian)]. Iran J Med Educ 2008;7(2):209-14.
OmidifarN,YamaniN,ChangizT.[TheEfficacyof new method of cardiopulmonary resuscitation training in promoting knowledge and skills of 4th year medical students (Persian)]. Iran J Med Educ.
.03-32:)1(8;8002
Isazadehfar Kh, Sadaghat M, Entezari asl M. [Cardiopulmonary resuscitation training for medical students in anesthesiology rotation in ardabil medical university (Persian)]. J Med Educ. .14-73:)2,1(21;8002
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Eastwick F. Introducing nurse-initiated management of cardiac arrest. Nurs Stand 1996 Mar;10(26):46.8
Kumari KM, Amberkar MB, Alur SS, Bhat PM, Bansal S. Clinical awareness of do’s and don’ts
Evaluating the awareness of anesthesia and operating room senior students about accurate cardiopulmonary resuscitation in second semester 2012-2013 held by yazd university of medical sciences
Mohammad Hossein Avazbakhsh1, Hamid Mirhosseini2, Ahmad Entezari3*, Mohammad Hossein Jarahzadeh4, Sara Mirhosseini5
1. Faculty Member, Anesthesia and Operation room Group, Paramedical faculty, Shahid Sadoughi University of Medical sciences, Yazd. 2. Assistant professor, Anesthesia and Operation room Group, Paramedical faculty, ShahidSadoughi University of Medical sciences, Yazd.
Faculty Member, Anesthesia and Operation room Group, Paramedical faculty, Shahid Sadoughi University of Medical sciences, Yazd.
Assistant professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, ShahidSadoughi University of Medical Sciences, Yazd.
Medical student, Medical school, ShahidSadoughi University of Medical Sciences, Yazd.
ABStRACt

Aim and Background: Several studies have shown that operating room and anesthesia nurses should have adequateknowledgeinthefieldofcardiopulmonaryresuscitation(CPR).Thepurposeofthisstudywastoevaluate the knowledge of operating room and anesthesia students regarding accurate performance of CPR.
00Summer
4
2016
, Vol 6, NO
61قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید