4874425-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش
مشکلات ناشی از درد در بیماران دارای درد مزمن عضلانی اسکلتی
مریم امینی فسخودی1، مجید محمود علیلو2، عباس بخشی پور رودسری2، محمد حسین قدرتی3
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز
استاد دانشگاه تبریز- دکتری تخصصی روانشنیاسی بالینی
فلوشیپ درد
تاریخ پذیرش: 23/21/94 94
/7/
9

:
بازبینی

تاریخ

94

/7/

9

:

بازبینی

تاریخ

تاریخ دریافت: 41/6/49 چکیده
زمینـه و هـدف: هـدف از تحقیـق حاضر بررسـی اثربخشـی تکنیکهـای رفتاردرمانـی دیالکتیکـی در کاهـش فاجعهآمیزی، تـرس از حرکـت، ناتوانی ناشـی از درد و شـدت درد در بیمـاران مبتـلا بـه درد مزمـن عضلانی-اسـکلتی بود.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: پژوهـش حاضـر بهصـورت بررسـی تـک آزمودنی بـر پایه طرح خـط پایـه چندگانه که جـزو طرحهـای نیمه آزمایشـی اسـت، انجام شـد. آزمودنیهـای پژوهـش دو بیمـار زن مبتـلا بـه کمردرد مزمـن بودند که بـه شـیوه نمونهگیری غیرتصادفـی هدفمنـد از میـان مراجعهکنندگان به کلینیـک درد تبریـز و براسـاس تشـخیص متخصـص درد، مصاحبـه بالینـی و ابزارهـای غربالگیـری، وارد پژوهش شـدند. پروتکل درمان در 12 جلسـه 60 دقیقـهای بـر روی 2 بیمـار زن مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن اجـرا شـد. همچنین 2 جلسـه خـط پایه و یک جلسـه پیگیـری 1 ماهه نیز وجود داشـت .
پرسـش نامههای فاجعهآمیـزی، تـرس از حرکـت، ناتوانـی ناشـی از درد و نمـره دیداری درد در جلسـات خط پایـه، پنجم، هفتم، نهـم، یازدهم، چهاردهم و جلسـه پیگیـری، توسـط آزمودنیهـا تکمیـل شـد. نتایج درمان از طریق روش ترسـیم دیداری بررسـی شـد .
یافتههـا: نتایـج نشـان داد کـه رفتاردرمانـی دیالکتیکـی در کاهش فاجعه آمیزی، تـرس از حرکت، ناتوانی ناشـی از درد و شـدت درد موثر اسـت و این اثـرات بـه میزان زیـادی در مرحله پیگیری نیـز در بیماران باقـی میماند.
نتیجهگیری: بهکارگیری درمانهای روانشناختی در کنار درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی-اسکلتی موثر است .
واژههای کلیدی: رفتاردرمانی دیالکتیکی، درد مزمن عضلانی -اسکلتی، فاجعه آمیزی، ترس از حرکت، ناتوانی ناشی از درد، شدت درد
مقدمه

نویسنده مسئول: مریم امینی فسخودی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز
[email protected] :پست الترونیک
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:30 IRST on Tuesday October 17th 2017

درد مزمــن دردی اســت کــه دوره بهبــودی آن بیــش از زمــان معم ول و م ورد انتظ ار ط ول میکش د. بناب ر معیاره ای انجمن بینالملل ی درد، ای ن زم ان ب رای اه داف پژوهش ی حداق ل 3 م اه و ب رای اه داف بالین ی 6 م اه تعیی ن ش ده اس ت)1(. ای ن ن وع درد ت ا ح د زی ادی ب ر عملک رد روزان ه و حرف های ف رد مبت لا اثـر منف ی میگ ذارد و ع لاوه ب ر درمانه ای داروی ی و پزش کی نیازمن د مداخ لات روانش ناختی جه ت پیش گیری از افــت کارکــرد و ناتوانــی جســمانی و روانــی میباشــد )2(. تحقیق ات زی ادی ب ر روی عوام ل روانی-اجتماع ی ب ه عن وان متغیرهایــی کــه موجــب آســیبپذیری و قضــاوت ضعیــفنس بت ب ه درد میش وند، ص ورت گرفت ه اس ت. ای ن متغیره اماننــد فاجعهآمیــزی، پیشبینیکننــده مزمــن شــدن درد وناتوان ی ناش ی از آن هس تند)3(. فاجعهآمی زی تمرک ز اغراقآمی ز منف ی روی ش دت درد، درماندگ ی روانش ناختی و پیامده ای منف ی ناش ی از آن میباش د)4(. فاجعهآمی زی ب ه عن وان ی ک متغیــر میانجــی، نقــش مهمــی در مزمــن شــدن درد دارد6)،5(. طبــق مــدل تــرس- اجتنــاب، فاجعهآمیــزی پیش بینیکننــده تــرس از حرکــت، رفتارهــای اجتنابــی، ناتوانــی ناشــی از درد ،افس ردگی و تجرب ه ش دت بیش تر درد اس ت و ب ا ایج اد ی ک چرخ ه معی وب منج ر ب ه مزم ن ش دن درد میش ود)7(. طب ق ایــن مــدل افــراد بــا درد حــاد، بــه دو شــیوه بــه درد پاســخ میدهنــد: اکثــر افــرادی کــه بــا درد مواجــه میشــوند آن را تهدی د آمی ز تلق ی نک رده کـه ب ه احتم ال بیش تری درگی ر فعالیته ای روزان ه میش وند و ام کان بهب ودی در آنه ا ب الاقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید