4874971-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395
5310567-155804 مقایسهی بیدردی مورفین – آپوتل و کتورولاک در بیدردی کنترل شده توسط بیماران پس از جراحی ارتوپدی پلاک گذاری
محمدرضا شاکری۱، پویا درخشان2*، فائزه شیخ الواعظین۳، زهرا کلینی۴
استادیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
استادیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دستیار بیهوشی، بیمارستان رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
56517977

تاریخ دریافت: 01/8/49 تاریخ بازبینی: 9/9/94 تاریخ پذیرش: 23/21/94چکیده
زمینـه و هـدف: درد بعـد از اعمـال جراحـی یک تجربهی ناخوشـایند اسـت. ایـن فراینـد باعث میشـود اختـلالات فیزیولوژیک در تمام سیسـتمهای بـدن بوجـود آیـد. هـدف ایـن مطالعه مقایسـه اثـر دو داروی مورفین-آپوتل و کتورولاک جهـت کاهش درد پـس از عمل به روش بیدردی کنترل شـده توسـط بیمار) PCA( بوده اسـت.
مـواد و روشهـا: در ایـن مطالعـه که بـه صـورت کارآزمایی بالینی دو سـوکور انجام شـد 110 بیمار دچار شکسـتگی کـه کاندید عمـل جراحی پلاک گـذاری بـوده، در محـدوده سـنی 18-50 سـال، وارد مطالعـه شـدند. هـر بیمار بـا روش جـدول تصادفی در یکـی از دو گـروه دارویـی مورفین-آپوتل یا کتـورولاک قـرار گرفتـه و پمـپ ضـد درد بـر 15 دقیقـه پـس از ورود بـه ریـکاوری بـرای بیمـاران تعبیـه گردید. بـرای هر بیمـار پرسـش نامهای حاوی اطلاعـات دموگرافیـک، گـروه دارویـی، میـزان درد بـا معیـار دیـداری درد در سـاعات 0 و 6 و 12 پـس ازجراحـی اندازهگیری و پر شـد.
یافتهه ا: براس اس نتای ج میانگی ن نم ره درد در ه ردو گ روه م ورد مطالع ه پ س از گذش ت زم ان ب ه ص ورت معن اداری کاه ش پی دا ک رده اس ت( 05/0> )p و در س اعات صف ر و ش ش و 12، تف اوت چندان ی در ای ن دو گ روه مش اهده نش د.
نتیجهگیـری: براسـاس نتایـج مطالعـه حاضر میتوان بـه این نتیجه دسـت یافت که مصرف داروهـای ضد درد غیر مخدر در مقایسـه با گـروه داروهای ضد درد مخدر هیچگونه ارجحیتی نداشـته اسـت.
واژههای کلیدی: درد پس از عمل، مورفین، کتورولاک، آپوتل، جراحی ارتوپدی، بیدردی کنترل شده توسط بیمار
مقدمه
بـر اسـاس تعریف انجمـن بینالمللـی درد ،”درد چیزی اسـت که بیمـار بگویـد و در هـر زمانی کـه او اظهـار کند وجـود دارد”. درد یـک مکانیسـم دفاعـی بـرای بدن اسـت و وقتـی که بافتـی دچار آسـیب میشـود به وجـود میآیـد )1(.

نویسنده مسئول: پویا درخشان، استادیار بیهوشی، دفتر گروه بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
[email protected] :پست الترونیک
عـوارض ناخواسـتهی فیزیولوژیـک درد )اثـر بـر سیسـتم قلبـی-
عروقی، ریوی، گوارشـی و ادراری( باعث افزایش مدت بسـتری در بیمارسـتان و ایجـاد هزینههای گزاف خواهد شـد. جهت تسـکین درد از مسـکنهای مختلفـی اسـتفاده میشـود کـه مخدرهـا از رایجتریـن آنهـا میباشـند که امـروزه کاربـرد دارند. امـا عوارضی ماننـد سـرکوب سیسـتم تنفسـی، تهـوع، اسـتفراغ، گیجـی و خسـتگی را بـه دنبال دارنـد )2(.
درد پـس از عمـل یکـی از مهمتریـن مشـکلات پـس از جراحـی اسـت کـه موجـب ناراحتـی بـرای بیمـار، طولانـی شـدن مـدت بسـتری در بیمارسـتان و افزایـش بـروز بسـتری شـدن غیرقابـل پیشبینـی پـس از جراحـی میشـود.
کنتـرل ضعیـف درد بهویـژه در بیمـاران تحـت اعمـال جراحـی بـزرگ یکـی از عوامـل کاهشدهنـده کیفیت ریکاوری محسـوب میشـود علیرغـم پیشـرفتهای چشـمگیر در زمینـه شناسـایی مکانیسـم دردهـای حـاد، روشهـای کنتـرل ایـن نوع دردهـا، به ویـژه بلافاصلـه پـس از عمـل جراحـی و یـا در بخـش کـه بیمـار داروهـای مسـکن درخواسـت میکنـد، اغلـب غیـر موثرنـد. عدم کنتـرل مناسـب درد باعـث تاخیـر در زمـان ترخیـص بیمـار ،طولانـی شـدن مدت ریـکاوری، عدم رضایت بیمـار از مراقبتهای بیمارسـتانی و افزایـش هزینههـای بهبـودی بیمـار میشـود)3(. بـیدردی تحـت کنترل بیمـار) PCA( به صـورت انفوزیون داخل وریـدی) PCIA( و اپیـدورال) PCEA( دو نمونـه از روشهـای پیشـرفته جهت کنتـرل درد بعـد از جراحیهای بزرگ محسـوب می شـوند4)،5(.
آپوتل، یک اسـتامینوفن تزریقی میباشـد که در دسـتهی دارویی مشـتقات پاراآمینوفنـل و دسـته درمانی مسـکن غیرمخـدر و ضد تـب قـرار میگیـرد. ترکیب فعـال آن با نام پاراسـتامول شـناخته میشـود. ایـن دارو در درمـان کوتـاه مدت درد متوسـط بـه دنبال جراحـی و درمـان کوتـاه مدت تب کاربـرد دارد)6(.
مورفیـن، نوعـی مخدر طبیعی اسـت کـه از تریاک بهدسـت آمده .مورفیـن بـه عنوان ضـد درد در دردهای بیماران قلبی، درد ناشـی از بیمـاری خونـی سـلولهای داسـی شـکل، درد پـس از جراحی ، دردهای مزمن شـدید اسـتفاده میشـود)7-5(.
کتـورولاک بـا نـام ژنریـک کتـورولاک ترومتامـول، یـک داروی ضـد التهـاب غیراسـتروئیدی) NSAIDs( اسـت کـه بـا مهـار فعالیـت سیکلواکسـیژناز و سـنتز پروسـتاگلندین باعـث کاهـش درد و التهـاب میگـردد. درحالحاضـر در ایـالات متحـده آمریـکا و اروپـا آمپـول کتـورولاک بهعنـوان یک مسـکن ترزریقـی بهطور گسـترده مورد اسـتفاده قرار میگیرد. نداشـتن عارضه دپرسـیون تنفسـی، عـدم بـروز وابسـتگی و طولانیتر بـودن اثر تسـکینی از مهمتریـن برتریهـای آمپـول کتـورولاک نسـبت بـه اپیوئیدهای تزریقـی اسـت. همچنین کتورولاک به همـراه اپیوئیدهای تزریقی اثـر سینرژیسـتی دارد و میتـوان بـا تجویـز همزمـان کتـورولاک تزریقـی و اپیوئیدهـای تزریقـی، دوز داروهـای مخـدر را کاهـش داد)01-8(.
در مطالعاتـی کـه تاکنـون بـرروی مقایسـهی اثـر ایـن داروهـا بر روی بـیدردی پـس از اعمـال جراحـی انجـام شـده اسـت نشـان داده شـده کـه کتـورولاک 30 و 90 میلیگرم اثـری برابر مورفین 12 میلیگرم برای3 سـاعت اول و اثر بیشـتری در 4 سـاعت بعدی داشـته در حالیکـه عـوارض جانبـی مورفیـن شـامل دپرسـیون تنفسـی، تهـوع، خوابآلودگـی وجـود نـدارد بنابراین کتـورولاک داروی ایمـن و موثـر بـرای کنتـرل درد بیمـاران پـس از اعمـال جراحـی گزارش شـد8)،7(.
همچنین مطالعهی مشـابهی در مقایسـه اثر کتـورولاک و مورفین در بهبـود درد پـس از عمـل کله سیسـتکتومی انجام شـد نشـان داد کـه در روز اول پـس از عمـل جراحـی اثـر مورفیـن بیشـتر از کتـورولاک در حالیکـه در روز دوم اثـرات مشـابهی در کنتـرل درد بـا کتـورولاک داشـت. ترکیـب کتـورولاک و مورفیـن بـا دوز برابـر باعـث کاهش مصـرف مورفین و عوارض جانبـی آن از جمله احتبـاس ادراری میباشـد)9(.
همچنین مقایسـه اثر پاراستامول و کترولاک در ترکیب با مورفین بـه روش بـیدردی تحـت کنتـرل بیمـار اثـر مشـابهی در کنترل درد پـس از عمـل جراحـی داشـت )01(. در مقایسـه پاراسـتامول و ترکیبـات ضـد التهابی غیراسـتروییدی و ترکیب آنهـا با یکدیگر نشـان داده شـد کـه افـزودن پاراسـتامول بـه کتـورولاک باعـث افزایـش اثـر بیدردی در مقایسـه با مصرف ترکیبـات ضد التهابی غیراسـتروییدی بهتنهایـی دارد)11(.
هـدف از انجـام ایـن پژوهش مقایسـه اثـر دو داروی کتـورولاک و مورفین-آپوتـل بـه روش بیدردی تحت کنترل بیمـار در بیماران کاندیـد پلاکگـذاری بوده اسـت. با توجـه به اینکه بـه کار نبردن روشهــای بــیدردی دارای علـل زیـادی شــامل کـافی نبـودن تجهیـزات لازم جهت بیدردی حاد، نبودن ســرویس درد حــاد ،پروتک لهـا و دسـتورالعملهای بالینـی جامع برای درمان مناسـب درد در بیمارسـتان، نبود تیم سـازمان یافته مــدیریت درد حــاد )متخصص بیهوشـی، پرستار درد، جراح متخــصص و داروســاز( ،نبـود سیسـتم آموزش به بیمار و خلاءهای فرهنگــی در درمــان درد اسـت )31(. بنابرایـن بـا توجـه بـه کـم بـودن مطالعات مشـابه مـا بـرآن شـدیم تا در مـورد مقایسـه اثـر دو داروی کتـورولاک و مورفین-آپوتـل بـه روش بیدردی تحت کنترل بیمـار در بیماران شکسـتگی ارتوپدی بیمارسـتان امام رضا سـطح شـهر بیرجند در سـال 1394 تحقیـق کنیم.
مواد و روشها
ایـن مطالعـه به صـورت کارآزمایـی بالینی تصادفی دو سـوکور در 110 بیمـار شکسـتگی بسـتری در بخـش ارتوپـدی کاندید عمل جراحی بیمارسـتان امام رضا شـهر بیرجند که بین 18-50 سـال سـن داشـتند انجام شـد. جهـت انتخـاب بیمـاران از روش جدول اعـداد تصادفـی اسـتفاده شـد. از شـماره 1-110 داخـل جعبهای قـرار م یگرفـت و بـا ورود هـر بیمـار بـه اتـاق عمـل یک عـدد به طـور تصادفـی از داخـل جعبـه خارج م یشـد در صورتـی که عدد مـورد نظـر فـرد میبـود بیمـار بـه روش بـیدردی تحـت کنترل بیمـار مرفیـن آپوتـل داخـل وریـدی )آنالـژزی وریدی بـا کنترل بیمـار( تحـت مطالعـه قـرار میگرفـت )گـروهA( و در صورتـی کـه عـدد مـورد نظـر زوج میبـود فـرد بیمـار بـه روش بـیدردی تحـت کنتـرل بیمـار بـا کتـرولاک داخـل وریـدی تحـت مطالعه قـرار میگرفـت )گـروهB(. قابـل ذکـر اسـت کـه فـرد مشـخص کننـده بیمـاران خـارج مطالعـه بـوده و فـرم اطلاعـات نیز توسـط فـردی تکمیل شـد کـه از نـوع مـاده تزریق شـده آگاهی نداشـت .از تمامـی بیمـاران پـس از توضیحـات کامـل در مـورد عـوارض التهابـی داروهـا و روش انجـام بـیدردی رضایتنامـه کتبـی اخـذ م یشـد و سـپس موضـوع توسـط کمیتـه اخـلاق دانشـگاه با کد
جدول 1: مقایسه میانگین سنی و توزیع فراوانی از نظر جنس بر حسب نحوه ایجاد بی دردی
زن)درصد( مرد)درصد( میانگین تعداد گروه
27/3 72/7 39/65±16/09 55 مورفین-آپوتل
25/5 74/5 37/98±14/95 55 کتورولاک
=0/P829 =0/P573 نتیجه آزمون
در مقایسـه میانگیـن درد درسـاعات صفـر، شـش و دوازده پـس از عمـل جراحـی برحسـب نحـوه ایجـاد بـیدردی، تفـاوت معنـاداری بین گروههـای مـورد مطالعـه مشـاهده نشـد) .05/0P <( )جـدول شـماره 2(
جدول 2: مقایسه میانگین درد در ساعات مختلف برحسب نحوه ایجاد بیدردی
نتیجه آزمون مین ویتنی میانگین تعداد گروه متغیر
=-771/1Z 0/239=P 59/1±6/52 55 مورفین-آپوتل درد در ساعت صفر
27/1±6/32 55 کتورولاک =-722/0Z 0/82=P 39/1±4/52 55 مورفین-آپوتل درد در ساعت 6
25/1±4/6 55 کتورولاک =-498/0Z 0/371=P 2/45 55 مورفین-آپوتل درد در ساعت 12
2/69 55 کتورولاک IR.BUMS. 1394.25 و IRCT2014050717607N1 تایید و همچنی ن تم ام مف اد معاه ده هلس ینکی در این مطالع ه رعایت شــد. تمامــی بیمــاران کــه روش بیهوشــی اپیدورال/اســپینال دریاف ت ک رده اعتی اد ب ه م واد مخ در ی ا ه ر داروی روانگردان دیگ ر، بیم اران من ع مص رف ب رای بیهوش ی عموم ی، بیم اران ب ا اخت لال انعق ادی و ی ا پلاک ت کمت ر از ص د هزارت ا، بیم اران ب ا س ابقه نارس ایی کلی ه و کراتینین س رم بیشتر از ی ک و نیم ،بیم اران کاندی د جراح ی همزم ان دیگ ر، بیم اران با شکس تگی در نقطــهای دیگــر، اختــلالات ســایکوتیک، معیــار هوشــیاری گلاســکو کمتــر از 15، شکســتگی بــاز، ســندرم کمپارتمــان از مطالعــه حــذف م یشــدند. تمامــی بیمــاران پــس از ورود بــه ات اق عم ل تح ت بیهوش ی عموم ی ب ا داروهـای فنتانی ل 2 میکروگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم، میــدازولام 1 میلیگــرم ،آتراکوری وم نی م میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم و پروپوف ول دو و نی م میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم، ق رار گرفت ه س پس ب ا لول ه تراش ه مناس ب اینتوب ه و تح ت تهوی ه مکانیک ی ب ا اکس یژن ص د درص د ق رار م یگرفتن د. نگهدارن دهی بیهوش ی پروپوفــول 100 میکــرو بــه ازای هرکیلوگــرم در دقیقــه و آتراکوری وم 10 میلیگ رم ه ر 30 دقیق ه ب رای بیم اران تک رار م یش د. در صورتیک ه عم ل جراح ی بی ش از 2 س اعت ط ول کش یده ی ا عارض ه عروق ی حی ن عم ل، عارض هی عصب ی حین عم ل و ی ا خونری زی بی ش از 1000 سیس ی ایج اد میش د بیم اران از مطالع ه خ ارج م یش دند. س پس تمام ی بیم اران جه ت ش لی عضلان ی 04/0 میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم نئوســتیگمین و 02/0 میلیگــرم بــه ازای هــر ک یلوگــرم آتروپیــن دریافــت م یکردنــد و پــس از بیــداری کامــل و رفــع کامــل شــلی عضلانــی بــه ریــکاوری منتقــل م یشــدند .51 دقیقــه پــس از ورود بــه ریــکاوری و هوشــیاری کامــل بیمــار ،درد بیمــار براســاس نمــره دیــداری درد) VAS( اندازهگیــری ش ده و ثب ت میگردی د. در صورتیک ه درد اولی ه بیم ار بی ش از 4 م یبــود ،25/0 میلیگــرم بــه ازای هرکیلوگــرم مپردیــن بــه صــورت داخــل وریــدی بولــوس بــه بیمــار داده میشــد .س پس براس اس گروهبن دی بیم ار در بیماران ی ک ه در گ روه مورفین-آپوت ل قرارگرفت ه )گ روه A( پم پ اوتوفی وزر )ش رکت درمــان گســتر ســپانو ایــران( 100 میل یلیتــر بــا ســرعت انفوزی ون 5 میل یلیت ر در س اعت و دوز بول وس 5/0 میل یلیت ر بــا مــدت قفــل شــدن 15 دقیقــه توســط 5/0 میلیگــرم بــه ازای ه ر کیلوگ رم مورفی ن )ش رکت س ازنده: ای ران دارو، ایران( بهع لاوه 40 میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم آپوت ل )ش رکت س ازنده: رازی، ای ران( ک ه ب ا نرم ال س الین ب ه 100 میل یلیت ر رس انده میش د پرمیگردی د. در گ روه کت ورولاک )گ روه B( پم پ اوتوفیوزر)ش رکت درم ان گس تر س پانو ای ران( ب ا هم ان مشــخصات توســط 100 میل یلیتــر نرمــال ســالین بهعــلاوه 1 میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم کت رولاک )ش رکت س ازنده: ابوریح ان، ای ران( پ ر ش ده و در ه ر گ روه ب ه وری د محیط ی متص ل میگردی د. س پس ب رای بیم ار در 0 و 6 و 12 س اعت پ س از عم ل نی ز پرس شنامه ب رای تعیی ن ش دت درد معی ار براس اس نم ره دی داری درد) VAS( پ ر میش د. براس اس ای ن معیــار بیشــترین میــزان درد عــدد 10 و کمتریــن میــزان درد عــدد صفــر داده میشــد، پــس از توضیحــات کامــل از بیمــار خواس ته میش د ع دد درد خ ود را بی ان کن د و ع دد مذک ور ثب ت میش د. همچنی ن مقایس ه بی ن درد در س اعات 0 و 6 و 12 نیــز انجــام م یشــد.
یافتهها
براس اس نتای ج ای ن مطالع ه میانگی ن س نی در اف راد م ورد مطالع ه 84/51 ± 18/38 س ال ب ود. همچنی ن میانگی ن س نی در گــروه مورفین-آپوتــل و کتــورولاک بــه ترتیــب 90/61 ± 65/39 و 59/41 ± 89/37 ســال بــود کــه تفــاوت معنــاداری بی ن گروهه ای م ورد مطالع ه مش اهده نش د .63/73 درص د اف راد م ورد مطالع ه) 81 نف ر( م رد و 4/26 درص د) 29 نف ر( زن بودنــد. در مقایســه توزیــع فراوانــی افــراد از نظــر جنــس بــر حســب نحــوه ایجــاد بــیدردی، تفــاوت معنــاداری بیــن گروههــای مــورد مطالعــه مشــاهده نشــد) .05/0p<(. )جــدول شــماره 1(
جدول 3: بررسی اولویت در میانگین نمره درد در ساعات مختلف درگروههای مورد مطالعه
نتیجه تست فریدمن متوسط و انحراف معیار متغیر گروه
0/001<P 6/52±1/59 درد در ساعت صفر مورفین-آپوتل
4/52±1/39 درد در ساعت 6 2/45±1/13 درد در ساعت 12 0/.001<P 6/32 ±1/27 درد در ساعت صفر کتورولاک
4/6±1/25 درد در ساعت 6 2/69±0/99 درد در ساعت 12 براسـاس نتایـج جدول ذیل، بیشـترین میـزان درد در هر دو گروه مـورد مطالعـه پس از گذشـت زمان بـه صورت معنـاداری کاهش پیـدا کرده اسـت. بـه طوری که بیشـترین میـزان درد در سـاعت
صفـر و کمتریـن میـزان درد در سـاعت 12 پـس از عمـل بـوده اسـت) .05/0>P ( )جدول شـماره 3(
نتیجهگیری
مطالعه حاضر نــشان داد کـه بـروز درد در بیمـاران تحـت عمـل جراحی ارتوپدی امری نسـبتاً شـایع اسـت و لازم است به میــزان گـستردهتــری از روشهــای بــیدردی پــس از عمـل جراحـی اسـتفاده گـردد. ایـن موضوع نیازمنــد دقــت نظــر و بــازنگری در روشهـای مرسـوم بـیدردی پـس از عمـل جراحی اسـت. در مطالعـه حاضـر، در مقایسـه میانگیـن اختـلاف درد بیـن سـاعات مختلـف پـس از عمل جراحی بر حسـب نحوه ایجاد بـیدردی در افـراد مـورد مطالعه، هر چند کاهـش درد در تمام سـاعات پس از عمـل جراحـی در گروه مورفین-آپوتل بیشـتر از گـروه کتورولاک بـوده اسـت، اما تفـاوت معناداری مشـاهده نشـد) 05/0P<(.
بـرای کنتـرل دردهای بعد از اعمال جراحـی از روشهای مختلفی اسـتفاده میشـود. تجویـز داخل عضلانـی مخدرها به طـور اثبات شـدهای با مشـکلاتی همراه اسـت. به طـور روتیـن، جهت کنترل درد بعـد از جراحـی، تمایـل بـه اسـتفاده از داروهـای نارکوتیـک وجـود دارد. ایـن داروهـا عـوارض جانبـی نامطلـوب، بـه خصوص تهوع، اسـتفراغ، سـرگیجه، خسـتگی و دپرسیون تنفسـی، اعتیاد ،خـارش، تأخیـر در حرکات رودهای، افزایش نفـخ رودهها و اختلال عملکـرد مثانـه دارنـد)31(. هم چنین اسـتفاده از سیسـتم ضد درد کنتـرل شـده بـه روش بیدردی تحت کنتـرل بیمار امـروزه رو به گسترش است)41(.
در مطالعـه شـانکاریه و همکارانـش بـر روی مقایسـه تاثیـر تزریق عضلانـی کتـورولاک و ترامـادول بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه اگرچـه هـر دو ایـن داروهـا منجـر به کاهـش معنـیداری در شـدت درد از 2 تا 24 سـاعت بعد از عمل داشـتهاند اما ترامادول همیشـه در کنتـرل درد بهتـر از کتـورولاک بوده اسـت)51(.
در سـال 2013 محققـان تاثیـر دو داروی اینتراتـکال مورفیـن و کتـورولاک بـر بیدردی بعـد از عمـل در بیمـاران تعویض مفصل بررسـی کردنـد کـه نتایج ایـن تحقیق نشـان داد، ترکیـب این دو دارو مـدت زمـان بیدردی بعـد عمل را در گروهـی که ترکیب دو دارو را دریافـت کردهانـد 15 سـاعت و در 2 گـروه دیگر 7 سـاعت بـوده اسـت)61(. همچنیـن در مطالعهایـی کـه در سـال 2012 بـه انجـام رسـید تاثیـر کتـورولاک را بـر آنالـژزی بعـد از عمـل مورد بررسـی قـرار دادند که این بررسـی نشـان داد که تجویـز تک دوز کتـورولاک سیسـتمیک بـیدردی بعد از عمـل را افزایـش داده و مصـرف داروهایـی نظیر مورفین عوارضی نظیر تهوع و اسـتفراغ را کاهش داده اسـت)71(. در مطالعهای که توسـط براون و همکارانش بـه انجـام رسـید تاثیـر داروی کتـورولاک کـه بـه صـورت داخـل بینـی تجویـز میشـود، بـر بـیدردی بعـد از عملهـای جراحـی را بررسـی کردنـد. ایـن تحقیق نشـان داد کتـورولاک داخل بینی در بـیدردی متوسـط تـا شـدید بعـد از عمـل موثـر اسـت)81(. در مطالعـهای در سـال 2012 کـه در کشـور تایـوان به انجام رسـید تاثیـر مورفیـن بـا و بـدون تجویـز کتـورولاک در بـیدردی بعـد ازعمـل در اهداکننـدگان زنـده پیونـد کبد بررسـی شـد. طی این بررسـی تجویـز کتورولاک بـه همراه مورفیـن تاثیر قابـل توجهی در کاهـش درد بعـد از عمـل را نسـبت بـه گـروه دریافتکننـده مورفین نداشـته است)91(.
براسـاس نتایـج مطالعه حاضـر میتوان به این نتیجه دسـت یافت کـه نـه تنهـا مصـرف داروهای ضـد درد غیـر مخدر در مقایسـه با گـروه داروهـای ضـد درد مخـدر هیچگونـه ارجحیتـی نداشـتند ،بلکـه اسـتفاده از داروی مورفین-آپوتـل اثـر ضـد دردی بیشـتری ایجـاد کرده اسـت.
محدودیتهـای ایـن پژوهش شـامل عـدم آگاهی افراد نسـبت به شـرایط خـود پس از خـروج از اتاق عمل به علـت مصرف داروهای بیهوشـی، تفـاوت در تعریـف افـراد از حداکثـر میـزان درد تجربه شـده، بزرگنمایـی در توصیـف درد جهـت جلب توجـه، تفاوت در تجربههـای درد در افـراد مختلـف، ورود تمامـی شکسـتگیهای کاندیـد پلاکگـذاری بـه مطالعه که کیفیـت و شـدت درد در هر شکسـتگی یکسـان نبـود، عـدم امکان مقایسـه و بررسـی عوارض در طولانـی مـدت، ثبـت نمره دیداری درد تنها تا 12 سـاعت پس از عمل میشـد.
پیشـنهادات مـا بررسـی جهـت جایگزینـی معیـار سـنجش درد مناسـبتر کـه عوامـل مخدوشکننـده کمتـری در آن تأثیرگـذار باشـند و تـلاش در جهت حـذف عوامل مخدوش کننده، بررسـی بـر روی افـراد بـا سـابقههای مشـابه از نظـر تجربه درد میباشـد.
Pain Med. 2015 Apr 15; 5(3):8-15.
Amiri HR, Makarem J, Beiranvand S. FentanylBupivacaine combinations for continuous epidural analgesia: post operative pain in orthopedic surgery. Tehran Univ Med J 2008 Aug 15; 66(5):343-8.
Entezari S, Alebouyeh M, Mohseni M, Faiz H, Rahimzadeh P. ]Pain control and ACTH changes in postoperative intravenous analgesia versus epidural analgesia in limb orthopedic surgery patients(persian)[. J Anesth Pain. 2012;2(6):3-10.
Heo BH, Park JH, Choi JI, Kim WM, Lee HG, Cho SY, Yoon MH. A Comparative Efficacy of Propacetamol and Ketorolac in Postoperative Patient Controlled Analgesia. Korean J Pain. 2015 Jul 1; .9-302:)3(82
References
Mamishi N, Behroozishad F, Mohagheghi MA, Eftekhar Z, Shahabi Z. ]The study of nurses’ knowledge and attitudes regarding cancer pain management(persian)[. Hayat 2006 Jun 15; 12(2):2332.
Derakhshan P, Karbasy SH, Bahador R. The Effects of Nitroglycerine on Pain Control During the Propofol Injection; a Controlled, Double-Blinded, Randomized Clinical Trial. Anesth Pain Med. 2015 Jun 22; 5(3):81-6
Karbasy SH, Derakhshan P, Vejdan SA, Hossein Zadeh Maleki M. Comparison the effect of intercostal nerve block added infusion of intravenous morphine with infusion of intravenous morphine lonely for pain control after open cholecystectomy. Anesth Oral Surg. 2012 Sep 1; 11(3):264-70.
Lauretti GR, Righeti CC, Mattos AL. Intrathecal ketorolac enhances intrathecal morphine analgesia following total knee arthroplasty. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013 Oct; 29(4):503-8.
De Oliveira Jr GS, Agarwal D, Benzon HT. Perioperative single dose ketorolac to prevent postoperative pain: a meta-analysis of randomized trials Anesth Analg. 2012 Feb 1; 114(2):424-33.
Brown C, Moodie J, Bisley E, and Bynum L.
Intranasal Ketorolac for Postoperative Pain: A Phase 3, Double-blind, Randomized Study. Pain Med. 2009 Sep 1; 10(6):1106-14.
Kao CW, Wu SC, Lin KC, Chen CL, Huang CJ, Cheng KW, Jawan B, Wang CH. Pain management of living liver donors with morphine with or without ketorolac. Transplant Proc. 2012 Mar 31; 44(2):360-
2.
Imani F, Faiz HR, Sedaghat M, Hajiashrafi M. Effects of adding ketamine to fentanyl plus acetaminophen on postoperative pain by patient controlled analgesia in abdominal surgery. Anesth Pain Med. 2013 Dec 26; 4(1).
Vadivelu N, Gowda AM, Urman RD, Jolly S, Kodumudi V, Maria M, Taylor R, Pergolizzi JV. Ketorolac Tromethamine–Routes and Clinical Implications. Pain Pract. 2015 Feb 1; 15(2):175-93.
Power I, Noble DW, Douglas E, Spence AA.
Comparison of im ketorolac trometamol and morphine sulphate for pain relief after cholecystectomy. Br J Anaesth. 1990 Oct 1; 65(4):448-55.
Varrassi G, Marinangeli F, Agro F, Aloe L, De Cillis P, De Nicola A, Giunta F, Ischia S, Ballabio M, Stefanini S. A double-blinded evaluation of propacetamol versus ketorolac in combination with patient-controlled analgesia morphine: analgesic efficacy and tolerability after gynecologic surgery.
Anesth Analg. 1999 Mar 1; 88(3):611-6.
Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth. 2002 Feb 1; 88(2):199-214.
Imani F, Safari S. “Pain Relief is an Essential Human Right”, We Should be Concerned about It. Anesth Pain Med. 2011 Sep 26; 1(2):55-7.
Harris JD. Management of expected and unexpected opioid-related side effects. Clin J Pain. 2008 May 1; 24:S8-S13.
Lee RM, Tey JB, Chua NH. Postoperative pain control for total knee arthroplasty: continuous femoral nerve block versus intravenous patient controlled analgesia. Anesth Pain Med. 2012 Apr 1; .24-932:)4(1
Shankariah M, Mishra M, Kamath RA. Tramadol versus ketorolac in the treatment of postoperative pain following maxillofacial surgery. J Maxillofac
patient-controlled intravenous analgesia with Morphine-Apotel and Ketorolac in patient’s candidate for plating surgery: A comparison between analgesic effects
Mohammad Reza Shakeri1, pooya Derakhshan2*, Faezeh Sheykholvaezin3, Zahra Koleini4
Department of orthopedics and trauma surgery, shahroud university of medical sciences
Assistant professor, Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Medical Doctor, Birjand University of Medical Sciences, Birjand
Resident of Anesthesiology, Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
AbStRACt

Aim and background: Post-operative pain is an unpleasant feeling experienced by many patients, and it causes physiological effects on body systems. The aim of this study was to compare the effect of Apotel-Morphine and ketorolac for post-operative pain reduction with Patient Controlled Analgesia (PCA) method.
00Summer
4
2016
, Vol 6, NO
8

Summer

4

2016

, Vol 6, NOقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید