4648186-50799

مقـاله پژوهشـی
5468825346490فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 3، زمستان 1395
تاثیر روش حساسیتزدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر درد عضو خیالی بیماران تحت قطع عضو
اکوان پایمرد1، محمد بهناممقدم2*، لیلا کارگر3، امیر پیغان2، الهیار شهنوازی4، محمدسعید میرزایی5، سمانه میرزایی1، مهین روزیطلب2
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
-47044726979

تاریخ دریافت: 41/5/49 تاریخ بازبینی: 9/8/94تاریخ پذیرش: 18/8/94چکیده
زمینـه و هـدف: بیـش از50 درصد افـراد دچار قطع عضو از درد عضـو خیالی رنج میبرند. مطالعه حاضر با هدف بررسـی تاثیر روش حساسـیتزدایی بـا حرکات چشـم و پـردازش مجدد بر درد عضـو خیالی بیماران تحت قطع عضو انجام شـد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـهی نیمـه تجربـی در بیمـاران تحـت قطـع عضو در شـهر یاسـوج در سـال 1393 تـا 1394 انجـام شـد. در مجموع 04 بیمـار مبتـا بـه قطـع عضـو به صـورت نمونهگیری در دسـترس انتخاب شـده و به طـور تصادفی به دو گـروه تجربی و کنترل تقسـیم شـدند. در گروه تجربـی، روش درمانـی حساسـیتزدایی بـا حـرکات چشـم و پردازش مجدد در 12 جلسـه انجام شـد. در گروه کنتـرل هیچ مداخلهای صـورت نگرفت .
دادههـای درد عضـو خیالـی، قبـل از درمـان و بعـد از درمـان گـردآوری شـده و بـا اسـتفاده از آمـار توصیفـی، آزمون تی مسـتقل، آزمون تـی زوجی و مجـذور کای تجزیه و تحلیل شـدند.
یافتههـا: نتایـج نشـان داد کـه تفـاوت معنـیداری بیـن میانگین درد عضـو خیالی قبـل و بعـد از مداخله در گـروه تجربـی وجـود دارد)0/001P>(.
میانگیـن درد عضـو خیالـی در گـروه کنتـرل بعـد از مداخله در مقایسـه بـا قبـل از مداخله تغییر معنـیداری نداشـت)05/0P<(.
نتیجهگیـری: روش حساسـیتزدایی بـا حـرکات چشـم و پـردازش مجـدد باعـث کاهـش درد عضـو خیالـی در بیمـاران تحـت قطع عضـو میگردد .
توصیـه میشـود کـه از ایـن روش بـه عنـوان یـک درمـان مکمل بـرای درمـان بیمـاران مبتا بـه قطع عضو اسـتفاده شـود.
واژههای کلیدی: درد عضو خیالی، قطع عضو، حساسیتزدایی حرکات چشم، پردازش مجدد
مقدمه
2171701543

نویسنده مسئول: محمد بهناممقدم، کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
[email protected] :پست الکترونیک
قطــع عضــو یکــی از مختــل کنندهتریــن و آسیب رســانترین وقای ع احساس ی اس ت ک ه ی ک ف رد ممک ن اس ت در زندگ ی خ ود تجرب ه کن د. ح دود 80 درص د اف رادی ک ه تح ت قط ع عضــو قــرار میگیرنــد، حسهــای عضــو خیالــی را تجربــه میکننــد)1( و بیــش از 50 درصــد آنهــا از درد عضــو خیالــی رنــج میبرنــد، کــه ایــن درد اغلــب شــدید و مزمــن توصیــف میش ود)2(. س الانه ب ه دلی ل عوامل ی از قبی ل بیم اری، تروم ا و نواق ص م ادرزادی ح دود 200 ت ا 500 میلی ون قط ع عض و در کل جهــان صــورت میگیــرد، کــه از ایــن تعــداد بــه طــور تقریب ی 85 درص د آنه ا مرب وط ب ه ان دام تحتان ی میباش د)3(. وجــود درد انــدام خیالــی بــرای افــرادی بــا قطــع عضــو یــک مشــکل عمــده اســت و بــرای افــرادی کــه نیازمنــد درمــان هس تند، چالشه ای درمان ی را میطلب د. درد ناش ی از قط ع عض و میتوان د س بب محدودیته ای روح ی و جس می ف رد ش ود)2(. درمانه ای غیرروانش ناختی س نتی ب رای درد عض و خیالــی شــامل بیهوشــی موضعــی، قطــع عصــب ســمپاتیک ،برداشــتن فشــار از روی طنــاب نخاعــی و درمانهــای دارویــی بودنــد)4(. بســیاری از درمانهــا اثــرات ناچیــزی درکاهــش درد عضــو خیالــی دارنــد، بهخصــوص درمانهــای دارویــی و درمانهــای تهاجمــی جراحــی. درمانهــای روانشــناختی و رفت اری بیش ترین اثربخش ی را ب رای کاه ش درد عض و خیال ی نشــان دادنــد)5(. درمانهــای رفتــاری شــناختی در درمــان درد مزم ن موث ر هس تند، ام ا حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پــردازش مجــدد1 بــه طــور خاصــی ارجحتــر میباشــد .در درمانهــای شــناختی رفتــاری بــه بیمــاران اجــازه داده میشــود کــه افکارشــان یــا واکنشهــای فیزیکــی آنهــا بــه حسه ای درد تغیی ر پی دا کن د، درحال ی ک ه روش درمان ی حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد ن ه فق ط از طری ق ش ناختها کار میکن د، بلک ه ب ه نظ ر میرس د ک ه اث ر مس تقیمی ب رروی قس مت تقویتکنن ده تجرب ه درد دارد وآن را حساســیتزدایی میکنــد)6(.
خاطــرات دردنــاک فاکتــوری اساســی در حفــظ و تــداوم درد عض و خیال ی میباش د و ع دم درم ان ای ن خاط رات دردن اک باع ث طولان ی ش دن درد عض و خیال ی میش ود. روشهای ی کــه در پــردازش خاطــرات تروماتیــک )آسی برســان( موثــر هســتند، ممکــن اســت در کاهــش خاطــرات دردنــاک نیــز موث ر باش ند. ی ک مداخل های ک ه بهط ور وی ژه ب ه پ ردازش خاطــرات دردنــاک ناشــی از تجــارب منفــی کمــک میکنــد ،روش حساســیتزدایی بــا حــرکات چشــم و پــردازش مجــدد میباشــد)7(. ایــن روش جدیــد ایمــن بــوده و عــوارض جانبــی منفــی نــدارد و بــر گفتاردرمانــی یــا دارودرمانــی متکــی نمیباشــد و فقــط از حــرکات منظــم و ســریع چشــمان خــود بیمــار اســتفاده میشــود)8(.
باتوجــه بــه اینکــه اکثــر مطالعــات انجــام شــده بــا روش حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد بیش تر روی اف راد مبت ا ب ه اخت ال اس ترس پ س از س انحه تمرک ز داش تهاند)9(، بهنظ ر رس ید ک ه انج ام تحقی ق در م ورد مفی د بــودن ایــن روش در ســایر بیماریهــا میتوانــد کمککننــده باش د. بهخص وص در بیم اران مبت ا ب ه قط ع عض و ک ه از درد عض و خیال ی رن ج میبرن د و درم ان قاب ل توجه ی ب رای درد ایــن بیمــاران بــه کار گرفتــه نمیشــود. مطالعــات اندکــی در داخ ل و خ ارج از کش ور نش ان دادند ک ه روش حساس یتزدایی بــا حــرکات چشــم و پــردازش مجــدد در درمــان درد عضــو خیالــی موثــر میباشــد)01(. شــیوع زیــاد درد عضــو خیالــی در بیم اران مبت ا ب ه قط ع عض و میتوان د باع ث آس یب ج دی وضعی ت اقتص ادی و اجتماع ی ای ن بیم اران ش ود. از ط رف دیگ ر درمانه ای غی ر رواندرمان ی ک ه بط ور رای ج اس تفاده میش ود، رضای ت بیم اران را ب ه دنب ال نداش ته و اث رات درمانی آنه ا موق ت و گ ذرا میباش د، ل ذا مطالع ه حاض ر ب ا ه دف بررســی تاثیــر روش حساســیتزدایی بــا حــرکات چشــم و پ ردازش مج دد ب ر می زان درد عض و خیال ی در بیم اران تح ت قط ع عض و ص ورت گرف ت.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه نیمهتجربــی در بیمــاران مبتــا بــه قطــع عضــو در ش هر یاس وج انج ام ش د .40 بیم ار مبت ا ب ه قط ع عض و )در ســال 1393 تــا 1394( بــه صــورت نمونهگیــری مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند و بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه تجربــی و کنتــرل تقســیم شــدند. اختصــاص نمونههــا بــه صــورت تخصیــص تصادفــی صــورت گرفــت. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل: حداقــل 9 مــاه ســابقه درد عضــو خیالــی داشــته باشــد، درد متوســط تــا شــدید حداقــل چهــار روز در هفت ه داش ته باش د، سـواد خوانـدن و نوشـتن داش ته باش د ،اخت الات روانپزش کی، داش تن س ابقه ص رع، س ابقه مص رف
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

0320428

مــواد مخــدر، اختــالات بینایــی و استرابیســم، بیماریهــای
1. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

سیس تمیک ک ه دس تگاه عصب ی مرک زی را تح ت تاثی ر ق رار میدهن د. هم کاری نک ردن ب ا درمانگ ر، و ع دم تحم ل روش درمان ی ب ه عن وان معیاره ای خ روج از مطالع ه در نظ ر گرفت ه ش د. پژوهش گر پ س از گرفت ن رضای ت آگاهان ه و مکت وب از نمونههــا و دریافــت مجوزهــای رســمی از مســئولان مربــوط اق دام ب ه گ ردآوری دادهه ا نم ود. هی چ اجب اری ب رای حض ور آزمودنیه ا در پژوه ش وجـود نداش ت و ب ه آنه ا اطمین ان داده شــد کــه تمامــی اطاعــات در خصــوص آنهــا کامــا محرمانــه خواهــد مانــد. از بیمــاران شــرکتکننده در تحقیــق ،خواس ته ش د ک ه از ه ر درم ان دیگ ری ب رای درم ان درد عضو خیال ی خ ود در ط ی مطالع ه خ ودداری کنن د.
بــرای گــردآوری دادههــا از ســه ابــزار شــامل پرســشنامه ویژگیهــای جمعیــت شــناختی، مقیــاس رتبهبنــدی درد2 و مقی اس ناراحت ی ذهن ی3 اس تفاده ش د. ویژگیه ای زمین های ش امل س ن، جن س، س طح س واد، وضعی ت تاه ل، عل ت قط ع عض و و مح ل آن ب ود.
ب رای س نجش می زان درد از مقیاس عددی درد اس تفاده ش د که ی ک پرس شنامه خودگزارشده ی اس ت و ش دت درد آن بی ن صف ر ت ا 10 ميباش د، ک ه صف ر نش ا ندهنده ع دم وج ود درد و نم ره 10 بیش ترین ش دت درد میباش د)11( مقی اس ناراحت ی ذهن ی یک ی از مقیاسه ای خودگزارشده ی میباش د. مبن ای کار ب ا مقی اس ف وق متک ی ب ر گزارشه ای ف رد آزمودن ی ی ا بیم ار میباش د، ب ه ای ن ص ورت ک ه ف رد می زان ناراحت ی ذهنی خ ود را در ه ر مرحل ه و بن ا ب ه خواس تهي درمانگ ر ی ا محق ق ارزیاب ی و گ زارش میکن د. بدیه ی اس ت ک ه در اینج ا صف ر ب ه معن ای فق دان ناراحت ی ذهن ی و نم ره 10 بیانگر حداکث ر میزان ناراحت ی ذهن ی میباش د)21(.

2. Numeric Rating Scale 3. Subjective Units of Distress
تاثیر روش حساسیتزدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر…
در گـروه کنترل در جلسـهي اول پرسـشنامه ویژگیهای جمعیت شـناختی، مقیاس رتبهبندی درد و مقیـاس ناراحتی ذهنی تکمیل شـده، سـپس یـک مـاه بعـد بـدون هیچگونـه مداخلـهای دوبـاره پرسـش نامههای فـوق توسـط واحدهـای مـورد پژوهـش تکمیـل شـد. در گـروه تجربـی روش درمانـی فـوق در طـی 12 جلسـه بـه صـورت یـک روز درمیـان بـرای بیمـاران به صـورت انفـرادی اجرا میشـد و در هر جلسـه قبـل از مداخلـه مقیاس رتبهبنـدی درد، و مقیـاس ناراحتـی ذهنـی تکمیـل میشـد و در هـر جلسـه، بعد از اجـرای روش درمانـی حساسـیتزدایی با حرکات چشـم و پردازش مجـدد در طـی 45-60 دقیقـه بـار دیگر پرسـشنامه فوق توسـط بیمـاران تکمیـل شـد. دادههای گردآوری شـده در طی 12 جلسـه درمانـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS17 و بـا اسـتفاده از آمـار توصیفـی و آزمـون تـی مسـتقل، آزمون تـی زوجی و مجـذورکای مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفتند.
یافتهها
بیم اران م ورد مطالع ه در مح دوده س نی بی ن 34 ت ا 59 س ال قــرار داشــتند. تجزیــه و تحلیــل دادههــای مربــوط بــه ســن بیم اران ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری مجـذورکای نش ان داد ک ه بی ن دو گ روه اخت اف آم اری معن اداری وج ود نداش ت 0/05)P<(.
نمونهه ای ای ن تحقی ق در گ روه کنت رل ش امل 17 م رد) 58 درصــد( و 3 زن) 15درصــد( بودنــد. در گــروه تجربــی نیــز از 20 بیم ار ،15 نف ر م رد) 75 درص د( و 5 نف ر زن) 25 درص د( بودن د. از مجمـوع 40 بیم ار ش رکت کنن ده در پژوه ش ،33 نفــر) 5/82 درصــد( متاهــل و مابقــی مجــرد بودنــد. از نظــر می زان تحصی ات ،5 نف ر س یکل) 5/12 درص د( ،12 نف ر) 03 درص د( دارای م درک تحصیل ی دیپل م و 23 نف ر) 5/57 درصد( تحصی ات دانش گاهی داش تند.
نتایـج این تحقیق نشـان داد که دو گـروه از نظر ویژگیهای جمعیت شـناختی از قبیـل جنـس، میزان تحصیـات، وضعیـت تاهل، علت قطـع عضـو و محـل آن با اسـتفاده از آزمـون محـذور کای اختاف آمـاری معنـاداری نداشـتند و با هـم همگن بود.
علــل قطــع عضــو در ایــن بیمــاران بــه ترتیــب فراوانــی شــامل دیابــت) 45 درصــد(، تصادفــات) 40 درصــد(، جنــگ تحمیلــی 10) درص د( و س رطان) 5 درص د( ب ود. مح ل قط ع عض و در 06 درص د بیم اران) 24 نف ر( زی ر زان و و در 40 درص د آنه ا) 16 نفر( ب الای زان و ب وده اس ت.
جدول 1: مقایسه میانگین نمرات شدت درد و ناراحتی ذهنی قبل و بعد از درمان در گروهها
سطح معنیدار مراحل گروه ها متغیرها
پس آزمون پیش آزمون P>0/001 3/40±1/23 7/15±1/08 تجربی شدت درد
P<0/05 7/75±1/01 6/8±1/15 کنترل P>0/001 3/35±1/03 7/25±1/40 تجربی ناراحتی ذهنی
P<0/05 7/75±1/ 6/8±1/15 کنترل آزم ون ت ی زوج ی نش ان داد ک ه میانگی ن ش دت درد و میانگین می زان ناراحت ی ذهن ی در گ روه تجرب ی در قبل از مداخل ه و بعد از مداخل ه کاه ش آم اری معن یداری داش ته اس ت )0/001P>( و بیمــاران ایــن گــروه بعــد از درمــان رضایــت داشــتند. نتایــج آزم ون ت ی زوج ی نش ان داد ک ه میانگی ن ش دت درد و ناراحتی ذهن ی در گ روه کنت رل بع د از مداخل ه در مقایس ه ب ا قب ل از مداخل ه افزای ش یافت ه و بیم اران همچن ان از درد عض و خیال ی رنــج میبردنــد.
بحث
پژوه ش حاض ر ب ا ه دف بررس ی تاثی ر روش حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد بر می زان درد عض و خیالی در بیم اران مبت ا ب ه درد عض و خیال ی انج ام ش د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه روش حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد در درم ان درد عض و خیال ی موث ر میباش د .
یک ی از یافتهه ای مه م ای ن تحقی ق آن اس ت ک ه ش دت درد عض و خیال ی در گ روه تجرب ی بع د از مداخل ه، در مقایس ه ب ا پی ش آزم ون خ ود، و نی ز در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل کاه ش معنــیداری داشــته )0/001P>( و بیمــاران گــروه تجربــی در پای ان مداخل ه از نح وه درم ان رضای ت داش تند. میت وان ب ا مقایس ه میانگی ن ش دت درد عض و خیال ی قبل و بع د از مداخله در دو گ روه، ب ه موث ر ب ودن روش درمان ی حساس یتزدایی ب ا حــرکات چشــم و پــردازش مجــدد در کاهــش و تســکین درد بیم اران مبت ا ب ه قط ع عض و در گ روه تجرب ی پ ی ب رد.
بــه نظــر میرســد کــه روش حساســیتزدایی بــا حــرکات چش م و پ ردازش مج دد ب رای پ ردازش خاطرات آس یب رس ان بســیار مناســب باشــد و پــردازش ایــن خاطــرات ناخوشــایند منجــر بــه کاهــش یــا حــذف حــس درد میشــود. شــاپیرو مب دع تکنی ک حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد درمان ی معتق د اس ت ک ه خاط رات دردن اک فاکت وری اساس ی در حف ظ و ت داوم درد عض و خیال ی میباش د، ک ه اگ ر ب ا ای ن تکنی ک حساس یتزدایی ش وند، درد بیم ار ح ذف ی ا بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش پیــدا میکنــد. بــر اســاس م دل پ ردازش اطاع ات ه ر دو ج زء حس ی و عاطف ی درد، ب ه عن وان خاطرات ی ک ه ب ه ط ور ناخوش ایند ذخی ره ش ده ان د ،بای د پ ردازش ش وند، ت ا می زان درد کاه ش یاب د)31(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

اش نایدر و هم کاران) 2006( اث ر بخش ی روش حساس یتزدایی بــا حــرکات چشــم و پــردازش مجــدد را در درمــان 5 بیمــار مبت ا ب ه درد عض و خیال ی م ورد بررس ی ق رار دادن د. در تم ام ای ن بیم اران پ ردازش خاط رات ناخوش ایند منج ر ب ه کاه ش درد ش د و اث ر بخش ی ای ن تکنی ک در ی ک دوره 14 ماه ه ت ا دو س اله ب ادوام ب ود و بیم اران همچن ان فاق د درد عض و خیالی بودن د)41( ک ه ب ا نتای ج پژوه ش حاض ر همخوان ی دارد و آن را تاییــد میکنــد .
مطالع ه دیگ ر گ زارش ی ک م ورد م رد 38 س الهای بود ک ه درد عض و خیال ی ش دیدی را در ط ی س ه س ال بع د از اینک ه س اق پایــش را در یــک تصــادف از دســت داده بــود، بیــان میکنــد .ای ن بیم ار علیرغ م اینک ه در ط ی ای ن س ه س ال در مراک ز
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

مختلــف بازتوانــی و مراکــز کنتــرل درد مــورد درمــان قــرار گرفت ه ب ود و از م واد مخ در ب رای کنت رل درد خ ود اس تفاده میک رد، ام ا همچن ان از درد ش کایت داش ت. بع د از 9 جلس ه حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد درمان ی درد عض و خیال ی بیم ار ب ه ط ور کام ل برط رف ش د و دیگ ر داروه ای مخ در را اس تفاده نک رد. ع اوه برای ن پیگی ری اث ر بخش ی حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد درمان ی در 18 م اه پیگی ری ب ادوام ب ود. نتای ج ای ن پژوه ش بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد و آن را تاییــد میکنــد)21(.
میت وان ای ن گون ه گف ت حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد درمان ی عام ت مح ور نیس ت بلک ه مش کل را ب ه ط ور اساس ی درم ان میکن د، بنابرای ن انتظ ار م یرود نتای ج درمان ی آن ب ا گذش ت زم ان پای دار باش ند.
نتای ج ی ک مطالع ه دیگ ر نش ان داد ک ه پن ج نظام ی ک ه در جن گ دچ ار قط ع عض و ش ده بودن د و از درد عض و خیال ی و اخت ال اس ترس پ س از ضرب ه در رن ج بودن د، تنه ا با اس تفاده از 8 جلســه حساســیتزدایی بــا حــرکات چشــم و پــردازش مج دد درمان ی، می زان درد و عای م اخت ال اس ترس پ س از ضرب ه آنه ا ب ه ط ور معن یداری کاه ش یافت ه ب ود و نتای ج درمان ی ب ا گذش ت زم ان ب ا دوام ب ود، ک ه ب ا نتای ج پژوه ش حاضــر همخوانــی دارد و آن را تاییــد میکنــد)11(. میتــوان از ای ن تکنی ک ب رای درم ان درد عض و خیال ی و اختال اس ترس پــس از ســانحه در جانبــازان مبتــا بــه قطــع عضــو اســتفاده نم ود و از درد و آلام آنه ا کاس ت.
تاثیر روش حساسیتزدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر…
ی ک مطالع ه دیگ ری ب ه بررس ی تاثی ر روش حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد در درم ان 38 بیمارمبت ا ب ه درد مزم ن پرداخت ه اس ت. در ای ن مطالع ه بیم اران در طی 12 هفت ه در جلس ات درمان ی ش رکت نمودن د. نتای ج نش ان داد کــه درد بیمــاران بــه طــور معنــیداری کاهــش یافــت و بیم اران از رون د درم ان راض ی بودن د. یافتهه ای ای ن پژوه ش نش ان داد ک ه حساس یتزدایی ب ا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد ی ک اب زار موث ر در درم ان درده ای مزم ن میباش د و منج ر ب ه کاه ش ح س درد، عواط ف منف ی ناش ی از درد ،اضط راب و افس ردگی بیم اران میش ود)51(. نتای ج ای ن تحقی ق بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد و آن را تاییــد میکنــد . میت وان ای ن ط ور بی ان نم ود ک ه ب ا درم ان درده ای مزم ن بیم اران میت وان کیفی ت زندگ ی آنه ا را بهب ود بخش ید.
نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه روش حساســیتزدایی بــا ح رکات چش م و پ ردازش مج دد درکاه ش ش دت درد عض و خیال ی بیم اران مبت ا ب ه قط ع عض و موث ر میباش د. توصی ه میش ود ک ه از ای ن روش ب ه عن وان ی ک درم ان مکم ل ب رای درم ان بیم اران مبت ا ب ه قط ع عض و اس تفاده ش ود. پیش نهاد میش ود ای ن مطالع ه ب ا حج م نمون ه بالات ری تک رار ش ود .مقایســه تاثیــر روش درمانــی حساســیتزدایی بــا حــرکات چش م و پ ردازش مج دد و دارو درمان ی ب ر می زان درد عض و خیالــی توصیــه میشــود.
تشکر و قدردانی
از تمــام مســئولین دانشــکده پرســتاری و مامایــی یاســوج و بیم اران ش رکت کنن ده، ک ه ب دون هم کاری و مس اعدت آنها انج ام ای ن تحقی ق ممک ن نب ود، صمیمان ه تش کر و قدردان ی میگ ردد. ای ن مقال ه بخش ی از پایاننام ه کارشناس ی ارش د پرســتاری مراقبتهــای ویــژه میباشــد.
Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma- focused psychological approach. Pain Res Manag. 2010 Mar-Apr;15(2):65-71.
Russell MC. Treating Traumatic AmputationRelated Phantom Limb Pain: A Case Study Utilizing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing Within the Armed Services: Clinical Case Studies. 2008;7(2):136-53.
Behnam-Moghadam M, Moradi M, Zeighami R, Javadi HR. [The effect of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in patients with myocardial infarction (Persian)]. IJ PN. 2013;1(1):1-9.
Nijdam MJ, Gersons BP, Reitsma JB, de Jongh A, Olff M. Brief eclectic psychotherapy v. eye movement desensitization and reprocessing therapy in the treatment for post-traumatic stress disorder: randomized controlled trial. Br J Psychiatry. 2012;200(3):224–31
Mazzola A, Calcagno ML, Goicochea MT, Pueyrredòn H, Leston J, Salvat F. EMDR in the treatment of chronic pain. J EMDR Prac Rese.
.97-66:)2(3;9002
References
Schneider J, Hofmann A, Rost C, Shapiro F. EMDR in the treatment of chronic phantom limb pain. Pain Med 2008;9(1): 76–82.
Flor H. Phantom–limb pain: Characteristics, causes and treatment. Lancet Neurol 2002; 1(3):182-89.
Esfandiari E, Masoumi M, Yavari A, Saeedi H, Allami M. [Efficacy of long-term outcomes and prosthesis satisfaction in war related above knee amputees of Tehran in 2008(Persian)]. J Rehabil Res Science 2010; 7(1):1-8.
Halbert J, Crotty M, Cameron ID. Evidence for optimal management of acute and chronic phantom pain: A systematic review. Clin J Pain. 2002;18(2):84–92.
Giummarra MJ, Moseley GL. Phantom limb pain and bodily awareness: current concepts and future directions. Curr Opin Anaesthesiol. 2011 Oct;24(5):524-31.
Shapiro f. The Role of Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse Life Experiences. Perm J. 2014;18(1):71-7
Wilensky M. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) as a Treatment for Phantom Limb Pain. J Brief Ther. 2006;5(1):31-44.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید