4874426-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 3، زمستان 1395
5288847-150310تاثیرسولفات منیزیم وریدی بر گلودرد بعداز بیهوشی عمومی در بیماران تحت لامینکتومی کمری
شهریار صانع1، علیرضا ماهوری2*، محمدامین ولیزادحسنلوئی3، نازلی کرمی4، الهام دهقانی5
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی اعصاب
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پزشک عمومی
2026979

تاریخ دریافت: 32/6/49 تاریخ بازبینی: 8/9/94 تاریخ پذیرش: 21/9/94چکیده
زمینـه و هـدف: گلـودرد بعـداز عمـل از شـکایات نامطلـوب بیماران بعـداز لولهگـذاری داخل تراشـه اسـت. منیزیـوم یک آنتاگونیسـت غیـر رقابتی گیرنـده ان متیل دیآسـپارات میباشـد کـه انتظـار مـیرود در تنظیـم میزان درد دخالت داشـته باشـد.این مطالعـه به تاثیـر اسـتفاده از منیزیوم داخل وریـدی بـرروی گلـودرد بعـداز عمل پرداخته اسـت.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه بـرروی 72 بیمار تحـت لامینکتومی کمری انجام شـد. بیماران به دو گروه مسـاوی تقسـیم و در گروه کنترل، سـالین و در گـروه مطالعـه، منیزیـوم داخـل وریـدی بهمیـزان 40 میلیگرم بر کیلوگـرم بعداز لولهگذاری داخل تراشـه درمـدت 30 دقیقه تزریق شـد.بیماران ازنظـر گلودرد و سـرفه بعداز عمل مورد بررسـی قـرار گرفتند.
یافتههـا: میـزان بـروز گلـودرد بعـداز عمـل در گـروه کنتـرل نسـبت بـه گـروه منیزیـوم بیشتـر بـود)04/0=P(. میـزان سـرفهبعداز عمـل در اتـاق ریـکاوری در گـروه کنتـرل بیشتـر بـود)03/0=P(. گـروه منیزیـوم ازنظـر همودینامیـک وضعیـت با ثباتتـری نسـبتبه گـروه کنتـرل داشـت..
نتیجهگیـری: اسـتفاده وریـدی از سـولفات منیزیـوم طـی 30 دقیقـه بعـداز لولهگذاری داخل تراشـه در کاهـش گلودرد و سـرفه بعداز عمـل در اتاق ریـکاوری بعـداز عمل موثر میباشـد.
واژههای کلیدی: گلودرد، منیزیوم، لولهگذاری داخل تراشه، بیهوشی عمومی
مقدمه
2173971476

نویس نده مس ئول: علیرض ا ماه وری، اس تاد دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه، ارومیه، بل وار ارش اد، بیمارس تان امام، بخ ش بیهوش ی و مراقبته ای ویژه پست الکترونیک: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

گلــودرد بعــداز عمــل از شــکایات شــایع بیمارانــی اســت کــه بهدنبــال بیهوشــی عمومــی تحــت لولهگــذاری داخــل تراشــه قــرار گرفتهاند.میــزان بــروز گلــودرد بعــداز عمــل 21 تــا 56 درصــد گــزارش شــده اســت1)،2(.تحریک و التهــاب راههوایــی ناشــیاز لولــه تراشــه بهعنــوان علــت گلــودرد بعــداز عمــل ش ناخته ش ده اس ت)3(.گلودرد وس رفه بع د از خارج ک ردن لوله تراش ه از عل ل قاب ل بررس ي ع دم رضای ت بیم اران اس ت ک ه ع وارض نامطلوب ي مانن د افزای ش فش ار خ ون، ضرب ان قل ب ،فش ار داخ ل چش مي و فش ارداخل جمجم ه را ب ه هم راه دارد .گل ودرد بع داز عم ل از نظ ر ش یوع به-عن وان هش تمین عارضه نامطل وب دردوران بعد از عمل جراحي ش ناخته ش ده اس ت4)،5(. درمانه ای رای ج ب رای گل و درد بع داز عم ل بهط ور کام ل موثــر نمیباشــند و معمولادرنهایــت علائــم بــدون درمــان بهبــود خواهــد یافــت. جهــت جلوگیــری از گلــودرد بعــد از عم ل روشه ای زی ادی توصی ه ش ده اس ت، چراک ه کاه ش و جلوگی ری از ب روز آن موج ب افزای ش راحت ی و رضایتمن دی بیم اران بع داز ترخی ص از بیمارس تان میش ود)6(. درمانه ای متن وع ب ا موفقیته ای متف اوت ب رای کاه ش ب روز و ش دت گل ودرد بع د از عم ل اس تفاده ش ده اس ت)01-7(.
درمی ان روشه اي غیرفارماکولوژی ک، اس تفاده از لول ة تراش ه کوچ کت ر، آغش ته ک ردن لول ه تراش ه ب اژل محل ول در آب ، لولهگ ذاري بع د از ش لي کام ل، ساکش ن ده ان وحل ق آرام و کاه ش فش ار داخ ل کاف و خ روج لول ه تراش ه در زمان ي ک ه کاف لول ه تراش ه کام ًلا خالي اس ت، پیش نهاد ش ده اس ت)4،5( از روشه اي داروی ی ميت وان ب ه استنش اق بکلومت ازون، غرغ ره ســولفات آزونــول، آســپیرین هیدروکلرایدبنزیدآمیــن، اســپري موضع ي لیدوکائی ن و لیگنوکائی ن داخ ل کاف نامب رد)11(.
منیزیــم خاصیــت مهــاری راههــای انتقــال تحریکــی ازطریــق تاثیــر اولیــه و مهــار ورود کلســیم بهداخــل ســلول و بلــوک گیرندههــای ان متیل دیآســپارات را دارا میباشــد)21(.
بنابرای ن منیزی م میتوان د از طری ق مه ار محیط ی تحری کات درد از حساس یت مرک زی بکاه د. اگرچ ه مطالع ات نش ان داده ک ه گیرندهه ای ان متیل دیآس پارات در نخ اع حض ور داش ته و تاثیــرات خــود را اعمــال میکننــد، ولــی در بررســیهای بع دی ب اور ب ر ای ن اس ت ک ه ای ن گیرندهه ا در قس متهای محیطــی نیــز وجــود داشــته و ممکــن اســت کــه تحریــکات التهاب ی محیط ی ای ن گیرندهه ا نی ز در مکانیس م فعالیتش ان موثــر باشــند)31(. براســاس مــدارک مســتند قبلــی اســتفاده وری دی منیزی م قب ل و حی ن عم ل جراح ی موج ب کاه ش درد بع داز عم ل و نی از ب ه داروه ای ض د درد میش ود)61-41(. در ی ک مطالع ه نتایج ي بهدس ت آم د ک ه نش ان داد س ولفات منیزیــوم هنگامیکــه بهعنــوان یــک عامــل آنالژزیــک بعــداز جراح ی در پروس تاتکتومی رادی کال اس تفاده میش ود، مص رف ترام ادول را جه ت ب یدردی بع داز عم ل کاه ش میده د)71(.
مطالعــه دیگــر نشــان داد در زنــان حاملــه بــا پرهاکلامپســی خفیــف کــه تحــت زایمــان ســزارین قــرار گرفتهانــد، اضافــه ک ردن 50 میلیگ رم س ولفات منیزی وم ب ه ترکی ب اینترات کال بوپیوکائی ن و فنتانی ل م دت زم ان ب یدردی را طولان ی کرده و نی از ب ه عوام ل ض د درد بع د از جراح ی را ب دون اث رات جانبی کاه ش میده د)81(.
در مطالعــه دیگــر مشــخص شــد کــه اســتفاده از ســولفات منیزیــوم میــزان انفوزیــون پروپوفــول مــورد نیــاز را کاهــش میدهــد. ایــن نتایــج پیشــنهاد میکننــد کــه بهکارگیــری منیزیــوم ممکــن اســت تاثیــری بــر ســطح هوشــیاری و بــی دردی داشــته و یــک ضمیمــه مناســب بــرای بیهوشــی توســط پروپوفــول باشــد)91(.
در مطالعــه ای هــم کــه در ســال 1390در ایــران انجــام ش د نش ان داد غرغ رهی س ولفات منیزی م20 دقیق ه قب ل از بیهوش ی در بیم اران تح ت جراح ی دیس ک س اده ی کم ری ،ش یوع گل ودرد بع د از عم ل جراح ی راکاه ش میده د)02(.
با توجــه بــه فراوانــي گلــودرد متعاقــب بیهوشــي عمومــي تــوام بــا لولهگــذاري داخــل تراشــه و ماهیــت آزاردهنــده آن ب راي بیم اران ف وق و باعنای ت ب ه اث رات ض د دردي س ولفات منیزی م وری دي ک ه در ده ه اخی ر م ورد توج ه قرارگرفت ه اســت، مــا درایــن مطالعــه تاثیــر ســولفاتمنیزیم داخلوریــدی را بــر فراوانــی گلــودرد بعــداز خــارج کــردن لولــه تراشــه در اعمــال لامینکتومــی مهــره کمــری تحــت بیهوشــی عمومــی مطالعــه کردیــم.
مواد و روشها
پـساز تائیـد کمیتـه پژوهـش و اخـلاق و اخـذ رضایـت آگاهانـه از بیمـاران مـورد پژوهـش،در یـک کارآزمایـی بالینـی تصادفـی دوسـوکور، تعـداد 72 بیمـار 20 تـا 40 سـاله، طبقهبندی انجمن بیهوشـی امریـکا 1و2، تحت اعمـال جراحـی لامینکتومی کمری وارد مطالعـه شـدند. حجـم نمونـه براسـاس مقیـاس دو نسـبت ودرنظرگیـری نسـبت گلـودرد 5/16 و 5/43 درصـد در گـروه مداخلـه و کنتـرل در مطالعـه انجامشـده توسـط علیرضا جعفری و همـکاران)20( و دقـت 8 درصد و تـوان 80 درصد و آزمون یک دامنـه 36 نفـر در هـر گروه محاسـبه شـد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

بیمـاران با سـابقه گلودرد بعداز عمـل، بیماری عفونـی راه هوایی فوقانی، سـرماخوردگی، سـیگاری بودن، نارسایی کبدی و کلیوی ،حاملگـی، حساسـیت بـه منیزیم، تلاش بـرای لولهگـذاری داخل تراشـه بیـش از یکبـار، مالامپاتـی کلاس 2 و بیشتـر، مصـرف مزمـن کلسـیم بلاکرهـا و یا منیزیـم از مطالعه حذف شـدند .
بیمــاران در بــدو ورود اتــاق عمــل توســط همــکار متخصــص معاینــه شــده و پــساز اطمینــان از محــل صحیــح لایــن وریــدی، پایشهــای معمــول از جملــه الکتروکاردیوگــرام و فشــار ســنج و پالس اکســیمتری بــه بیمــار وصــل شــد .بیهوش ی ب ا فنتانی ل 2 میکروگ رم ب ر کیلوگ رم و می دازولام 1 میلیگ رم و پروپوف ول 2 میلیگ رم ب ر کیلوگرمش روع و ب رای تســهیل لولهگــذاری داخــل تراشــه آتراکوریــوم 5/0 میلیگــرم ب ر کیلوگرمداخ ل وری دی تزری ق ش د. درط ول عم ل بل وک عصب ی و عضلان ی توس ط مح رک عص ب محیطیاندازهگی ری و درص ورتtrain-of-four مس اوی و ی ا بی ش از 2، آتراکوریوم بهمیــزان 15/0 میلیگــرم بــر کیلوگــرم جهــت ادامــه شــلی عضلان ی اس تفاده ش د. لارنگوس کوپی توس ط ی ک متخص ص بیهوش ی ب ا تیغ ه لارنگوس کوپ ش ماره 3 ی ا 4 فل زی انج ام ش د. بیم اران م رد ب ا لول ه تراش ه س وپا قط ر داخل ی ش ماره 8 میلیمت ر و بیم اران زن ب ا لول ه تراش ه قط ر داخل ی ش ماره
5/7 میلیمتــر لولهگــذاری شــدند. پــس از لولهگــذاری، بــرای
36 نفــر از بیمــاران 40 میلیگــرم بــر کیلوگــرم ســولفات منیزی وم )س اخت ش رکت داروس ازی ش هید قاض ی تبری ز( در م دت 30 دقیق ه و ب رای گ روه دیگ ر بههم ان حج م نرم ال س الین تزری ق ش د. س رنگها از قب ل توس ط ی ک تکنس ین بیهوش ی کـه در مطالع ه دخی ل نب ود، آم اده، ش مارهگذاری و پوشــشبندی شــده بــود. جهــت دوســوکور بــودن مطالعــه مجــری طــرح، بیمــار و ثبتکننــده نتایــج از نــوع محلــول تزریق ی بیاط لاع بودن د. ب رای ادام ه بیهوش ی از ایزوفل وران 2/1% و نیتــروس اکســاید و اکســیژن هریــک بهمیــزان 05 درص د و دوزه ای تک راری فنتانی ل درص ورت ل زوم اس تفاده شد.س پس کاف لول ه تراش ه بهمیزان ی ب ا ه وا پ ر ش د ک ه در فش ار راه هوای ی 20 س انتی مترآب نش ت ه وا وج ود نداش ته باشــد. میــزان فشــار کاف هــر نیــم ســاعت اندازهگیــری و بیــن 20 تــا 22 ســانتی مترآب نگهــداری شــد.در انتهــای عمــل شــلی عضلانــی بــا نئوســتگمین و آتروپیــن ریــورس و درص ورت حص ول ش رایط مطل وب ب رای توانای ی بیم ار مبن ی ب ر حف ظ راه هوای ی )تنف س مناس ب خود بهخ ودی، اطاع ت از دس تورات گفت اری ازجمل ه بازک ردن چش م، ب الاآوردن س ر بهمــدت 5 ثانیــه و مشــتکردن دســت و یــا انجــام حــرکات هدفمن د(، لول ه تراش ه خ ارج و بیم ار ب ه ری کاوری منتق ل ش د. در ری کاوری و پ ساز هوش یاری کام ل بیم ار، وج ود ی ا ع دم وج ود گل ودرد از بیم ار س وال و بههم راه می زان ب روز س رفه ثب ت ش د. لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه می زان ب روز س رفه فق ط ب ه ای ن ص ورت ک ه بیم ار س رفه دارد ی ا ن ه، ارزیاب ی گردیــد و معیــار خاصــی نداشــت. و درخصــوص گلــودرد نیــز بههمیــن صــورت ارزیابــی صــورت گرفــت.
یافتهها
در ای ن کارآزمای ی بالین ی 72 بیم ار20 تـا 40 س ال تح ت عمــل جراحــی لامینکتومــی کمــری بررســي شــده و نتایــج به دســت آمــده بدیــن شــرح میباشــد. از نظــر جنســي در گــروه دری افتکننــده ســولفات منیزیــم ،19 نفــر) 8/52%( مذکــر و 17 نفــر) 2/47%( مونــث بودنــد. در بیمــاران دری افتکننــده ســالین 23 نفــر) 9/63%( مذکــر و 13 نفــر 1)/36%( مون ث ب ود. تف اوت معن ي داري بی ن جن س دو گ روه مــورد مطالعــه وجــود نــدارد.
میانگیــن ســني در گــروه مطالعــه 24/16±61/46 ســال و در گ روه کنت رل70/11±58/49 س ال ب ود) 37/0=P(. میانگی ن ســني زنــان 07/13±46/49 ســال و مــردان 95/14±91/74 ســال بــود) 49/0=P(.
در گ روه دری افتکنن ده س ولفات منیزی م، میانگی ن ش اخص ت وده بدن ی براب ر 54/2±50/23 و در بیم اران دری افتکنن ده ســالین 21/3±33/22 کیلوگ رم بــر مترمرب ع بــود) 09/0=P()ج دول ش ماره 1(.
جدول1: اطلاعات مربوط به سن و شاخص توده بدنی
عدد پی گروه کنترل گروه مطالعه متغیر
0/37 49/58±11/70 46/61±16/24 سن )سال(
0/09 22/33±3/21 23/50±2/54 شاخص توده بدن)کیلوگرم بر مترمربع(
در بررسـي و مقایسـه فراوانـي گلـودرد بیـن دو گـروه مورد مطالعـه بعد از عمل در ریـکاوري، از 36 بیمـار گروه مطالعه ،4 نفـر) 1/11%( و در گـروه کنتـرل 11 نفـر) 6/30%( از گلـودرد بعد از عمل در ریکاوري شـکایت داشـتند)04/0=P()جدول 2(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول2: توزیع فراواني مطلق و نسبي گلودرد در دو گروه مورد مطالعه
جمع گلودرد )نفر( خیر بلي )%100(36 )%88/9(32 )%11/1( 4 گروه مطالعه
)%100(36 )%69/4( 25 )%30/6( 11 گروه کنترل
)%100(72 )%79/2(57 )%20/8( 15 جمع کل
)40/0=P( آزمون دقیق فیشر
در بررسـي و مقایسـه فراوانـي سـرفه بیـن دو گـروه مـورد مطالعـه از 36 بیمـار گـروه مطالعـه ،6 نفـر)7/16%( و در گـروه کنتـرل 41 نفـر)9/38%( بعـداز عمـل در ریـکاوري سـرفه داشـتند) 03/0=P()جـدول 3(.
جدول 3: فراواني سرفه در دو گروه مورد مطالعه
جمع سرفه )نفر( خیر بلي )%100( 36 )%83/3( 30 )%16/7( 6 گروه مطالعه
)%100( 36 )%61/1( 22 )%38/9( 14 گروه کنترل
)%100( 72 )%72/2( 52 )%27/8( 20 جمع کل
)30/0=P( آزمون دقیق فیشر
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

میانگیــن فشــار خــون سیســتولي قبــل از عمــل در گــروه مطالعــه 11/12±118/47 میلیمتــر جیــوه و گــروه کنتــرل 11/12±116/42 میلیمت ر جی وه ب ود. ازنظ ر آم اري تف اوت معن يداري بی ن فش ار خ ون سیس تولي قب ل از عم ل بی ن دو گــروه مــورد مطالعــه وجــود نداشــت) 1/0=P(.
میانگیـن فشـار خون دیاسـتولي قبل از عمـل در دو گروه مطالعه 03/5±55/75 می ليمتـر جیـوه و در گـروه کنتـرل53/5±22/77 می ليمتـر جیـوه بـوده و از نظـر آمـاري تفـاوت معنـيداري بیـن فشـارخون سیسـتولي و دیاسـتولي قبـل از عمـل دو گـروه مـورد مطالعه تفـاوت معنـيدار وجـود نداشـت)18/0=P(.جدول شماره4(
میانگیـن ضربـان قلـب )تعـداد در دقیقـه( قبـل از بیهوشـي در گـروه مطالعـه 10±78 و در گـروه کنترل 15±82 بـوده و تفاوت معنـيداري بیـن ضربـان قلـب قبـل از بیهوشـي بیـن دو گـروه مـورد مطالعـه وجود نداشـت .
میانگیـن ضربـان قلب)تعـداد در دقیقـه( حین خروج لوله تراشـه در گـروه مطالعـه 11±79 و بعد از خروج لوله تراشـه در ریکاوري بـه 12±78 رسـید تفـاوت معنـيداري بیـن ضربان قلـب حین و بعـد از خـروج لولـه تراشـه در ریـکاوري وجـود نـدارد) 2/0=p(.
ایـن در حالـی اسـت کـه میانگین ضربـان قلب حین خـروج لوله تراشـه در گـروه کنتـرل 18±84 بـوده و بعـد از آن بـه 16±88 رسـیده و ایـن اختـلاف ازنظر آمـاری معنیدار اسـت)03/0=P(.
بحث
ایـن مطالعـه بـرای بررسـی تاثیـر سـولفات منیزیـوم وریـدی بر میـزان بـروز سـرفه و گلـودرد بعـد از خـروج لولـه تراشـه انجـام گرفـت. بهنظـر میرسـد کـه منیزیـم خاصیـت مهـاری راههـای انتقـال تحریکـی از طریـق تاثیـر اولیـه و مهـار ورود کلسـیم بهداخـل سـلول و بلـوک گیرندههـای ان متیـل دی آسـپارات را دارا میباشـد. بنابرایـن منیزیـم میتوانـد ازطریـق مهـار محیطی تحریـکات درد از حساسـیت مرکـزی بکاهـد)21(. نتایـج بهدسـت آمـده درمطالعـه مـا حاکـی از ایـن بـود در بیمارانی که سـولفات منیزیـوم بهصـورت وریـدی دریافـت کردنـد، میزان بروز سـرفه و گلـودرد بعـد از خـروج لولـه تراشـه در ریـکاوری کمتر بـوده و از نظـر آمـاری نیـز معنـیدار بود .
تاوزیـن فیـن و همـکاران در سـال 2006 مطالعـهای را انجـام دادنـد کـه در آن از سـولفات منیزیـوم و سـالین وریـدی دردو گـروه مطالعـه و کنتـرل در القـای بیهوشـی بـا یک روش شـامل انفیلتراسـیون زخـم، پاراسـتامول و ترامـادول بـرای اثـر بخشـی بـیدردی بهتـر بعـد از برداشـتن پروسـتات رادیـکال اسـتفاده کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در دوره بعـد از جراحـی ،هـر دو گـروه یـک سـیر درد مشـابه را تجربـه کردنـد)71(. مـا در مطالعـه خـود گلـودرد را مـورد بررسـی قـرار دادیم کـه در گروه دریافتکننـده منیزیـوم میـزان بـروز گلـودرد کمتـر بـود.
چـوی و همـکاران در سـال 2002 درمطالعـهای بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تزریـق وریدی سـولفات منیزیـوم نیاز بـه انفوزیون پروپوفـول را طـی بیهوشـی عمومـی کاهـش میدهد. ایـن نتایج پیشـنهاد میکنـد کـه بهکارگیـری منیزیـوم ممکـن اسـت بـر بیهوشـی و بـیدردی تاثیرداشـته باشـد، کـه با مطالعه مـا که در آن سـولفات منیزیـوم وریـدی میـزان گلـودرد بعد از خـروج لوله تراشـه را کاهـش داد همخوانـی دارد)91(.
جعفریـو همـکاران درسـال 2013اثر غرغرهی سـولفات منیزیم را در جلوگیـری از گلـودرد بعـد از عمـل در بیماران تحت بیهوشـی عمومـی بررسـی کردند کـه نشـان داد غرغرهی سـولفات منیزیم 20 دقیقـه قبـل از بیهوشـی، شـیوع گلودرد بعـد از عمل جراحی در بیمارانـی کـه تحت بیهوشـی عمومی قـرار میگیرند را کاهش میدهـد. در مطالعـهای کـه مـا انجام دادیـم از سـولفات منیزیوم وریـدی اسـتفاده کردیـم که میـزان بروز گلـودرد و سـرفه بعد از عمـل را نسـبت بـه گـروه کنتـرل کاهـش داد کـه بـا یافتههـای مطالعـه فوق مطابقـت دارد)02(.
بـورازان و همـکاران در مطالعـهای، اثـر لوزنـج منیزیـوم خوراکی بـرروی گلـودرد بعـد از عمـل جراحی رامـورد بررسـی دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدند که بهکارگیـری لوزنـج منیزیـوم 30 دقیقه قبـل از جراحـی بـرای کاهـش بـروز و شـدت گلـودرد در دوره بلافاصلـه بعـد از جراحـی موثـر اسـت. در مطالعـه ما از سـولفات منیزیـوم وریدی اسـتفاده شـده اسـت کـه نتایج بهدسـت آمده با مطالعـه فـوق همخوانـی دارد)12(.
در مطالعهای توسـط زاروزا و همکارانـش، توانایی دو مهار کنندهی کانـال کلسـیمی نـوع L)نیفیدیپین و نیمودیپیـن( و منیزیم برای کاهش درد و نیاز به مورفین در دورهی بعد از عمل تحت بررسـی قـرار گرفتـه و اعلام شـد که اسـتفاده قبـل از جراحـی نیفیدیپین خوراکـی، نیمودیپیـن وریـدی یـا منیزیـم سـولفات وریـدی در کاهـش نیـاز به مورفیـن بعد از عمـل جراحی کولورکتـال ناموفق بـوده و هیـچ تفاوتـی در مصرف مورفیـن وجود نداشـت)22(. دراین مطالعـه ما میـزان مصرف مخدر را مورد بررسـی قـرار ندادیم ولی سـولفات منیزیـوم وریدی گلـودرد بعد از عمـل را کاهش داد.
ترامـر و همـکاران درمطالعـهای دریافتنـد که در بیماران تــرمیم هرنی اینگوینال بخش سرپایی یا جــراحیهای ورید واریکــوزی تحت بیهوشـی عمومی بههمراه سایــر آنالژزیکهـا، درمان قبلی بـا سـولفات منیزیـم 4 گـرم وریـدی هیچ اثـری بـرروی درد بعد از عمـل و مصـرف ضـد دردهـا نداشـت)32(. باعنایت بـه یافتههای مطالعـات ذکـر شـده بهنظر میرسـد منیزیم سـولفات درد بعد از عمـل و میـزان نیـاز به مخدرهـا زیاد تحـت تاثیر قـرار نمیدهد .یکـی از محدودیتهـای مطالعـه حاضـر عـدم وجـود معیـاری خـاص بـرای ارزیابـی شـدت سـرفه بـود و مـا مجبـور شـدیم به داشـتن و یـا نداشـتن سـرفه اکتفـا کنیـم.
براسـاس نتایـج ایـن مطالعـه اسـتفاده وریـدی از 40 میلیگـرم بـهازای هـر کیلوگـرم سـولفات منیزیـوم طـی 30 دقیقـه بعـد از لولـه گـذاری داخـل تراشـه در کاهـش گلـودرد و سـرفه بعـد از عمـل در اتـاق ریـکاوری موثـر میباشـد.
Ozgen S, Aypar U. Ketamine gargle for attenuatingpostoperative sorethroat. Br J Anaesth. 2008 Apr;100(4):490-3.
Higgins PP, Chung F, Mezei G. Postoperative sore throat afterambulatory surgery. Br J Anaesth. 2002 Apr;88(4):582-4.
Ozaki M, Minami K, Sata T, Shigematsu A. Transdermal ketoprofenmitigates the severity of postoperative sore throat. Can J Anaesth. 2001 Dec;48(11):1080-3.
Agarwal A, Nath SS, Goswami D, Gupta D, Dhiraaj S, Singh PK. An evaluation of the efficacy of aspirin and benzydamine hydrochloride gargle for attenuating postoperative sore throat: Aprospective, randomized, single-blind study. Anesth Analg. 2006 Oct;103(4):1001-3.
Canbay O, Celebi N, Sahin A, Celiker V, Ozgen S, Aypar U.Ketamine gargle for attenuating postoperative sore throat.Br J Anaesth. 2008 Apr;100(4):490-3.
References
Loeser EA, Bennett GM, Orr DL, Stanley TH. Reduction of postoperative sore throat with new endotracheal tubecuffs.Anesthesiology. 1980 Mar;52(3):257-9.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017

Christensen AM, Willemoes-Larsen H, Lundby L, Jakobsen KB.Postoperative throat complaints after tracheal intubation.Br J Anaesth. 1994 Dec;73(6):786-7.
Sumathi PA, Shenoy T, Ambareesha M, Krishna HM. Controlled comparison between betamethasone gel and lidocainejelly applied over tracheal tube to reduce postoperativesore throat, cough, and hoarseness of voice. Br J Anaesth. 2008 Feb;100(2):215-8.
Agarwal A, Gupta D, Yadav G, Goyal P, Singh P, Singh U. An evaluation of the efficacy of licorice gargle for attenuating postoperative sore throat. A prospective randomized singleblindstudy. Anesth Analg. 2009 Jul;109(1):77-81.
Canbay O, Celebi N, Sahin A, Celiker V, SG. Intravenous magnesium sulfate administration reduces propofol infusion requirements during maintenance of propofol-N2O anesthesia: part I: comparing propofol requirements according to hemodynamic responses: part II: comparing bispectral index in control and magnesium groups. Anesthesiology.2002;97(5):1137-41.
Jafari A, Salimi A, Safari F, Nasim-Sobhan N, Poorzamani M, Kamranmanas MR. [The effect of magnesium sulfate on sore throat following surgery in patients undergoing general anesthesia(persian)].J Iran Society Anaesthesiol Intensive Care.2013;3(2):36-43.
Borazan H, Kececioglu A, Okesli S, Otelcioglu S.Oral magnesium lozenge reduces postoperative sore throat: a randomized, prospective, placebocontrolled study. Anesthesiology. 2012;117(3):5128.
Zarauza R, Saez-Fernandez AND, Iribarren MJ, Carrascosa F, Adame M, Fidalgo I,et al.A comparative study with oral nifedipine, intravenous nimodipine, and magnesium sulfate in postoperative analgesia. Anesth Analg. 2000;91(4):938-43.
Tramer MR, Glynn CJ.An evaluation of a single dose of magnesium to supplement analgesia after ambulatory surgery: randomized controlled trial.
Anesth Analg. 2007;104(6):1374-9.
Ebneshahidi A, Mohseni M. Strepsils tablets reduce sorethroat and hoarseness after tracheal intubation. Anesth Analg. 2010 Oct;111(4):892-4.
Agarwal A, Nath SS, Goswami D,Gupta B,
Dhiraai S, Singh P. An evaluation of the efficacy of aspirin and benzydamine hydrochloride gargle for attenuating postoperative sorethroat. Aprospective, Randomized, single-Blind study. Anesth Analg.
.3-1001:)3(301;8002
Fawcett WJ, Haxby EJ, Male DA. Magnesium: Physiology andpharmacology. Br J Anaesth. 1999 Aug;83(2):302-20.
Carlton SM, Zhou S, Coggeshall RE. Evidence for the interaction of glutamate and NK1 receptors in the periphery. Brain Res. 1998 Apr20;790(1-2):160-9.
Tramer MR, Schneider J, Marti RA, Rifat K. Role of magnesiumsulfate in postoperative analgesia. Anesthesiology. 1996 Feb;84(2):340-7.
Koinig H, Wallner T, Marhofer P, Und H, Ho¨rauf K, MayerN. Magnesium sulfate reduces intra-and postoperative analgesicrequirements. Anesth Analg. 1998 Jul;87(1):206-10.
Seyhan TO, Tugrul M, Sungur MO, Kayacan S, Telcel L, PembeciK, et al.Effects of three different dose regimens ofmagnesium on propofol requirements, hemodynamic variablesand postoperative pain relief in gynecological surgery.Br J Anaesth. 2006 Feb;96(2):247-52.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:52 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید