4874425-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 3، زمستان 1395
5310016-135719

مقایسه تجویز داخل بینی دگزمدتومدین با میدازولام در کاهش اضطراب و آرامبخشی کودکان کاندید عمل جراحی انتخابی
حسین خوشرنگ1، سودابه حدادی1*، فرنوش فرضی1، ندا ابراهیم پور2
دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز تحقیقات آنستزیولوژی
1917978

تاریخ دریافت: 31/9/49 تاریخ بازبینی: 23/9/94تاریخ پذیرش: 13/01/94
چکیده
زمینـه و هـدف: زمینـه و هـدف: یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه در آمادهسـازی اطفال بـرای جراحی بـا آن مواجه هسـتیم اضطـراب هنـگام ورود به اتـاق عمـل اسـت. اضطـراب میتوانـد سـبب واکنشهـای تهاجمـی و افزایـش بیقراری کودک شـود و حتی ممکن اسـت کنتـرل درد پس از عمـل را با مشـکل مواجـه کنـد. هـدف این مطالعه بررسـی اثرات آرامبخشـی پیـش از عمل، تغییـر در میزان اضطـراب کودکان هنـگام ورود به اتاق عمـل بهدنبال تجویـز داخل بینـی دگزمدتومدین و میدازولام اسـت.
مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه بهصورت آیندهنگر، تصادفی و دوسـوکور بـر روی 60 کودک 2-8 سـاله بـا کلاس فیزیکی 1و2 کاندیـد جراحی انتخابی در بیمارسـتانهای آموزشـی، درمانـی شهرسـتان رشـت انجـام شـد. کـودکان بـا اسـتفاده از انتخاب بلـوک تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسـیم شـدند .گـروه) D( 30 دقیقـه قبـل از ورود بـه اتـاق عمـل 1میکروگـرم بـر کیلوگـرم دگزمدتومیدیـن و گـروه) M( در همـان زمـان 2/0 میلیگرم بـر کیلوگرم میـدازولام از طریـق بینـی دریافـت کردنـد. سـطح آرامـش کودک براسـاس نمره رامسـی و میـزان اضطراب کـودک در زمان تجویـز دارو و هنـگام ورود بـه اتـاق عمـل در هـر گـروه و بیـن دو گـروه و همچنیـن طول مـدت ریـکاوری با اسـتفاده از آزمونهـای آمـاری مجـذورکای، آزمون تـی و مجذورکای دونمونـهای بین دو گروه مقایسـه شـد.
یافتههـا: در مجمـوع 60 کـودک شـامل 49 پسـر و 11 دختـر وارد مطالعه شـدند. میانگین سـنی بیمـاران این مطالعه 67/1±45/4 سـال بـود. از نظر جنـس، سـن، ضربانقلـب، فشـارخون و میـزان اشـباع اکسـیژن شـریانی پایـه در دو گروه اختـلاف آماری معنیداری مشـاهده نشـد. میزان آرامبخشـی قبـل از تجویـز دارو و هنـگام ورود بـه اتـاق عمـل در دو گـروه اختلاف آماری معنـیداری نداشـت) 045/0=P(. اگرچه ایـن عامل در هـر دو گروه هنگام ورود بـه اتـاق عمـل کمتـر از زمـان تجویـز دارو بـود و این اختـلاف از نظر آماری معنـیدار بود )بـرای گـروهP=0/009 D و برای گـروهP=0/0001 M(.
میـزان اضطـراب قبـل از دریافـت دارو نیـز در دو گـروه مشـابه) 119/0=P( و هنـگام ورود بـه اتـاق عمـل کاهـش یافتـه بـود) 1000/0=P بـرای گـروه دگزمدتومیدیـن و 1000/0=P بـرای گـروه میـدازولام(. کودکانـی کـه میـدازولام دریافـت کردند هنـگام ورود به اتـاق عمل اضطراب کمتری نسـبت به گـروه دگزمدتومیدیـن داشـتند) 430/0=P( ولـی در طـول مـدت ریکاوری اختـلاف آماری معنـیداری با گـروه دگزمدتومیدین نداشـتند) 749/0=P(.
نتیجهگیـری: تجویـز داخـل بینـی میـدازولام و دگزمدتومدیـن قبـل از عمـل در کاهـش اضطـراب و آرامبخشـی کـودکان موثـر اسـت. بـا ایـن حـال میـدازولام جهـت کاهـش اضطـراب کـودکان بـر دگزمدتومیدیـن برتـری دارد گرچـه عـوارض تنفسـی دکزمتدتومیدیـن کمتـر اسـت.
واژههای کلیدی: آرامبخشی، اضطراب، میدازولام، دگزمدتومیدین.

نویسنده مسئول: سودابه حدادی، متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت
[email protected] :پست الترونیک
مقدمه
آمادهسـازی مناسـب پیـش از عمـل جراحـی باعث ایجـاد خاطره بهتـری از جراحـی و ریـکاوری سـریعتر پـس از عمل میشـود)1(. یکی از مهمترین مسـائلی که در آمادهسـازی اطفال برای جراحی بـا آن مواجـه هسـتیم اضطراب و آرامبخشـی هنـگام ورود به اتاق عمـل اسـت. اضطـراب میتوانـد سـبب واکنشهـای تهاجمـی و افزایـش بیقـراری کـودک شـود و حتـی ممکـن اسـت کنتـرل درد پـس از عمـل را بـا مشـکل مواجه کنـد)2(. یـک رویکرد چند جانبـه شـامل اسـتفاده از داروهـای آرامبخـش، حضـور والدین در اتـاق عمـل، بازی بـا کودک، ایجـاد یک محیط دوسـتانه و کنترل مناسـب درد جهـت کاهـش اضطـراب پیـش از عمـل در کودکان مـورد نیـاز اسـت)3(. در حـال حاضـر رایجتریـن روش اسـتفاده از آرام بخشهـا قبـل از ورود بـه اتـاق عمل در اطفال مصـرف داروی خوراکـی اسـت)4( که شـایعترین داروی مـورد اسـتفاده میدازولام میباشـد5،1-3)،6(. میـدازولام دارای خـواص متعـددی از جملـه آرامبخشـی، کاهـش اسـتفراغ، شـروع اثر سـریع و طول اثـر کوتاه میباشـد2)،3( ولـی بـه علـت عـوارض جانبـی کـه دارد: تغییـرات رفتـاری پـس از عمل، اختـلال شـناختی، واکنشهـای متناقض ، بیقـراری، فراموشـی و تضعیـف تنفسـی نمیتوانـد یـک داروی ایـدهآل بـرای پیـش داروی بیهوشـی باشـد2)،3(. اخیـراً داروهـای جدیدتـر مثل آگونیسـتهای انتخابی گیرنده آلفـا 2 )کلونیدین و دگزمدتومیدین( بهعنوان جایگزینهای مناسـبی بـرای میدازولام مطـرح شـدهاند2)،3،5،9-7(. دگزمدتومیدیـن بهعلـت انتخابـی بـودن بیشـتر روی گیرنده آلفا 2 دارای اثرات آرامبخشـی بهتر و عوارض جانبـی کمتـر اسـت. ایـن دارو عـلاوه بـر اثـرات آرامبخـش دارای خـواص ضـددرد و فاقـد اثـرات مهـاری روی سیسـتم تنفسـی اسـت2)،3،5(. هـدف از ایـن مطالعه بررسـی اثرات آرامبخشـی پیش از عمـل، تغییـر در میـزان اضطـراب و مـدت زمـان ریـکاوری در مصـرف دگزمدتومیدیـن داخـل بینـی در مقایسـه بـا میـدازولام داخـل بینی اسـت .
مواد و روشها
پس از تأیید پیشنویس طرح توسـط معاونت پژوهشـی دانشـکده و کمیتـه اخلاق دانشـگاه، و ثبـت در مرکـز کارآزماییهای بالینی ایـران بـه شـماره IRCT2012121611766N1 ایـن مطالعـه کارآزمایـی بالینـی بـر روی 60 کـودک 2-8 سـاله بـا طبقهبندی انجمـن بیهوشـی امریـکا 1و2 کاندیـد عمـل جراحـی انتخابی در بیمارسـتانهای آموزشـی-درمانی شهرسـتان رشـت انجام شد. با توجـه بـه فرضیـه تعیین حجـم نمونه و نتایج بهدسـت آمـده)2( و اختـلاف آمـاری بهدسـت آمـده در سـطح آرامش کـودکان در دو گـروه) 240/0=P( و بـا اسـتفاده از فرمول محاسـبه حجـم نمونه:

z
1
s
1
s
z
1
(
(

z

1

s

1

s

z

1

(

(قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید