4874566-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان 1394
5328166-41754

اداره بیهوشی در بیمار مبتلا به استئوژنز ایمپرفکتای کاندید عمل جراحی پلاکگذاری ساق
محمد حقیقی1، عباس صدیقینژاد1*، بهرام نادری نبی1، محسن مردانی کیوی2، علی کریمی3، زهرا زریدوست4، کاوه میرمظفری4
دانشیار بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دانشیار اورتوپدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت
استادیار اورتوپدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت
دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت
15918005

تاریخ دریافت: 61/9/39 تاریخ بازبینی: 27/2/94 تاریخ پذیرش: 19/5/94چکیده
زمینـه و هـدف: اسـتئوژنز ایمپرفکتـا یـک بیمـاری اتوزومـال غالـب بافـت همبنـد غیرشـایع بـا درگیـری در سـاخت کلاژن نوع 1اسـت. ایـن مقاله گـزارش مـورد مبتـلا بـه اسـتئوژنز ایمپرفکتـا کاندید جراحی سـاق پا، که بهدنبـال اجرای ناموفق بیحسـی نخاعی، تحت بیهوشـی عمومی با اسـتفاده از ماسـک حنجـرهای قـرار گرفـت. اداره بیهوشـی بیمـار بدون مشـکل و بهخوبی صـورت پذیرفت.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

معرفـی بیمـار: بیمـار آقـای 45 سـاله، بـا وزن 35 کیلوگـرم و قـد 132 سـانتیمتر مـورد شـناخته شـده اسـتئوژنز ایمپرفکتا بودهاسـت کـه کاندید جراحـی پلاکگـذاری سـاق پـای چـپ بهدنبـال شکسـتگی بودهاسـت و تاکنـون بهدلیـل مشـکلات اسـتخوانی قادر بـه راه رفتـن نبوده اسـت. بهعلت آناتومـی خـاص فـک تحتانـی و جلوزدگی آن، وضعیت نامناسـب مهرههای کمری بهدلیل انحنای شـدید سـتون فقـرات و محدودیت در دراز کشـیدن ،کاندیـد انجام بیهوشـی موضعی بهشـیوه بیحسـی نخاعی شـد که متاسـفانه موفقیتآمیـز نبود. پس از آن بیهوشـی عمومی بـا روش نگهدارنده وریدی و حفـظ راههوایـی بـا ماسـک حنجـرهای انجـام شـد کـه بدون عارضـه و بـا موفقیت بـود و بیمار بعـد از جراحـی کاملا هوشـیار با حـال عمومی خوب بـه ریـکاوری منتقل شـد و بعد از سـه روز از بیمارسـتان مرخص شـد .
واژههای كلیدی: استئوژنز ایمپرفکتا، شکستگی استخوانی، بیهوشی عمومی.
مقدمه

نویسنده مسئول: عباس صدیقینژاد، دانشیار بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان پورسینا رشت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
[email protected] :پست الکترونیک
اسـتئوژنز ایمپرفکتـا یک بیمـاری بافت همبنـد با شـیوع 00001/1 اسـت کـه منجربـه نرمـی اسـتخوانهای دراز و دفورمیتی اسـکلتی میشـود)1-3(. جهـش در کلاژن نـوع 1 منجـر بـه سـاخت کلاژن غیرطبیعـی، که پروتئین غالب ماتریکس اسـتخوا نی اسـت شـده و بهدنبال آن اسـتئوپنی رخ میدهد)3-6(. در این زمینه شکسـتگیهای اسـتخوانی بهصـورت خودبهخـودی روی میدهـد و در برخـی موارد منجربـه عدمتوانایـی بیمـار در راه رفتـن نیز میشـود.
استئوژنز ایمپرفکتا براساس شدت به 4 نوع تقسیم میشود:
نوع 1- بیماران درگیری ماژور استخوانی ندارند .
نوع 2- شدیدترین فرم است )بیماران در دوره پری ناتال میمیرند( .
نوع 3- در بچهها شدیدتر است.
نوع 4- گروه هتروژن با شدت و ویژگی بالینی متنوع)7-9( .
بیمـاران مبتـلا بـه فـرم شـدید از دوران نـوزادی بهطـور تیپیک علائـم را بـروز میدهنـد. قـد کوتـاه، دفورمیتـی سـتون فقرات و انـدام و محدودیت حرکتی علائم مشـخص کننده اصلی هسـتند .
84
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

محمد حقیقی و همکاران
درمانهـای ارتوپدیـک بهطور روتین و شـایع جهـت صاف کردن اسـتخوانهای دراز تغییـر شـکل داده بـهکار میرونـد. در ایـن گـزارش مـوردی، سـعی در ارایه مـورد فوقالذکر و بررسـی مورد اسـتئوژنز ایمپرفکتـا از نظـر روش بیهوشـی و احتمـال رخـداد مـواردی مانـن هیپر ترمـی بدخیـم، اداره راههوایی دشـوار، انجام بیهوشـی موضعـی و مشـکلات قلبـی عروقـی و تنفسـی مـورد بررسـی قـرار میگیرد .
معرفی مورد
بیم ار ی ک آق ای 45 س اله ب ا وزن 35 کیلوگ رم و ق د 531 س انتیمتر م ورد ش ناخته ش ده اس تئوژنز ایمپرفکت ا ب ود ک ه جهــت انجــام جراحــی پلاکگــذاری ســاق چــپ بهصــورت الکتی و ب ه ات اق عم ل آورده ش د. بیم ار س ابقه شکس تگیهای متع دد اس تخوانی در ان دام تحتان ی، س ابقه فش ارخون ب الا و مص رف اتنول ول و همچنی ن درده ای کم ری م داوم و ی ک نوب ت جراح ی قبل ی روی ران چ پ 8 س ال قب ل را داش ت ک ه بیهوش ی عموم ی ب دون عارض ه ای را س پری نم وده ب ود. در معاین ه بالین ی بیم ار م رد میانس ال کام لا هوش یاری ب ود ک ه هم کاری بس یار خ وب در دادن پاس خ ب ه س والات و معاین ات بالین ی داش ت. بیم ار ت ا کن ون ق ادر ب ه راه رفت ن نبودهاس ت .در معاینــه ســر و گــردن ملتحمــه کمــی رنــگ پریــده، فــک تحتان ی جل و آم ده، مالامپات ی 2 و ب دون دن دان ب ودو مقداری محدودی ت در اکستانس یون س ر را نش ان م یداد. )ش کل-1(در معاین ه قفس ه س ینه، ف رم قفس ه س ینه بش کهای و انحن ای شــدید ســتون فقــرات داشــت، بهطــوری کــه محدودیــت در دراز کش یدن رو ب ه ب الا داشتند)ش کل-4(. در تس ت عملک رد ری وی، ف رم مح دود ش ونده عملک رد ری وی گ زارش ش د. در اندامهــای فوقانــی و بهخصــوص تحتانــی دفورمیتــی شــدید بهص ورت اس تخوانهای س اق و ران کام لا خمی ده در ه ر دو انــدام مشــاهده میشد.)شــکل2-3(
آزمایشــات بالینــی بیمــار شــامل هموگلوبیــن وهماتوکریــت و ســظح الکترولیتهــای ســرمی و تســتهای انعقــادی بیمــار در مح دوده نرم ال گ زارش گردیدن د. در مش اوره قل ب قب ل از جراح ی، تاکی د ب ر کنت رل درد بع د از عم ل و ادام ه درم ان با بتابلوک ر ش د، در اک و کاردی و گراف ی بهعم ل آم ده، ب رونده قلب ی 55% و رگورژیتاس یون متوس ط میت رال گ زارش گردی د .در بررســی الکتروکاردیوگرافــی، ریتــم سینوســی بههمــراه بــا انقباض ات زودرس بطن ی متع دد داش ت .
روش بیهوشـــی: در ابتـــدا بـــا توجـــه بـــه شـــرایط بیمـــار و نداشـــتن مشـــکلات انعقـــادی و بـــا توجـــه بـــه احتمـــال راههوایـــی مشـــکل بهعلـــت شـــکل غیرطبیعـــی فـــک تحتان ی و از ط رف دیگ ر دفورمیت ی ش دید س تون فق رات و عـــدم توانایـــی در دراز کشـــیدن روش بـــی حســـی نخاعـــی انتخ اب ش د. بیم ار تح ت مانیتورینگه ای مناس ب قلب ی عروقـــی، پالـــس اکســـیمتری و فشـــارخون قـــرار گرفـــت .بـــا توجـــه بـــه کوتـــاه بـــودن زمـــان جراحـــی کاتتریزاســـیون شـــریانی انجـــام نشـــد .
ب ه بیم ار در م ورد ارجحی ت ای ن ن وع بیهوش ی و مش کلات احتمال ی بیهوش ی عموم ی توضی ح داده ش د، ش رایط انج ام بیحســـی نخاعـــی نیـــز بیـــان شـــد. ســـپس بعـــد از اینکـــه بـــه بیمـــار کمـــک شـــد تـــا در وضعیـــت نشســـته مناســـب ق رار بگی رد پ رپ و درپ پوس ت منطق ه انج ـام گرف ت، از س وزن ش ماره 25 و فض ای بی ن مه رهای کم ری چه ارم و پنج م جه ت بیحس ی نخاع ی اس تفاده ش د. البت ه ب ا توج ه ب ه انحن ای ش دید س تون فق رات ام کان بیحس ی نخاعـــی در وضعیـــت خوابیـــده بـــه پهلـــو امکانپذیـــر نبـــود .متاس فانه بهدلی ل دفورمیت ی ش دید و احتم الا آس یب ب ه اســـتخوان، عملیـــات موفقیتآمیـــز نبـــود.
در ای ن زم ان تصمی م ب ر انتخ اب روش بیهوش ی عموم ی گرفت ه ش د. بیم ار در وضعی ت مناس ب ب ا قرارگی ری رول ب ا ان دازه مناس ب زی ر ش انه و س ر ق رار گرف ت. ب ا احتم ال ماســـکگیری مشـــکل بهعلـــت شـــکل غیرطبیعـــی فـــک تحتان ی پ ره اکسیژناس یون ب ا اکس یژن 100% انج ام ش د .
القـــا بیهوشـــی بـــا 100 میکروگـــرم فنتانیـــل ،7 میلیگـــرم اتومیدیـــت و 30 میلیگـــرم لیدوکائیـــن و ســـپس 03 میلیگـــرم آتراکوریـــوم بهعنـــوان شـــل کننـــده انجـــام شـــد .بـــرای اینکـــه کمتریـــن دســـتکاری ســـر و گـــردن را داشـــته باشـــیم از ماســـک حنجـــرهای اســـتاندارد شـــماره 4 جهـــت حف ظ راه هوای ی اس تفاده نمودی م. جه ت تهوی ه بیم ار از روش تهوی ه کنت رل ش ده اس تفاده گردی د. جه ت نگه داری بیهوشـــی روش داخـــل وریـــدی بهصـــورت انفوزیـــون مـــداوم پروپوفـــل بـــا دوز 75 میکروگـــرم بـــر کیلـــو گـــرم در دقیقـــه و از رمیفنتانیـــل بـــا دوز 05/ 0 میکروگـــرم بـــر کیلـــو گـــرم در دقیق ه ب هکار ب رده ش د. در ط ول عم ل جراح ی ب رای بیم ار از تورنیک ه اس تفاده ش د. جراح ی 5/1 س اعت ط ول کش ید، در حی ن عم ل علائ م حیات ی نرم ال ب ود. در پای ان جراحـ ی ری ـورس شـ ل کنن ـده بـــا ترکیـ ب نئوس تیگمین و آتروپیـــن انجـــام شـــد و بیمـــار بهراحتـــی اکســـتیوب شـــد و ب ه ری کاوری منتق ل ش د .
بحث
ســـه روش درمـــان ارتوپـــدی بـــرای بیمـــاران اســـتئوژنز ایمپرفکت ا وج ود دارد. پیش گیری از تع داد زی اد شکس تگی ،درمـــان شکســـتگی و ترمیـــم جراحـــی شکســـتگیها میباش د و اخی را از داروی پامیودرون ات ب رای درم ان طب ی ایـــن بیمـــاری اســـتفاده شدهاســـت)01,6(.
مشـــکلات و ناهنجاریهـــای آناتومیـــک و فیزیولوژیـــک در حیـــن جراحـــی میتوانـــد مشـــکلزا باشـــد)5-6(.
از نظ ر بالین ی تری اد تش خیصی اس تئوژنز ایمپرفکت ا ش امل اســـتخوان شـــکننده، ملتحمـــه آبـــی و ضعـــف یـــا نقـــص شـــنوایی اســـت، امـــا احتمـــال درگیـــری اعضـــای دیگـــر از جملـــه دریچههـــای قلبـــی، اختـــلالات متابولیـــک، اختـــلال عملکـــرد پلاکتـــی، کورپولمونـــل، کاردیومیوپاتـــی مـــادرزادی نیـــز وجـــود دارد و همچنیـــن در خصـــوص انحنـــای ســـتون فق رات س ینهای اگ ر زاوی ه آن بی ش از 60 درج ه باش د ،ب رروی عملک رد ری ه تاثی ر نه اده وآن را مخت ل میس ازد . همانط ور ک ه بی ان ش د ای ن بیم ار دارای مش کلات ری وی بهصـــورت محـــدود شـــونده بودهاســـت، بنابرایـــن ارزیابـــی قبـــل از عمـــل بایـــد جـــدی و ســـختگیرانه باشـــد)1-4,2(.
اداره بیهوشی در بیمار مبتلا به استئوژنز ایمپرفکتای كاندید عمل جراحی…
مشـــکلات بیهوشـــی بیمـــاران از انتخـــاب در روش بیهوشـــی شـــروع میشـــود. بهعلـــت تمایـــل بـــالای ایـــن بیمـــاران بـــه هیپرترمـــی بدخیـــم و ناهنجاریهـــای آناتومیـــک در راه هوای ی، انج ام بیهوش ی عموم ی در ای ـن بیم اران مش کل اســـت. اســـتفاده از داروی ساکســـنیل کولیـــن نیـــز بهدلیـــل اســـتعداد ایـــن بیمـــاران بـــه هیپرترمـــی بدخیـــم و احتمـــال بـــالای شکســـتگی اندامهـــا حیـــن فاسیکولاســـیون، ممنـــوع می باشـــد.
و از طـــرف دیگـــر اســـتعداد ابتـــلا بـــه خونریـــزی بهعلـــت اخت لال عملک رد پلاکت ی و همچنی ن آناتوم ی به م ریخت ه ســـتون فقـــرات انجـــام بیهوشـــی موضعـــی را نیـــز مشـــکل می ســـازد8,11),3(.
ووگل و هم کاران دو م ورد بیهوش ی در اس ئوژنز ایمپرفکت ای شـــدید در بیمـــاران حاملـــه بـــا بلـــوک اپیـــدورال مـــداوم بـــا لیدوکائیـــن 2% و اپـــی نفریـــن 1/200000 در دوزهـــای منقســـم تـــا رســـیدن بـــه بلـــوک حســـی مناســـب را بـــرای انجـــام عمـــل ســـزارین بـــدون مشـــکل را گـــزارش کردنـــد .البت ه حض ور دفورمیت ی اس کلتی از قبی ل انحن ای س تون فقـــرات و شـــانس بـــالای ســـوراخ شـــدن تصادفـــی دورا ،ارزیاب ی س ـطح بل وک حس ی را مش کل میکن د. از طرف ی اختـــلالات انعقـــادی و تغییـــرات عملکـــرد پلاکـــت نیـــز در زمـــان رژیونـــال بایـــد مـــد نظـــر قـــرار داده شـــود5,11),2(.
در بیهوشـــی عمومـــی احتمـــال لولهگـــذاری مشـــکل داخـــل تراش ه وج ود دارد. تکنی ک داخ ل وری دی جه ت نگهدارن ده بیهوشـــی ترجیـــح داده میشـــود. بـــه خاطـــر احتمـــال هیپرترمـــی بدخیـــم از بهکارگیـــری داروهـــای استنشـــاقی و ساکس نیل کولی ن اجتن اب میکنی م)1(. روش ی ک ه م ا در بیمارمـــان در نظـــر گرفتیـــم.
البت ه در مطالع های ک ه توس ط آق ای بوجانی چ و هم کاران در49 بیم ار اس تئو ژنی ک ایمپرفکت ا بهعم ل آورد، م وردی از ایج اد هیپرترم ی بدخی م گ زارش نش د )11(.
40679999719952

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

چهــره خــاص ایــن بیمــاران، گــردن کوتــاه و برجســتگی اکســیپوت و تمپــورال و مندیبــل برجســته احتمــال لولهگــذاری مشــکل را بیشــتر میکنــد. احتمــال شکســتگی مهرهه ای گردن ی و ف ک و دن دان، خونری زی مخ اط ده ان در م وارد تلاشه ای مک رر جهـت لولهگ ذاری وج ود دارد)8(. ماســک حنجــرهای یــک جایگزیــن مناســب در ایــن شــرایط فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان 4931
محمد حقیقی و همکاران
اس ت، چ را ک ه در موقعی ت خنث ی س ر قاب ل جایگذاری اس ت و از تحری کات قلب ی س مپاتیک در بیم اران ب ا کاردیومیوپات ی جلوگیــری میکنــد)5(.
وضعی ت ب دن بیم ار بای د ط وری باش د ک ه از تحت فش ار قرار گرفت ن اعض ا ب ا بهکارگی ری پده ای مناس ب محافظ ت ش ود ،تورنیک ه و کاف فشارس نج ممک ن اس ت منج ر ب ه شکس تگی و تروم ا ش وند، بنابرای ن کاتتریزاس یون ش ریانی جه ت کنت رل فشــارخون در جراحیهــای طولانــی ترجیــح داده میشــود)5(.
86
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

خونریــزی یــک عارضــه قابــل انتظــار در 10 تــا 30% بیمــاران بهعل ت نق ص در کلاژن و نق ص در عملک رد پلاک ت و همچنی ن کاهــش فاکتــور 8 میباشــد)3-4(.
در ارزیابــی قبــل از عمــل بیمــاران، ســابقه پورپــورای اخیــر میتوان د نش اندهنده اخت لال انعق ادی باش د ک ه آزمایش اتی نظیــر ترومبوالاســتوگرام میتوانــد بــرای پیشــگویی احتمــال

خونریــزی مفیــد باشــد)3-4(. دسموپرســین بهعنــوان عاملــی در جه ت بهب ود عملک رد پلاک ت و کاهش خط ر خونریزی ش ناخته شدهاســت)4(. یکــی از محدودیتهــای انجــام ایــن مطالعــه اس تفاده از لارنگوس کوپ فایب ر اپتی ک میباش د ک ه اس تفاده مناس ب از آن در ای ن بیم ار اندیکاس یون داش ت منته ی بهدلیل خرابــی دســتگاه و در واقــع در دســترس نبــودن آن صــورت نپذیرف ت و اداره بیهوش ی ب هروش اس تفاده از ماس ک راههوای ی حنج رهای ک ه ب ا دس تکاری کمت ری از نخ اع گردن ی هم راه اس ت ص ورت پذیرف ت.
ای ن گ زارش م ورد، نی از ب ه ارزیابیه ای کام ل قب ل از عم ل جه ت رد ک ردن ع وارض پیچی ده و نی از ب ه مانیتورینگه ا و ارزیابیه ای کام ل توس ط متخص ص بیهوش ی را نش ان داد .همچنی ن ارجحی ت روش داخ ل وری دی و مش کلات بیهوش ی موضع ی نش ان داده ش د.

شکل1: فک بیرون زده بیمار نشان داده شده است

شکل3: نمای رادیو گرافی اندام تحتانی بیمار استئوژنیک ایمپرفکتاشکل2 : پاهای بشدت دفورمه که نشستن را بسیار مشکل میکرده است

شکل4: نمای اسکولیوز در عکس قفسه سینه بیمار مشخص است
.6
Salehpour S, Tavakkoli S. Cyclic pamidronate therapy in children with osteogenesis imperfecta. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010 Jan-Feb;23(1-2):73-80.
Bojanic K, Kivela JE, Gurrieri C, Deutsch E, Flick R, Sprung J, et al. Perioperative course and intraoperative temperatures in patients with osteogenesis imperfecta. Eur J Anaesthesiol. 2011 May;28(5):370-5.
اداره بیهوشی در بیمار مبتلا به استئوژنز ایمپرفکتای كاندید عمل جراحی…
References
Porsborg P, Astrup G, Bendixen D, Lund AM, Ording H. Osteogenesis imperfecta and malignant hyperthermia. Is there a relationship? Anaesthesia. 1996 Sep;51(9):863-5.
Vogel TM, Ratner EF, Thomas RC, Jr., Chitkara U. Pregnancy complicated by severe osteogenesis imperfecta: a report of two cases. Anesth Analg.
2002 May;94(5):1315-7, table of contents.
Edge G, Okafor B, Fennelly ME, Ransford AO. An unusual manifestation of bleeding diathesis in a patient with osteogenesis imperfecta. Eur J Anaesthesiol. 1997 Mar;14(2):215-9.
Keegan MT, Whatcott BD, Harrison BA.
Osteogenesis imperfecta, perioperative bleeding, and desmopressin. Anesthesiology. 2002 Oct;97(4):10113.
Karabiyik L, Parpucu M, Kurtipek O. Total intravenous anaesthesia and the use of an intubating laryngeal mask in a patient with osteogenesis imperfecta. Acta Anaesthesiol Scand. 2002 May; 46(5):618-9.
40679999719952

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:31 IRST on Tuesday October 17th 2017

Robichon J, Germain JP. Pathogenesis of osteogenesis imperfecta. Can Med Assoc J. 1968 Nov 23;99(20):975-9.
Harnisch R, Teller WM. [Osteogenesis imperfecta. Classification with new aspects for pathogenesis and therapy (author’s transl)]. Monatsschr Kinderheilkd. 1978 Oct;126(10):597-606.
Engel Espinosa W, Arrazola Cabrera B, Peralta Rodriguez P, Fernandez Izquierdo MC, Garcia Molina C, Ortigosa Solorzano E. [Anesthetic treatment of patients with osteogenesis imperfecta]. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011 Mar;58(3):151-5.
Zeitlin L, Rauch F, Plotkin H, Glorieux FH. Height and weight development during four years of therapy with cyclical intravenous pamidronate in children and adolescents with osteogenesis imperfecta types
I, III, and IV. Pediatrics. 2003 May;111(5 Pt 1):1030 1394 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان
Management of anesthesia in a patient with Osteogenesis imperfecta and candidate for tibia fracture plate insertion: A case report
Mohammad Haghighi1, Abbas Sedighinejad*1, Bahram Naderi Nabi1, Mohsen Mardani Kivi2, Ali Karimi3, Zahra Zaridust4, Kaveh Mirmozafari4
Associate professor of anesthesiology, Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, Anesthesiology research center, Rasht
Associate professor of Orthopedics,Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, Rasht
Assistant professor of Orthopedics, Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, Rasht
Resident of Anesthesiology, Guilan University of medical sciences, Poursina hospital, Rasht
ABStRAct

Aims and background: Osteogenesis imperfecta is an authosomal dominant disease that almost always involve the connective tissues. The major problem in these patients is inability to synthesize collagen type -1, that leads to multiple long bone fractures. This case report is going to describe management of anesthesia in a patient with Osteogenesis imperfecta, who was scheduled for tibia plate insertion. Following failure of spinal anesthesia, the method was changed to general anesthesia by LMA insertion.
00Winter
2016, Vol 6, NO 2
88

Winterقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید