4874705-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394
5292300-179182مقایسه اثرات کتامین و تیوپنتال بر متغیرهای همودینامیک و مدت زمان تشنج در بیماران تحت درمان با الکتروشوک
مسعود محسنی1،عاطفه قنبری2، محمدعلی معتضدی قاجار3*، علیرضا پورنجفیان1، حمیدرضا فیض4، مسعود سلیمانی5، بهناز کریمی3
استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
تاریخ دریافت: 32/2/49 تاریخ بازبینی: 62/2/49 تاریخ پذیرش: 9/4/94
چکیده
زمین ه و ه دف: ام روزه اث ر درم ان ب ا الکتروش وک در درم ان اخت ال افس ردگی اساس ی و بیماریه ای س ایکوتیک اثب ات ش ده و کارب رد آن روزب هروز گس ترده تر میگ ردد. در ای ن می ان اس تفاده از هوش برهای مناس ب در آنس تزی درم ان ب ا الکتروش وک نق ش مهم ی را ایف ا میکن د و انتخ اب ن وع آن ک ه اث رات درمان ی و همینط ور اث رات همودینامی ک کمت ر بهت ری داش ته باش د مه م میباش د.
-772826-3538141Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

م واد و روش ه ا: تع داد 26 نف ر زن ی ا م رد ب ا افس ردگی م ازور ک ه کاندی د انج ام درم ان ب ا الکتروش وک باش ند و طبقهبن دی انجم ن بیهوشــی امریــکا 1 و 2 داشــته باشــند و به ترتیــب 13 نفــر در نوبــت اول تحــت اینداکشــن بــا کتامیــن وساکســینیلکولین و نوبــت دوم بــا تیوپنت ال وساکس ینیل کولی ن و 13 نف ر بع دی بالعک س نوب ت اول تح ت اینداکش ن ب ا تیوپنت ال وساکس ینیل کولی ن و س پس در نوب ت بع دی ب ا کتامی ن وساکس ینیل کولی ن ق رار میگیرن د. در تم ام ای ن بیم اران قب ل از اینداکش ن فش ارخون، ضرب ان قل ب و اش باع اکس یژن ش ریانی و همینط ور بافاصل ه بع د از اینداکش ن ،1 دقیق ه و 2 دقیق ه و دقیق ه 4 و دقیق ه 10 و نهایت ا پ س از ب ه ه وش آم دن اندازهگی ری ش ده و م ورد ارزیاب ی ق رار میگی رد. بههمی ن ترتی ب م دت زم ان تش نج بع د از درم ان ب ا الکتروش وک را نی ز در ه ر گ روه ان دازه میگیری م.
یافتههــا: ضرب ان قل ب، فش ارخون سیس تولیک فش ارخون دیاس تولیک و اش باع اکس یژن ش ریانی و ط ول م دت ری کاوری بی ن دو گ روه م ورد مطالع ه به ص ورت جداگان ه و تمام ی م وارد ب ا ه م تف اوت معن ی داری مش اهده نش د. در م ورد ط ول زم ان تش نج کتامی ن در ه ر دو گ روه جداگان ه و تمام ی م وارد ب ا ه م ب ا اخت اف معن ی داری نس بت ب ه نس دونال طولانیت ر ب ود، در م ورد ع وارض پ س از ش وک در ری کاوری فق ط در میال ژی در کس انیکه نس دونال گرفت ه بودن د ب ا نس بت 12 م ورد ب ه ی ک م ورد در کتامی ن تف اوت قاب ل ماحظ ه ای دی ده ش د.
نتیجهگی ری: ب ا توج ه ب ه اث رات کتامی ن در افزای ش ط ول م دت تش نج و اث رات همودینامی ک ن ه چن دان قاب ل توج ه و ع وارض کمت ر پ س از ش وک ای ن دارو نس بت ب ه نس دونال گزین ه خوب ی جه ت اس تفاده روتی ن و انتخاب ی ب رای درم ان ب ا الکتروش وک می باش د.
واژهه ای کلی دی: درم ان ب ا الکتروش وک، اخت ال افس ردگی اساس ی، تیوپنت ال س دیم، کتامی ن، ساکس ینیل کولی ن، همودینامی ک، پال س اکس ی مت ری

نویسنده مسئول: محمدعلی معتضدی قاجار، دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، خیابان ستارخان، مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم، گروه بیهوشی
[email protected] :پست الکترونیک
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
ام روزه اث ر ش وک درمان ی درم ان ب ا الکتروش وک در درم ان افســردگی مــاژور و بیماریهــای ســایکوتیک اثبــات شــده و کاربــرد آن روزبــهروز گســتردهتر میگــردد. بــرای انجــام درم ان ب ا الکتروش وک نی از ب ه بیهوش ی عموم ی بهمنظ ور ایج اد ب یدردی و ش لی بیم ار میباش د. داروه ای مختلف ی بــرای القــای بیهوشــی در ایــن بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار میگی رد. اث ر داروه ای بیهوش ی حی ن درم ان بـا الکتروش وک از دو نظ ر حای ز اهمی ت اس ت. اول اث ر احتمال ی ای ن داروه ا ب ر وضعی ت روان ی بیم اران از جمل ه افس ردگی و همچنی ن اث ر ب ر م دت تش نج )ک ه اث ر درمان ی درم ان ب ا الکتروش وک را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد(. دوم اثــر متفــاوت داروهــای بیهوشــی بــر حفــظ ثبــات قلبــی عروقــی بیمــاران. بهعبــارت دیگ ر داروی ی ب رای الق ای بیهوش ی بیم اران مناس بتر اس ت ک ه م دت تش نج بیش تر و در عی ن ح ال وضعیت قلب ی عروقی پایدارتــری ایجــاد کنــد. در حــال حاضــر داروهــای مختلفــی نظیــر تیوپنتــال، متوهگزیتــال، پروپوفــول و اتومیــدات بــرای ای ن منظ ور م ورد اس تفاده ق رار میگی رد و اث رات آنه ا ب ر ه ر دو پیام د ذک ر ش ده در مطالع ات متع ددی م ورد بررس ی قــرار گرفتــه اســت. از حــدود دو ســال قبــل چنــد مطالعــه روانپزشــکی اســتفاده از کتامیــن را بــرای القــای بیهوشــی درم ان ب ا الکتروش وک پیش نهاد کردن د )ب ا توج ه ب ه اث رات مس تقیم ض د افس ردگی ای ن دارو(. نتای ج اولی ه مطالع ات آنها نیــز بســیار رضایتبخــش بودهاســت. ابراهیــم دیازگرانــادوس و هم کاران در س ال 2011 در ی ک مطالع ه ب روی 17 بیم ار دچ ار افس ردگی م اژور مش اهده کردندک ه عای م افس ردگی در اف رادی ک ه ب رای انج ام درم ان ب ا الکتروش وک کتامی ن گرفت ه بودن د ب ه س رعت بهب ود پی دا کردهاس ت)1(. کاراناس تر و همــکاران در ســال 2011 در مطالعــه دیگــری اثــرات ضــد افس ردگی کتامی ن و تیوپنت ال در 42 نف ر بیم ار تح ت درم ان ب ا درم ان ب ا الکتروش وک مقایس ه کردن د. بیماران ی ک ه ب رای انج ام درم ان ب ا الکتروش وک کتامی ن گرفت ه بودن د نی از ب ه جلســات درمانــی کمتــری داشــته و نمرههــای بالاتــری در پرسشــنامه ارزیابــی افســردگی همیلتــون دریافــت کردنــد)2(در ایــن مطالعــه اثــر کتامیــن بــر وضعیــت قلبــی عروقــی و مــدت تشــنج بــا تیوپنتــال کــه رایجتریــن داروی بیهوشــی م ورد اس تفاده اس ت، م ورد مقایس ه ق رار میگی رد. در ص ورت مشــاهده نتایــج مثبــت و مفیــد کتامیــن در ایــن مطالعــه ،افزایــش ثبــات همودینامیــک در بیمــاران تحــت درمــان بــا الکتروش وک همزم ان ب ا افزای ش کارای ی درمان ی درم ان ب ا الکتروش وک عای د خواه د ش د ..
مواد و روشها
پ س از تایی د کمیت ه اخ اق دانش گاه عل وم پزش کی ای ران ای ن مطالع ه در بخ ش روانپزش کی بیمارس تان رس ول اک رم ته ران ب رروی بیم اران ب ا افس ردگی م اژور ک ه طب ق نظ ر روانپزش ک هم کار ط رح و ب ر مبن ای مقی اس افس ردگی ب ک کاندی د انج ام درم ان ب ا الکتروش وک باش ند انج ام گرف ت .حج م نمون ه ب ا ق درت مطالع ه 90% و آلف ا ی 05/0 تع داد
26 جفــت در نظــر گرفتــه شــد. ایــن بیمــاران بایــد از نظــر بیهوش ی نی ز اس کور ارزیاب ی جس مانی ) طبقهبن دی انجم ن بیهوش ی امری کا( کمت ر از 3 داش ته باش ند. محدودی ت س نی و جنس ی ب رای ورود ب ه مطالع ه وج ود نداش ت. بیماران ی ک ه بــرای انجــام درمــان بــا الکتروشــوک نوبــت بعــدی مراجعــه نک رده ی ا در ص ورت بس تری ش دن، رضای ت ب ه انج ام درم ان بــا الکتروشــوک داشــته باشــند از مطالعــه حــذف میشــوند .همچنیــن بــروز عارضــه تهدیــد کننــده حیــات در نوبــت اول درم ان ب ا الکتروش وک ک ه انج ام جلس ه دوم درمان ی را ملغ ی کنــد، باعــث خــروج بیمــار از مطالعــه میشــود. مداخــات درمانــی طبــق پروتــکل درمانــی بخــش روانپزشــکی، همــه بیم اران ب ا افس ردگی م اژور )ش امل بیم اران ای ن مطالع ه( ش ش جلس ه درم ان درم ان ب ا الکتروش وک بهص ورت ی ک روز در می ان )ی ا بهص ورت س ادهتر، روزه ای زوج بهم دت دو هفت ه( دریاف ت میکنن د. بیم اران ای ن مطالع ه ه م از همی ن رونــد پیــروی کــرده و مداخلــه در دو جلســه درمانــی آنهــا انج ام میش ود. تع داد 26 نف ر بیم ار ب ا افس ردگی م اژور ک ه کاندی د انج ام درم ان ب ا الکتروش وک باش ند، بص ورت تصادفی 13 نف ر در نوب ت اول تح ت اینداکش ن بیهوش ی ب ا کتامی ن و س پس در نوب ت بع دی تح ت اینداکش ن ب ا تیوپنت ال ق رار
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:53 IRST on Tuesday October 17th 2017

میگیرنــد. در 13 نفــر دیگــر توالــی داروهــای اینداکشــن بــر عکــس گــروه اول میباشــد. دوز کتامیــن 3/0 و دوز تیوپنتــال مــورد اســتفاده 2 میلیگــرم بــهازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن میباشــد. پــس از تعییــن گــروه مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از نوش تن 13 م ورد کتامی ن و13 م ورد نس دونال ب روی 62 کاغ ذ و انداخت ن هم ه 26 م ورد در کیس ه و برداش تن یـک کاغ ذ ب رای ه ر بیم ار توس ط دس تیار بیهوش ی هم کار ط رح انجــام میشــود )شــکل 1(.
الق ای بیهوش ی توس ط دس تیار بیهوش ی ب ا داروی م ورد نظ ر انجام میش ود. س پس درمان با الکتروش وک توس ط روانپزشک همــکار طــرح انجــام شــده و مــدت تشــنج ثبــت میگــردد.
مــدت تشــنج برحســب ثانیــه، فشــارخون سیســتولیک و دیاســتولیک برحســب میلیمتــر جیــوه و ضربــان قلــب برحس ب تع داد ضرب ه در دقیق ه و اش باع اکس یژن شـریانی برحســب درصــد بیــان شــدهاند .
در تم ام بیم اران قب ل از اینداکش ن، فش ارخون، ضرب ان قل ب و اش باع اکس یژن ش ریانی ب ا پال س اکس یمتری اندازهگی ری و ثب ت میش ود. ای ن متغیره ا بافاصل ه بع د از اینداکش ن و در دقایــق 1، 2، 4 و 10 و در نهایــت پــس از بههــوش آمــدن بیم اران نی ز اندازهگی ری ش ده و م ورد ارزیاب ی ق رار میگی رد.
فش ارخون بیم اران ب ا کاف فشارس نج اس تاندارد روی ب ازوی بیمــاران اندازهگیــری میشــود. ضربــان قلــب بــا اســتفاده از مانیتورینــگ الکتروکاردیوگــرام، اشــباع اکســیزن شــریانی بــا

جلسه دوم
نسدونال

گروه ١ ابتدا
کتامين (١٣نفر)
٢٦

کل

نفر
(
بيماران
٥٢
)
مورد

٢٦

کلقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید