4874565-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان 1394
5292161-59150

اداره بیهوشی در بیمار نادر مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تحت عمل جراحی لیپوم مغزی
پویا درخشان1*، سیدحسن کرباسی1،آزاده سخاوتی2
استادیار، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
دستیار بیهوشی، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام، بخش بیهوشی
1598979

تاریخ دریافت: 23/01/93 تاریخ بازبینی: 18/1/94 تاریخ پذیرش: 9/2/94چکیده
زمینـه و هـدف: بتـا تالاسـمی مـاژور سـندروم هماتولوژیـک ارثـی )اتوزومـال مغلـوب( اسـت. در بیهوشـی بیمـاران بـا تالاسـمی مـاژور مشـکات متعـددی از جملـه لوله گذاری تراشـه مشـکل، اختـالات خونریزی دهنـده و کاردیومیوپاتی ذکـر گردیده. در این گـزارش، بیماری با تالاسـمی ماژور کـه تحـت عمـل جراحـی لیپـوم مغزی قـرار گرفـت معرفی مـی گردد.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

معرفـی بیمـار: بیمار خانم 36 سـاله که مورد شـناخته شـده بتا تالاسـمی ماژورکه کاندیـد عمل جراحـی کرانیوتومی بهعلت لیپـوم داخل جمجمه بـود. به علـت بـد شـکلی شـدید در اسـتخوان های صـورت و فک فوقانـی لوله گذاری داخل تراشـه بیمار مشـکل بود. به همیـن دلیل لوله گذاری تراشـه بیمـار با لارنگوسـکوپ فیبر اپتیـک انجام گرفت .
بحـث و نتیجه گیـری: در بیمـاران تالاسـمی مـاژور به علـت هیپرتروفـی مغـز اسـتخوان، بیمـاران دچـار دفرمیته هـای فـک و صـورت و راه هوایـی فوقانـی هسـتند کـه در مـورد بیهوشـی آنها بایـد در نظـر گرفت .
واژه های کلیدی: لیپوم داخل مغزی، بتا تالاسمی ماژور، لوله گذاری داخل نای مشکل، اداره بیهوشی
مقدمه

نویسنده مسئول: پویا درخشان، استادیار، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی بیرجندایمیل: [email protected]
تالاسـمی یک بیماری هماتولوژیک ارثی )اتوزومال مغلوب( اسـت کـه بـا ایجاد جهش در هر مرحله از مسـیر بیان ژن گلوبین، منجر بهکاهـش تولیـد تترامرهای هموگلوبین میشـود)1(. بتا تالاسـمی مـاژور، زیر مجموعهای از بیماری تالاسـمی میباشـد کـه با ایجاد جهش در هر دو ژن بتا گلوبین منجر بهعدم ساخت هر دو زنجیره بتـا گلوبیـن در هموگلوبین میشـود و در نتیجه تجمـع نامتعادل زنجیرههـای شـدیدا نامحلـول آلفـا گلوبین در سـلولهای گلوبول قرمـز، منجربـه ایجـاد سـلولهای غیرطبیعـی گلوبول قرمز شـده کـه باعث تخریـب آنها در سیسـتم رتیکولواندوتلیال میشـود2)،1(.
آنمـی شـدید بـا وابسـتگی به انتقـال خون کـه ثانویه به نارسـایی مغز اسـتخوان اسـت، بزرگی کبد، طحال و اسـتخوان ) بهخصوص اسـتخوانهای فـک فوقانـی و تحتانـی صـورت کـه منجربـه ادارهراه هوایـی مشـکل در ایـن بیمـاران میشـود( کـه ثانویـه بـه خونسـازی غیرموثـر اسـت، اسـتعداد ابتـا بـه زخمهـای انتهای اندامهـا، عفونـت، اختـال رشـد، ابتـا بـه سـنگهای صفـراوی ،نارسـایی قلبـی با بـرونده بـالا از دیگر عائـم این بیماری اسـت .همچنیـن ایـن بیمـاران مسـتعد ابتـا بـه عـوارض مـازاد آهن در
82
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

مهدي مرجاني و همکاران
بـدن ثانویـه بـه ترانسـفوزیون خـون شـامل اختـالات زودرس آندوکریـن، سـیروز و کاردیومیوپاتـی میباشـند4),3(.
همچنیـن موارد دیگری از مشـکات بیهوشـی در ارتباط با سـندرم تالاسـمی مـاژور ماننـد ارگانومگالـی و اختـال انعقـادی در نتیجـه تروبوسـیتوپنی )ثانویـه بـه هیپراسپلنیسـم( و اختـالات کبـدی و کمبـود فاکتورهـای انعقـادی گـزارش شدهاسـت 6),5,2(.
معرفی بیمار
بیمـار خانـم 36 سـاله مورد شـناخته شـده بتا تالاسـمی مـاژور که با شـکایت سـردرد بههمـراه تهوع و اسـتفراغ کـه در طی یک هفته قبـل از مراجعـه شـدت یافتـه بـود و بـه درمانهـای دارویی پاسـخ نمـیداد با تشـخیص لیپومهای متعدد مغـزی کاندید عمل جراحی الکتیـو کرانیوتومی بود.
بیمـار تنهـا فرزند مبتـا به تالاسـمی مـاژور از یک خانواده هشـت نفـری اسـت کـه بیمـاری وی از سـن 8 ماهگـی بـا عایـم زردی طول کشـیده تشـخیص داده شـده بود، بیمار سـابقه عمل جراحی اسـپلنوکتومی در سن 7 سـالگی و عمل جراحی کوله سیستکتومی در سـن 25 سـالگی را میداد و تحت درمان با د اروهای ملوکسیکام ،کلسـیم، دفراسـیروکس )از سن 7 سالگی(، کلسـی تریول، آسپرین و آلندرورینـت بـود. نیـاز بیمار به ترانسـفوزیون خـون دوره ای هر 6 هفتـه 2 واحد خـون بود.
در ظاهـر بیمـار خانمـی ایکتریک، رنـگ پریده، جمجمـهی پهن و مکعبی شـکل، بـا قاعده بینی پهن، اسـتخوان پیشـانی و ماگزیلری برجسـته، دهـان کوچـک با ظاهری شـبیه مـوش خرما کـه بهعلت هیپرتروفـی شـدید مغـز اسـتخوان ماگزیلـری هـر دو راه بینـی مختصـری مسـدود بـود و محدودیـت در بـاز کـردن دهـان داشـت بهصورتـی کـه فاصلـه دندانهـای فوقانـی و تحتانـی در بـاز کـردن دهـان یـک و نیـم سـانتیمتر بود. بیمـار آخریـن واحد خـون خود را 4 هفتـه پیـش دریافـت کرده بـود. وزن بیمار 47 کیلـو گرم و قد ایشـان 156 سـانتیمتر بـود.
در ارزیابـی آزمایشـات: هموگلوبیـن=7/8، هماتوکریـت=4/62، پاکـت= 597000 در شـب قبـل از عمـل بـود کـه بعـد از گرفتـن دو واحـد خـون بـا آزمایشـات هموگلوبیـن= 8/01، هماتوکریـت=9/30، پاکـت=450000 بـه اتاق عمل انتقـال یافت.
بقیه آزمایشـات شـامل زمـان پروترومبیـن= )14(11/3-13/2ثانیه ،زمان ترومبوپاسـتین نسـبی= 32ثانیه)6/73-6/27(، نسبت نرمال بینالمللی=1/1، آهنسـرم= )41(5-28، فریتیـن= )133-51(028، اشـباع ترانس فریتین)=53 (15-45%.
تسـت ورزش بیمار طبیعی بود، در اکوکاردیوگرافی روز قبل از عمل فانکشـن سیسـتولی و دیاسـتولی هر دو طبیعی گزارش شـده بود و اختـال دریچهای دیده نشـد. برای بیمار از 48 سـاعت قبل از عمل 8 میلیگـرم دگزامتـازون دو بار در روز داخـل وریدی جهت کاهش ادم مغـزی و رانتیدیـن 150 میلیگـرم دوبـار در روز داخل وریدی و فنـی توییـن 125 میلیگـرم دوبـار در روز وریدی شـروع شـده بود.
بیمار درا تاق عمل تحت مانیتورینگهایا ستاندارد )الکتروکاردیوگرام ،فشارخون غیرتهاجمی،پالسا کسیمتری( )مونیتور سعادت مدلا لبرز دو( قرار گرفت. جهت انجام بیهوشی عمومی و لولهگذاری، ابتدا بیمار با ماسک و با 6 لیتر در دقیقه اکسیژن صد در صد بهمدت سه دقیقه پره اکسیژنه شد و سپس با تزریق وریدی فنتانیل 100 میکروگرم و پروپوفول 50 میلیگرم که جهت خوابآوری به بیمار تزریق شد بیهوشی آغاز گردید و سپس بیمار با ماسک تهویه شد. بعد از اطمینان از تهویه شدن ریههای بیمار با ماسک، با تزریق آترا کوریوم 25 میلیگرم و پروپوفول 70 میلیگرم القای بیهوشی ادامه یافت و بعد از 3 دقیقه بیمار با کمک لارنگوسکوپ فیبروپتیک از راه دهان پس از رد کردن تارهای صوتی و دیده شدن کارینا تحت لولهگذاری نای با لوله تراشه با قطر داخلی 7 میلیمتر از نوع فنردار قرار گرفت و لوله تراشه پس از اطمینان از محل آن توسط کاپنوگرافی و سمع دو طرفه قرینه ریهها در عدد 19 سانتیمتر ثابت شد.
نگهـداری بیهوشـی با انفوزیـون پروپوفول 75 میکروگـرم بهازای هـر کیلوگـرم وزن بیمـار در سـاعت و آتراکوریـوم 10 میلیگـرم هـر 30 دقیقـه و رمیفنتانیـل 2 میکروگـرم به ازای هـر کیلو گرم ادامـه یافـت و سـپس بیمـار تحـت عمـل جراحـی کرانیوتومـی قـرار گرفت.
قبـل ازشـروع عمـل جراحـی، بـرای بیمار کانالاسـیون شـریانی شـماره) 14گیـج( در شـریان تیبیالیـس خلفـی پای چـپ برای مانیتورینـگ مـداوم لحظـه ای فشـار خون شـریانی تعبیـه شـد همچنیـن جهـت مونیتوریـگ فشـار وریـد مرکـزی از وریـد سـاب کاویـن راسـت راه وریـد مرکـزی قـرار داده شـد. جهـت
بررسي اثر ترامادول در روند بیهوشي کتامین…
مونیتورینـگ خروجـی ادرار نیـز بـرای بیمـار کتتر فولی شـماره بحث
16 داخـل مثانـه قـرار داده شـد. هـدف از کنتـرل فشـارخون بیمـاران بـا تالاسـمی مـاژور و دیگـر هموگلوبینوپاتیهـا بهعلـت نگـهداری فشـار متوسـط شـریانی بیـن 80 تـا 100 میلی متـر مشـکات مختلفـی نیازمند بـه اعمـال جراحی مثل اسـپلنکتومی جیـوه قـرار داده شـد که جهت دسـتیابی بـه آن با تغییـرات نگه و اعمـال جراحـی اسـتخوانی گردننـد کـه بسـته بهشـدت دارنـده رمیفنتانیـل و پروپوفـول فشـارخون کنتـرل گردیـد. هموگلوبینوپاتـی عوارض متفاوت اسـت. از جمله مشـکات شـایع ،همپنیـن هدف فشـار وریـد مرکزی بین 5 تـا 10 میلیمتر جیوه هیپرتروفـی مغـز اسـتخوان ثانویه به خونسـازی شـدید اسـت که بـود کـه بـرای رسـیدن بـه آن سـرم نرمال سـالین داده میشـد منجربـه دفرمیتـی در تمـام اسـتخوانها از جملـه سـر و صـورت و در صـورت خونریـزی بـه بیمـار کیسـه خـون محتـوی گلبول میشـود )7,1(. دیگر مشـکات بیهوشـی در سـندرم تالاسـمی ماژور قرمـز فشـرده داده می شـد. هـدف حفـظ حجـم ادرار خروجـی شـامل ارگانومگالـی و اختـال انعقـادی )درنتیجـه تروبوسـیتوپنی ادرار 1 میلیلیتـر بـه ازای هـر کیلوگـرم در سـاعت تعییـن شـد .ناشـی از هیپراسپلنیسم و اختالات کبدی و اختال در فاکتورهای جهـت شـروع ترانسـفیوژن خـون به بیمـار هماتوکریـت هدف با انعقادی( اسـت.
توجـه بـه آنمـی مزمـن در بیمـار 25 در نظـر گرفتـه شـد که با البتـه در ایـن بیمـار اسـپلنکتومی در کودکـی انجام شـده بود و توجـه بـه وزن بیمـار حجـم قابـل تحمل بـرای خونریـزی 003 در آزمایشـات کبدی و انعقادی نشـانی از اختال دیده نمیشـد.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

میلیلیتـر در نظـر گرفتـه شـد. جهـت کاهـش فشـار مغـزی مـورد دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، شناسـایی بیمـاران 200 سیسـی مانیتـول 20 درصـد تزریـق شـد و 8 میلیگـرم تالاسـمی مـاژور بـا راه هوایی مشـکل اسـت، کـه میتوانـد اداره دگزامتـازون جهـت کاهـش ادم مغز و 150 میلیگـرم رانیتیدین راه هوایـی را طـی بیهوشـی بـا مشـکل مواجـه کنـد. در صورتی جهـت جلوگیـری از زخم استرسـی معـده تزریق شـد. همچنین کـه ارزیابی و معاینه نشـان دهنده راه هوایی مشـکل باشـد یکی در طـول عمـل جراحی فشـار انتهـای بازدمی دی اکسـید کربن از روش هـای مـورد توصیه قرار گرفته، اسـتفاده از لارنگوسـکوپ و کاپنوگرافـی بـا هـدف حفظ دی اکسـید کربن انتهـای بازدمی فیبروپتیـک اسـت. لوله گذاری تراشـه با ایـن روش از راه دهانی 30 تـا 35 انجـام می شـد. تنفـس بیمـار بـا مـد تهویـه با فشـار و بینـی، در هـر دو حالـت بیدار همراه با آرام بخشـی و یا بیهوش مثبـت متنـاوب و حجـم تنفسـی 350 میلیلیتر و تعـداد تنفس قابـل انجام اسـت )8-11(.
12 تـا در دقیقـه ادامـه یافت. در مـورد این بیمـار نیز، بهعلت هیپرتروفی اسـتخوان ماگزیلری که عمـل جراحـی بیمـار 120 دقیقـه بـه طـول انجامیـد کـه منجربـه درجاتـی از انسـداد در راه هوایی بینی شـده بـود و بهعاوه بهعلـت ضخامـت بـالا اسـتخوان جمجمـه یکـی از مشـکات عـدم توانایـی بیمـار در باز کردن دهـان و دندانهـای فوقانی برآمده اساسـی در عمـل جراحـی بـرش اسـتخوان جمجمـه و انجـام همچنیـن بـا توجه بـه احتمـال شکسـتگیهای قائـده جمجمه در کرانیوتومـی بـود. در ایـن مـدت 1200 سی سـی خـون ریـزی بیماران تالاسـمی مـاژور، لوله گـذاری با لارنگوسـکوب فیبروپتیک و بـه ازای آن 2500 سیسـی سـرم نرمـال سـالین 9/0% از راه دهـان انجـام شـد. در لارنگوسـکوپی فیبـر اپتیک بـرای اینکه بههمـراه دو واحـد خـون کـراس مـچ شـده تزریـق شـد .همـکاری بیمـار بهدسـت آید ممکن اسـت از سـداتیوهای وریدی و بـرون ده ادراری بیمـار در انتهـای عمـل 250 میلیلیتـر بـود. یا بی حسـیهای موضعی اسـتفاده شـود که در این مـورد روشهای بیمـار در انتهـای عمـل در حالـت بیـدار اکسـتیوب شـد و بـه متعـددی از جملـه اسـتفاده از رمیفنتانیـل و دکسـمتدومیدین بخـش مراقبت هـای ویـژه منتقـل شـد هوشـیاری و بیـداری و فنتانیـل ذکـر شدهاسـت. اسـتفاده از بیحسـی در راه هوایـی کامـل بیمـار در عـرض 4 سـاعت پـس از عمل جراحـی بهوجود فوقانـی، مثل اسـپری لیدوکایین جهت بیحسـی در اطـراف لوزهها آمـد و روز بعـد از بخـش مراقبتهـای ویـژه خـارج گردیـد. و اسـتفاده از بلـوک اعصـاب سـوپریورلارنژیال و ترانـس تراکیال نیز در حیـن انجـام لارنگوسـوپی با فیبراپتیـک کمک کنندهاسـت. در

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان 4931
84
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

مهدي مرجاني و همکاران

عکس 1: وضعیت دهان و فک و دندانهای بیمار

عکس2: CT و MRI بیمار که لیپوم و زخامت جمجمه و تنگی کانال بینی را نشان میدهند.
بیمـار مـورد بحث، بهعلت عـدم همکاری بیمار برای لارنگوسـکوپی فیبراپتیـک و اطمینـان از توانایی در تهویه بیمار بعـد از تزریق اولیه پروپوفـول تصمیـم بـه القا بیهوشـی و تزریق شـل کننـده عضانی گرفتـه شـد تا انجام لارگوسـکوپی با فیبر اپتیک تسـهیل گـردد)21-41(. بسـیاری از مطالعات انجام شـده نشـان میدهد که پیشآگاهی بیمارانـی کـه تحت لارنگوسـکوپی مسـتقیم، لولـه گذاری شـدهاند نسـبت به کسـانی کـه با کمـک فیبروپتیـک لولهگذاری شـدهاند با هـم چنـدان تفاوتـی ندارند، ولی لارنگوسـکوپی مسـتقیم در برخی مـوارد همچون بیمار مـا غیرممکن اسـت )51(.
جراحـی در بیمـاران مبتا به بتا تالاسـمی ماژور بهویـژه جراحی بر روی اسـتخوانهای هیپرتروفـی و رشـد یافته این بیمـاران میتواند مسـبب خون ریزیهـای شـدید حین عمل شـود کـه در مـورد این بیمـار، کرانیوتومـی )بـر روی جمجمـهی ضخامـت یافتـه( صـورت گرفـت. بنابرایـن رزرو خـون در اعمـال جراحـی این بیمـاران امری بدیهـی و ضروری اسـت. در مطالعات قبلی بـر روی اداره این بیماران اسـتفاده از هیپوتنشـن کنترلـه مخصوصـا بـا رمیفنتانیـل توصیه شدهاسـت کـه البتـه در ایـن بیمار نیز همیـن روش انجام شـد و در کنتـرل خونریزی موثـر واقع گردیـد 7,16),5,4(.
لیپومهـای داخـل مغزی بسـیار نادرند. در گزارشهای قبلی فیشـر بین همیسـفرها شـایعترین محل آنها بوده. اکثر مواقـع این تمورها نیـاز به جراحـی ندارند چـون بیشـتربهصورت یافتـهای تصادفی در “ام آر آی” و یا “سـی تی اسـکن” مغزی بیماران کشـف میشـوند .عمـل جراحـی بـرای بیمارانـی کـه عا متدار شـده باشـند و حجم لیپوم آن قدر بزرگ شـده باشـد که اثر فشـاری داخل مغزی داشـته باشـد درنظـر گرفته میشـود. بیمـار ما نیـز دو توده لیپـوم با حجم بـزرگ و اثـرات فشـاری و عایـم مشـخص داشـت. البته تـا بهحال مـوردی از نحـوه اداره بیهوشـی در بیمـاران لیپـوم مغـزی گـزارش نشدهاسـت ولـی بهنظـر میرسـد روش معمـول بیهوشـی کـه برای اداره سـایر تمورهای مغزی اسـتفاده میشـود در این موارد نیز قابل انجام است)71-91(.
بهعنـوان یـک نتیجهگیـری در بیماران مبتا به تالاسـمی مـاژور با توجـه بـه درگیری اسـتخوانهای صـورت و اداره راه هوایی مشـکل ، لولهگذاری با لارنگوسـکوپ فیبروپتیک میتواند روش مفید و بدون عارضـهای باشـد و بایـد همچنیـن در نظـر داشـت که ایـن بیماران بـا توجـه بـه مشـکات همـراه بـا ایـن سـندروم در طـی عملهای جراحـی مسـتعد مشـکات دیگـری نیـز میباشـند که میبایسـت توجهـات لازم قبـل و حیـن جراحی در ایـن بیماران صـورت گیرد.
Dent.2012;36(3):301-8.
PatanePS,SellBA,MahlaME.Awakefiberopticendobronchial intubation. Journal of cardiothoracic anesthesia.1990;4(2):229-31.
PuchnerW,EggerP,PühringerF,LöckingerA,ObwegeserJ,GombotzH.Evaluationofremifentanilassingledrugforawakefiberopticintubation.Actaanaesthesiologicascandinavica.2002;46(4):350-4.
PuchnerW,ObwegeserJ,PühringerF.Useofremifentanilforawakefiberopticintubationinamorbidlyobesepatientwithsevereinflammationoftheneck.Actaanaesthesiologicascandinavica.2002;46(4):473-6.
ReasonerDK,WarnerDS,ToddMM,HuntSW,
KirchnerJ.Acomparisonofanesthetictechniquesforawakeintubationinneurosurgicalpatients.Journalofneurosurgicalanesthesiology.1995;7(2):94-9.
WatersJH,LukauskieneE,AndersonME.IntraoperativebloodsalvageduringCesareandeliveryinapatientwithβthalassemiaintermedia.Anesthesia&Analgesia.2003;97(6):1808-9.
TruwitCL,BarkovichAJ.Pathogenesisofintracraniallipoma:anMRstudyin42patients.AJRAmericanjournalofroentgenology.1990;155(4):855-64.
YildizH,HakyemezB,KorogluM,YesildagA,BaykalB.Intracraniallipomas:importanceoflocalization.Neuroradiology.2006;48(1):1-7.
YilmazN,UnalO,KiymazN,YilmazC,EtlikO.Intracraniallipomas—aclinicalstudy.Clinicalneurologyandneurosurgery.2006;108(4):363-8.

بررسي اثر ترامادول در روند بیهوشي کتامین…
References
RundD,RachmilewitzE.β-Thalassemia.NewEnglandJournalofMedicine.2005;353(11):113546.
TakeshitaK.Thalassemia,Beta.Medicine.2006;1(2):1-11.
WareR,FilstonH.Surgicalmanagementofchildrenwithhemoglobinopathies.TheSurgicalclinicsofNorthAmerica.1992;72(6):1223-36.
WayneAS,ZelicofSB,SledgeCB.TotalHipArthroplastyin[beta]-Thalassemia:CaseReportandReviewoftheLiterature.Clinicalorthopaedicsandrelatedresearch.1993;294(33):149-54.
KitohT,TanakaS,OnoK,HasegawaJ,OtagiriT.Anestheticmanagementofapatientwithβ-thalassemiaintermediaundergoingsplenectomy:acasereport.Journalofanesthesia.2005;19(3):252-6.
GuptaN,KaurS,GoilaA,PawarM.AnaestheticmanagementofapatientwithEisenmengersyndromeandβ-thalassemiamajorforsplenectomy.
Indianjournalofanaesthesia.2011;55(2):187.
FirthPG.Anesthesiaandhemoglobinopathies.Anesthesiologyclinics.2009;27(2):321-36.
MakP,OoiR.Submentalintubationinapatientwithbeta-thalassaemiamajorundergoingelectivemaxillaryandmandibularosteotomies.Britishjournalofanaesthesia.2002;88(2):288-91.
BenumofJL.Managementofthedifficultadultairway.Withspecialemphasisonawaketrachealintubation.Anesthesiology.1991;75(6):1087-110.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

FuchsG,SchwarzG,BaumgartnerA,KaltenböckF,Voit-AugustinH,PlaninzW.Fiberopticintubationin327neurosurgicalpatientswithlesionsofthecervicalspine.Journalofneurosurgicalanesthesiology..6-11:)1(11;9991
HattabF.PeriodontalConditionandOrofacialChangesinPatientswithThalassemiaMajor:A
ClinicalandRadiographicOverview.JClinPediatr 1394 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان
Anesthesia management in rare case of beta thalassemia major patient under craniotomy for intracranial lipomas
Pouya Derakhshan*1, Seyed Hasan Karbasi1, Azadeh Sekhavati2
Asssistant professor of Anesthesiology, Imam Reza hospital, Birjand University of Medical Sciences.
Resident of Anesthesiology, Imam Reza hospital, Birjand University of Medical Sciences.
AbStRAct

Aim and background: Betathalassemiamajorisahematologicautosomalrecessivesyndrome.Manyanestheticproblemswerenotedinthesepatientslikedifficultintubation,coagulopathiesandcardiomyopathies.Inthiscasereport,wedescribeapatientwithBetathalassemiamajorandintracraniallipoma.
00Summer
2015, Vol 5, NO 4
86

Summerقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید