4371127-50799

مقـاله پژوهشـی
5469068346474

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان 1394
بررسی عوامل موثر در بروز تشنج محیطی در بیماران تحت درمان با الکتروشوک درمانی از دیدگاه بیهوشی
محمد حقیقی1*، طاهره چاووشی2، سمانه غظنفر تهران2، گیتا خانجانیان2، ربابه سلیمانی3، مونا نعمت الهی2، سمیرا میرزابابایی4، بتول منتظری4
دانشیار و عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات گروه بیهوشی
دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
استادیار وعضو هیات علمی گروه روانپزشکی
پرستار اطاق شوک بیمارستان شفا
-51316226979

تاریخ دریافت: 7/1/94تاریخ بازبینی: 28/1/94تاریخ پذیرش: 11/2/94چکیده
زمینـه و هـدف: الکتروشـوک درمانـی) ECT( یکـی از سـریعترین و موثرتریـن درمانها برای اختلالات سـایکوتیک شـدید میباشـد. هـدف از انجام ایـن مطالعـه بررسـی اثـر سـن، نوع بیمـاری و داروهـای مصرفی بر مدت تشـنج ناشـی از الکتروشـوک درمانی میباشـد.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روش ها: 123 بیمار وارد مطالعه شـدند. بیماران براسـاس سـن، نـوع بیماری و نوع داروهای مصرفی )ضد افسـردگی، ضد سـایکوز و یا ترکیبی از ایـن دو دارو( از نظـر قـرار گرفتـن در جلسـات درمانـی اول تـا ششـم، از نظـر زمـان تشـنج مورد بررسـی قـرار گرفتند. اثر ایـن متغیرها بـرروی مدت تشـنج در گروههای مورد مطالعه بررسـی شـد. مدت زمان تشـنج برحسـب ثانیه و براسـاس الکتروانسـفالوگرام و تشـنج بالینی تونیک کلونیک در بیمار محاسـبه شـد و زمانهـا ثبـت گردید و موارد موفقیت و یا شکسـت )براسـاس زمان تشـنج کمتـر از 20 ثانیـه( ثبت گردید.
یافتهها: در بررسی روند تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف )شش جلسه( براساس جنس تفاوت آماری معنیداری در بین مردان و زنان دیده نشد) 25/0=P(. در مطالعه انجام شده تفاوت آماری معنیداری در سیر تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف در بین بیماران با سنین کمتر از 40 سال و بالای 40 سال دیده نشد) 45/0=P(. همچنین تفاوت آماری معنیداری از نظر مدت تشنج در بین بیماران با تشخیص سایکوز و اختلالات خلقی و نیز در بین بیماران با مصرف داروهای آنتی سایکوز و آنتی سایکوز و ضدافسردگی وجود نداشت) 38/0=P( و) 14/0=P(.
نتیجه گیری: شناخت و آگاهی از بیمارانی که تحت درمان الکترو شوک درمانی قرار میگیرند بههمراه درمانهای دارویی که برای این بیماران تجویز میشود و نوع داروی بیهوشی مورد نظر و تعداد جلسات الکتروشوک درمانی همگی بهعنوان مواردی هستند که میتوانند سیر درمانی موثر را در الکتروشوک درمانی تحت تاثیر قرار بدهند که آگاهی و شناخت صحیح از این مولفهها به سیر درمانی در این بیماران کمک خواهد نمود.
واژههای کلیدی: الکتروشوک درمانی، زمان تشنج، موفقیت
مقدمه
217390-2685

نویسنده مسئول: محمد حقیقی، عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات گروه بیهوشی
[email protected] :ایمیل
الکتروشـوک درمانـی یکـی از سـریعترین و موثرتریـن درمانهـا برای اختلالات سـایکوتیک شـدید میباشـد. اسـتفاده مناسـب از الکتروشـوک درمانـی به مـواردی مانند نوع بیماری روانپزشـکی و چگونگـی تشـخیص روانپزشـک جهـت ادامـه درمـان بیمار با الکتروشـوک درمانـی مرتبـط اسـت)1-4(. درمـان مـواردی ماننـد کاتاتونیـک اسـکیزو فرنـی و یـا اختـلالات خلقـی دو قطبـی و افسـردگی اساسـی، سـایکوز پس از حاملگی، سـندرم نورولپتیک بدخیـم همگـی از موارد اندیکاسـیون تجویز الکتروشـوک درمانی میباشـند)5-8( از نکاتـی کـه در رونـد درمـان بـا الکتروشـوک درمانـی دارای اهمیـت اسـت تشـنج موثـری اسـت کـه توسـط دسـتگاه و بهصـورت تونیـک و کلونیـک در بیمـار تحـت درمـان بـا الکتروشـوک درمانـی ایجـاد میشـود. در ایـن جریـان حـد اقـل زمـان مناسـب بـرای آنکـه تشـنج دارای خـواص درمانـی باشـد را 20 ثانیـه تشـنج قابـل رویـت )و یـا 35 ثانیـه تشـنجات قابـل ثبـت در الکتروانسـفالوگرام()8-01( ذکـر نمودهانـد. بیمـاران بهصـورت معمـول با درصد مشـخصی از انرژی تحویل داده شـده بـه بیمـار توسـط دسـتگاه تایمتـرون 4 تشـنج میکننـد البتـه آسـتانه تشـنج بـه عوامـل متعددی نیـز در ایـن جریان بسـتگی دارد کـه شـامل سـن بیمـاران، تعـداد دوره درمانـی، داروهـای روانپزشـکی ماننـد بنزودیازپیـن، داروهـای بیهوشـی میباشـد .بنابرایـن برخـی از مطالعـات بـا اسـتفاده از برخـی اسـتراتژیها در جهـت بهبـود وضعیـت کیفی الکتروشـوک درمانـی برآمدهاند ماننـد اسـتفاده از داروهـای آنتـی دپرسـانت، رمیفنتانیـل تهویه بیـش از حـد بیمـاران کـه با بهبـود وضعیـت ایجاد تشـنج همراه میباشـند)11,3-51( لـذا هـدف از انجـام ایـن مطالعـه کـه بهعنـوان یکـی از چالشهـای پیـش روی تیـم الکتروشـوک درمانی مطرح اسـت آن میباشـد کـه آیـا بیمـاران تحـت درمـان بهمیـزان مناسـبی از نظـر میـزان انـرژی تحویل داده شـده در یک جلسـه و یـا بـا در نظرگیـری کل زمان تشـنج ایجاد شـده طی جلسـات برنامهریـزی شـده دسترسـی مییابنـد و یا خیـر؟ و در عین حال میـزان موفقیـت و یـا شکسـت در ایـن روش چـه میـزان اسـت؟ تفاوتـی کـه مطالعـه پیـشرو با سـایر مطالعـات دارد آنسـت که برخـلاف مطالعـات قبلـی کـه در خصـوص آسـتانه تشـنج کار می کردهانـد ایـن مطالعـه روی موثـر بـودن میزان تشـنج در فرد و براسـاس جنـس و نـوع بیمـاری همـراه و نـوع داروی مصرفـی توسـط بیمـار طی جلسـات درمانی مـورد نظر برنامه ریزی شـده
است9,15),8,1(.
مواد و روشها
پـس از تصویـب پیشنویـس مطالعـه و تاییـد آن توسـط کمیته تحقیقـات بیهوشـی و اخـذ رضایتنامـه کتبی از بیمـاران پس از توضیحـات لازم و کافـی درخصـوص این مطالعه مراحـل مطالعه بهصـورت ذیـل انجام شـد:
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

ایـن مطالعـه بهصـورت یـک مطالعـه آیندهنگر در طی شـش ماه در بیمارسـتان شـفاء شهر رشـت در سـالهای 94–93 بهصورت الکتیـوو یـا اورژانـس، انجـام گردیـد و تمامـی بیمـاران ،06-81 سـاله بـا تشـخیص اسـکیزوفرنی حـاد و یـا مزمـن، اپیزودهـای افسـردگی شـدید بهعنـوان بخشـی از اختلال افسـردگی شـدید یـا اختـلال دوقطبـی کـه توسـط روانپزشـک و بهوسـیله معیـار DSM-IV-TR تشـخیص داده شـده بودنـد وارد مطالعه شـدند .لـذا حجم نمونه شـامل تمام مـواردی از بیماران بـود که در مدت زمانـی فوقالذکـر شایسـتگی لازم بـرای ورود در مطالعـه را پیـدا مینمودنـد. همـه بیماران روز قبـل از الکتروشـوک درمانی تحت ارزیابـی قـرار گرفتنـد. معیارهـای عـدم ورود بـه مطالعه شـامل: سـابقه )بیمـاران بـا طبقهبنـدی انجمـن بیهوشـی امریـکا 3)و4(، فشـارخون کنترل نشـده بود. بیماران از شـب قبل از الکتروشوک درمانی، از خوردن غذاهای جامد، منع شـدند و میتوانسـتند تا 2 سـاعت قبل از الکتروشـوک درمانی مایعات شـفاف مصرف کنند .در بـدو ورود بـه اتاق شـوک پـس از گرفتـن رگ محیطی، تجویز نرمال سـالین بهمیزان 5-10 سـی سـی بر کیلوگرم شـروع شـد و پـس از اعمـال مانیتورینگهـای نـوار قلب، پالس اکسـیمتری ،فشـارخون )توسـط دسـتگاه مانیتورنگ سـعادت( همه بیماران با اکسـیژن 100% بـرای 3 دقیقه پره اکسـیژنه شـدند. پـس از پره مدیکیشـن با آتروپین )دیکاترو، شـرکت کاسـپین تامین، رشت-ایـران( ،02/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم القاء بیهوشـی بـا تیوپنتال سـدیم )روتکـس مدیکا سـاخت آلمـان( 5 میلیگرم بـر کیلوگرم و سوکسـینیل کولیـن )شـرکت کاسـپین تامیـن، رشـت-ایران( ،5/0 میلیگـرم بـر کیلوگـرم انجـام گردید. مقـدار انـرژی لازم به بیمـار توسـط دسـتگاه تایمتـرون 4 داده شـد. فرکانـس و پهنای باند ایجاد شـده توسـط دسـتگاه و بهصورت اولیه توسـط کارخانه تنظیـم شـده بـود و ما بـرای ایجـاد تشـنج در بیمـار دخالتی در مدهـای دسـتگاه ندادیـم. درصـد انـرژی براسـاس قانـون سـن بیمـار تقسـیم بر دو محاسـبه شـد و براسـاس میلـی کلمب ثبت میشـد. بـرای هـر بیمـار براسـاس جلسـات شـماره 6-1 جداول مـورد نظـر تکمیـل شـد. در صورت نیـاز بـه افزایش انـرژی پس از درمـان اولیـه 5% بهمیـزان اولیه محاسـبه دز لازم اضافه کردیم تـا بـه سـطح انـرژی لازم بـرای تشـنج دسـت مییافتیـم. مـدت زمان تشـنج برحسـب ثانیه و براساس الکتروانسـفالوگرام و تشنج بالینـی تونیـک کلونیـک در بیمـار محاسـبه شـد و زمانهـا ثبت گردیـد و مـوارد موفقیـت و یـا شکسـت )براسـاس زمـان تشـنج کمتـر از 20 ثانیـه( در هـر جلسـه از درمـان ثبت گردیـد. پس از اتمـام الکتروشـوک درمانـی، بیماران بـه ریکاوری منتقل شـده و در ریـکاوری تحـت مانیتورینگهـای نوار قلب، فشـارخون، پالس اکسـیمتری قـرار گرفتنـد و از طریق ماسـک صورتـی 4-5 لیتر بـر دقیقـه اکسـیژن 100% دریافـت کردنـد. در صـورت وجـود آژیتاسـیون، بـه بیمـاران میدازولام تزریق شـد و بیماران توسـط متخصـص بیهوشـی از ریـکاوری ترخیـص شـدند. فاکتورهـای دموگرافیـک مثل: سـن، جنـس، وزن، نوع بیمـاری، دوره بیماری ثبـت گردیـد فشـارخون، ضربـان قلـب، درصـد اشـباع اکسـیژن قبـل از القـاء بیهوشـی، بلافاصلـه پـس از اقدام به شـوک درمانی و در ریـکاوری ثبـت شـد. طول مدت تشـنج و زمان بیدار شـدن )از زمـان اتمـام الکتروشـوک درمانی تـا اجرای کامل دسـتورات( ثبـت شـد. هزینـه پرسـنلی طرح توسـط مجـری طـرح پرداخت
جدول شماره1: بررسی مشخصات دموگرافیک بیماران تحت الکتروشوک درمانی مورد مطالعه
درصد تعداد متغیر
57/8 85 مرد جنسیت
52/2 62 زن 57/8 85 کمتر یا مساوی 40 سال رده سنی
42/2 62 بیشتر از 40 سال 38/55±10/8 سن )سال( 53/7 79 سایکوز- اسکیزوفرنی تشخیص بیماری
46/3 68 افسردگی– اختلالات خلقی 43/4 62 آنتی سایکوتیک گروه دارویی مورد استفاده
56/6 81 آنتی سایکوتیک+آنتی دپریشن شـد و بـا توجه بـه اینکه هیـچ تداخلـی از جملـه داروی اضافه یا اقـدام اضافـه بـر درمان بـرای بیماران انجام نشـد هزینـهای برای بیمـار مطـرح نبود.
یافتهها
تحقیـق روی 147 بیمـار مراجعـه کننـده در طـی شـش مـاه در بیمارسـتان شـفاء شـهر رشـت در سـالهای 94–93 بهصـورت الکتیـوو یـا اورژانـس، انجـام پذیرفـت. از میـان 147 بیمـار ،41 بیمـار بهعلت عـدم همکاری و انصـراف از ادامه درمـان از مطالعه خـارج شـدند و 123 بیمـار بررسـی شـدند. اطلاعـات مربـوط به سـن بیمـاران، تشـخیص بیمـاری و داروهـای مصرفـی در ادامـه آمدهاسـت )جـدول1( در بررسـی رونـد تغییـرات میانگین مدت زمـان تشـنج در جلسـات مختلـف )شـش جلسـه( براسـاس جنـس تفـاوت آمـاری معنـیداری در بیـن مـردان و زنـان دیده نمیشـود) 25/0=P()نمـودار1( بـا اسـتفاده از آزمـون مقایسـه میانگیـن دادههـای تکرارشـونده براسـاس سـن مشـخص گردید تفـاوت آمـاری معنیداری در سـیر تغییرات میانگیـن مدت زمان تشـنج در جلسـات مختلـف )شـش جلسـه( در بیـن بیمـاران بـا سـنین کمتـر از 40 سـال و بـالای 40 سـال دیـده نمیشـود 0/45)P=()نمـودار2(. بـا اسـتفاده از آزمـون مقایسـه میانگیـن دادههـای تکـرار شـونده براسـاس نـوع بیمـاری مشـخص گردید تفـاوت آمـاری معنیداری در سـیر تغییرات میانگیـن مدت زمان تشـنج در جلسـات مختلـف )شـش جلسـه( در بیـن بیمـاران بـا تشـخیص بیماری سـایکوز و اسـکیزوفرنی با بیماران با تشـخیص بیماری افسـردگی و اختـلالات خلقی دیده نمیشـود) 38/0=P()نمـودار3( بـا اسـتفاده از آزمـون مقایسـه میانگیـن دادههـای تکرار شـونده مشـخص گردید تفـاوت آماری معنیداری در سـیر تغییـرات میانگین مدت زمان تشـنج در جلسـات مختلف )شـش جلسـه( در بین بیمـاران مصرف کننده داروهای آنتیسـایکوتیک )شـامل کلرپرومازیـن، هالوپریـدول، تیوریدازیـن، رسـپریدون ،الانزاپیـن( بـا بیماران مصـرف کننـده داروهای آنتی سـایکوتیک بههمراه داروهای ضد افسـردگی شـامل )سـیتالوپرام، فلوکستین و سـرترالین( دیـده نمیشـود) 14/0=P()نمـودار4(.

نمودار شماره 1: مقایسه سیر تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف در بیماران تحت الکتروشوک درمانی مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
بحث
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

ایـن مطالعـه نشـان داد کـه عواملـی ماننـد نـوع بیمـاری و نـوع داروی مصرفـی و رده سـنی و جنـس بیمـاران بهعنـوان عوامـل مداخلهگـر قـادر نیسـتند بهعنـوان عوامـل موثـر در موفقیـت یـا شکسـت حیـن الکتروشـوک درمانی موثـر باشـند. همانطور که در سـوال مطالعـه بیـان شـد هـدف از انجـام ایـن مطالعـه پیـدا کـردن علـت موارد شکسـت در طـی انجـام الکتروشـوک درمانی بودهاسـت. کـه خـواه بهصـورت عدم تشـنج و یـا تشـنج بهمقدار ناکافـی بودهاسـت. مطالعاتـی کـه نشـان میدادند عواملـی مانند داروهـای بیهوشـی مانند متوهگزیتال و یـا پروپوفول بتوانند روی کیفیـت تشـنج تاثیـر بنهند. ایـن مطالعه همچنین نشـان داد که پروپوفـول در مقایسـه بـا متوهگزیتـال داروی مناسـب و سـالمی جهـت انجـام الکتروشـوک درمانـی میباشـد)61( در مطالعـهای کـه توسـط هوتـن و همـکاران در سـال 2008 و در قالـب یـک مطالعـه مـروری و ایـن مطالعـه در سـه ترایـال مختلـف صـورت گرفـت مشـخص شـد کـه داروهـای بیهوشـی هنگامـی کـه در مقایسـه بـا هم قـرار میگیرنـد، متوهگزیتـال بیـش از پروپوفول قـادر بـه طولانی کـردن میانگیـن مدت زمـان تشـنج خواهد بود امـا در مقایسـه بـا رمیفنتانیـل بهعنـوان یـک مخدر فـوق کوتاه اثـر تفـاوت بـارزی را نشـان نـداد)71,51( در مطالعـهای که توسـط لیسـانبی صـورت گرفت مقالـهای را ارایـه نمود که میـزان انرژی دسـتگاه برحسـب میلـی کلمـب در بیمـاران بـا سـن بـالا حیـن درمـان از حداکثـر تـوان دسـتگاههای معمـول نیـز بیشـتر بـوده اسـت .840 میلـی کلمـب در برابـر 504 میلـی کلمـب حداکثـر تـوان خروجـی معمولـی دسـتگاه تایمترون اسـت .

نمودار شماره2: مقایسه سیر تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف در بیماران تحت الکتروشوک درمانی مورد مطالعه به تفکیک ردههای سنی
ایـن دسـته از بیماران سـابقهای از داروهـای بنزو دیازپیـن را نیز حیـن الکتروشـوک درمانی ذکـر می کردهانـد. از دیگـر مطالعاتی کـه بـه بیـان افزایـش آسـتانه تشـنج در بیمـاران اشـاره کردهاند مطالعـه آقـای وایـد بودهاسـت کـه بـا بـالا رفتـن تعداد جلسـات الکتروشـوک درمانی آسـتانه تشـنج بالا رفته و پس از گذشـت 6 مـاه از قطـع الکتروشـوک درمانـی بـه حد پایـه باز میگـردد)81,8( یکـی از مطالعاتـی کـه توسـط گـزداک در 2007 صـورت گرفت و بـا مطالعـه مـا نیـز هماهنگ بودهاسـت بهنقـش عواملـی مانند سـن و تیتراسـیون تحویـل انـرژی بـر روی ایـدهآل سـازی دوز تشـنج پرداختهاسـت)4(. براسـاس مطالعه حاضر براسـاس بررسی تاثیـر عامـل سـن روی مدت زمان تشـنج مشـخص گردید که در هـر دو گروه سـنی بالاتـر و پایینتر از 40 سـال بـا افزایش تعداد جلسـات مـدت زمـان تشـنج افزایـش یافتهاسـت بـدون آنکـه شـاهد تاثیـری خاص روی آسـتانه تشـنج باشیم)شـکل-2(.
یکـی از مـواردی کـه ایـن مطالعـه را از بسـیاری از مطالعـات متفـاوت میسـازد بررسـی مجموعه عواملـی مانند جنس، سـن ،نـوع بیمـاری و نـوع داروهـای مصرفـی و تاثیـر آن روی بیمـارن تحـت درمـان بـا الکتروشـوک درمانـی میباشـد. در مطالعـهای کـه توسـط بایلیـن انجام شـده توجه بـر روی مواردی بودهاسـت کـه بـر روی بهبـود کیفیـت تشـنج تاثیـر داشـته اسـت. افزایش سـن بیمـاران باعث کاهـش کیفیت تشـنج در این بیماران شـده اسـت. در صورت اسـتفاده همزمـان ترکیبات بنـزو دیازپین اقدام بـه اسـتفاده از فلومازنیـل بهعنـوان انتاگونیسـت بنـزو دیازپینها نمـوده اسـت و معتقـد بودهاسـت کـه ایـن کار با بهبـود وضعیت تشـنج همراه خواهـد بود)31,11( البتـه در مطالعه حاضـر با افزایش سـن بیمـاران شـاهد تغییـرات بـارزی در مدت زمان تشـنج موثر

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

نمودار شماره 3: مقایسه سیر تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف در بیماران تحت الکتروشوک درمانی مورد مطالعه به تفکیک تشخیص بیماری

نمودار شماره 4: مقایسه سیر تغییرات میانگین مدت زمان تشنج در جلسات مختلف در بیماران تحت الکتروشوک درمانی مورد مطالعه به تفکیک نوع داروی مصرفی
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

نبودهایـم. و در واقـع براسـاس بررسـی بهعمـل آمـده مصـرف دو گروه دارویی وسـیع که شـامل آنتی سـایکوتیک و آنتی دپرسانت نیـز بودهاسـت تفاوت قابـل ملاحظهای را در موفقیت تشـنج بیان ننمودهانـد. در مطالعـهای کـه توسـط ناقـوب مـورد بررسـی قرار گرفـت تاثیـر داروهایی ماننـد کاربامازپین، لاموتریژیـن، والپروات سـدیم را مـورد بررسـی قـرار میدهـد کـه بهعنـوان مهارکننـده تشـنج مطـرح میشـوند)91(. آنچـه در مطالعـه حاضـر و براسـاس انـواع داروهـای مصرفـی بهعمـل آمـد در بیمـاران مـا مصـرف داروهـای فـوق الذکـر وجـود نداشـته و یـا بسـیار در حـد ناچیز بودهاسـت کـه در تقسـیم بندیها قـرار نگرفت و از ایـن نقطه نظر میتـوان بـه ضعـف ایـن مطالعـه اشـاره نمـود. در واقـع داروهای آنتـی سـایکوز نـه تنها وضع تشـنج را بدتـر نمیکنند کـه قادرند در کیفیـت تشـنج اثـرات مفیدی داشـته باشـند. در ایـن مطالعه شـاهد هسـتیم کـه در بیمارانـی کـه بهتنهایـی داروی آنتـی سـایکوتیک و ضـد افسـردگی را مصـرف نمودهانـد در مقایسـه با بیمـاران بـا داروی آنتـی سـایکوتیک دارای مـدت زمـان تشـنج بیشـتری بودهانـد هـر چنـد دارای تفـاوت معنـیداری نبو ده انـد )شـکل4( و همانطـور کـه در مطالعـات قبلـی بـه ایـن مطلـب اشـاره گردیـد ایـن مطلـب میتوانـد پایـه و اسـاس مطالعاتـی بعـدی باشـد کـه تاثیر مصرف همزمـان دو داروی فـوق را بر روی مـدت زمان تشـنج بیـان میکنـد)91(.
از دیگ ر نق اط ق وت ای ن مطالع ه میت وان ب ه تاثی ر جن س ب ر روی م دت زم ان تش نج بیم اران اش اره نم ود و براس اس نم ودار ش ماره 1 ش اهد هس تیم ک ه بی ن دو جن س در ط ول م دت زم ان تش نج تف اوت معن یداری را ش اهد نیس تیم البت ه ای ن ب دان معن ی نیس ت ک ه مطلق ا بهعن وان ی ک اص ل در نظ ر گرفت ه بش ود و بلک ه تحقیق ات دیگ ری بت وان آن را تایی د قطع ی نماید)ش کل-1(
بــا توجــه بــه آنکــه بیمــاران مــورد بررســی مــا را دو گــروه بیم اران ب ا اخت لالات خلق ی و بیم اران س ایکوتیک تش کیل میدادنــد امــا اختــلالات ســایکوتیک بهنظــر بــا شــرایط بــا ثباتتــری از نظــر رخــداد تشــنج همــراه بودهانــد برخــلاف آنچ ه ک ه در گ روه اخت لالات خلق ی مش اهده میش ود. البت ه ب رای تعمی م دادن چنی ن وضیت ی ب ا نی ز بای د متذک ر ش ویم بــه مطالعــات گســتردهتری نیازمندیم)شــکل3(.
بـا توجـه بـه اینکـه بیمـاران براسـاس ماهیـت بیمـاری زمینهای داروهای مختلفی در دسـتههای آنتی سـایکوتیک و آنتیدپرسانت دریافـت میکردنـد، عدم یکسـان سـازی داروهای مصرفـی نیز از محدودیتهـای مطالعـه بـوده کـه توصیـه میشـود در مطالعـات بعـدی بهصـورت اختصاصـی بـرروی داروهایـی کـه قادر اسـت با الکترو کانوالزیوتراپی و آسـتانه تشـنج تداخل داشـته باشد مطالعه صـورت پذیرد.
نتیجهگیری
ش ناخت و آگاه ی از بیماران ی ک ه تح ت درم ان الکتروش وک درمانــی قــرار میگیرنــد بههمــراه درمانهــای دارویــی کــه بــرای ایــن بیمــاران تجویــز میشــود و نــوع داروی بیهوشــی مــورد نظــر و تعــداد جلســات الکتروشــوک درمانــی همگــی بهعن وان م واردی هس تند ک ه میتوانن د س یر درمان ی موث ر را در الکتروش وک درمان ی تح ت تاثی ر ق رار بدهن د ک ه آگاه ی و ش ناخت صحی ح از ای ن مولفهه ا ب ه س یر درمان ی در ای ن بیم اران کم ک خواه د نم ود. ش ایان ذک ر اس ت ک ه پ س از بررس ی نتای ج ب رآن ش دیم ک ه مطالع ات بیش تری در خصوص تاثی ر س ایر عل ل تاثیرگ ذار در مطالع ه ب ر ط ول درم ان تش نج را بررس ی نم وده و بهخص وص اث ر داروه ای مصرف ی بیم ار را بهصــورت دقیقتــری در طــول مــدت تشــنج در الکتروشــوک درمان ی بررس ی کنی م.
تقدیر و تشکر
بدینوسـیله از تمامـی همـکاران مهربـان و صمیمـی واحـد الکتروشـوک درمانـی بیمارسـتان شـفای رشـت نهایـت تشـکر را مینمایـم کـه در انجـام ایـن تحقیـق کمکهـای شـایانی بـه مـا نمودنـد.
electroconvulsive therapy: when is a new threshold titration necessary? J ECT. 2004 Dec;20(4):200-3.
van Waarde JA, Muller ME, Verwey B, van der Mast RC. Exceptionally high initial seizure threshold in a catatonic patient treated with electroconvulsive therapy. J ECT. 2009 Jun;25(2):121-4.
Poulet E, Auriacombe M, Tignol J. [Seizure threshold and ECT. Importance for good clinical practice of
ECT. A review of literature]. Encephale. 2003 MarApr;29(2):99-107. PubMed PMID: 14567161.
Yi J, Torres J, Azner Y, Vaidya P, Schiavi A, Reti IM. Flumazenil pretreatment in benzodiazepine-free patients: a novel method for managing declining ECT seizure quality. J ECT. 2012 Sep;28(3):185-9.
van Waarde JA, Verwey B, van der Mast RC. Meta-analysis of initial seizure thresholds in electroconvulsive therapy. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2009 Dec;259(8):467-74.
Bailine SH, Safferman A, Vital-Herne J, Bernstein S. Flumazenil reversal of benzodiazepine-induced sedation for a patient with severe pre-ECT anxiety. Convuls Ther. 1994 Mar;10(1):65-8.
Lisanby SH, Devanand DP, Nobler MS, Prudic J, Mullen L, Sackeim HA. Exceptionally high seizure threshold: ECT device limitations. Convuls Ther. 1996 Sep;12(3):156-64.
LooCK,KaillA,PatonP,SimpsonB.Thedifficultto-treat electroconvulsive therapy patient – Strategies for augmenting outcomes. J Affect Disord. 2010 Aug;124(3):219-27.
Geretsegger C, Nickel M, Judendorfer B, Rochowanski E, Novak E, Aichhorn W. Propofol and methohexital as anesthetic agents for electroconvulsive therapy: a randomized, doubleblind comparison of electroconvulsive therapy
References
Dunne RA, McLoughlin DM. Systematic review and meta-analysis of bifrontal electroconvulsive therapy versus bilateral and unilateral electroconvulsive therapy in depression. World J Biol Psychiatry. 2012 Apr;13(4):248-58.
Bauer J, Hageman I, Dam H, Baez A, Bolwig T, Roed J, et al. Comparison of propofol and thiopental as anesthetic agents for electroconvulsive therapy: a randomized, blinded comparison of seizure duration, stimulus charge, clinical effect, and cognitive side effects. J ECT. 2009 Jun;25(2):85-90.
Delva NJ, Brunet D, Hawken ER, Kesteven RM, Lawson JS, Lywood DW, et al. Electrical dose and seizure threshold: relations to clinical outcome and cognitive effects in bifrontal, bitemporal, and right unilateral ECT. J ECT. 2000 Dec;16(4):361-9.
Gazdag G, Tolna J, Ivanyi Z. [Strategies for optimizing stimulus dosage during electroconvulsive therapy]. Psychiatria Hungarica : A Magyar Pszichiatriai Tarsasag tudomanyos folyoirata. 2007;22(3):185-90.
Vaidya PV, Anderson EL, Bobb A, Pulia K, Jayaram G, Reti I. A within-subject comparison of propofol and methohexital anesthesia for electroconvulsive therapy. J ECT. 2012 Mar;28(1):14-9.
ShapiraB,LidskyD,GorfineM,LererB.
Electroconvulsiveقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید